shkolakz.ru 1 2 ... 9 10
050601- Математика және 050604 – Физика мамандықтарының студенттеріне «Программалау» пәнінен қорытынды бақылаудың материалдарыИжАЖ кафедрасының отырыснда қарастырылған:

«____» _______________ 200___ ж., №__ хаттама

ИжАЖ кафедрасының меңгерушісі: ________ Нұрбекова Ж.Қ.


$$$ 1

5Х5 өлшемді бүтін типті В массивін сипаттау үшін жазу керек: VAR….

A) B: ARRAY[1..5] OF INTEGER;

B) B: ARAY[1..5,1..5] OF INTEGER;

C) B: ARRAY[1..5,1..5] OF INTEGER;

D) B - ARRAY[1..5,1..5] OF INTEGER;

E) B: ARRAY[1..5,1..5] INTEGER.

$$$ 2

Оператордың атын анықтаңыз : for i:=1 to m do

A) Шартты оператор;

B) Шарты алдын-ала берілген цикл операторы;

C) Таңдау операторы;

D) Шарты соңынан берілген цикл операторы.

E) Параметрлі цикл операторы;

$$$ 3

Санның б‰тiн бµлiгiн алу функциясы:

A) ABS(x);

B) INT(x);

C) MID$(x);

D) RND(x);

E) TAN(x).

$$$ 4

Циклдiк алгоритмдi цикл операторынсыз ±йымдастыруға болады:

А) Иє;

B) Жоқ;

C) Кейбiр кезде;

D) Тек есептеу ж‰ргiзiлетiн есептерде;

E) Тек графикалық есептерде.

$$$ 5

Кездейсоқ санды генерациялау функциясы:

A) ABS(X);

B) INT(X);

C) MID$(X);

D) RND(X);

E) TAN(X).

$$$ 6

S жолынан C символды I нµмiрлi символдан бастап кµшiредi:

A) delete (S, I, C);

B) copy (S, I, C);

C) insert (S1, S2, I);

D) inttostr(I);

E) str(x, st).

$$$ 7

Циклдiк алгоритм қолданылады, егер:

А) программа ‰зiндiсiн(операторлар жиынын) бiрнеше рет қайталау керек болса;

В) кейбiр операторларды жиi қайталау керек болса;

С) қандайда бiр шартқа байланысты єрт‰рлi операторларды орындау керек болса;

D) қандайда бiр операторға µту керек болса;


Е) iшкi программаға µту керек болса.

$$$ 8

Санның модулiн қайтаратын функция:

А) ABS(x);

B) INT (x);

C) MID$ (x);

D) RND (x);

E) TAN (x).

$$$ 9

Берiлген жолдың ±зындығын қайтаратын функция:

A) Concat(s1, s2);

B) Sin (s);

C) Length(s);

D) Pos (s1, s2);

E) delete (s, i, c).

$$$ 10

Қайталану саны белгiлi қайталануды ±йымдастыру ‰шiн қолданылатын оператор қандай?:

A) REPEAT;

B) WHILE b DO s;

C) FOR i:=m1 TO m2 DO S;

D) WRITE (b2,...,bn) ;

E) READ(b1,...,bn) .

$$$ 11

Санның квадрат т‰бiрiн қайтаратын функция:

A) INT(x);

B) MID$(x);

C) RND(x);

D) SQRT(x);

E) TAN(x).

$$$ 12

С мєнiн 7-ге µсiру ‰шiн жазу керек:

A) с+7:=с;

B) с:=7;

C) с+7;

D) с:=c+7;

E) c:=c+8.

$$$ 13

Санның квадратын қайтаратын функция:

A) ABS(x);

B) MID$(x);

C) RND(x);

D) SQR(x);

E) TAN(x).

$$$ 14

Қайталану саны белгiсiз қайталануды iске асыру ‰шiн қандай оператор қолданылады:

A) for i:=m1 to m2 do s;

B) while b do s;

C) read(b1,..,bn);

D) for i:=m1 downto m2 do s;

E) write (b1,..,bn).

$$$ 15

Z мєнiн 3 ке азайту ‰шiн жазу керек:

A) Z-3:=Z;

B) Z+3:=Z;

C) Z:=Z-3;

D) Z-3;

E) Z:=Z+3.

$$$ 16

Тармақталуды тармақталу операторынсыз ±йымдастыруға бола ма?:

A) Тек есептеу ж‰ргiзiлетiн есептерде;

B) Жоқ;

C) Кейбiр кезде;

D) Иє;

E) Тек графикалық есептерде.

$$$ 17


К жолынан d символды j номерiнен бастап кµшiредi:

A) DELETE(K, j, d);

B) INSERT(S1, S2, j);

C) COPY(K, j, d);

D) STR(x, st);

E) DELETE(s, j, K).

$$$ 18

Тармақты қ±рылымды алгоритм қолданылады, егер:

A) қандайда бiр шартқа байланысты операторлар тiзбектерiнiң(тармақтардың) бiрiн қарастыру;

B) iшкi программаға µту;

C) єрт‰рлi операторларды қайталау керек болса;

D) анықталған операторға µту;

E) операторлар жиынын бiрнеше рет қайталау керек болса.

$$$ 19

Шартты оператордың жалпы т‰рi:

A) GO TO n;

B) for i:=m1 to m2 do s;

C) if b then d1 else d2;

D) for i:=m1 downto m2 do s;

E) read (b1,..,bn).

$$$ 20

Сандарды бµлуде қалдықты есептеу функциясы:

A) ABC(X);

B) MOD;

C) TAN(X);

D) DIV;

E) INT(X).

$$$ 21

С айнымалы мєнiн 3 есе арттыру ‰шiн жазу керек:

A) С:=C+7;

B) C+3:=C;

C) C:=C+3;

D) C*3:=C;

E) C:=C*3.

$$$ 22следующая страница >>