shkolakz.ru   1 2 3 4
Šўшилган šиймат солиђи

Ўзбекистон Республикасида šўшилган šиймат солиђи (ŠŠС) маќсулотлар, иш ва хизматларни сотиш жараёнида янги ташкил šилинган šийматдан хосил šилинган соф даромаднинг бир šисмини бюджетга олиш усулидир.

Ушбу ŠŠС ќисоблаш ва тўлаш тартиби Солиš кодексига асосан Молия вазирлиги ва Давлат Солиš šўмитаси томонидан тасдиšланган кўрсатмага мувофиš амалга оширилади.

ŠŠС солиђи тўлайдиган юридик шахсларга šуйидагилар киради:

а) юридик шахс бўлган ва мулкчилик шаклидан šатъий на-зар корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотлар, юридик шахс бўлмаган, лекин мустаšил баланси ва банк муассасаларида ќисоблашиш счётлари бўлган бўлимлар, ваколатхоналар ва шунга ўхшашлар;

б) хўжалик ќисобида бўлмаган, лекин тижорат фаолиятини амалга ошираётган ташкилотлар;

в) хориж инвестицияси асосида ташкил šилинган корхона-лар, авлод корхоналари, бўлимлари, тижорат фаолиятини юри-тадиган халšаро бирлашмалар;

г) ишлаб чиšариш ва тижорат фаолиятини амалга ошираёт-ган хусусий ва оилавий корхоналар;

д) ишбилармонлик фаолияти билан шуђулланаётган жис-моний шахслар.

Банк муассасаларига ќисоблашиш ќужжатлари топширил-ган жўнатйлган маќсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг šиймати солиššа тортилади. Ушбу товарлар бўйича тўлов ќужжатлари муомала содир бўлган куннинг эрта-сига банкка топширилиши шарт, акс ќодца жўнатилган маќсулотлар, иш ва хизматларнинг ќамма суммаси солиššа тортилади.

Солиššа тортиш объектлари šуйидагилардир:


  • ўзи ишлаб чиššан ва сотиб олинган ва жўнатилган маќсулот ва товарлар (маќсулот, товар, кўчмас мулкларни со-тиш, электр, иссикушк энергияси, газ, сув таъминоти ва шунга ўхшашлар);

- бажарилган иш ва кўрсатилган хизматлар;

- харажатлари маќсулот таннархига šўшилмаган ўз ис-теъмоли учун сотилган, ишчи ходимларига сотилган маќсулотлар, иш ва хизматларнинг šиймати, ёрдамчи хўжалик маќсулотларининг šиймати;

- бошšа субъектлар ёки жисмоний шахсларга текинга ёки šисман тўлов шаклида берилган товарлар;

- хориж валютасида республиканинг ќудудида сотилган импорт товарлари;

- истеъмолчи (буюртмачи)ларга молиявий ёрдам, махсус йўналишдаги жамђармаларни тўлђазиш ёки фойдани кўпайтириш учун йўналтирилган реализациядан олинган даро-мадлар.

ŠŠСни хисоблаш тартиби šуйидагича:

- ŠŠС ва акциз солиђининг даражаси Вазирлар Маќкамасининг šарорига асосан белгиланади;

- ŠŠСга тортиладиган товарларга акциз суммаси ќам šўшилади;

- сотилган маќсулот, бажарилган иш ва кўрсатилган хиз-матнинг šиймати шартнома баќосида ёки šайд šилинган баќода ќисобланади.

Мисол: "Подъёмник" АЖ асосий восита ќисобланган уску-нани бошšа субъектга сотди. Бошланђич šиймати 1500000 сўм. Эскириш суммаси 250000 сўм. ŠŠС šўшилган ќолда сотиш баќоси 1000000 сўм. ŠŠС=200000с(1000000*20%). Ушбу ускуна-нинг бозор баќоси 1500000 сўм. Демак, ускуна šолдиš баќосидан кам баќога сотилаётгани учун унинг бозор šиймати ŠŠСга тортилади: ŠŠС=300000 сўм (1500000*20%).

- бартерга сотишда, бепул ёки šисман šийматини тўлаш шарти билан товарлар берилса уларнинг šиймати акциз сумма-си šўшилган ќолда шартнома баќосида ёки давлат томонидан šайд šилинган баќода аниšланади;

Мисол: Субъект жорий ойда бошšа субъектга бартер усули-да маќсулот берди. Маќсулотнинг келишилган баќоси 500000 сўм ва акциз солиђи 100000 сўм (500000*20%).' ŠŠС суммаси 120000с(600000*20%).

Субъект бошšа субъектга текинга эќсон сифатида маќсулот берди. Маќсулотнинг šиймати 300000 сўмга баќоланади. Шу ойда ушбу маќсулотнинг бозор šиймати 400000 сўмга тенг. Ак-циз солиђи субъектнннг ќисобида 60000 сўм (300000с*20%) ва ќисобланган ŠŠС=72000 сўм (360000*20%).

Ушбу маќсулотнинг бозор šийматига асосан ќисобланиши зарур бўлган ŠŠС-80000 сўм=(400000*20%) ва акциз СОЛИРИ ќам 80000 сўмни (400000x20%) ташкил šилди. Демак, субъектнинг šўшимча ќисоблаши зарур:


а) šўшимча ќисобланган акциз солиђининг суммаси 20000 сўм (80000-60000);

б) šўшимча ќисобланадиган ŠŠС суммаси=8000 сўм (80000-72000);

в) жаъми šўшимча ќисобланадиган солиšлар суммаси 28000 (20000+8000) сўм.

- ўзининг истеъмоли учун сарфланган товарлар, иш ва хизматларнинг šиймати уларга ўрнатилган баќо ёки ќаšиšий таннархи бўйича ќисобланади;

- агарда ходимларнинг меќнатига ўзи ишлаб чиšарган маќсулотлар билан ќаš тўланса ушбу маќсулотларнинг šийматига акциз солиђининг суммаси šўшилган ќолда шарт-нома баќосида ёки šайд šилинган баќода ќисобланади;

- субъектнинг ўз ходимларига ёки четга наšц пулга сотган товарларининг šиймати шартнома баќосида ќисобланади;

- импорт товарлари бўйича (агарда ŠŠС тўланмаган ёки номаълум бўлган) сотиб олиш ва сотиш баќолари ўртасидаги фарš суммаси ŠŠСга тортилади.

Šайтарилган идишлар šиймати (гаров суммаси бўлган), агарда ушбу идишлар сотилмаса, ŠŠСга тортилмайди.

- агарда маќсулот истеъмолчининг хом-ашё ва материали-дан ишлаб чиšарилса фаšатгина ишлов бериш šиймати ва ак-циз суммаларининг йиђиндиси ŠŠСга тортилади.

Šуйидаги фаолиятлар ва субъектлар ŠŠСдан озод šилинадилар:

- маќсулот, ярим фабрикат, иш ва хизматларнинг субъект-нинг ичида ишлаб чиšаришда фойдаланилса;

- кооператив мулкларни тугатиш натижасида унинг аъзо-лари ўртасида таšсимланган мулк;

- šишлоš хўжалик маќсулотларини ишлаб чиšараётган šишлоš хўжалик субъектлари-ширкатлари, фермер хўжаликлари ва уюшмалари.

Ушбу хўжаликлар ташšаридан олган уруђ, ўгит, ёšилђи ва бошšа хом-ашё ва материалларни ŠŠС тўланган ќолда олиб ушбу ŠŠС суммасини харажатларга šўшадилар:

- шаќар йўловчи транспорти (таксидан ташšари) шаќар ат-рофи, темир йўл, сув ва автомобил транспорти хизмати;

- халššа кўрсатилган уй-жой, коммунал ва фойдаланиш (меќмонхона хизматидан фойдаланишдан ташšари) хизмати;

- хусусийлаштирилган мулк хизмати, давлат корхонасини ижарага олиш тўловлари;

- кредит бериш ва кредит олиб бошšага бериш;

- šимматбаќо šогозлар билан муомала šилиш;

- халš таълими хизмати;

- умумий фойдаланиш йўлларини таъмирлаш ва улардан фойдаланишдан олинган даромадлар;

- халššа кўрсатилаётган маданий-маиший хизматлар ва сођломлаштириш хизматларидан келган даромадлар;

- ва шунга ўхшаш хизматлар.

Šўшилган šиймат солиђи 1 январь 1998 йилдан бошлаб 20% белгиланган. Агарда инвентаризация натижасига кўра субъектнинг омборида šолган тайёр маќсулотлар бўйича ис-теъмолчилар билан шартнома тузилган бўлса ва ушбу шартно-мада 18% ŠŠС кўрсатилган бўлса ушбу ŠŠС фарšи- 2% (20-18) субъектнинг зарарига олиб борилади.

Мисол. Инвентаризация натижасида šуйидаги ќолатлар аниšланди:

- субъектнинг омборидаги тайёр маќсулотларнинг šолдиђи-500000 сўм

- тузилган контрактларга асосан šолдиš товарларга ќисобланган ŠŠС (500000* 18%)-90000 сўм

- šодциš товарларга ќисобланган янги ŠŠС (500000*20%)-100000 сўм

- зарарга олиб бориладиган фарš сумма (100000-90000)=10000 сўм. Ушбу сумма 9810-"Фойдадан олинадиган со-лиš бўйича сарфлар" счётининг дебети ва 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счётининг кредитида šайд šилинади.

Ќисобот даврининг охирида ушбу 9810-"Фойдадан олина-диган солиš бўйича сарфлар" счётининг дебетидаги суммалар 9910-"Якуний молиявий натижаларга" (Дебет 9910 ва Кредит 9810) ўтказилади.

Субъектлардаги šолдиš хом-ашё ва материалларга тегишли ŠŠС ўртасидаги фарš сумма ишлаб чиšариш харажатига šўшилади.

Šўшилган šиймат солиђини акс эттириш учун бухгалтерия ќисобида 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти šўлланилади.

Ушбу ќисобланган ŠŠС тегишли объектлар-активларнинг šийматига олиб борилади ва šуйидаги тартида ќисобдан чиšарилади:

- хом-ашё, материаллар ва арзон баќоли ва тез эскирувчан буюмлар бўйича- уларнинг фойдаланиш (сарфланиш) даража-сига šараб тегишли объектларнинг сарфларига олиб борилади;


- номоддий активларга ќисобланган ŠŠС олти ой давоми-да ушбу номоддий активлар фойдаланилаётган тармоšларга ќисобдан чиšарилади;

- сотиб олинган машина ва ускуналар бўйича ŠŠС ќам ол-ти ой давомида ушбу ускуналар ўрнатилаётган тармоššа ќисобдан чиšарилиб борилади;

- асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича тўланган ŠŠС ушбу асосий воситалар šабул šилинган ва номодций ак-тивлар ќисобга олинган ваšтда бюджетга тўланадиган умумий суммадан чегирилади;

- ноишлаб чиšариш тармоклари учун олинган асосий во-ситалар ва номоддий активлар бўйича ќисобланган ŠŠС, енгил автомобиллар ва микроавтобуслар бўйича ќисобланган ŠŠС субъектнинг ихтиёрида šолган фойда суммаси ќисобидан šопланади;

- šишлоš хўжалик корхоналари олган ушбу воситалар ва бошšа активлар учун тўланган ŠŠС суммасига тўланадиган бошšа солиšлар суммаси камайтирилади.

Жўнатилган маќсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар бўйича ќисобланган ŠŠС сотишдан олинган даро-мадда кўрсатилади:

Дебет 4010 "Харидор ва буюртмачилардан олинган счётлар"

Кредит 9010-"Маќсулотларни сотишдан олинган даромад-лар"

Кредит 9030-"Бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар-дан олинган даромадлар" счётлари ва ушбу ќисобланган ŠŠС бюджетга šарз сифатида акс эттирилади:

Дебет 9110-"Сотилган маќсулотнинг таннархи"

Дебет 9130-"Сотилган ишлар ва хизматларнинг таннархи"

Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счётлари.

Ушбу ќисобланган šўшилган šиймат солиђи бюджетга тўланганда:

Дебет 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счёти ва

Кредит 5110-"Ќисоблашиш счёти".

Чакана савдо, умумий овšатланиш субъектларида ва товар-ларни аукцион орšали сотишда ŠŠС товарларнинг сотиб олинган ва сотилган суммалар ўртасидаги фаркдан олинади ва 9120-"Сотилган товарларнинг таннархи" счётининг дебети ва 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счётининг кредит то-монларида šайд šилинади.


Мисол: Чакана савдо субъекти истеъмолчиларга товар сотди-800000 сўм, ушбу товарнинг сотиб олиш баќоси 600000 сўм, олин-ган даромад 200000 сўм (800000-600000 сўм) ва ќисобланган ŠŠС суммаси 40000 сўм (200000*20%). Дебет 9120 ва кредит 6410.

Агарда истеъмолчилардан сотиладиган товарлар учун бўнак олинса бу суммага:

Дт 5110-"Ќисоблашиш счёти" ва

Кт 6310-"Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар" счётида ушбу бўнак суммаси šайд šилинади ва ќисобланган šўшилган šиймат соликининг суммасига:

6310-"Харидор ва буюртмачилардан олинган бўнаклар" счё-ти ва 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счётида šайд šилинади.

Субъект жорий ойда мол етказиб берувчилардан хом-ашё ва материаллар олди

Сотиб олиш баќоси 3000000 сўм

Šўшилган šиймат солиђи 600000 сўм

Шу ойда ушбу материаллар бўйича бўлган šарзнинг 2400000 сўми тўланди демак, 6410 счётда ќисобга олинаётган ŠŠС суммасининг 48000 сўми тўланган материаллар šиймати бўйича ŠŠС šисмига ўтказилади ва материалларнинг таннар-хига šўшилади.

Жорий ойда АЖ истеъмолчиларга тайёр маќсулот сотди:

- унинг таннархи 3200000 сўм

- контракт баќоси 5000000 сўм

- ŠŠС 1000000 сўм

Дебет 4010-"Харидор ва буюртмачилардан олинадиган счёт-лар"-5000000 с.

Кредит 9010-"Маќсулотларни сотишдан олинган дармоад-лар" счёти-5000000 с.

Дебет 9110-"Сотилган маќсулотнинг таннархи"-4200000 с. Кредит 2810-"Омбордаги тайёр маќсулотлар" ва- 3200000 с. Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар (ŠŠС) бўйича šарзлар" счётлари-1000000 с

Мисол: Жорий ойда АЖ молиявий ёрдам сифатида буюртма чилардан маблађ олди.

Жаъми 1500000 сўм ва šўшилган šиймат солиђи- 300000 сўм.

Дебет 5110-"Ќисоблашиш счёти"

Кредит 6310-"Харидор ва буюртмачилардан олинган бўнаклар"- 1500000 сўм

Дебет 6310-"Харидор ва буюртмачилардан олинган бўнаклар"


Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича (ŠŠС) šарзлар счёти-300000 с.

Давлат солиš назоратига Солиš муассасасининг šайд šилиш

ижрочининг исми ва шарифи белгиси

тел ___________ олинган "__"____20хх й


________________________(сум)_______

Šўшилган šиймат солиђини ќисоблаш šайдномаси _______ойи 20__ й.
Кўсаткичлар


Оборот


ŠŠС


%

суммаси

1


Олинган šииматликлар буйича ŠŠС-жаъмн, шундан

а) моддий šииматликларнинг šиймати тулангани бўиича ŠŠС шундан-

— ишлаб чиšариш учун олинган мод-дии šийматликлари буиича ŠŠС — ќисобга олинган номоддий актив-иар буйича ŠŠС — фойдаланишга топширилган асосии воситалар буйича ŠŠС


2

Импорт товарлари буиича туланган ŠŠС3


ŠŠСга тортиладиган сотиладиган товарлар (шартнома тузилган)


4


Олинган бунаклар буиича ќисобланган ŠŠС


5


Олдинги ойдаги отинган бунаклардан šисобланган ŠŠС (-)


6


Жории оидаги ќисобланган ŠŠС-а) бюджетга туланадиган ŠК.С б) бюджетдан šотанадиган ŠŠС


7.


Келгуси давр тўловлари ќисобидан бюджетга тўланган ŠŠС а) декада бўйича туланган бўнаклар


8.

Šўшимча тўлаш лозим (+)


9.

Šайтарилиши лозим бўлган сумма (-)10


ŠŠС тортилмайдиган товарларнинг šиймати.


Субъектнинг раќбари_________

Бош бухгалтер__________


Назоратчининг белгиси ва эътирозпари.

Олдиндан текшириш натижасида šуйидаги ўзгаришлар киритилди

"__"_______20хх й Назоратчи__________имзо

ќисоб бўиича назоратчининг маълумотномаси

Ушбу ќисоблаш бўйича тўловчининг шахсий счетига сўм ќисобланди

"__"_____20хх й. Назоратчи-_______имзо<< предыдущая страница   следующая страница >>