shkolakz.ru 1
М.Јуезов атындаєы Оѕтїстік Ќазаќстан мемлекеттік университеті


Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова


Аќпараттыќ білім беру орталыєы

Образовательно-информационный центр
Єылыми-библиографиялыќ бґлім

Научно-библиографический отдел

Ўсыныстыќ јдебиеттер тізімі

Рекомендательный список литературы


Шымкент – 2010 ж.

Ќазіргі таѕда Ќазаќстандаєы 12 білім беру жїйесініѕ басты маќсаты-инновациялыќ жобаларды ќўрып, іске асыруєа ќабілетті, республикамызды јлемніѕ дамыєан 50 елініѕ ќатарына алып шыєа алатын сапалы, жоєары білімді мамандар даярлау.

Ўсыныстыќ јдебиеттер тізімі кітапханашыларєа, группа кураторларына, студенттерге магистрант-аспиранттарєа, профессор-оќытушыларєа, білім беру саласыныѕ ќызметкерлеріне арналєан.

Аќпараттыќ білім беру орталыєы жазылєан мерзімді басылымдарынан (газеттер, журналдар) 12 жылдыќ білім беру жїйесіне ўсыныстыќ јдебиеттер тізімі жасалынды.

Ўсыныстыќ јдебиеттер тізімініѕ материалдары екі бґлімнен тўрады (ќазаќ тілінде, орыс тілінде жјне алфавиттік тјртіппен орналасќан сонымен ќатар мекен-жайы (сиглы) жјне данасы туралы аќпарат берілген.

Бірінші бґлім

1.


Аймаєамбетова, Ќ. 12 жылдыќ орта білім жїйесіне ґтуге байланысты бастауыш сыныптарда білім беру ерекшеліктері / Ќ. Аймаєамбетова // Бастауыш мектеп. - 2007. - №2 . - 9-13 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

2.

Атажанов, И. " Кјсіби білім " мамандардыѕ ќазіргі кезеѕдегі ґзекті мјселелері / И. Атажанов // Білім. - 2008. - № 4 (40). -31 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

3.

Јбдікеева, Ж. 12 жылдыќ білім -Отаншыл ўрпаќ тјрбиелей ала ма? / Ж. Јбдікеева // Заѕ газеті. - 2006. - 2 маусым

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

4.

Јлиева, А. Бастауыш сыныптарда 12 жылдыќ білім берудіѕ маѕызы / А. Јлиева // Білім јлемі. - 2007.- 15 ќаѕтар. -5б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

5.

Јмірова, Ј. " Сауат ашу" мен " јдебиеттік оќу" пјндерін оќытудыѕ ерекшеліктері / Ј. Јмірова // Бастауыш мектеп. - 2007. - № 10 - 11. – 3 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)

6.

Јшеева, Р. Он екі жыл оќысаќ... озамыз ба? / Р. Јшеева // Алтын Орда. - 2007. - 4 - 10 мамыр. – 9 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

7.

Баймолдаев, Т. Кґп тілде білім беру / Т. Баймолдаев // Егемен Ќазаќстан. - 2008. - 1 ќазан. - 4б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

8.


Бектўрєанов, Ј. Сапалы білім - јлемдік ґркениетке жеткізетін сара жол / Ј. Бектўрєанов // Егемен Ќазаќстан. - 2007.- 21 наурыз. -2 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

9.

Бименова, Д. 12 жылдыќ білім беруге дайынбыз ба? / Д. Бименова // Оѕтїстік Ќазаќстан. - 2009.-4 сјуір. - №49-50. - 7 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)

10.

Дјулетова, Р. Ќўзырлылыќ - 12 жылдыќ білім беруде кїтілетін тїпкі нјтиже / Р. Дјулетова // Ўлаєат. - 2008. - №4 . – 28 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

11.

Дјулетова, Р. Тўлєа ќўзыреттілігін ќалыптастыру / Р. Дјулетова // Ќазаќ тiлi мен Јдебиетi. - 2007. - 3-8 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

12.

Жўмабаева, Ј. Шешуші ќўзіреттіліктер- бастауыш білім беру сатысындаєы ќазаќ тілінен кїтілетін жаѕа нјтиже / Ј.Жўмабаева // Бастауыш мектеп. - 2008. - №1 . - 3-5 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

13.

Жаппарќўл, Г. Жеке тўлєаны тјрбиелеуге баєытталєан сабаќтарєа ќойылатын талаптар / Г. Жаппарќўл // Мектеп. - 2006. - № 11. - 15-17 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

14.

Жексенбаева, Ї. 12 жылдыќ білім беру - ќазаќ мектебініѕ болашаєы / Ї. Жексенбаева // Педагогика мјселелері. - 2006. - №1-2.-43-46 б.


Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)


15.

Жусанбаева, Г Мўєалімніѕ кјсіптік ќабілетініѕ шыѕдалуы / Г.Жусанбаева // Ќазаќ тарихы. - 2007. - №5 . - 83-84 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

16.

Кубенова, Ш.И. 12- жылдыќ білім беру жїйесіне кґшу баєытындаєы оќу курстарыныѕ тиімділігін арттыру жолдары / Ш. И. Кубенова // Білім.Образование. - 2007. - №4 . - 15-17 б.

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)

17.

Ќайырбекова, Г.К. 12 жылдыќ білім беру жїйесі: технологиялыќ ерекшеліктері / Г. К. Ќайырбекова // Бастауыш мектеп. - 2008. - №9-10. - 8-11 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)

18.

Ќалиев, Ж. Санды да сапалы 12 жылдыќ білім / Ж. Ќалиев // Ќазаќ тарихы. - 2008. - №3. - 86-88 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)

19.

Ќўралбаева, А. 12 жылдыќ мектепке жаѕа тўрпатты мўєалім ќажет! / А. Ќўралбаева // Ўлт таєылымы. - 2008. - № 2. – 31 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

20.

Ќўманалиева, М. Јлемдік білім кеѕістігіне ену маќсатымыз / М. Ќўманалиева // Ќазаќстан мўєалiмi. - 2006.-30 ќыркїйек. – 3 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

21.

Ќўрмашев, Н. Орта білімді јр балаєа зорлап таѕу кімге керек? / Н. Ќўрмашев // Жас алаш. - 2006.-30 ќараша. - 1-3 б.


Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)


22.

Ќўсайынов, А. Білім сапасы білім беру саясатыныѕ ўстанымы ретінде / А. Ќўсайынов // Ќазаќстан педагогикалыќ хабаршысы. - 2007. - № 5

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

23.

Ќўсайынов, А Сапалы білім- заман талабы / АЌўсайынов // Егемен Ќазаќстан. – 2007-2 ќараша. - №339-340 . – 8 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

24.

Мјмет, С. Он екі жылдыќ білім беру / С. Мјмет // Ґзiндiк таным-Познай себя. - 2007. - №1 . - 2-3 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч4 (1)

25.

Мўсабекова, А. Бейінді оќытудыѕ маќсаты оќушыны ќажеттілігі, ќызыєушылыєы жјне ќалауына сјйкес оќыту / А. Мўсабекова // Мектеп. - 2006. - № 9. - 6-7 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

26.

Мўсабекова, А. Бейінді оќытудыѕ маќсаты оќушыны ќажеттілігі, ќызыєушылыєы жјне ќалауына сјйкес оќыту / А. Мўсабекова // Мектеп. - 2006. - №9 . - 6-7 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

27.

Мыѕжасарќызы, Д. 12 жыл оќимыз / Д. Мыѕжасарќызы // Тїркiстан. - 2007.- 29 наурыз. – 2 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

28.

Нўрахметов, Н.Н. 12-жылдыќ білім беру жїйесі / Н. Н. Нўрахметов // Ќазаќстан ўєа хабаршысы. - 2009. - №1. - 63-66 б.


Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)


29.

Нўрышев, Є. Болашаќта білікті кадрлардыѕ бјсі арта береді / Є. Нўрышев // Нўр-Астана. - 2007.-21 ќараша. – 3 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)

30.

Он екі жылдыќ білім беру // Талапкер. - 2007.-аќпан. -1 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

31.

Сенкибаева, А. Мўєалімніѕ кјсіби ќўзырлыєын дамыту / А. Сенкибаева, А. Кадирова // Білім берудегі менеджмент. - 2010. - № 4. - 40 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

32.

Сџлеймен, М. Білім сапасы – бјсекелестік кепілі / М. Сџлеймен // Егемен Ќазаќстан. - 2007.-25 мамыр. – 5 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

33.

Сыдыќбекова, Г. 12 -жылдыќ білім беруге кґшу жаєдайында информатиканы оќытудыѕ сапасын арттыру жолдары / Г. Сыдыќбекова // Информатика негiздерi. - 2009. - № 5. - 13 б.

34.

Тґлендиева, А. 12 жылдыќќа кґшу жаєдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пјнін оќытудыѕ їлгісі / А. Тґлендиева // Информатика негiздерi. - 2007. - №2 . – 24 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)

35.

Тїймебаев, Ж. " Білім туралы" жаѕа заѕ сапалы білімге кепілдік береді / Ж. Тїймебаев // Ардаќ. - 2007.-23 тамыз. – 5 б.


Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)


36.

Тынышбаева, А. 11 жылдыќтан 12 жылдыќ мектепттіѕ несі артыќ / А. Тынышбаева // Ќазаќ тарихы. - 2008. - № 2. – 87 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

37.

Уанбаева, Ф.Ж. 12 жылдыќ оќыту кезіндегі дене тјрбиесі жјне спорт мјселелері / Ф. Ж. Уанбаева // Мектептегі дене шыныќтыру. - 2007. - №1 . - 3-6 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч4 (1)

38.

Шїйіншина, Ш.М. 12 жылдыќќа кґшу жаєдайында 1-сыныптыѕ оќу жетістіктерін баєалау / Ш. М. Шїйіншина // Білім. - 2009. - №2. - 40-42 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)
Екінші бґлім


39.

Бейсенбаева, А. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 12-летней школе средствами межпредметной интеграции / Бейсенбаева,А. // Ќазаќстан жоєары мектебi. - 2006. - 1. – С.50

40.

Бектурганова, Р. Ч. Проблемы подготовки будущих учителей к работе в 12-летней школе / Р. Ч. Бектурганова // Вестник академии педагогических наук Казахстана. - 2008. - № 1. – С.17

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

41.

Веденко, В. 12 лет: против нет / В. Веденко // Казахстанская правда. - 2007.- 25 декабря. – С.9

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)


42.

Екимова, Л.В. Двенадцатилетнее образование: факторы успешного перехода к нему / Л. В. Екимова // Начальная школа Казахстана. - 2009. - №2. –С.3-5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)

43.

Джуринский, А. Международный опыт 12 - летнего среднего образования / А. Джуринский // Учитель Казахстана. - 2007.-23 апреля. –С.5

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

44.

Жексенбаева, У. Контуры 12- летки / У. Жексенбаева // Учитель Казахстана. - 2007.- 23 апреля. – С.2-4

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)

45.

Искаков, Е.С. Актуальные проблемы содержания обучения и воспитания в 12-летней школе / Е. С. Искаков // Воспитание школьника. - 2008. - №6-7. –С.6-9

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)

46.

Кусаинов, А. 12-летнее образование:мировой опыт / Кусаинов,А. // Вестник Академии пед.наук. - 2005. - 4-5. –С.2

47.

Кусанов, В. Система образования Акмолинской области / В. Кусанов // Современное образование. - 2008. - № 1. –С. 9-14

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)

48.

Матхаликова, Г. 12 лет - от звонка до звонка / Г. Матхаликова // Экспресс К. - 2007.-12 мая. – С.4


Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)


49.

Пархоменко, М. 12-летка: шаги эксперимента / М. Пархоменко // Казахстанская правда. - 2009.-17 марта. –С.5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

50.

Пономаренко, Е.В. Экологическое образование в 12-летней школе: спецкурс "физика и экология" / Е. В. Пономаренко // Экологическое образование в Казахстане. - 2009. - №3. – С. 27

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

51.

Рахметуллаева, А. В поддержку образования / А. Рахметуллаева // Казахстанская правда. - 2008.-1 ноября. – С.4

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

52.

Сарыбеков, М. Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров в условиях перехода на 12 - летнее образование / М. Сарыбеков // Вестник Академии пед.наук. - 2007. - № 6. - С. 13-20

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-10(1)

53.

Токжоджаева, Б. К реализации послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана о 12- летнем образовании - по проекту его алгоритма об оптимизации учебных дисциплин в условиях перехода образовательных учреждений на 12- летнее обучение / Б. Токжоджаева, А, Калыбаева // Высшая школа Казахстана. - 2008. - № 3. - С. 46-51

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)

54.

Усманова, А.Ж. Формирование полиязычного пространства в условиях 12 летней школы / А. Ж. Усманова // Вопросы педагогики. - 2009. - №1. - С. 104-109


Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-5(1)


55.

Чембелеева, А. На старт! Внимание! Марш?. / А. Чембелеева // Южный Казахстан. - 2009.- 28 декабря. - С. 1-5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)Аќпарат білім беру орталыєы

ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ орналасќан жері


Месторасположения структурных подразделений

Образовательно-информационного центраЧГ

ул. Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж

Ч1

ул. Г.Иляева, корпус «А», 2 этаж, ауд.211

Ч3

Главный корпус , 2 этаж, 213 ауд.

Ч4

ул. А. Байтурсынова, 1 этаж

Ч5

ул. Ватутина, 1 этаж

Ч6

ул. Х.Дулати, 2 этаж

Ч8

ул. Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж, ауд.224

Ч9

Корпус «Д», 4 этаж, ауд. 410

Ч10

Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж, ауд.230

ЭРЦ

Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж, ауд 222

НБО- 1


Тауке-хана,5 глав корпус, 2 этаж

НБО-2

ул. Ватутина,2 – 1 этаж

ОРБ

Тауке-хана,5 глав корпус, 2 этаж

БК

ул. Рыскулова

ВК

ул. А. Байтурсынова