shkolakz.ru 1 2 3

www.testent.ru


Химия сабағынан тест


Күшті электролит

A) күкірт қышқылы

B) көмір қышқылы

C) сірке қышқылы

D) фосфор қышқылы

E) күкіртті қышқыл

Дұрыс жауап: A


Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция

A) Na2SO4+KCl→

B) Cr(NO3)2+Na2SO4

C) NaNO3+KOH→

D) H2SO4+BaCl2

E) H2SO4+KOH→

Дұрыс жауап: D


100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

A) 40%

B) 60%

C) 4%

D) 6%

E) 2,5%

Дұрыс жауап: A


Әлсіз электролит

A) H2CO3

B) H2SO4

C) HNO3

D) HCl

E) NaOH

Дұрыс жауап: A


Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс

A)H2SO4

B) K2CO3

C) HCl

D) NaCl

E) AlCl3

Дұрыс жауап: B


Күшті қышқыл

A) CH3COOH

B) H3PO4

C) Н2СО3

D) HNO3

E) H2S

Дұрыс жауап: D


200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

A) 0,002 %

B) 2,5 %

C) 40 %

D) 0,2 %

E) 20 %

Дұрыс жауап: E


Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі

A) 1


B) 2

C) 3

D) 5

E) 4

Дұрыс жауап: E


Химиялық реакцияға түсетін жұп

A) KCl және Na2SO4

B) CuCl2 және NaOH

C) HCl және K2SO4

D) MgCl2 және HNO3

E) KCl және Ca(OH)2

Дұрыс жауап: B


Гидролизденетін тұз

A) NaCl

B) Na2SO4

C) Na2CO3

D) NaNO3

E) NaJ

Дұрыс жауап: C


Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін

A) Ерітіндіні сұйылту керек

B) Ерітіндіні қатыру керек

C) Ерітіндіні араластыру керек

D) Ерітіндіні суалту керек

E) Ерітіндіні температурасын төмендету керек

Дұрыс жауап: C


SO42- анионына сапалық реакция

A) Na2SO4+2HCl= 2NaCl+H2SO4

B) BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

C) Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4

D) Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4

E) Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH

Дұрыс жауап: В


Fe2+ катионына сапалық реакция

A) Fe(OH)3 + 3HCl=FeCl3 + 3H2O

B) FeCl3 + 3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl

C) Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3

D) Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O

E) FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4


Дұрыс жауап:E


220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы

A) 3,36г

B) 336г

C) 0,336г

D) 36,6г

E) 33,6г

Дұрыс жауап: D


Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы

A) Түссіз

B) Иіссіз

C) Тотықпайды

D) Газ

E) Тотығады

Дұрыс жауап: E


Ток өткізетін зат

A) Дистилденген су

B) Кальций оксиді

C) Натрий хлориді (ерітінді)

D) Натрий хлориді (қатты)

E) Қант

Дұрыс жауап: E


Күшті қышқыл

A) HClO

B) HClO2

C) HClO3

D) HClO4

E) HCl

Дұрыс жауап: D


Cl- анионына реактив болатын зат

A) Күміс нитраты

B) Натрий оксиді

C) Алюминий гидроксиді

D) Калий нитраты

E) индикатор

Дұрыс жауап: A


Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз

A) Al(NO3)3

B) KNO3

C) K2SO4

D) Na2SO3

E) CuSO4

Дұрыс жауап: D


200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы

A) 53,2г

B) 40,8г

C) 4,08г

D) 408г

E) 5,32г

Дұрыс жауап: B


50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі

A) 5,6л

B) 2,8л

C) 56л

D) 28л

E) 44,2л

Дұрыс жауап: BМассасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі

A) 2,2 %

B) 22,1 %

C) 23 %

D) 221%

E) 22 %

Дұрыс жауап: B


Зарядталған бөлшек

A) атом

B) молекула

C) ион

D) нейтрон

E) зат

Дұрыс жауап: C


Ион алмасу реакциясы

A) NH3 +H2O→NH4OH

B) Zn+Cl2→ZnCl2

C) Zn+SnCl2→ZnCl2 +Sn

D) CaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl

E) NH3 +HCl→NH4Cl

Дұрыс жауап: D


Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары

A) Ca2+ және CO32-

B) Ca2+ және NO3-

C) Fe2+ және OH-

D) Ba2+ және SO42

E) Zn2+ және OH-

Дұрыс жауап: B


10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі

A) 4,4л

B) 2,24л

C) 22,4л

D) 0,1л

E) 44 л

Дұрыс жауап: B


Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы

A) силикат

B) хлорид

C) сульфат

D) нитрат

E) бромид

Дұрыс жауап: А


Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

A) қызыл

B) көк

C) таңқурай түсті

D) сары

E) түссіз

Дұрыс жауап: А

Күшті электролиттер диссоциацияланады


A) Бөлшектеп

B) Жартылай

C) Іс жүзінде толығымен

D) Сатылап

E) Диссоциацияланбайды

Дұрыс жауап: C


Су молекуласымен қоршалған иондар-

A) Гидратталған иондар

B) Гидратталмаған иондар

C) Диссоциацияланған иондар

D) Ассоциацияланған иондар

E) Дегидратталған иондар

Дұрыс жауап: А


Әлсіз қышқыл

A) CH3COOH

B) H2SO4

C) HNO3

D) HCl

E) NaOH

Дұрыс жауап: А


Формуласы қате жазылған тұз

A) FeCl3

B) NaCl

C) AlOHCl

D) Na2CO3

E) FeCl2

Дұрыс жауап: C


H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу

A) Na2SO4+HCl→ 2NaCl+H2SO4

B) HCl+NaOH→ H2O +NaCl

C) H2SO4+K2CO3 → K2SO4+CO2+H2O

D) H2SO4+2NaCl→ Na2SO4+2HCl

E) 2NaNO3+H2SO4→ Na2SO4+2HNO3

Дұрыс жауап: B


2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі

A) Түссіз

B) Қызыл

C) Сары

D) Қызғылт

E) Күлгін

Дұрыс жауап: E


Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор

A) Еріткіштің табиғаты

B) Ерітіндінің концентрациясы

C) Температура

D) Қысым

E) Ерітіндінің табиғаты

Дұрыс жауап: DДұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі

A) Ca2++Cl-→CaCl2

B) Ba2++OH-→Ba(OH)2

C) Ag++Cl-→AgCl↓

D) 2H++OH-→H2O↑

E) Na++OH-→NaOH


Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебі

A) Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;

B) Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;

C) Жылу бөлінеді;

D) Жылу сіңіріледі;

E) Жылу алғашқыда бөлінеді де, соңында сіңіріледі;

Дұрыс жауап: B


Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары

A) Cl-→Br-→ J-

B) Br-→J-→Cl-

C) Br-→ J- →Br-

D) Cl-→J- →Br-

E) J-→Br-→Cl-

Дұрыс жауап: E


PO43- анионына сапалық реакция

A) H3PO4+KOH→

B) H3PO4+AgNO3

C) H3PO4+NaOH→

D) H3PO4+NaBr→

E) H3PO4+KCl→

Дұрыс жауап: B


Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы

A) 214

B) 107

C) 53,5г/моль

D) 107 г/моль

E) 214г/моль

Дұрыс жауап: D


pH>7 болады, егер

A) C(H+)=C(OH)

B) C(H+)< C(OH-)

C) C(H+)>C(OH-)

D) C(OH-)≠C(H+)


E) C(OH-)=C(OH-)

Дұрыс жауап: B


Ерітіндіде pH>7 болады, егер

A) NaCl

B) FeCl3

C) AlCl3

D) Na2CO3

E) HCl

Дұрыс жауап: D


Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі

A) 4,48л

B) 2,24мл

C) 44,8л

D) 44,8мл

E) 22,4л

Дұрыс жауап: A


Азот сұйық күйге ауысады

A) – 196 ºС

B) – 200 ºС

C) – 183 ºС

D) – 253 ºС

E) – 151 ºС

Дұрыс жауап: A


Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:

A) NO, NH3

B) NO2, N2O

C) N2O, NH3

D) N2O5, NH3

E) N2O3, NH3

Дұрыс жауап: D


Азот атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s2 2s2 2p1

B) 1s2 2s2 2p2

C) 1s2 2s2 2p3

D) 1s2 2s2 2p4

E) 1s2 2s2 2p5

Дұрыс жауап: C


Азот молекуласындағы байланыс:

A) иондық

B) металдық

C) сутектік

D) ковалентті полюсті

E) ковалентті полюссіз

Дұрыс жауап: E


«Азот» деген атауды ұсынған ғалым

A) С.Арреннус

B) А.Лавуазье

C) М.И.Усанович

D) Д.И.Менделеев

E) М.В.Ломоносов

Дұрыс жауап: B

Қыздырғанда азотпен әрекеттесетін заттар тобы:


A) Cl2, Au, Pt

B) F2, Ag, Au

C) Al, Pt, P

D) O2, H2,Mg

E) Au, Fe, Zn


Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс:

A) N2O

B) NO

C) N2O3

D) NO2

E) N2O5

Дұрыс жауап: A


12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л)

A) 2,24

B) 4,44

C) 6,72

D) 9,60

E) 10,08

Дұрыс жауап: D


2л N2 молекула саны

A) 2,7 ∙ 1023

B) 5,4 ∙ 1022

C) 6,2 ∙ 1024

D) 7,4 ∙ 1025

E) 8,7 ∙ 1026

Дұрыс жауап: B


1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г)

A) 35,5

B) 48,4

C) 55,8

D) 64,6

E) 75,8

Дұрыс жауап: C


5,4 г N2 O5 молекула саны

A) 3 ∙ 1022

B) 2,4 ∙ 1025

C) 4,2 ∙ 1025

D) 1,6 ∙ 1024

E) 1,4 ∙ 1023

Дұрыс жауап: A


Аммиак әрекеттесетін заттар

A) NaOH, Ca (OH) 2KOH

B) O2, H2 O, H2 SO4

C) J2, Cl2, Mg (OH) 2

D) H2 O2, CO2, P2 O5

E) F2, Fe (OH) 2, Ba (OH) 2

Дұрыс жауап: B


Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары:

A) HCl, CO2, H2 SO4

B) H2 SO4, SO2, Pt

C) Mg O, KOH, K2CO3


D) H2 SO3, SO3, Au

E) H2CO3, P2O5, Pd

Дұрыс жауап: C


Аммиак молекуласындағы байланыс:

A) металдық

B) иондық

C) сутектік

D) ковалентті полюсті

E) ковалентті полюссіз

Дұрыс жауап: D


Азоттың ауа бойынша тығыздығы:

A) 0,96

B) 0,82

C) 0,74

D) 0,53

E) 0,25

Дұрыс жауап: A


Аммиак ауадан жеңіл

A) 1,2 есе

B) 1,5 есе

C) 1,7 есе

D) 1,8 есе

E) 2 есе

Дұрыс жауап: C


Қыздырғанда MeNO2 және O2 түзеді

A) KNO3, NaNO3

B) Zn (NO3)2 , Fe (NO3)2

C) Ag NO3, Fe (NO3)3

D) HNO3, RbNO3

E) Mg (NO3)2 , Ba (NO3)2

Дұрыс жауап: A


5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%)

A) 8

B) 16

C) 32

D) 64

E) 80

Дұрыс жауап: E


1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%)

A) 54,3

B) 69,8

C) 74,8

D) 84,9

E) 93,4

Дұрыс жауап: E


30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л)

A) 6,6

B) 7,5

C) 8,7

D) 9,5

E) 5,7

Дұрыс жауап: A


5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%)

A) 37,5

B) 57,6

C) 65,7


D) 73,5

E) 87,5

Дұрыс жауап: D


10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%)

A) 47,5

B) 58,6

C) 69,7

D) 72,8

E) 89,2

Дұрыс жауап: E


Өнімнің шығымы 80% болса, 126 г азот қышқылынан түзілетін аммоний нитратының массасы (г)

A) 105

B) 128

C) 182

D) 281

E) 812

Дұрыс жауап: B


44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%)

A) 68,7

B) 72,8

C) 89,2

D) 92,6

E) 98,5

Дұрыс жауап: C

Т

следующая страница >>