shkolakz.ru   1 ... 7 8 9 10 11 1. Төменде аталған ғалымдардың қайсысы ғылымға “экология” ұғымын енгiздi?

А) Ч. Дарвин.

В) Н. Вавилов.

С) Ю. Либих.

Д) Э. Геккель.

E) В. Сукачев.


 1. Аутэкология ненi зерттейдi?

A) Популяциялардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын.

B) Ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын.

C) Бiрлестiктердiң қоршаған ортамен қарым-қатынасын.

Д) Әр түрлi ұйымдасу деңгейiндегi экожүйелердi.

E) Бүтiндей алғандағы биосфераны.

3. Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?

А) Бәсекелестiк.

B) Адамның қызметi.

C) Паразитизм.

Д) Температура.

E) Су қоймасының тереңдiгi.


 1. Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады?

A) Жарық.

B) Радиация.

C) Температура.

Д) Комменсализм.

E) Барлық аталғандар.


 1. Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?

A) Көктемдегi өзендердiң жайылуы.

B) Ормандарды кесу.

C) Топыраққа тынайтқыштарды енгiзу.

Д) Батпақтарды құрғату.

E) Плотина салу.


 1. Төмендегi аталған мысалдардың қайсысы антропогендi факторға жатады?

A) Жарық.

B) Популяциялардағы даралар арасындағы өзара байланыстар.

C) Өнеркәсiптiң дамуы.

Д) Температура.

E) Популяциялардың өзара әсерi.


 1. Төменде аталған фактордан абиотикалық факторларды атаңыз?

A) Ылғалдылық, жарық, температура.

B) Ормандарды кесу.

C) Ағзалардың бiр-бiрiне әсерi.

Д) Батпақты құрғату.

E) Барлық аталған факторлар. 1. Ағзалардың ненiң өзгеруiне байланысты реакциясын фотопериодизм деп атайды?

A) Ауа температурасы.

B) Ауаның ылғалдылығы.

C) Күн мен түннiң арақатынасы.

Д) Ылғалдылық.

E) Жоғарыда аталғандардың комплекстi өзгерiстерi.


 1. Қоршаған орта температурасының артуына байланысты физиологиялық процестердiң жылдамдығы артатын ағзаны?

A) Торғай.

B) Мысық.

C) Ақ капуста көбелегiнiң жұлдызқұрты.

Д) Қоян.

E) Барлық аталған ағзалар.


 1. Симбоз дегенiмiз не?

A) Екi популяция бiр – бiрiмен әрекеттеспейдi және олардың бiреуi екiншiсiне әсер етпейдi.

B) Әр түрлi түрге жататын даралардың өзара пайдалы бiрiгiп тiршiлiк етуi.

C) Бiрлестiктiң бiр түрiнiң популяциясы екiншiсiн пайдаланады.

Д) Популяциялардың беруi үшiн зиянды болатын өзара қатынастар.

E) Дұрыс жауап жоқ.


 1. Мына ағзалардың, әсiресе, қайсысының арасында паразиттер көп?

A) Құрттар.

B) Былқылдақ денелер.

C) Микроорганизмдер.

Д) Омыртқалар.

E) Құстар.


 1. Аталған ғылымдардың қайсысы минимум заңын тұжырымдаған?

A) А. Тенсли.

B) Ю. Лебийх.

C) В. Вердардский.

Д) Г. Гаузе.

E) Ч. Дарвин.


 1. Экожүйенiң аталған компоненттерiнiң қайсысы редуцент болып табылады?

A) Шыбын.

B) Жауын құрты.

C) Кесiртке.

Д) Шегертке.

E) Барлық аталғандар.


 1. Берiлген қоректiң тiзбектердiң қайсысы дұрыс құрылған?

А) Шыбын – бақа – жылан – жыртқыш құс.

В) Жылан – бақа – шыбын – жыртқыш құс.

С) Бақа – шыбын – жылан – жыртқыш құс.


Д) Шыбын – бақа – жыртқыш құс – жылан.

Е) Шыбын – жылан – бақа – жыртқыш құс.


 1. Қарағайлы ормандағы тиiндердiң саны ең алдымен неге байланысты?

А) Жыртқыштардың санына.

В) Құстың қаталдығына

С) Тұқымдардың өнiмдiлiгiне.

Д) Популяциялардағы даралардың санына.

Е) Қыстың ұзақтығына.


 1. Биомассаның жиналуында қай ағзаның рөлi зор?

А) Жануарлар.

В) Өсiмдiктер.

С) Микроорганизмдер.

Д) Жануарлармен, өсiмдiктер.

Е) Жануарлармен микроорганизмдер.


 1. Төменде аталған өзара қарым-қатынастардың қайсысы жыртқыштыққа жатады?

А) Иесiнiң денесiнде биттер тiршiлiк етедi.

В) Қасқырлар ұсақ шөп қоректiлермен қоректенедi.

С) Бунақ денелер гүлдiң ектарымен (шiрне) қоректенедi.

Д) Микроорганизмдердiң iшекте тiршiлiк етуi.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Сауысқандар тұяқты жануарларға оларға қауып туып тұрғандығын хабарлайды. Бұл өзара қарым-қатынастың қай типiне жатады?

А) Жыртқыштық.

В) Тұрақтылық өзара көмек.

С) Симбиоз.

Д) Нейтролизм.

Е) Мутуализм.


 1. Паразитизмге мысал келтiрiңiз?

А) Қайың және оның түбiнде өсетiн саңырауқұлақ.

В) Сұңғыла мен өсiмдiк.

С) Қыналар.

Д) Шаян мен актиния.

Е) Ара мен гүл.


 1. Бәсекелестiкке қайсысы мысал бола алады?

А) Акула және жабысқақ балық.

В) Ағаштар мен микоризаласаңырау құлақтар.

С) Қайың ормандағы шырша.

Д) Қыналар.

Е) Барлық келтiрiлген мысалдар. 1. Жыртқыштардың табиғаттағы рөлi қандай?

А) Құрбандықтарының популяцияларының санын кемiту.


В) Құрбандықтарының популяцияларының саны мен қрамы оптималды деңгейде ұстаптыру.

С) Өзiне қорегiн тауып жеуге қабiлетсiз жануарларды терiп жеу.

Д) Барлық аталандар.

Е) Ауру жануарларды жою.


 1. Төмендегi ағзалардың iшiндегi консументтерге жатпайтынын атаңыз.

А) Құмырсқа.

В) Дәрiлiк алтей.

С) Жылан.

Д) Қиқоңыз.

Е) Бақа.


 1. Берiлген нұсқалардың қайсысы паразитизмге мысал бола алады?

А) Бит, кене, саңырау құлақ.

В) Шаян мен актиния.

С) Шыршалы ормандағы қайың.

Д) Қына.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Қасқырлар жыл сайын бұғылардың 25%-ға жуығын өлтiредi. Бұл құбылыс өзара әсердiң қандай формасына жатады?

А) Бәсекелестiк.

В) Жыртқыштық.

С) Нутуализм.

Д) Паразитизм.

Е) Атағандардың барлығы.


 1. Әртүрлi түрге жататын даралардың өздерiнiң арасында немесе бiр түрдiң iшiндегi қорек, мекен ету ареалы үшiн күрес қалай аталады?

А) Бәсекелестiк.

В) Жыртқыштық.

С) Паразитизм.

Д) Мутуализм.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Әрбiр түр басқа түрлермен қарым-қатынасынан пайда алатын бiрлесiп тiршiлiк етуi қалай аталады?

А) Нейтрализм.

В) Мутуализм.

С) Бәсекелестiк.

Д) Паразитизм.

Е) Жыртқыштық.


 1. Төменде аталған өзара әсерлердiң қайсысы симбиозға жатады?

А) Торғай құртпен қоректенедi.

В) Көкек ұсақ торғай тәрiздiлерiнiң ұясына жұмыртқасын салып кетедi.

С) Күйiс қайтаратын жануарлардың күрделi асқазанының бiр бөлiгiнде бiр неше килограм бактериалар мекендейдi.

Д) Инелiк масаның дернәсiлдерiмен қоректенедi.


Е) Барлық атаулар.


 1. Бәсекелестiктiң болуын не анықтайды?

А) Ортақ ресурстардың шектелуi.

В) Ортақ ресурстардың жеткiлiктi болуы.

С) Ресурстардың тәуелсiз тiршiлiк етедi.

Д) Тек қоректiң ресурстарымен анықталады.

Е) Аталғандардың барлығы.


 1. Төменде аталған бейiмделу мысалдарының iшiнен жыртқыштарға ең тән бөлiгiн атаңыз?

А) Қорғаныштық рең.

В) Баспаналарды пайдалану.

С) Тiкен ине сауыттарының болуы.

Д) Жылдам реакция.

Е) Аталғандардың барлығы.


 1. Аллелопатия дегенiмiз не?

А) Метабодизм өнiмдерiнiң көмегiмен өсiмдiктердiң бiр-бiрiмен химиялық өзара әсерi.

В) Екi түрдiң мiндеттi түрде бiрiгiп тiршiлiк етуi мен өзара пайдалы әсерi.

С) Иесiнiң тамақтарының қалдықтарымен қоректену.

Д) Өзара пайдалы, бiрақ бiрлесiп тiршiлiк ету мiндеттi емес.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Табиғи боигеоценоздарда қандай факторлар өзара әсерлеседi?

А) Биотикалық.

В) Абиотикалық және биотикалық.

С) Биотикалық және антропогендiк.

Д) Абиотикалық және антропогендiк.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Өсiмдiктер бiрлестiгi қалай аталады?

А) Фитоценоз.

В) Зооценоз.

С) Биоценоз.

Д) Биогеоценоз.

Е) Экожүйе.


 1. Сукцессиялардың нәтижесi қандай?

А) Бiр бiрлестiктiң басқасымен ауысуы.

В) Бiрлестiктiң күрделi iшкi құрлымын сақтау.

С) Бiрлестiктiң қоршаған ортаға бейiмделуi.

Д) Түрлердiң қоршаған ортаға бейiмделуi.

Е) Барлық аталғандар.


 1. Т
  үкi


  қарсақ

  ундра б
  iрлестiгiне тән дұрыс қоректену тiзбегiн табыңыз?

А) Өсiмдiк – тықан


В) Мүк – бұғы - үкi.

С) Тырбық қайындар – саңырау құлақтар – бұғы.

Д) Мүк - үкi – бұғы.

Е) Өсiмдiк – тышқан – бұғы.


35. Жануарлар бiрлестiгiн қалай атайды?

А) Зооценоз.

В) Фитоценоз.

С) Биоценоз.

Д) Биогеоценоз.

Е) Биосфера.


36. Популяцияда бiр айда, жылда немесе он жылда туылған даралардың санын қалай атайды?

А) Өлiм.

В) Көшiп келу (имеграция)

С) Туылу.

Д) Көшiп кету (эмиграция).

Е) Миграция.


37. Әртүрлi ағзалардың арасындағы байланыстар қалай аталады?

А) Жанама.

В) Тiкелей.

С) Биотикалық.

Д) Бәсекелестiк.

Е) Қоректiк.


38. Дайын органикалық заттармен қоректенетiн ағзаларды қалай атайды?

А) Автотрафтар.

В) Гетеротрофтар.

С) Хемотрофтар.

Д) Фототрофтар.

Е) Барлық аталғандар.


39. Популяцияның тығыздығы дегенiмiз не?

А) Тiршiлiк кеңiстiгiнiң аудан бiрлiгiне келетiн даралар саны.

В) Берiлген кеңiстiктердегi даралардың белгiлi бiр саны.

С) Жалпы саны.

Д) Кiшкене жердегi әртүрлi даралардың саны.

Е) Барлық аталғандар.


40. Толеранттылық диепозоны кең ағзларды қалай атайды?

А) Эврибионт.

В) Стенобионт.

С) Голофит.

Д) Супулент.

Е) Гелиофит.


41. Су экожүйесi дегенiмiз не?

А) Көлдiң биотикалық және амбиотикалық компоненттерiнiң жиынтығы.

В) Көлдiң өсiмдiктер бiрлестiгi.

С) Көлдiң жануарлар бiрлестiгi.

Д) Фитопланктон.

Е) Зоопланктон.


42. Бiрiншi реттi консументтерге қайсысы жатады?

А) Шөпқоректiлер.

В) Жыртқыштар.

С) Қорек талғамайтын.

Д) Етқоректiлер.

Е) Паразиттер.


43. Бiрдей уақыт аралығында қайталанатын ортаның өзгерiстерiн қалай атайды?

А) Циклдi.

В) Хаосты.

С) Бағытталған.

Д) Тұрақты.

Е) Тұрақсыз.

44. Жер бетiндегi жасыл өсiмдiктердiң бiрiншi реттi өнiмнiң биомассасының жиналуының энергетикалық көзiне не жатады?

А) Күн сәулесi.

В) Ультракүлгiн сәулелерi.

С) Инфрақызы сәулелер.

Д) Ренген сәулелерi.

Е) Аталғандардың барлығы.


45. “Биосфера” терминiн ғылымға алғаш енгiзген кiм?

А) Э. Зюсс.

В) Ю. Либих.

С) Н. Вавилов.

Д) С. Шварц.

Е) В. Вернадский.


46. Төмендегi белгiлердiң қайсысы популяцияларға тән белгi?

А) Даралар саны.

В) Барлық аталғандар.

С) Жастық құрамы.

Д) Туу.

Е) Өлiм.


47. Түрлердің жиынтығы мен олардың өзара қарым-қатынасынан тұратын күрделі табиғи комплекс қалай аталады?

А) Биогеоценоз;

В) Биосфера.

С) Биоценоз.

Д) Табиғаттағы зат айналымы.

Е) Дұрыс жауап жоқ.


48. Экологиялық сукцесиясының соңғы тепе-теңдiк күйi қалай аталады?

А) Бiрiншi реттi сукцессия.

В) Климакс.

С) Екiншi реттi сукцессия.

Д) Экологиялық тепе-теңдiк.

Е) Үшiншi реттi сукцессия.


49. Биосера қашан пайда болды?

А) 1-2 млрд. жыл бұрын.

В) 5 млрд. жыл бұрын.

С) 10 млрд. жыл бұрын.

Д) 50-100 млн. жыл бұрын.

Е) 10 млн. жыл бұрын.


50. Сукцессияның толық анықтайтын анықтаманы атаңыз?

А) Бiрлестiктердiң алмасу процесi.


В) Экожүйенiң өздiгiнен қалпына келу процесi.

С) Бiрлестiктiң өздiгiнен даму процесi.

Д) Табиғаттағы адамның қызметi.

Е) Барлық аталғандар.


51. Жыртқыштардың жемтiгiнiң санының күрт өсуiнiң алдын алуға қабiлетiнiң болмауы неге байланысты?

А) Жыртқыштардың популяциясының өсу жылдамдығы жемтiгiмен салыстырғанда төмен.

В) Жыртқыштардың тiршiлiк циклi аз.

С) Жемтiгiнiң санының күрт артуы жыртқыштардың өнiмдiлiгiнiң кемуiне сәйкес келедi.

Д) Дұрыс жауап жоқ.

Е) Барлық аталандар.


52. Төмендегi аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздерiне жатады?

А) Вулкандар.

В) Автомабилдердiң газдары смог.

С) Шаңды дауылдар.

Д) Жер сiлкiну.

Е) Барлық аталған факторлар.


53. Қорықтың ұйымдастыруын қандай экологиялық факторға жатқызуға болады?

А) Антропогендiк.

В) Биотикалық.

С) Абиотикалық.

Д) Биотикалық және антропогендiк.

Е) Абиотикалық және антропогендiк.


54. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, байқау, бағалау мен болжаудың комплекстi жүйесiн қалай атайды?

А) Кадастр.

В) Мониторинг.

С) Домпинг.

Д) Экологиялық картографиялау.

Е) Дұрыс жауап жоқ.


55. Қорық дегенiмiз не?

А) Жеке табиғи объектiлер (сарқырамалар, үңгiрлер және т.б).

В) Жартылай қорғау режимiмен сипатталатын територия.

С) Шаруашылық қызметiне мұлдем алынған териториялар немесе акваториялық бөлiктерi.

Д) Табиғатты сауықтыру және эстетикалық мақсатта қорғау үшiн бөлiнген териториялар.

Е) Дұрыс жауап жоқ.


56. Демэкология ненi зерттейдi?

А) Түр.

В) Популяция.

С) Нәсiл.

Д) Тип.

Е) Класс.

57. Қазiр бiздiң планетамыздағы адамдардың саны қанша?


А) 2-3 млрд. адам.

В) 3-4 млрд. адам.

С) 4-5 млрд адам.

Д) 5-6 млрд. адам.

Е) 6-7 млрд. адам.


58. Биологиялық алуан түрлiлiктiң кедейленуi себебi қандай?

А) Өлтiру.

В) Химиялық ластану.

С) Физикалық ластану.

Д) Мекен ету ортасын бұзу.

Е) Барлық аталғандар.


59. “Үлкен экология” терминін ғылымға енгізген кім?

А) Н. Реймерс.

В) Н. Вавилов.

С) М. Будыко.

Д) В. Вернадский.

Е) Б. Коммонер.

60. Оңтүстiк Қазақстанда “Ақсу – Жабағылы” қорығы қай жылы ұйымдастырылды.

А) 1925.

В) 1926.

С) 1927.

Д) 1928.

Е) 1929.


61. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңы қай жылы қабылданды?

А) 1993.

В)1994.

С) 1995.

Д) 1996.

Е) 1997.


62. Қазақстаның “Қызыл кітабінің” соңғы басылымы қашан жарық көрді?

А) 1992.

В) 1993.

С) 1994.

Д) 1995.

Е) 1996.


63. “Парниктік эффекттің ” пайда болу себебі қандай?

А) “Озон тесіктерінің” пайда болуы.

В) Көміртегі (II) тотығының концентрациясының артуы.

С) Фреондар мен метан қалдықтары.

Д) Ауаның ылғалдылығының өзгеруі.

Е) Дұрыс жауап жоқ.


64. “Парниктік эффект” негізінен қандай заттың атмосфераға шығарылуынан болады?

А) Көмір қышқыл газы.

В) Аргон.

С) Хлорсутегі.

Д) Күкіртутек.

Е) Гелий.


65. Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның құрамындағы көмірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың болуынан жоғарылауын қалай атайды?

А) Антропагенді стресс.

В) Энергетикалық стресс.

С) Қышқылдық жаңбырлар.


Д) Парниктік эффект.

Е) Ауа ортасының қарсылығы.


66. Әлеуметтік экология қандай жүйені зерттейді ?

А) Ағза – қоршаған орта.

В) Экожүйе.

С) Биогеоценоздар.

Д) Адам – мекен ету ортасы.

Е) Қоғам – қоршаған орта.


67. Экологиялық дағдарыс қауіпінің төніп тұрғаны туралы қортындығы қандай мәліметтер алып келеді ?

А) Биосфераның физико – химиялық ластануы.

В) Табиғат ресурстарының сарқылуы.

С) Биосфераның алуантүрлілігінің кемуі.

Д) Адамдардың денсаулығының нашарлауы, жаңа аурулардың пайда болуы.

Е) Аталғандардың барлығы.


68. “Сатуризм” ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты ?

А) Кадмий.

В) Қорғасын.

С) Сынап.

Д) Марганец.

Е) Алюминий.


69. “Ита - ита” ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты ?

А) Сынап.

В) Қорғасын.

С) Кадмий.

Д) Нитраттармен.

Е) Диоксиндермен.


70. “Минамата” ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты ?

А) Қорғасын.

В) Кадмий.

С) Сынап.

Д) Бензол.

Е) Фенол.


71. Қолданбалы экологиялық зерттейтін мәселелері:

А) Ағазаның қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері.

В) Популияцияның қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері.

С) Экожүйенің қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері.

Д) Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері.

Е) Барлық аталғандар.


72. Адам папуляцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы қалалардың өсуі мен дамуын қалай атайды ?

А) Антропогенез.

В) Урбанизация.

С) Антропогенді қысым.

Д) Антропогенді стпресс.

Е) Биоалуантүрлілік.


73. Эвтрофтану дегеніміз – су қоймасының биологиялық өнімдігінің қандай заттардың жиналуы нәтижесінде артуы ?

А) Биогенді заттар.

В) Костық заттар.

С) Биокостық заттар.

Д) Минералдық заттар.

Е) Барлығы.


74. Қорық дегеніміз не ?

А) Жеке табиғи объектілер.

В) Жартылай қорғау режимімен сипатталатын территориялар.

С) Шаруашылық қызметінен мүлдем алынған территориялар немесе акваториялардың бөліктері.

Д) Табиғатты сауықтыру және эстетикалық мақсатта қорғау үшін бөлінген территориялар.

Е) Дұрыс жауабы жоқ.


75. Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы қалалардың өсуі мен дамуын қалай атайды ?

А) Антропогенез.

В) Урабанизация.

С) Антропогенді қысым.

Д) Антропогенді стресс.

Е) Биоалуантүрлілік.


76. Озон қабатының маңызы қандай ?

А) Ультракүлгін сәулелерді сіңіру.

В) Инфрақызыл сәулелерді сіңіру.

С) Планетаның оттегімен байытылуы.

Д) Атмосферадағы зиянды қалдықтарды сіңіруі.

Е) Барлық аталғандар.


77. Ағзаның қоршаған орта жағдайларына төзе алу қабілетін қалай атайды.

А) Толеранттылық.

В) Мамандану.

С) Вируленттілік.

Д) Тұрақтылық.

Е) Сезімталдық.


78. Қоршаған ортаның қатаң белгілі бір жағдайларын қажет ететін ағзаларды қалай атайды

А) Стенобионттар.

В) Эврибионттар.

С) Суккуленттер.

Д) Галофиттер.

Е) Гелиофиттер.


79. Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар ?

А) Төрт.

В) Үш.

С) Алты.

Д) Бес.

Е) Екі.


80. Топырақ мекендеушілерін қалай атайды ?

А) Эдафонбионттар.

В) Гидробионттар.

С) Планктон.

Д) Бентос.

Е) Суккулент.


81. Топырақты мекендеушілер үшін маңызды емес факторды атаңыз.

А) Жарық.

В) Су.

С) Химиялық құрамы.

Д) Құрлымы.

Е) Барлық аталғандар.


82.Ағазаның қоршаған орта жағдайларының өзгеруіне бейімделу қабілетін қалай атайды ?

А) Мамандану.

В) Толеранттылық.

С) Тұрақтылық.

Д) Вируленттілік.

Е) Сезімталдық.


83. Бәсекелестіктің дәрежесі неге байланысты ?

А
комиссия бірінші
) Бәсекелестердің ареалына.

В) Бәсекелестердің санына.

С) Бәсекелестердің қажеттіліктерінің өте ұқсастықтары мен айырмашылықтарына.

Д) Бәсекелестердің түрлік құрамына.

Е) Аталғандардың барлығы.


84. Қай ғалым мына төрт заңды тұжырымдаған: барлығы барлығымен байланысты, бәрі үшін төлеу қажет, барлығын бір жаққа жіберу керек, табиғат өзі барлығын жақсы біледі ?

А) В. Вернадский.

В) Ю. Либих.

С) В. Шелфорд.

Д) Ю. Одум.

Е) Б. Коммонер.


85. Аталатын ғалымдардың қайсысы толеранттылық заңын тұжырымдаған.

А) В. Сукачев.

В) Б. Коммонер.

С) В. Шелфорд.

Д) В. Вавилов.

Е) Г. Гаузе.


86. Барлық қоректік тізбектер қай топқа жататын ағзалардан басталады.

А) Консументтер.

В) Детритофагтар.

С) Редуценттер.

Д) Өндірушілер.

Е) Аталғандардың барлығы.

87. Демографиялық көрсеткішке қайсысы жатады ?

А) Өмір сүру жасы.

В) Жалпы саны.

С) Барлық аталғандар.

Д) Өсу жылдамдығы.

Е) Халықтың тығыздығы.

88. Статистикалық комитет пен стратегиялық жоспарлау мен реформалау агентігінің сараптамасы бойынша 1998 ж 1 қаңтарда Қазақстан халқының жалпы саны қанша ?


А) 17673,8 мың адам.

В) 16571,8 мың адам.

С) 15671,8 мың адам.

Д) 14800,8 мың адам.

Е) 14975,8 мың адам.


89. Қазақстан Республикасының териториясының көлемі қанша ?

А) 1999,9 мың шаршы километр.

В) 2724,9 мың шаршы километр.

С) 2530,9 мың шаршы километр.

Д) 2128,9 мың шаршы километр.

Е) 2824,9 мың шаршы километр.


90. Семей полегоны қай жылдан бастап сынақ жүргізді ?

А) 1949 ж.

В) 1948 ж.

С) 1947 ж.

Д) 1950 ж.

Е) 1951 ж.


91. Семей полегонында қанша сынақ жарылыстары болды ?

А) 450.

В) 460.

С) 470.

Д) 480.

Е) 490.


92. «Ақсу - Жабағалы» қорығы қай жылы құрылды

А) 1920 ж.

В) 1925 ж.

С) 1923 ж.

Д) 1926 ж.

Е) 1927 ж.


93. Алматы қорығы қай жылы құрылды?

А) 1930 ж.

В) 1932 ж.

С) 1935 ж.

Д) 1937 ж.

Е) 1934 ж.


94. «Наурызым» қорығы қай жылы құрылды?

А)1945 ж.

В) 1959 ж.

С) 1939 ж.

Д) 1940 ж.

Е) 1938 ж.


95. “Барса-келмес” қорығы қай жылы құрылды?

А) 1935 ж.

В) 1937 ж.

С) 1939 ж.

Д) 1940 ж.

Е) 1938 ж.


96. “Қорғалжын” қорығы қай жылы құрылды?

А) 1965 ж.

В) 1968 ж.

С) 1970 ж.

Д) 1972 ж.

Е) 1967 ж.


97. “Марқакөл” қорығы қай жылы құрылды?

А) 1976 ж.

В) 1974 ж.

С) 1975 ж.

Д) 1977 ж.

Е) 1973 ж.


98. “Үстірт” қорығы қай жылы құрылды?

А) 1980 ж.

В) 1982 ж.

С) 1984 ж.


Д) 1986 ж.

Е) 1988 ж.


99. “Батыс-Алтай” қорығы қай жылы құрылды?

А) 1989 ж.

В) 1990 ж.

С) 1991 ж.

Д) 1992 ж.

Е) 1993 ж.


Студенттердің академиялық білімін реитингтік бағалау жүйесі.

Білім беру ісіндегі басты приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негзгі мақсаты өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus (оқыту бағдарламасына) міндетті элемент болып кіреді.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін береміз.Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың % – тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67


90-94

В+

3,33

85-89


Жақсы

В

2,67

80-84

В-

2,33

75-79

С+

2,0

70-74

С

1,67

65-69

Қанағаттанарлық


С-

1,33

60-64

Д+

1,0

55-59

Д

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз<< предыдущая страница   следующая страница >>