shkolakz.ru   1 ... 2 3 4
Акциз солиђи

Акциз солиђи бевосита солиš сифатида бюджетга олинади-ган субъектнинг соф даромадининг бир šисми ќисобланиб, унинг миšцори Солиš кодексига асосан белгиланади.

Акциз солиђини тўловчи субъектлар мулкчилик шаклидан šатъий назар акциз солиђига тортиладиган маќсулот ишлаб чиšарадиган корхона, фирма, бирлашма ва ташкилотлар ќисобланади.

Жўнатилган ва ќисоблашиш ќужжатида кўрсатилган маќсулотларнинг суммаси акциз солиђига тортилади. Айрим товарлар натура ўлчовида бўлса, бирлик товарга акциз со-лиђининг суммаси белгиланади, агарда сўм šийматида берилса % кўринишида акциз солиђининг суммаси кўрсатилади.

Ўзи ишлаб чиšариб экспортга жўнатган товарлардан акциз солиђи олинмайди. Агарда акциз солиђи тўланган товарлар ис-теъмолчилар томонидан šайтарилса акциз суммаси кейинги ойда ќисобланади.

Акциз солиђини тўлаш муддати šуйидаги тартибда белгила-нади:

- ароš-шароб маќсулоти ишлаб чиšарувчи ва сотувчи кор-хона ва фирмалар муомала содир бўлгандан кейин учинчи ку-ни акциз солиђининг суммасини тўлаши;

- бошšа субъектлар ќар ўн кунликда- ойнинг 13, 23 ва 3 кунлари акциз солигини тўлаши лозим.

Акциз солиђини тўловчилар акциз солиђи бўйича ќисоблашиш ќисоботини кейинги ойнинг 15гача солиš назора-тига таšцим šилиши керак.

Акциз солиђини ќисоблаш šайдномаси: 20__й. _____ойи учун

М»


Товарларнинг иомлари


Ўлчов бирлиги


Тортиладиган ќажми

Акциз солиги

натура кўринишида

Šиймат кўринишида

даражаси

%


суммаси (сўм)


1

2

3

4

5

6

7
Жаъми:
1. Жорий ойдаги бўнак туловидан сўм __

2. Šўшимча тўланадиган сўмма сўм __

3. Ортиšча тўланган сумма ќисобга олинади сўм __

4. Бюджетга тўлов бўиича šарз суммасининг šолдиђи сўм __

5. Тўланадиган сумма сўм __

6. Ортиšча тўланган сумма сўм __ Субъектнинг раќбари имзо Бош бухгалтер имзо

Акциз солиђининг суммаси товарларни жўнатиш бўйичэ ту-зилган šайднома маълумотларига асосланиб ќисобланади. Уш-бу šайдномада товарларнинг турлари, нави, миšцори, баќоси, šиймати дастлабки ќужжатларга асосланиб кўрсатилади.

Акциз солиђига тортиладиган товарларнинг сотилиш баќоси ичида акциз суммаси бўлади: улгуржи баќо+акциз суммаси. Бошšача айтганда акциз суммаси истеъмолчи томонидан тўланади (šопланади).

Мнсол: Субъектнинг улгуржи баќодаги тайёр маќсулотлари-

1500000 сўм

- Сотиш баќосига нисбатан акциз солиђининг даражаси 15%


  • Сотиш баќоси (контракда кўрсатилган сумма) 1775000 сўм

- Акциз солиђининг суммаси 225000 сўм.

Акциз солиђи суммаси šуйидаги формула ёрдамида топилади:

А=Уб х Аq/100

бунда

А- акциз солиђининг суммаси;


Уб- улгуржи баќо;

Аq- акциз солиђининг даражаси (%).

Акциз солиђининг даражаси кейинги ваšгларда Вазирлар Маќкамасининг šарорлари билан тез-тез ўзгариб турибди.

Мисол: Спиртли ичимлик маќсулотларига 1 литрига 3800 сўмдан 65%га

Гилам ва гилам маќсулотларига -60%дан 15%га

Алкоголь маќсулотларига -90%дан 60%га

Тамаки маќсулотларига -40%дан 50%га

Пахта ёкига -70%га

ва ќоказо.

Мулкни солиššа тортиш.

Мулкчилик шаклидан šатъий назар Ўзбекистон Республи-касининг ќудудида жойлашган мустаšил балансига эга бўлган юридик ва жисмоний шахслар мулк солиђини тўлайдилар.

Ўзбекистон Республикасининг Солиš кодексига асосан мулк солиђини тўловчилар šуйидагилар ќисобланади:

- юридик шахс ќисобланадиган ќамма корхона, бирлашма ва ташкилотлар;

- банклар ва кредит ташкилотлари;

- компания, фирма ва бошšа ташкилотлар;

- мустаšил балансда турган ва ќисоблашиш счётига эга бўлган филиаллар ва бошšа бўлинмалар;

- бюджет ташкилотлари, ќокимиятнинг šонун чиšарувчи ва ижро органлари, маќаллий ќукуматлар;

- адвокатларнинг жамоалари;

- диний ташкилотлар ва миллий маданий марказлар;

- шаќарнинг уй-жой, коммунал ва бошšа хўжаликлари;

- тижорат фаолияти кўрсатмаётган жамоа ташкилотлари;

- янги ташкил šилинган субъектлар 2-йилгача;

- ижарага берилган мулšдан баланс šийматига асосан мулк солиђи тўланади (жорий ижарада);

- давлат корхоналари асосида ташкил бўлган ижара субъ-ектлари ўзининг ва ижарага олган мулкларига солиš тўлайдилар (молиялаштирилган лизингда).

Субъект балансининг активида кўрсатилган мулклар солиššа тортилишидан аввал ундан šуйидаги суммалар чегарилади:

- асосий воситалар, номоддий активлар ва арзон баќоли ва тез эскирувчан буюмларнинг эскириши;

- капитал šўйилмапар ва бўнаклар;

- кредитлар ва бошšа šарзга олинган маблаклар;

- ќисоблашишдаги ва бошšа пассивлар;

- кварталда фойданинг ишлатилиши.

Бундан ташšари солиššи тортиладиган суммадан šуйидагилар чегирилади:

- уй-жой, коммунал, маданий ва маиший объектларнинг šиймати;

- šишлоš хўжалик маќсулотларини саšлаш, селекциялаш, балиšларни ўстириш, овлаш ва ишлов бериш объектлари;

- табиатни šўриšлаш, санитар тозалаш ва ёнђин хавфсиз-лиги объектлари;

- йўллар, алоšа, энергия ўтказиш, уларнинг фаолиятига ёрдам берувчи объектлар ва ажратилган ерлар;

- алоšа йўддошлари;

- Республика ќукуматининг šарорига мувофиš консерва-ция šилинган объектлар;

- субъектларнинг автотранспортлари;

- šурилишидан солиš тўланган šурилишлар.

Субъект мулкининг šийматидан 2% солиš ќисобланиб, уш-бу солиš суммаси харажатларга šўшилади ва биринчи навбатда маќаллий бюджетга тўланади.

Бухгалтерия хисоботи маълумотига асосан ќар квартадца йиллик мулк солиђи суммасининг 1/4 šисми бюджетга тўланиб борилади. Солиš бўйича бўнак тўлаш ќар ойнинг 20 кунигача амалга оширилади ва квартал суммасининг 1/3 šисми миšдорида бюджетга тўланиб борилади.

Субъект йилнинг бошида солиš назоратига солиššа тор-тилмайдиган, šўшимча имтиёз берилган мулкларнинг рўйхати ва суммасини беради.

Субъект мулкининг йиллик ўртача šиймати šуйидаги тар-тибда ќисобланади:

- кварталлик=квартал бошидаги мулк šийматининг яр-ми+квартал охиридаги мулк šийматининг ярми;

- ярим йиллик=1 январ ва 1 июлдаги мавжуд мулкнинг ярим суммаси+1 апрелдаги мавжуд мулкнинг тўлиš суммалари йиђиндисининг ярми;

- 9 ойлик=1 январ ва 1 октябрдаги мавжуд мулк суммала-рининг ярми+1 апрел ва 1 июлдаги мавжуд мулкнинг суммала-ри šўшилиб 1/3 šисми олинади:

- йиллик=ќисобот йилининг 1 январига мавжуд мулк šийматининг 1/2 šисми+1 апрел, 1 июл ва 1 октябрдаги мавжуд мулкнинг тўлиš šийматлари šўшилиб, умумий сумманинг 1/4 šисми олинади.


Мулкнинг ўртача šийматини ќисоблаш учун балансдаги šуйидаги счётларнинг маълумотларидан фойдаланилади:

0100-"Асосий воситалар" ва 0300-"Молиявий лизинг шарт-номаси бўйича олинган асосий воситалар" (-эскириш суммаси, счёт 0200)

0400-"Номоддий активлар" (-амортизация суммаси, счёт 0500)

1000-"Материаллар"

1200-"Арзон баќоли ва тез эскирувчан буюмлар" (-эскириш суммаси, счёт 1310)

1510-"Материалларни тайёрлаш ва сотиб олиш" (агарда ќисоб сиёсатида ушбу счёт кўрсатилса)

1610-"Материаллар šийматидаги фарšяар"

2010-"Асосий ишлаб чиšариш"

2110-"Ўзида ишлаб чиšарилган ярим фабрикатлар"

2300-"Ёрдамчи ишлаб чиšариш"

2800-"Тайёр маќсулотлар"

2900-"Товарлар" (сотиб олиш баќосида, ŠŠС šўшилмаган ќолда)

3000^'Нокалитал ишлар"

3100-"Келгуси давр сарфлари"

9410-"Давр харажатлари (муомала харажатлари)"

9450-"Хизмат кўрсатадиган хўжаликлар ва ишлаб чиšариш"

Мулк солиђи бўйича бюджет билан ќисоблашиш 6410-

"Бюджетга солиšлар бўйича šарзлар" счётининг "Мулк солиђи"

номли аналитик счётида ќисобга олиб борилади. Ушбу счётнинг кредитида ќисобланган солиšлар: Дебет тегишли объектларнинг харажатлари счётлари ва Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти Мулк солиђининг бюджетга тўланган суммасига:

Дебет 6410-"Тўловлар бўйича бюджетга šарзлар" ва Кредит 5110-"Ќисоблашиш счёти"

Агарда ќисобот даври давомида мулк солики бўйича бўнак суммаси тўланса:

Дебет 4510-"Солиšлар бўйича бўнак тўловлари" счёти

Кредит 5110-"Ќисоблашиш счёти"

ва квартал ва йилнинг охирида ќисоблашиш жараёнида уш-бу тўланган бўнак суммаси умумий тўланадиган суммадан че-гирилиб šолинади

Дебет б410-"Тўловлар бўйича бюджетга бўлган šарзлар" счё-ти ва 4510-"Солиšлар бўйича бўнак тўловлари" šолган сумма умумий тартибда тўланади.


Мулк солиђини šисоблаш

"Малика" АЖ

Субъект ёки шахснинг номи

20__й. Ш-квартал.
Кўрсаткичлар


Тўловчининг маълумоти


Назоратчининг маълумоти


1.

Мулкнинг ўртача šиймати

950000000

950000000

2.

Соликдан озод šилинган мулк-нинг уртача šиймати

250000000

250000000

3.

Солиš тўланадиган мулкнинг ўртача šиймати

700000000

700000000

4.

Солиšнинг даражаси

2%

1%

5.

Тўлаш учун ќисобланган солиš суммаси

14000000

14000000

6.

Жорий йилда ќисобланган солиš суммаси

26500000

26500000

7.

Šўшимча тўлаш лозим

12500000

12500000

8.


Тўланган солиš суммасини ка-майтиришга

-

-

Балансни таšцим šилиш муддати

квартал __________

йиллик __________ Солиš налоратининг раќбари

Субъектнинг раќбари

___________________ ________________________

имзо имзо

Бош бухгалтер Назоратчи

___________________ _________________________

имзо имзо

Солиš назоратчисининг хулосаси Текшириш натижасида ќеч šандай ўзгартириш киритилмади.

"8" октябр 20... йил.

Ќисобга олувчи иšтисодчи ________

имзо

Транспорт воситалари, ўзи юрар машина ва механизмалардан олинадиган солиš

Транспорт воситалари, ўзи юрар машина ва механизмлардан олинадиган солиš (келгусида транспорт солиђи), Ўзбекистон Рес-публикасининг "Солиš кодекси"га асосан амалга оширилади. Ушбу солиš транспорт эгаларидан транспорт воситаларини šайд šилишидан олдин, šайтадан šайд šилаётганда ва ќар йили техни-ка кўригидан ўтказаётганда олинади.

Ушбу солиšни тўловчи юридик ва жисмоний шахслар: кор-хона, бирлашма, ташкилотлар, фуšаролар ва бошšа транспорт эгаларидир.

Транспорт солиђидан šуйидаги субъектлар озод šилинади:

- давлат бюджетидаги ташкилот ва муассасалар;

- гусеницали машина ва механизм, пахта, дон йиђувчи ва бошšа махсус комбайнларнинг эгалари;

- умумий фойдаланиш автотранспорти, йўловчиларни та-шувчи транспорт (таксидан ташšари);

- ногиронларларнинг мулки бўлган транспортлар;

- уруш ва партизанлик ќаракати šатнашчиларининг мулки бўлган транспортлар;

- йўл хўжалиги ташкилотларининг эгаларидаги транспорт-лар;

- ќарбий кучлар учун кадрлар тайёрловчи субъектларининг транспорти.

Солиš миšдори автотранспортнинг маркаси ва šувватига šараб белгилинади.


Ќисобланган солиšни šайд šилиш ва бюджетга тўлашни акс эттириш счётларда šуйидагича šайд šилинади:

- солиš ќисобланганда:

Дебет 9429-"Бошšа маъмурий сарфлар" счёти

Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счёти

- Ушбу ќисобланган солиš тўланганда:

Дебет 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счёти

Кредит 5110-"ќисоблашиш счёти".

Транспорт эгаларидан олинадиган солиš суммасини ќисоблаш šайдномаси

Корхона номи


Транспорт воситаеининг тури ва мар-

каси

Транспорт воситаси-нинг šуввати (о к

ёки квт)


Транспорт иоситасининг миšдори

Šуввати-нинг жаъми

1 о.к. ёки квт дан олинади-ган солиš

Солиš суммасиТўловчиннг маълумотида


солиš назоратчисининг маълумотида

1

2

3

4

5

6

7

8

Субъектнинг раќбари__________Солиš назоратининг бошлиђи______________

имзо имзо

Бош бухгалтер________ Солиš назоратчиси______

имзо имзо

Транспорт турлари бўйича бирлик šувватдан (от кучи ёки квт.) олинадиган солиš суммасини ќисоблаш нисбатан осон бўлганлиги учун ушбу маълумотни келтириш маšсадга муво-фиš эмас деб топдик (муаллиф).

Ер солиђи

Ер солиђи Ўзбекистон Республикасининг "Солиš кодек-си"га асосан амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасида ерга эгалик šилиш ва ундан фойдаланиш жараёнида šуйидаги юридик ва жисмоний шахслар ёр солиђини тўлайдилар:

- корхона, бирлашма ва ташкилотлар;

- ушбу корхона, бирлашма ва ташкилотларнинг филиалла-ри ва бўлимлари;

- чет эл фуšаролари, уларнинг корхоналари ва šўшма кор-хоналар;

- Ўзбекистон Республикаси ва бошšа давлат фуšаролари, фуšаро бўлмаган жисмоний шахслар.

Šуйидаги ерларнинг турлари солиšдан озод šилинади:

- умумий фойдаланиш учун ажратилган ерлар;

- табиатни šўриšлаш учун ажратилган ерлар;


  • сођломлаштириш йўналишидаги ерлар;

- халšнинг дам олишини ташкил šилувчи ташкилотларга ажратилган (рекриацион) ерлар;

- тарихий-маданий йўналишдаги ерлар;

- сув фонди ери- сув фонди ва уни ќимоя šилиш учун аж-ратилган ерлар;

- ер захиралари;

- газ, нефть ўтказиш, электр, иссиšлик ўтказиш, алоšа йўллари, подстанциялар учун ажратилган ерлар;

- спорт ўйинларининг майдонлари, согломлаштириш ва даволаш муассасалари учун ажратилган ерлар;

- автомобил, темир йўли, ќаво йўли, метрополитен, шаќар электр транспорти учун ажратилган ерлар;

- гидрометеорология, гидрогеология ва молларни ќайдаб ўтиш учун ажратилган ерлар;

- ќукумат šарорига асосан šурилаётган ёки консервация šилинган иморат ва иншоотлар учун ажратилган ерлар;

- коммунал хўжалик ерлари.

Šуйидаги юридик ва жисмоний шахслар ер солиђини тўлашдан озод šилинадилар:

а) "Ватанпарвар" мудофаа жамияти, "Орол" жамђармаси ва бошšа экологик жамиятлар;

б) šўшма корхоналарнинг устав капиталида 30%дан ортиš маблађи бўлган хориж инвесторлари 2 йил мобайнида;

в) сув хўжалиги корхона ва ташкилотлари;

г) šаќрамонлар, уруш ногиронлари, 1-П гуруќ меќнат ноги-ронлари;

д) якка тартибдаги уй šуриш учун ажратилган ердан 3 йил мобайнида;

е) четдаги чорва фермасининг чўпонлари, подачилари, от-боšарлари ва бошšа ходимлари;

ж) кўчиб келган фуšаролар- 5 йилгача ва ќоказолар.

Юридик шахслар "Ерлардан фойдаланувчиларни ќисобга олиш" китобида жисмоний шахслар эса "Фуšаролар тўлаётган солик,ларни ќисобга олиш китоби"да ќисобга олиб борилади. Юридик шахсларнинг ер майдонлари 0,01га, шаќарда ис-тиšомат šилаётган жисмоний шахсларники м-2 ва šишлоšда истиšомат šилаётган шахсларники 0,01га миšдоригача аникушкда ќисобга олинади.

Белгиланган меъёрдан ортиšча олинган ерларга 2 баробар миšдорда солиš суммаси солинади.

Ер солиђининг суммалари тегишли счётларда ќисобга олиб борилади ва харажат счётларига šўшилади. Ушбу солиšни ќисоблаганда:

Дебет- Тегишли харажат объектларининг счётлари ва

Кредит 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти

Ушбу šарз тўланганда:

Дебет 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти ва

Кредит 5110-"Ќисоблашиш счёти".


11-МАВЗУ. Солиšлар, уларни ќисоблаш тартиби ва тўлаш муомалаларининг ќисоби /<< предыдущая страница