shkolakz.ru 1
«ТАСДИЈЛАЙМАН» ¤збекистон Республикаси СоІлиіни cаілаш вазири биринчи ґринбосари_________________ А.В. Алимов«_7__» «_август__» 2012 йил
Республика врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан ґтказиш марказининг мутахассисларга малака тоифасини бериш бґйича 2012 йил иккинчи ярим йиллигида компьютер-тест синовлари ва оІзаки имтиµонларни ґтказиш бґйича ихтисослашган аттестация комиссияларининг йиІилиш муддатлари


Комиссиялар номи

Тест синовлари

ОІзаки имтиµон

¤тказиладиган сана

Бошланиш ваіти

¤тказиладиган сана

Бошланиш ваіти

1

Умумий амалиёт шифокори (оилавий тиббиёт) ва тез тиббий ёрдам мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси


11, 12, 13 ва 14 сентябрь

9:00 ва 10:15

15 сентябрь

9:00

30, 31 октябрь ва 1, 2 ноябрь

11:30 ва 12:45

3 ноябрь

2

Ички касалликлар (терапия), аллергология ва иммунология, гастроэнтерология, гериатрия, курортология, физиотерапия, даволаш физкультураси ва спорт тиббиёти, нефрология, касб патологияси, диетология ва клиник фармакология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

18, 19, 20 ва 21 сентябрь

9:00 ва 10:15

22 сентябрь

9:00

13, 14, 15 ва 16 ноябрь

17 ноябрь

3

Кардиология, интервенцион кардиология (ангиокардиография ва интервенцион муолажа), шошилинч кардиология ва кардиореанимация, шошилинч терапия ва кардиология, ревматология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

9, 10, 11 ва 12 октябрь


14:00

13 октябрь

9:00

18, 19, 20 ва 21 декабрь

22 декабрь

4

Гематология, трансфузиология, эндокринология ва болалар эндокринологияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

11, 12, 13 ва 14 сентябрь

14:00

15 сентябрь

9:00

30, 31 октябрь ва 1, 2 ноябрь

3 ноябрь

5

Педиатрия, неонатология, болалар кардиологияси ва ревматологияси, болалар гастроэнтерологияси, болалар нефрологияси, болалар пульмонологияси, чаіирув ёшидаги ёшлар ва ґсмирлар касалликлари врачлик экспертизаси (ґсмирлар врачи) мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

9, 10, 11 ва 12 октябрь

9:00 ва 10:15

13 октябрь

9:00

13, 14, 15 ва 16 ноябрь


11:30 ва 12:45

17 ноябрь

6

Акушерлик ва гинекология, болалар ва ґсмирлар гинекологияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

25, 26, 27 ва 28 сентябрь

11:30 ва 12:45

29 сентябрь

9:00

20, 21, 22 ва 23 ноябрь

9:00 ва 10:15

24 ноябрь

7

Умумий жарроµлик, амбулатор жарроµлик, юрак іон-томир жарроµлиги, колопроктология, микрохирургия билан пластик жарроµлик, торакал жарроµлик, трансплантология ва сунъий аъзолар, шошилинч жарроµлик, даволаш-оператив ва эндоскопик ташµис, урология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16, 17, 18 ва 19 октябрь

9:00 ва 10:15

20 октябрь

9:00

27, 28, 29 ва 30 ноябрь

1 декабрь

8


Травматология ва ортопедия, болалар травматологияси ва ортопедияси, нейрожарроµлик, комбустиология ва рабиология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

11, 12, 13 ва 14 сентябрь

11:30 ва 12:45

15 сентябрь

9:00

30, 31 октябрь ва 1, 2 ноябрь

15:15

3 ноябрь

9

Анестезиология ва реаниматология, кардиожарроµлик анестезиологияси, куйиш реаниматологияси, болалар анестезиологияси ва реаниматологияси, экстракорпорал детоксикация ва токсикология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2, 3, 4 ва 5 октябрь

9:00 ва 10:15

6 октябрь

9:00

11, 12, 13 ва 14 декабрь

15 декабрь

10

Тиббий радиология, интервенцион радиология, рентгенология, ультратовуш ташµиси ва ядро тиббиёти мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

18, 19, 20 ва 21 сентябрь


14:00

22 сентябрь

9:00

13, 14, 15 ва 16 ноябрь

17 ноябрь

11

Юіумли касалликлар, болалар юіумли касалликлари, эпидемиология, дезинфектология, паразитология, юіумли касалликлар эпидемиологияси, карантин ва ґта хавфли инфекциялар эпидемиологияси, бактериология, карантин ва ґта хавфли инфекциялар бактериологияси, вирусология, санитар-гигиеник лаборатория текшируви, токсикологик текширув, радиологик текширув, умумий гигиена, болалар ва ґсмирлар гигиенаси, овіатланиш гигиенаси, меµнат гигиенаси, коммунал гигиена, радиацион гигиена, минерал ґІитлар ва пестицидларни іґллашни назорат іилиш гигиенаси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

25, 26, 27 ва 28 сентябрь

9:00 ва 10:15

29 сентябрь

9:00

20, 21, 22 ва 23 ноябрь

11:30 ва 12:45

24 ноябрь

12

Умумий стоматология, болалар стоматологияси, терапевтик стоматология, парадонтология, ортопедик стоматология, ортодонтия, жарроµлик (оІиз бґшлиІи) стоматологияси ва юз-жаІ жарроµлиги мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси


9, 10, 11 ва 12 октябрь

11:30 ва 12:45

13 октябрь

9:00

11, 12, 13 ва 14 декабрь

15 декабрь

13

Неврология, болалар неврологияси, психиатрия, болалар ва ґсмирлар психиатрияси, наркология, психотерапия, суицидология, сексопатология и суд-психиатрия экспертизаси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16, 17, 18 ва 19 октябрь

11:30 ва 12:45

20 октябрь

9:00

27, 28, 29 ва 30 ноябрь

1 декабрь

14

Жамият саломатлиги ва соІлиіни саілашни ташкил іилиш, валеология ва тиббий статистика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2, 3, 4 ва 5 октябрь

11:30 ва 12:45

6 октябрь

9:00

18, 19, 20 ва 21 декабрь


22 декабрь

15

Болалар жарроµлиги, болалар кардиожарроµлиги ва болалар урологияси, офтальмология ва болалар офтальмологияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

11, 12, 13 ва 14 сентябрь

15:15

15 сентябрь

9:00


11, 12, 13 ва 14 декабрь

15 декабрь

16

Пульмонология, фтизиатрия, болалар фтизиатрияси, фтизиожарроµлик, фтизиоурология, дерматовенерология ва тиббий косметология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2, 3, 4 ва 5 октябрь

14:00

6 октябрь

9:00

20, 21, 22 ва 23 ноябрь

24 ноябрь

17

Лаборатория иши, функционал ташµис, клиник лаборатория ташµиси ва тиббий генетика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси


16, 17, 18 ва 19 октябрь

14:00

20 октябрь

9:00

11, 12, 13 ва 14 декабрь

15 декабрь

18

Умумий онкология, болалар онкожарроµлиги, нурли терапия, онкоурология, онкожарроµлик, юз-жаІ онкожарроµлиги, кимёвий терапия, онкогинекология, болалар онкологияси, оториноларингология, сурдология-оториноларингология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

18, 19, 20 ва 21 сентябрь

11:30 ва 12:45

22 сентябрь

9:00

18, 19, 20 ва 21 декабрь

9:00 ва 10:15

22 декабрь

19

Патологик анатомия, цитологик ва биопсия ташµиси, суд-тиббий экспертиза ва тиббий µуіуі мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2, 3, 4 ва 5 октябрь

15:15

6 октябрь

9:00


27, 28, 29 ва 30 ноябрь

14:00

1 декабрь

20

Фармация мутахассислиги ихтисослашган аттестация комиссияси

25, 26, 27 ва 28 сентябрь

14:00

29 сентябрь

9:00

13, 14, 15 ва 16 ноябрь

15:15

17 ноябрь 

Изоµ: Худудлар бґйича компьютер-тест синовлари ґтказиш кунлари.

 

Сешанба - Тошкент шаµри, Тошкент ва Сирдарё вилоятлари.

 

Чоршанба - Самаріанд, Жиззах, ФарІона ва Наманган вилоятлари.

 

Пайшанба - Андижон, Јашіадарё ва Навоий вилоятлари.

 

Жума - ЈораіалпоІистон Республикаси, Хоразм, Сурхондарё ва Бухоро вилоятлари.
СоІлиіни саілаш вазирлиги

фан ва ґіув юртлари Бош

бошіармаси бошлиІи Ш. Атаханов

Республика врачлар ва фармацевтларга

лицензия бериш ва аттестациядан

ґтказиш маркази директори А. Яркулов