shkolakz.ru   1 2 3 ... 11 12

МАХСУС КИСМ


II бўлим. Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солили (4-11 боблар)

III бўлим. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган Солик (12-18 боблар)

IV бўлим. Кўшилган Киймат солили (19-23 боблар)

V бўлим. Акциз солили ( 24-26 боблар)

VI бўлим. Мол мулк солили ( 27-29 боблар)

VII бўлим. Ер солили (30-32 боблар)

VIII бўлим. Ер остидан фойдаланганлик учун Солик (33-34 боблар)

IX бўлим. Экология солили (35-36 боблар)

X бўлим. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун Солик ( 37-39 боблар)

XI бўлим. Солик ишини юритиш ( 40-41 боблар)


II БЎЛИМ. ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН

ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД

(ФОЙДА) СОЛИЛИ


4-боб. Солик тўловчилар ва Солик солиш объекти (13-16 моддалар)

5-боб. Жами даромад (17-18 моддалар)

6-боб. Чегирмалар ва зарарлар (19-27 моддалар)

7-боб. Даромад (фойда) солили ставкалари ( 28-30 моддалар)

8-боб. Даромад (фойда) солили бўйича имтиёзлар (31-32 моддалар)

9-боб. Норезидентлар хамда чет эллик юридик шахсларнинг даромадларига (фойдасига) Солик солиш (33-35 моддалар)

10-боб. Соликни хисобга олиш Коидалари (36-40 моддалар)

11-боб. Даромад (фойда) солилининг хисоблаб чикарилиши, хисоботи ва тўланиши (41-43 моддалар)


4 БОБ. СОЛИК ТЎЛОВЧИЛАР ВА

СОЛИК СОЛИШ ОБЪЕКТИ


13-модда. Даромад (фойда) солили тўловчилар

14-модда. Резидентлар ва норезидентларнинг Солик солинадиган даромади (фойдаси)

15-модда. Ўзбекистон Республикасидан ташкарида тўланган даромад (фойда)

16-модда. Солик солиш объекти


13-модда. Даромад (фойда)

солили тўловчилар

Молия йилида Солик солинадиган даромадга (фойдага) эга бўлган юридик шахслар даромад (фойда) солили тўловчилар хисобланади.


Юридик шахслар даромад (фойда) солили бўйича бюджет билан хисоб-китобларни мустакил равишда амалга оширадилар. Айрим тармоклар юридик шахсларининг бирлашмалари бюджет билан хисоб-китобларни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карорига биноан марказлаштирилган тартибда амалга оширишлари мумкин.


14-модда. Резидентлар ва норезидентларнинг

Солик солинадиган даромади (фойдаси)


Ўзбекистонда таъсис этилган ёки рўйхатдан ўтказилган юридик шахс, шунингдек Ўзбекистон Республикасидан ташкарида рўйхатдан ўтган, бош корхонаси Ўзбекистонда жойлашган юридик шахс Ўзбекистон Республикасининг резиденти хисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлган юридик шахсларга Ўзбекистон Республикасидаги ва ундан ташкаридаги фаолият манбаларидан олган даромадлари (фойдалари) бўйича Солик солинади.

Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлмаган юридик шахсларга Ўзбекистон худудидаги манбалардан олган даромадлари (фойдалари) бўйича Солик солинади. (ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конуни тахриридаги Кисм)


15-модда. Ўзбекистон Республикасидан

ташкарида тўланган даромад (фойда)

солилининг хисобга олиниши


Ўзбекистон Республикасидан ташкарида тўланган даромад (фойда) солили суммалари Ўзбекистон Республикасида Солик тўлаш вактида Ўзбекистон Республикасининг халкаро шартномаларига мувофик хисобга олинади.

Хисобга олинадиган суммалар микдори Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган ставкалар бўйича хисоблаб чикарилган даромад (фойда) солили суммасидан ортик бўлмаслиги керак.


16-модда. Солик солиш объекти


Жами даромад билан ушбу Кодексга мувофик белгиланадиган чегирмалар ўртасидаги фарк сифатида хисобланган даромад (фойда) Солик солиш объектидир.

ЎзР Президентининг 05.06.2000 й. ПФ-2613-сон Фармонига мувофик Солик имтиёзлари ўз кучини йўкотганЎзи ишлаб чикарган товарларни (бажарган ишларни, кўрсатган хизматларни) эркин конвертация Килинадиган валютада экспорт Килувчи корхоналар экспортни ички бозор нархларидан паст нархларда амалга оширсалар, улар учун Солик солинадиган база экспорт махсулоти реализация Килинган хакикий нархдан келиб чикКан холда хисоблаб чикилади. Ушбу Коида савдо-воситачилик ташкилотларига, шунингдек тасдикланган рўйхатга мувофик хом ашё товарларини экспорт Килувчи ишлаб чикариш корхоналарига нисбатан татбик этилмайди. (ЎзР 26.12.1997 й. N 549-I-сон Конунига мувофик киритилган Кисм)


ЎзР 26.12.1997 й. N 549-I-сон Конунига мувофик иккинчи Кисмни учинчи деб хисоблансин


Устав фондига Кўшилган, умумий вазифаларни хал этиш учун бирлаштирилган бадаллар, пайлар ва аник максадга Каратилган бошка молиявий маблаглар (капитал) ана шу вазифаларни хал этиш учун махсус тузилган юридик шахснинг даромадлари хисобланмайди ва Солик солиш объекти бўлмайди.


5 БОБ. ЖАМИ ДАРОМАД


17-модда. Жами даромаднинг таркиби

18-модда. Ўзаро алокадор юридик шахсларнинг Солик солинадиган даромадига (фойдасига) ўзгартириш киритиш


17-модда. Жами даромаднинг таркиби


Жами даромадга жўнатилган товар, бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар ва бошка операциялар учун юридик шахс олиши лозим бўлган (олган) ёки текинга олган пул ёхуд бошка маблаглар киради.

Бундай даромадлар жумласига Куйидагилар киради:

1) товарларни (ишларни, хизматларни) реализация Килишдан келадиган тушум;

2) асосий воситалар, номоддий активлар, Кимматли Когозлар, интеллектуал мулк объектлари, материаллар ва бошка активларни реализация Килишдан келадиган даромад;

3) фоизлар кўринишидаги даромадлар;

4) дивидендлар;

5) текинга олинган мол-мулк;

6) мол-мулкни ижарага (лизингга) беришдан келадиган даромад; (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги банд), (Олдинги тахририга Каранг)


7) роялти;

8) текин молиявий ёрдам (давлат бюджетидан берилган субсидиялар бундан мустасно);

9) даъво муддати ўтказиб юборилган кредиторлик ва депонент Карздорликни хисобдан чикаришдан олинган даромадлар;

10) илгари чегириб ташланган харажатлар, зарарлар ёки шубхали Карзларнинг ўрнини Коплаш тарикасида олинган даромадлар;

11) валюта хисобваракларидаги курс бўйича мусбат фарк;

12) фавКулодда даромадлар;

13) бошка даромадлар.


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 18-модда чикариб ташланган


18-модда. Ўзаро алокадор юридик шахсларнинг

Солик солинадиган даромадига

(фойдасига) ўзгартиш киритиш


Агар ўзаро алокадор юридик шахслар тижорат ва молиявий муносабатларида мустакил юридик шахслар ўртасида Кўлланилиши мумкин бўлган нархлардан фарк Киладиган нархларни Кўлласалар, Солик тўловчининг даромади (фойдаси) Солик солиш максадида, Конун хужжатларида белгиланган тартибда, нархларда вужудга келган фаркКа тенг микдорда ўзгартирилиши мумкин.

Ўзаро алокадор юридик шахслар Куйидагилардир:

хорижий давлатларнинг юридик шахслари ва уларнинг Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган шуъба корхоналари;

Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган юридик шахслар хамда уларнинг Ўзбекистон Республикасидан ташкарида жойлашган шуъба корхоналари;

айни бир юридик ёки жисмоний шахслар муассислари бўлган, Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган юридик шахслар ва хорижий давлатларнинг юридик шахслари.


6-БОБ. ЧЕГИРМАЛАР ВА ЗАРАРЛАР


19-модда. Жами даромаддан чегирмалар

20-модда. Умидсиз Карзлар бўйича чегирмалар

21-модда. Молиявий жазо чоралари ва пеня суммалари

22-модда. Асосий воситалар, Кимматли Когозлар ва бошка активлар

23-модда. Амортизация бўйича чегирмалар


24-модда. Номоддий активлар бўйича чегирмалар

25-модда. Геологик тадкикотлар ва табиий ресурсларни Казиб олишга тайёргарлик кўриш харажатлари бўйича чегирмалар

26-модда. Тадбиркорлик фаолияти билан боглик бўлмаган харажатлар

27-модда. Ижтимоий эхтиёжларга ажратмалар


19-модда. Жами даромаддан чегирмалар


Солик солинадиган даромадларни (фойдаларни) белгилашда жами даромаддан Куйидаги чегирмалар амалга оширилади:

Кўшилган Киймат солили, акциз солили, мол-мулк солили, ер солили, ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун Солик, экология солили, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун Солик, шунингдек божхона божлари суммалари;

банкларнинг ва бошка молия-кредит ташкилотларининг Киска муддатли кредитлари бўйича фоиз тўловлари суммалари, тўлов муддати ўтган ва тўлов муддати узайтирилган ссудалар бўйича фоизлар бундан мустасно;

ходимларга иш хаки тўлаш бўйича харажатлар (банкларнинг, кредит уюшмалари, сулурта ташкилотлари, видеосалонларнинг, видеокўрсатув, видео ва аудио ёзув пунктларининг, аукционлар, казиноларнинг, оммавий концерт-томоша тадбирларини ўтказувчи ташкилотларнинг харажатлари бундан мустасно); (ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Конуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга Каранг)

белгиланган тартибда киритиладиган рента тўловларининг суммаси;

ижара хаки; (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга Каранг)

асосий воситаларни таъмирлаш харажатлари;

чет юридик ва жисмоний шахсларнинг моддий харажатлари ва кўрсатган хизматларининг Киймати;

мажбурий сугурта тўловлари бўйича ўтказиладиган, Конун хужжатларига мувофик иш хакига хисобланган суммалар;

махсулотни (хизматларни) сертификатлаш ишларига хак тўлаш харажатлари суммалари;

Конун хужжатларига мувофик нормалар бўйича хизмат сафари харажатлари суммалари;

Конун хужжатларига мувофик нормалар бўйича вакиллик максадларидаги харажатлар суммалари;


Конун хужжатларига мувофик нормалар бўйича реклама харажатлари суммалари;

Солик тўловчи фаолияти ихтисослиги бўйича кадрлар тайёрлаш ва Кайта тайёрлаш учун харажатлар суммалари; (ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Конуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга Каранг)

Солик тўловчи балансидаги солликни саклаш объектлари, Кариялар ва ногиронлар уйлари, мактабгача тарбия болалар муассасалари, болаларнинг дам олиш лагерлари, маданият ва спорт объектлари, халк таълими муассасалари, уй-жой фондини саклашга махаллий давлат хокимияти органлари тасдиклаган нормативларга мувофик Килинадиган харажатлар суммалари, шунингдек Солик тўловчилар санаб ўтилган муассасаларни саклашда улуш Кўшиб Катнашиб, ана шу максадлар учун Киладиган харажатларининг суммалари;

лизинг объектини сотиб олиш учун олинган кредитлар фоизлари ва бошка белгиланган тўловлар суммалари; (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги хат боши)

лизинг берувчининг лизинг шартномаси бўйича лизинг тўлови таркибида тўланадиган даромади; (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги хат боши)

Конун хужжатларида белгиланган нормалар доирасидаги ихтиёрий сулурта турлари бўйича харажатлар суммалари; (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги хат боши)


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик ўн олтинчи хатбошиси тегишинча ўн тўкКизинчи хатбоши деб хисоблансин


Конун хужжатларида белгилаб Кўйиладиган бошка мажбурий тўловлар.

Ушбу модданинг биринчи Кисмида назарда тутилган харажатлар ва мажбурий тўловлардан ташкари Куйидаги харажатлар ва ажратмалар хам жами даромаддан чегириб ташланиши лозим:

1) банклар бўйича:

кредит ресурслари учун тўловлар, операция харажатлари, пул маблаглари ва бойликларни ташиш хамда саклаш харажатлари;

мижозларнинг хисобвараклари, шу жумладан жисмоний шахсларнинг омонатлари бўйича хисобланган ва тўланган фоизлар;

таваккалчилик операциялари бўйича захира хисобидан ўчирилган умидсиз ссуда суммалари;


2) сугурта ташкилотлари бўйича:

Кайта сугурта шартномалари бўйича берилган тўлов суммалари;

амал Килиши хисобот йили охиригача тугамаган сугурта ва Кайта сугурта шартномалари бўйича тўлов суммалари;

сугурта ва Кайта сугурта мажбуриятлари бўйича амалга оширилган ва хисобланган тўлов суммалари;

ўтган йиллардаги сугурта ходисалари бўйича тугалланмаган тўлов суммалари, шу жумладан даъво муддати доирасидаги мажбуриятлар суммалари;

сугурта холатининг рўй берганлиги хакида маълум Килинган, лекин зарар микдори такдим этилмаган шартномалар бўйича сугурта суммалари;

сугурта ташкилоти сугурта ходисалари рўй беришини бартараф этиш ва унинг олдини олишга доир тадбирларни (превентив тадбирларни) молиялашга сарфлайдиган маблаглар суммалари;

сугурта ташкилотларининг захира фондлари бу ташкилотлар устав фондининг йигирма беш фоизига етгунига Кадар сугурта ташкилотлари ўз даромадларининг йигирма фоизи микдорида захира фондларига Киладиган ажратмалар.

Жами даромаддан чегириб ташланадиган харажатлар, мажбурий тўловлар, чикимлар ва ажратмаларни аниклаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади.

Агар амалга оширилган харажат харажатларнинг бир неча тоифасига киритилган бўлса, у факат бир марта жами даромаддан чегириб ташланиши мумкин.

Асосий воситалар сотиб олиш ва уларни монтаж Килишга, номоддий активлар сотиб олишга Килинган харажатлар, шунингдек бошка капитал харажатлар амортизация тарикасида кейинги даврларда жами даромаддан чегириб ташланиши лозим.


20-модда. Умидсиз Карзлар

бўйича чегирмалар

Солик тўловчи (банклар ва сугурта ташкилотлари бундан мустасно) даъво муддати ўтганидан сўнг даромадлари товарларнинг (ишлар, хизматларнинг) реализация Килиниши билан боглик бўлган, илгари жами даромадга Кўшилган умидсиз Карзлар бўйича чегирма Килиниш хукукига эга бўлади.21-модда. Молиявий жазо

чоралари ва пеня суммалари


Молиявий жазо чоралари ва хисобланган пеня суммалари жами даромаддан чегириб ташланмайди.


22-модда. Асосий воситалар,

Кимматли Когозлар ва бошка активлар

реализация Килинганида кўрилган зарарлар


Тадбиркорлик фаолиятида уч йилдан ортик фойдаланилган асосий воситалар реализация Килинганида вужудга келган зарарлар жами даромаддан чегириб ташланади.

Кимматли Когозлар реализация Килинганида вужудга келган зарарлар жами даромаддан чегириб ташланмайди.

Иш хайвонлари ва кўп йиллик дарахтлардан фойдаланганда вужудга келган зарарлар факат ана шу активлардан фойдаланишдан олинган даромаддан чегириб ташланади.


23-модда. Амортизация

бўйича чегирмалар


Асосий воситалар амортизация Килинади, ер бундан мустасно. Асосий воситаларнинг Солик солинадиган давр мобайнида белгиланган нормалар доирасида хисобланган амортизация ажратмалари суммалари жами даромаддан чегириб ташланади.

Амортизация ажратмаларининг суммалари асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) Киймати ва ушбу моддада белгиланган амортизация нормалари асосида хисоблаб чикарилади. Амортизация муддати тугаганидан сўнг эскириш хисобланмайди.

Асосий воситаларни узок муддатга ижарага олган юридик шахслар хам ўзларига Карашли, хам ижарага олинган асосий воситалар юзасидан амортизация ажратмаларини хисоблайдилар. Бу холда ижарага берувчи ижарага берилган асосий воситалар учун амортизация ажратмаларини хисобламайди.


Асосий воситаларнинг амортизация

НОРМАЛАРИ
Асосий воситалар гурухлари

амортизация

нормаси
1. Енгил автомобиллар, такси, йўлларда фойдаланиладиган автотрактор техникаси, махсус асбоб-ускуна, инвентарь ва жихозлар. Компьютерлар, периферия Курилмалари ва маълумотларни Кайта ишлаш ускуналари


20 фоиз

2. Юк автомобиллари, автобуслар, махсус автомобиллар ва автотиркамалар. Саноатнинг барча тармоклари, металл Куйиш корхонаси учун машиналар ва ускуналар, темирчилик-пресслаш ускуналари, Курилиш ускуналари, Кишлок хўжалик машиналари ва ускуналари. Офислар учун мебель


15 фоиз

3. Темир йўл, денгиз, дарё ва хаво транспорти воситалари. КучКувват берадиган машиналар ва ускуналар: иссиКлик техника ускуналари, турбина ускуналари, электр двигателлари ва дизель-генераторлар. Электр узатиш ва алока Курилмалари. Трубопроводлар


8 фоиз

4. Бинолар, иншоотлар ва иморатлар


5 фоиз

5. Бошка гурухларга киритилмаган, амортизация Килинадиган активлар


10 фоиз24-модда. Номоддий активлар

бўйича чегирмалар


Номоддий активларга Килинган харажатлар жами даромаддан эскириш тарзида хар ойда, юридик шахс томонидан уларнинг бошлангич Киймати ва улардан унумли фойдаланиш муддати (бирок юридик шахснинг фаолият муддатидан ортик бўлмаган муддат) асосида хисоблаб чикарилган нормалар бўйича чегириб ташланади.

Унумли фойдаланиш муддатини аниклаб бўлмайдиган номоддий активлар бўйича амортизация нормалари беш йилга (бирок юридик шахснинг фаолият муддатидан ортик бўлмаган муддатга) мўлжаллаб белгиланади.<< предыдущая страница   следующая страница >>