shkolakz.ru   1 2 3 4 ... 11 12

25-модда. Геологик тадкикотлар ва табиий

ресурсларни Казиб олишга тайёргарлик

кўриш харажатлари бўйича чегирмалар


Солик тўловчининг геологик тадкикотлар ва табиий ресурсларни Казиб олишга тайёргарлик ишлари учун Килган харажатлари жами даромаддан амортизация сифатида, амортизация ажратмалари нормаси бўйича-ўн беш фоиз микдорида чегириб ташланади.


26-модда. Тадбиркорлик фаолияти

билан боглик бўлмаган харажатлар


Солик тўловчининг тадбиркорлик фаолиятига тааллукли бўлмаган тадбирларни ўтказиш билан боглик харажатлари бўйича чегирмалар Килинмайди.

Агар маданий, спорт ва бошка тадбирлар учун харажатлар Солик тўловчининг асосий фаолияти доирасида ўтказиладиган бўлса, ушбу модданинг Коидалари унга нисбатан Кўлланилмайди.


27-модда. Ижтимоий эКтиёжларга ажратмалар


Давлатга Карашли бўлмаган пенсия фондларига ажратмалар жами даромаддан чегириб ташланмайди. (ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Конуни тахриридаги модда матни)


7-БОБ. ДАРОМАД (ФОЙДА)

СОЛИЛИ СТАВКАЛАРИ


28-модда. Юридик шахсларнинг даромадига (фойдасига) солинадиган Солик ставкалари

29-модда. Резидентнинг дивидендлар ва фоизлар бўйича оладиган даромадларига (фойдасига) солинадиган Солик ставкалари

30-модда. Тўлов манбаида норезидентларнинг даромадларига (фойдасига) солинадиган Солик ставкалари


28-модда. Юридик шахсларнинг даромадига

(фойдасига) солинадиган Солик ставкалари


Юридик шахсларнинг Солик солинадиган даромадига (фойдасига) энг юкори-ўттиз беш фоизлик ставка бўйича Солик солинади.

Хар йили Давлат бюджети тасдикланаётган вактда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси юридик шахсларнинг даромадларига (фойдасига) солинадиган Солик ставкасини ушбу модданинг биринчи Кисмида назарда тутилган энг юкори микдоридан кўпайтирмай белгилаган холда уни Кайта кўриб чикиши мумкин. (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конунига мувофик киритилган Кисм)ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конунига мувофик киритилган иккинчи Кисмни учинчи деб хисоблансин


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси юридик шахслар учун даромадига (фойдасига) солинадиган Соликнинг камайтирилган ставкаларини белгилаши мумкин:


ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Конунига мувофик учинчи Кисмнинг иккинчи хат боши чикариб ташланган


Кишлок хўжалик махсулотларини ишлаб чикарувчи юридик шахслар учун-асосий фаолияти бўйича;


чет эл инвестициялари иштирокидаги юридик шахслар учун;

болаларбоп товарлар, аёллар гигиенаси ашёлари, бадиий хунармандчилик махсулотлари ва ўйинчоклар ишлаб чикарувчи юридик шахслар учун; (ЎзР 26.05.2000 й. N 82-II Конуни тахриридаги хатбоши)

ўзи ишлаб чикарган махсулотларни экспорт Килувчи юридик шахслар учун.


29-модда. Резидентнинг дивидендлар

ва фоизлар бўйича оладиган даромадларига

(фойдасига) солинадиган Солик ставкалари


Юридик шахсларга тўланадиган дивидендлар ва фоизларга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси белгилайдиган ставка бўйича тўлов манбаида Солик солинади.

Акциялар бўйича ва хўжалик юритувчи субъектларнинг устав сармоясидаги улушбай Катнашувдан олинадиган даромадлар Солик солиш максадлари учун дивидендлар хисобланади. Депозит Кўйилмалар, Карз мажбуриятлари ва бошка Кимматли Колозлар бўйича олинадиган даромадлар фоизлар жумласига киритилади. (ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конуни тахриридаги Кисм), (ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конуни тахриридаги Кисм)


ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конунига мувофик иккинчи-тўртинчи Кисмлари тегишинча учинчи-бешинчи Кисмлари деб хисоблансин


Давлат облигациялари ва давлатнинг бошка Кимматли Когозлари бўйича дивидендлар ва фоизлар Солик солишдан озод этилади.

Ўзбекистон Республикасидаги тўлов манбаида илгари Солик ундирилган дивидендлар ва фоизларни олган резидент-юридик шахс тўлов манбаининг Соликни тўлаганлигини тасдиклайдиган хужжатлар мавжуд бўлса, уларни жами даромаддан чегириб ташлаш хукукига эгадир.


Банклар ва бошка резидент молия-кредит ташкилотларига тўланадиган фоизларга тўлов манбаида Солик солинмайди, балки банк ва бошка резидент молия-кредит ташкилотида белгиланган тартибда Солик солинади.


30-модда. Тўлов манбаида норезидентларнинг

даромадларига (фойдасига) солинадиган

Солик ставкалари


Норезидентнинг Ўзбекистон Республикасидаги тўлов манбаидан олинган, доимий муассаса билан боглик бўлмаган даромадига (фойдасига) манбада чегирмаларсиз Куйидаги ставкалар бўйича Солик солинади:
дивидендлар ва фоизлар


15 фоиз

таваккалчиликларни сугурта Килишга ёки Кайта сугурта Килишга тўланган сугурта мукофотлари


10 фоиз

Ўзбекистон Республикаси билан бошка давлатлар ўртасида харакат Килишда халкаро алока учун телекоммуникациялар ёки транспорт хизматлари (фрахтдан даромадлар)


6 фоиз

роялти, ижарадан (лизингдан) олинган даромадлар, хизматлар кўрсатиш, шу жумладан бошкарув, маслахат хизматлари кўрсатишдан келадиган даромадлар ва бошка даромадлар, даромад солили солинган даромадлар (фойда) бунга кирмайди (ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга Каранг)


20 фоиз8-БОБ. ДАРОМАД (ФОЙДА)

СОЛИЛИ БЎЙИЧА ИМТИЁЗЛАР


31-модда. Юридик шахсларни даромад (фойда) солилидан озод Килиш

32-модда. Солик солинадиган даромаднинг (фойданинг) камайтирилиши


31-модда. Юридик шахсларни даромад

(фойда) солилидан озод КилишКуйидаги юридик шахслар даромад (фойда) солилидан озод Килинади:


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 1 банд чикариб ташланган


1) ходимлари умумий сонининг камида етмиш беш фоизини ўрта мактаблар ва хунар-техника билим юртлари ўкувчилари ташкил этадиган юридик шахслар;


2) протез-ортопедия буюмлари, инвентари ишлаб чикаришга, шунингдек ногиронларга хизмат кўрсатишга ихтисослашган юридик шахслар-асосий фаолият тури бўйича;

3) ногиронларнинг жамоат бирлашмалари, “Нуроний” жамлармаси ва Ўзбекистон чернобилчилар ассоциацияси мулкида бўлган, ишловчилари умумий сонининг камида эллик фоизини ногиронлар, 1941-1945 йиллардаги уруш ва мехнат фронти фахрийлари ташкил этган юридик шахслар, савдо, воситачилик, таъминот-сотиш ва тайёрлов фаолияти билан шулулланадиган юридик шахслардан ташкари; (ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конуни тахриридаги банд)

4) даволаш муассасалари Кошидаги даволаш-ишлаб чикариш устахоналари;

5) жазони ижро этиш муассасалари;

6) тижорат билан шулулланмайдиган юридик шахслар,* уларнинг тадбиркорлик фаолиятидан олган даромадларидан (фойдаларидан) ташкари;

7) шахар йўловчилар транспорти (таксидан, шу жумладан йўналишли таксидан ташкари) йўловчиларни ташиш билан боглик хизматлари бўйича;

8) юридик шахслар тарих ва маданият ёдгорликларини таъмирлаш ва Кайта тиклаш ишларини амалга оширишдан олинган даромадлар (фойдалар) бўйича;


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 9) банд чикариб ташланган


9) юридик шахслар умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини саклаш, таъмирлаш ва Куриш ишларини амалга оширишдан олинган даромадлар (фойдалар) бўйича;


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 10 банд чикариб ташланган

10) юридик шахслар "Ўзуйжойжамгармабанк" билан тузилган шартномалар бўйича ўз ходимлари учун уй-жой харид Килишга ишлатиладиган даромадлар (фойдалар) бўйича;


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 11) банд чикариб ташланган


11) янги ташкил Килинган дехкон (фермер) хўжаликлари ва хусусий корхоналар Кишлок хўжалик махсулотларини етиштириш ва Кайта ишлашдан, халк истеъмоли товарлари, бинокорлик материаллари ишлаб чикаришдан олган даромадлари (фойдалари) бўйича рўйхатдан ўтган вактидан эътиборан икки йил муддатга;


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 12 банд чикариб ташланган


12) Самарканд, Бухоро, Хива ва Тошкент шахарларида янги ташкил этилган, туризм фаолияти билан шулулланадиган юридик шахслар тузилган пайтдан бошлаб биринчи даромад орттиргунга Кадар, лекин узоги билан рўйхатдан ўтган вактидан эътиборан уч йилгача. Самарканд, Бухоро, Хива ва Тошкент шахарларида туристик фаолият билан шулулланувчи юридик шахслар фойда олган биринчи йили эллик фоиз, иккинчи йили етмиш беш фоиз, учинчи йилдан бошлаб юз фоиз микдорда Солик тўлайди;


-----------------------------------

*) ушбу Кодексда Солик солиш максадларида "тижорат билан шулулланмайдиган ташкилотлар" дейилганда Куйидагилар тушунилади:

факатгина давлат бюджети маблаглари хисобидан молияланадиган, харажатларни Коплаш учун тасдикланган сметалар доирасида бюджетдан дотация оладиган корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар;

хайрия бирлашмалари, уюшмалари ва фондлари, халкаро ташкилотлар, диний бирлашмалар ва бошка ташкилотлар:

а) тадбиркорлик фаолиятидан даромадлар олишни кўзламайдиган, таъсис хужжатларида белгилаб Кўйилган ижтимоий-хайрия ёки бошка максадларда тузилган ташкилот ва бирлашмалар;

б) молиявий ва бошка маблагларни муайян ташкилотлар ходимлари, муассислари ёки аъзоларининг шахсий манфаатлари йўлида таксимламайдиган ва инвестиция Килмайдиган ташкилот ва бирлашмалар (Конун хужжатларида белгиланган тартибда мехнатга хак тўлаш бундан мустасно).

ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конунига мувофик 13-банд чикариб ташланган13) Куйидагилар олган даромадлари (фойдалари) юзасидан:

а) патент эгаси (лицензиар) саноат мулки объектларидан ўз ишлаб чикаришида фойдаланишдан, шунингдек буларга лицензия сотишдан олган даромади юзасидан-амал Килиш муддати доирасида фойдалана бошлаган санадан эътиборан:

ихтиролар ва селекция ютугидан патент бўйича-беш йил давомида;

ихтиролардан дастлабки патент бўйича-уч йил давомида; селекция ютугидан гувохнома бўйича-уч йил давомида; саноат намунасидан патент бўйича-уч йил давомида; саноат намунасидан дастлабки патент бўйича-икки йил давомида;

б) лицензиат (лицензия шартномаси нарсасидан фойдаланиш хукукини олган шахс) саноат мулки объектларидан фойдаланишдан олган даромади юзасидан-фойдалана бошлаган санадан эътиборан:

ихтиролар ва селекция ютугидан патент бўйича-беш йил давомида;

ихтиролардан дастлабки патент бўйича-уч йил давомида;

селекция ютугидан гувохнома бўйича-уч йил давомида;

саноат намунасидан патент бўйича-уч йил давомида;

саноат намунасидан дастлабки патент бўйича-икки йил давомида;

фойдали моделдан гувохнома бўйича-икки йил давомида;

товар белгиси ва хизмат белгисидан-бир йил давомида (лицензиар махсулотини ишлаб чикарганда);


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 14) банд чикариб ташланган


14) чет эл инвестициялари иштирокидаги янги ташкил этилиб, экспортга йўналтирилган ва импортнинг ўрнини босадиган махсулотлар чикарадиган корхоналар:

агар ишлаб чикариш хажмининг йигирма беш фоиздан ортиги болаларбоп махсулотлардан иборат бўлса, ишлаб чикариш бошланган пайтдан эътиборан беш йил муддатга. Кейинги йилларда Солик амалдагига нисбатан икки баравар камайтирилган ставка бўйича ундирилади;

агар чет эл сармоясининг улуши корхона устав фондининг эллик фоизи ва ундан кўпини ташкил этса, ишлаб чикариш бошланган пайтдан эътиборан икки йил муддатга;ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конунига мувофик 15-банд чикариб ташланган


15) устав фондида чет эл сармоясининг улуши эллик фоиз ва ундан кўпни ташкил этадиган чет эл инвестицияси иштирокидаги ишлаб чикариш корхоналари-ишлаб чикаришни ривожлантириш ва кенгайтиришга йўналтириладиган даромади (фойдаси) бўйича;


16) Ўзбекистон Республикасининг инвестиция дастурига киритилган лойихаларга капитал маблаглар сарфлайдиган чет эл инвестицияси иштирокидаги ишлаб чикариш корхоналари, рўйхатдан ўтган вактидан эътиборан дастлабки етти йил давомида;


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 17) банд чикариб ташланган


17) Кишлок хўжалик махсулотлари етиштириш ва уларни Кайта ишлашга (узум ва мевалардан винолар, ўткир ичимликлар тайёрлашдан ташкари), халк истеъмоли товарлари ва бинокорлик материаллари, тиббиёт асбоб-ускуналари, Кишлок хўжалиги, енгил ва озик-овкат саноати учун машиналар ва асбоб-ускуналар ишлаб чикаришга, иккиламчи хом ашё ва маиший чикиндиларни тайёрлаш хамда Кайта ишлашга ихтисослашган, устав фондидаги чет эл капитали ўттиз фоиздан ортик бўлган чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар-рўйхатдан ўтган вактидан эътиборан икки йил давомида;


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 18) банд чикариб ташланган

18) посёлкалар, Кишлоклар ва овуллар худудларида Кишлок хўжалик махсулотларини Кайта ишлаш ва халк истеъмоли товарлари ишлаб чикариш бўйича янги ташкил этилаётган корхоналар махсулот ишлаб чикаришни бошлаган пайтдан эътиборан уч йил муддатга. Кейинги йилларда Солик амалдагига нисбатан икки баравар камайтирилган ставка бўйича ундирилади. Ушбу имтиёз поселкалар, Кишлоклар ва овуллар худудида янги ташкил этилаётган, Ўзбекистон Товар ишлаб чикарувчилар ва тадбиркорлар палатаси, Дехкон ва фермер хўжаликлари уюшмаси аъзоси бўлган хамда ишлаб чикариш-техникавий ахамиятга молик махсулот, Курилиш материаллари ишлаб чикарувчи, шунингдек Курилиш фаолиятини, таъмирлаш, таъмирлаш-Курилиш, маиший ва коммунал хизматлар кўрсатишни амалга оширувчи кичик ва ўрта бизнес хусусий корхоналарига нисбатан хам татбик этилади. (ЎзР 29.08.1998 й. N 681-I-сон Конуни тахриридаги жумла)19) янги ташкил этилаётган корхоналар, шу жумладан шахарчалар, Кишлоклар ва овуллар худудида ташкил этилган чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар (савдо, воситачилик, таъминот-сотиш ва тайёрлов фаолияти билан шулулланувчи корхоналардан ташкари) рўйхатдан ўтказилган пайтдан эътиборан биринчи йили даромад (фойда) солили тўлашдан озод Килинади, белгиланган ставканинг иккинчи йили йигирма беш фоизи микдорида ва учинчи йили эллик фоизи микдорида Солик тўлайди. Кейинги йилларда даромад (фойда) солили белгиланган ставка бўйича тўлик микдорда тўланади.

Янги ташкил этилаётган бошка корхоналар, шу жумладан чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар (савдо, воситачилик, таъминот- сотиш ва тайёрлов фаолияти билан шулулланувчи корхоналардан ташкари) рўйхатдан ўтказилган пайтдан эътиборан белгиланган ставканинг биринчи йили йигирма беш фоизи микдорида ва иккинчи йили эллик фоизи микдорида Солик тўлайди. Кейинги йилларда даромад (фойда) солили белгиланган ставка бўйича тўлик микдорда тўланади.

Ушбу бандда назарда тутилган юридик шахслар белгиланган имтиёзли даврнинг бир йили ўтгунига Кадар тугатилган такдирда, Солик суммаси уларнинг бутун фаолияти даври учун тўлик микдорда ундириб олинади; (ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конуни тахриридаги банд), (Олдинги тахририга Каранг)


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 20 банд чикариб ташланган


20) хусусий тижорат банклари ташкил этилган пайтдан эътиборан икки йил муддатга, бўшатиб олинган маблагларни моддий-техника базасини мустахкамлашга ва инфраструктурани ривожлантиришга йўналтирган холда; (ЎзР 30.08.1997 й. N 485-I-сон Конунига мувофик киритилган банд)


21) ички ишлар органлари хузуридаги соКчилик бўлинмалари; (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конунига мувофик киритилган банд)


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 22 банд чикариб ташланган

22) мактабгача таълим нодавлат муассасалари рўйхатдан ўтган пайтдан эътиборан уч йил муддатга, башарти улар бўшатиб олинаётган маблагларни моддий-техника негизини мустахкамлашга, асбоб-ускуна, жихозлар, дидактик материал, болалар ўйинчоклар ва адабиёт олишга сарфласа; (ЎзР 26.05.2000 й. N 82-II Конунига мувофик киритилган банд)ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 23) банд чикариб ташланган


23) Кишлок жойларда янги ташкил этилаётган чет эл инвестициялари иштирокидаги ишлаб чикариш корхоналари ишлаб чикариш бошланган пайтдан эътиборан уч йил муддатга. Бу муддат ўтганидан сўнг кейинги икки йил мобайнида мазкур Кўшма корхоналар учун Солик ставкаси амалдаги ставканинг эллик фоизи микдорида белгиланади; (ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конуни тахриридаги кичик банд)


ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конунига мувофик 24-банд чикариб ташланган


24) махсулотини экспорт Килувчи, барча мулк шаклидаги корхоналар ўзи ишлаб чикарган махсулоти (бажарган иши, кўрсатган хизматлари) экспортидан эркин алмаштириладиган валютада олган, шу жумладан вазирликлар, идоралар, корпорациялар, концернлар, уюшмалар ва компанияларнинг, шунингдек биржаларнинг таркибий бўлинмаси бўлган ихтисослаштирилган ташКи савдо бирлашмалари ва фирмалари оркали экспортга махсулот етказиб берганлик учун олган даромадлари юзасидан. Мазкур имтиёз савдо-воситачилик корхоналарига нисбатан, шунингдек рўйхати Конун хужжатларида белгилаб Кўйиладиган товарларни эркин алмаштириладиган валютага экспорт Килувчи ишлаб чикариш корхоналарига нисбатан татбик этилмайди; (ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конуни тахриридаги кичик банд)


25) гастроль-концерт фаолияти билан шулулланиш хукукини берувчи лицензияси бўлган юридик шахслар.(ЎзР 30.08.2001 й. 271-II-сон Конуни асосида ўзгартиришлар киритилган).

26) сулурта шартномалари бўйича сулурта товони (сулурта пули) тарикасида олинган маблаллар суммаси бўйича (ЎзР 05.04.2002 й. N 364-II Конуни тахриридаги банд)

27) дивидендлар кўринишида олинган ва юридик шахсдан олиниб, унинг устав капиталига (фондига) йўналтирилган даромадлар бўйича. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Конуни тахриридаги банд)

Ушбу моддада янги ташкил этилган корхоналарга берилган имтиёзлар аввалдан амал Килиб турган юридик шахслар, уларнинг филиаллари ва таркибий бўлинмалари негизида тузилган юридик шахсларга (чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналардан ташкари), шунингдек корхоналар хузурида тузилган юридик шахсларга нисбатан, башарти улар корхонадан ижарага олинган асбоб-ускуналарда ишлаётган бўлсалар, Кўлланмайди.ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик 3 Кисм чикариб ташланган


Ушбу модданинг 11, 14, 17, 18, 19-бандларида назарда тутилган юридик шахслар белгиланган имтиёзли даврнинг бир йили ўтгунига Кадар тугатилган такдирда, Солик суммаси уларнинг бутун фаолият даври учун тўлик микдорда ундириб олинади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Конуни тахриридаги Кисм), (Олдинги тахририга Каранг)


ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конунига мувофик тўртинчи Кисм чикариб ташланган


Корхоналар хисобот йилининг якунлари бўйича товарлар (ишлар, хизматлар) экспорти хажмини оширишдан олган эркин алмаштириладиган валютага тенг тушумларининг суммаси даромад (фойда) солили тўлашдан озод Килинади. Ушбу имтиёз воситачилик ташкилотларига нисбатан, шунингдек экспорт Килинадиган хом-ашё товарлари: пахта толаси, линт, нефть, нефть махсулотлари, электр энергияси, газ конденсати, табиий газ, Кимматбахо, рангли ва Кора металлар, ип газлама ишлаб чикарадиган корхоналарга нисбатан татбик этилмайди.<< предыдущая страница   следующая страница >>