shkolakz.ru 1


Баутино поселкесінің Теңіз операцияларын қолдау

базасынан баға сұранымдарын сұрату әдісімен қатты тұрмыстық қалдықтарды тасып

шығару және оны көмудің

ҮЛГІЛІК ШАРТЫ


Ақтау қ-сы 2009 жылғы «__ »__________


Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын, _______________________________ негізінде әрекет ететін «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» акционерлік қоғамы, оның атынан ___________________ тұлғасындағы ______________ бір тараптан және бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын, __________________ негізінде әрекет ететін, ______________________, оның атынан __________________ тұлғасындағы _______________ екінші тараптан, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ Басқармасының 14.01.2009 жылғы №04-09 Шешімімен және «__» __________ жылғы №___ Қорытындысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-на меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен дауыс құқығын беретін акциялардың елу және одан да астам (қатысу үлесі) пайызы тікелей немесе жанама тиесілі «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ мен заңды тұлғалардың Баутино поселкесінің Теңіз операцияларын қолдау базасынан шаруашылық-ластанған суларды тасып шағыру және тазалау жөніндегі баға сұранымдарын сұрату әдісімен қызметтер көрсетуді электрондық сатып алуды жүзеге асыру тәртібі туралы Ережесін негізге ала отырып (бұдан әрі – Шарт), мыналар турасында келісімге келді:


1. Шарттың мәні


1.1. «Тапсырысшы» Баутино поселкесінің Теңіз операцияларын қолдау базасынан _____________ текше метр көлемінде қатты тұрмыстық қалдықтарды тасып шығару және оны көмуді (бұдан әрі – Қызметтер көрсету) тапсырыс етеді, ал «Орындаушы» осы бойынша міндеттемелерді орындауды өзіне міндеттеме етіп алады.

1.2. Таспсырысшы осы Шарт бойынша қызметтер көрсету үшін өзінде барлық қажетті рұқсаттардың, келісулердің, лицензияның болуына кепілдік береді.

1.3. Жеткізуші өз балансында Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық-эпидемиялық заңнамасына сәйкесті қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру үшін полигонның болуына кепілдік береді.


1.4. Жеткізуші осы шарт шеңберінде тапсырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен белгіленген 2009 жылғы қалдықтарды орналастыру лимитіне кіріп отырғандығына және бақылаушы органдардың тарапынан айыппұл санкцияларының салынбайтындығына кепілдік береді.


2. Тараптардың міндеттері


2.1. «Жеткізуші»:

2.1.1. осы Шарт бойынша қызметтерді Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне және осы қызметтер көрсету түрін регламенттейтін басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес көрсетуге;

2.1.2. осы Шарт бойынша қызметтерді толық көлемде, уақтылы және кәсіби деңгейде көрсетуге;

2.1.3. Тапсырысшыдан өтінім түскен сәттен бастап 24 (Жиырма төрт) сағаттан кешіктірмей қатты тұрмыстық қалдықтарды тасып шығаруға;

2.1.4. қызметтер көрсету «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ өндірістік объектілерінде ұсынылған жағдайда денсаулықты, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау мен өрт қауіпсіздігі рет-жосығы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

2.1.5. осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуді Тапсырысшының уәкілетті өкілінің қатысуымен ұсынуға, өндірістік объектілер бойынша оның өз бетімен қозғалып жүруіне рұқсат етпеуге;

2.1.6. осы Шарт бойынша қызметтер көрсету кезінде арнайы автокөлікті техникалық дұрыс күйде қолдануға, ластанғыш заттардың нормадан тыс атмосфераға тасталуына және жер қабатына ЖЖМ төгілуіне жол бермеуге;

2.1.7. қалдықтармен операция жүргізу кезінде олардың өртенуіне және жер қабатына төгілуіне жол бермеуге;

2.1.8. тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырысшы контейнерлерінің қақпақтары мен бордюрлік қоршауларының зақымдалуына жол бермеуге; авариялық (штаттан тыс) жағдайдың туындаған кезінде оны өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге;

2.1.9. осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуге байланысты барлық экологиялық тәукелдіктерді артуға;

2.1.10. Түпқараған ауданы бойынша Салық комитетіне қоршаған ортаға эмиссиялық төлемдер жүргізудің ағымдағы төлем сомаларының есебін №871.00-871.01 нысаны бойынша тоқсан сайын тапсыруға және есеп беру кезеңінің уақыты ішінде қалдықтардың нақты көлемі бойынша Тапсырысшымен тапсырылған қалдықтарды орналастыру үшін төлемдерді жүргізуге;


2.1.11. осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге тыс ұйымдар тартылған жағдайда Жеткізуші Тапсырысшыны қызметтер көрсетілместен бұрын оған Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық қажетті құжаттарды бере отырып, жазбаша түрде хабардар етуге;

2.1.12. Тапсырысшының талап етуі бойынша қазақстандық ұстау туралы мәліметтерді беруге міндеттенеді.

2.2. Тапсырысшы:

2.2.1. «Орындаушыға» күні, уақыты, тасып шығару орны мен тапсырылатын қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі, жауапты орындаушының тегі, аты, әкесінің аты және байланыс телефоны көрсетілген Баутино поселкесінің Теңіз операцияларын қолдау базасынан қатты тұрмыстық қалдықтарды тасып шығарудың жазбаша өтінімін 24 (Жиырма төрт) сағат бұрын беруге;

2.2.2. Жеткізушіге қатты тұрмыстық қалдықтарды жинап алуға арналған қабылдап алу қондырғыларын (контейнерлерін) техникалық дұрыс күйде беруге және оларға жету жолдарымен қамтамасыз етуге;

2.2.3. осы Шарттың талаптарына сәйкес нақты тасып шығарылған қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі үшін Жеткізушімен көрсетілген қызметтердің төлемақысын уақтылы және толық көлемде жүргізуге;

2.2.4. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдап алу қондырғыларына (контейнерлер) жинап алуға байланысты барлық экологиялық тәуекелдіктерді артуға, олардың ашық күйде сақталып, өртенуіне және басқа да қауіпсіздік жіктеліміндегі қалдықтармен араласуына жол бермеуге.


3. Қызметтер көрсетудің құны

3.1. Осы Шарт бойынша Қызметтер көрсетудің құны:

- автокөлік қызметтерінің 1 рейсі үшін ҚҚС қоспағанда _____ (_______________ ) теңге;

- 1м3 қатты тұрмыстық қалдықтарды көму үшін ҚҚС қоспағанда – ________ (_____________) теңге;

- қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастырудың төлем ставкасының 1 тонна қалдықтары үшін (ҚҚС салынбайды) - ____(_________________) теңге;

3.2. Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтердің жалпы құны ҚҚС қоса алғанда ____(_________________) теңгеден аспауға тиіс.


3.3. Тапсырысшы көрсетілген қызметтердің төлемақысын көрсетілген қызметтерді қабылдап алу-тапсыру Актісіне қол қойған және Жеткізуші оған тапсырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың түрі мен көлемін растайтын жөнелтпе құжаттарды және фактура-шоттарын берген сәттен бастап жүргізеді.


4. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі


4.1. Тараптар әрбір ай аяқталысымен орындалған жұмыстардың актісіне қол қояды және Жеткізуші Тапсырысшыға қатты тұрмыстық қалдықтардың тапсырылған түрі мен көлемін растайтын жөнелтпе құжаттардың көшірме нұсқасын, автокөлік қызметтері мен қалдықтарды көму бойынша көрсетілген қызметтер, қалдықтарды орналастыруың төлем ставкасы жазып көрсетілген фактура-шотын табыс етеді.

4.2. Тапсырысшы орындалған жұмыстардың Актісін алған күннен бастап 10 (Он) күнтізбе күні ішінде Жеткізушіге қол қойылған Актіні не ұсынылған қызметтер көрсетуді қабылдап алудан дәлелді бас тартуды жолдайды.

4.3. Тапсырысшы орындалған жұмыстардың Актісіне қол қоюдан дәлелді бас тартқан жағдайда, Тараптар қажетті жөндеулер мен оларды орындау мерзімдері көрсетілген екіжақты Актіні түзіп жасайды.


5. Тараптардың жауапкершілігі


5.1. Жеткізуші осы Шарт бойынша қызметтер көрсету кезінде қоршаған ортаның ластануына (ЖЖМ, шаруашылық-ластанған сулардың төгілуі, санкцияланбаған қалдықтарды орналастыру және т.б.) әкеліп соқтыратын залал үшін толықтай жауапкершілік артады және барлық айыппұл санкцияларын төлейді.

5.2. Осы Шартта көрсетілген төлемақы жүргізудің талаптары орындалмаған жағдайда, Тапсырысшы Жеткізушіге әрбір кешіктірілген күн үшін кешіктірілген соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

5.3. Осы Шарттың 2.1.3. тармағымен көзделген қызметтер көрсету мерзімдері бұзылған жағдайда, Жеткізуші Тапсырысшыға әрбір кешіктірген күн үшін орындалмаған қызметтер көрсету көлемі сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

5.4. Осы Шарттың кез-келген талабы бұзылған жағдайда, Жеткізуші Тапсырысшыға Шарттың 3.2. тармағында көрсетілген жалпы Шарт құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді.


5.5. Айыппұл санкцияларын төлеу Жеткізушіні осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

5.6. Тапсырысшы Жеткізушімен төленуге тиіс айыппұл санкцияларының сомасын соңғысына тиісті төлемдердің есебінен ұстап қалуға хақылы.


6. Еңсерілмес күш жағдаяттары


6.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе ішінара орындамағаны, сондай-ақ осы шарт бойынша оның орындалуын кешіктіргені үшін жауапкершіліктен, егер осы сияқты орындамаушылық еңсерілмес күш жағдаяттарының (алдын ала көздеуге немесе қақпайлауға келмейтін дүлей апат немесе өзге жағдаяттар), сондай-ақ шарт талаптарының орындалмауына немесе тиісті дәрежеде орындалмауына әкеліп соқтыратын соғыс іс-қимылы, көтерілістер және т.б. салдарынан болған жағдайда, босатылады.

6.2. Осы Шарт бойынша еңсерілмес күш жағдаяттары іс-әрекетінің ықпалына түскен Тарап екінші тарапты осы басталған сәттен бастап 10 (Он) күнтізбе күнінен кешіктірмей жазбаша түрде дереу хабардар етуге тиіс. Жағдаяттардың және оның іс-әрекеті ұзақтығының тиісті дәлелдемесі ретінде Қазақстан Республикасының тиісінше органдарымен берілген анықтамалар болып табылады.

6.3. Егер еңсерілмес күш жағдаяттары үш айдан аса мерзімге созылса, тараптар 10 күн бұрын екінші тарапты хабардар ете отырып, осы шартты бұзуға хақылы.

6.4. Еңсерілмес күш жағдаяттарының басталуы салдарынан өзіне залал келген Тарап осы Шарт бойынша екінші тарапқа залалды өтемейді.

7. Өзге жағдайлар


7.1. Осы Шарт 2009 жылғы «___» ___________ бастап күшіне енеді және 2009 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда іс-әрекетте болады.

7.2. Жеткізушімен осы Шарт талаптары бұзылған жағдайда, Тапсырысшы Жеткізушінің мекен-жайына бұзушылықтарды жою туралы жазбаша кінәрат-талапты жолдайды. Бұзушылықтар 10 (Он) күнтізбелік күн ішінде жойылмаған жағдайда, Тапсырысшы осы Шарт талаптарын тұтастай немесе оның бір бөлігін орындаудан бас тартуға хақылы.


7.3. Осы Шартты орындау кезінде туындау мүмкіндігі бар даулар мен келіспеушіліктер тараптардың өзара келіссөз жүргізу жолымен шешіледі. Ғылыми-техникалық сипатына ие мәселелерге байланысты даулар мен келіспеушіліктер тәуелсіз сарапшыларды тарту арқылы екі тараптың өкілдерінен құралған сараптау комиссиясымен қаралады.

7.4. Дауларды келіссөз жүргізу жолымен шешу мүмкіндігі болмаған жағдайда, тараптар оны Қазақстан Республикасының сот органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен қарауға береді.

7.5. Осы Шарттың барлық өзгерістері, егер олар жазбаша түрде түзіп жасалған және оған екі тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болып табылады.

7.6. Қайсы-бір тарап екінші тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға толықтай немесе ішінара беруге құқығы жоқ.

7.7. Осы Шартпен реттелмеген Тараптардың өзара қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

7.8. Осы Шарт бірдей заңды күші бар әрбір Тарап үшін бір-бір данадан екі данада түзіп жасалды.


8. Тараптардың заңды мекен-жайы,

деректемелері және қолдары:


Тапсырысшы:


130000, Қазақстан Республикасы,

Ақтау қ-сы,13 ш/а, №55 ғимарат,

Бизнес орталығы

е/а шоты 014467823

«Казкоммерцбанк» АҚ, Ақтау филиалы

СТНН:031400154823

ЖБК:192 901 722


___________________


Жеткізуші:


__________________ТИПОВОЙ ДОГОВОР

закупок услуг по вывозу и захоронению твердо-бытовых отходов с Базы поддержки морских операций пос. Баутино способом запроса ценовых предложений


г. Актау «__ »__________2009 г.

Акционерное общество «НМСК «Казмортранс-флот», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании Правил о порядке осуществления «ФНБ «Самрук–Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления электронных закупок способом запроса ценовых предложений, утвержденных Решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» № 04-09 от 14.01.2009 года и Итогов №­­ от ________, электронных закупок услуг способом запроса ценовых предложений по вывозу и захоронению твердо-бытовых отходов с Базы поддержки морских операций пос. Баутино (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:1. Предмет договора


1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по вывозу и захоронению твердо-бытовых отходов (далее - Услуги) с Базы поддержки морских операций пос. Баутино в объеме ________ кубических метров.

1.2. Поставщик гарантирует, что для оказания услуг по настоящему договору имеет все необходимые разреше-ния, согласования, лицензии.

1.3. Поставщик гарантирует, что на своем балансе имеет полигон для размещения твердо-бытовых отходов, соот-ветствующий действующему экологическому и санитарно-эпидемиологическому законодательству Республики Ка-захстан.

1.4. Поставщик гарантирует, что объем сданных твердо-бытовых отходов в рамках данного договора входит в ус-тановленный Министерством Охраны Окружающей Среды Республики Казахстан лимит на размещение отходов на 2009г. и не облагается штрафными санкциями со стороны контролирующих инстанций.


2. Обязанности сторон


2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. оказывать услуги по настоящему договору в соответ-ствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан и другими нормативными документами, регламентирующи-ми данный вид услуг;

2.1.2. оказывать услуги по настоящему договору в полном объеме, своевременно, качественно и профессионально;

2.1.3. вывезти твердо-бытовые отходы не позднее 24 (двад-цати четырех) часов с момента получения заявки от За-казчика;

2.1.4. при оказании услуг на производственных объектах АО «НМСК «Казмортрансфлот» обеспечить соблюдение требований процедур охраны здоровья, труда, окружаю-щей среды и пожарной безопасности;

2.1.5. оказывать услуги по настоящему договору в присут-ствии уполномоченного представителя Заказчика, не до-пускать самовольного передвижения по его производс-твенным объектам;

2.1.6. при оказании услуг по настоящему договору исполь-зовать спец. автотранспорт в технически исправном сос-тоянии, не допускать сверхнормативных выбросов загряз-няющих веществ в атмосферу и проливов ГСМ на рельеф местности;


2.1.7. при проведении операций с отходами не допускать их сжигания и просыпь на рельеф местности;

2.1.8. при проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускать поломки крышек контейнеров и бордюрного ог-раждения Заказчика, при возникновении аварийной (вне-штатной) ситуации восстановить их за свой счет;

2.1.9. нести все экологические риски, связанные с оказа-нием услуг по настоящему Договору;

2.1.10.ежеквартально представлять в Налоговый комитет по Тупкараганскому району расчет сумм текущих плате-жей платы за эмиссии в окружающую среду по форме №871.00 - 871.01 и оплачивать платежи за размещение от-ходов по фактическому объему сданных Заказчиком отхо-дов за отчетный период времени.

2.1.11. В случае привлечения сторонних организаций к оказанию услуг по настоящему договору Поставщик обязуется письменно оповестить Заказчика до начала оказания услуг с предоставлением всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сведения о казахстанском содержании при оказании услуг.


2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Подать заявку на вывоз и захоронение твердо-быто-вых отходов с Базы поддержки морских операций пос. Баутино за 24 (двадцать четыре) часа с указанием даты, времени, места вывоза, объема и вида, сдаваемых твердо-бытовых отходов, Ф.И.О. ответственного исполнителя и номера контактного телефона.

2.2.2. Предоставить Поставщику приемные устройства для сбора твердо-бытовых отходов (контейнеры) в техни-чески исправном состоянии и обеспечить подъезд к ним.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить опла-ту услуг Поставщика за фактический объем вывезенных твердо-бытовых отходов в соответствии с условиями нас-тоящего договора.

2.2.4. Нести все экологические риски, связанные со сбо-ром твердо-бытовых отходов в приемные устройства (кон- тейнера), не допускать их открытого хранения, сжигания и загрязнения отходами другого класса опасности.


2.2.5. В срок до двадцатого числа первого месяца, следую-щего за отчетным кварталом предоставлять Поставщику копии паспортов отходов в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан.


3. Стоимость услуг


3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет:

- автотранспортные услуги _______тенге за 1 рейс без

учета НДС;

- захоронение твердо-бытовых отходов _______ тенге за

3 без учета НДС;

- ставка платы за размещение твердо-бытовых отходов

_______ тенге за 1 тонну отходов (НДС не облагается);

3.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору не должна превышать ______________ ( ________________) тенге с учетом НДС.

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта-при- ема-передачи оказанных услуг и предоставления Постав-щиком накладных, подтверждающих вид и объем сданных твердо-бытовых отходов, и счета-фактуры.


4. Порядок сдачи и приемки работ


4.1. В конце каждого месяца стороны подписывают Акт выполненных работ и Поставщик передает Заказчику копии накладных, подтверждающих вид и объем сдан-ных твердо - бытовых отходов, счет - фактуру, в которую включены автотранспортные услуги, услуги по захороне-нию отходов и ставка платы за размещение отходов.

4.2. Заказчик в течении 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ направляет Пос-тавщику подписанный Акт, либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от под-писания Акта выполненных работ, сторонами составляет-ся двухсторонний Акт с перечнем необходимых дорабо-ток и сроков их выполнения.


5. Ответственность сторон

5.1. Поставщик несет полную ответственность и оплачи-вает все штрафные санкции за ущерб, нанесенный окру-жающей среде при оказании Услуг по настоящему Дого-вору (проливы ГСМ, просыпи и несанкционированное ра-змещение отходов и т.д.).


5.2. В случае не выполнения условий оплаты, указанных в данном договоре, заказчик выплачивает Поставщику пе-ню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оказания услуг, предус-мотренных п.2.1.3 настоящего договора, Поставщик вып-лачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненного объема услуг за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения любого из условий настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Договора, указанной в п.3.2. настоящего договора.

5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Постав-щика от выполнения обязательств по настоящему дого-вору.

5.6. Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций, предьявляемых к Поставщику из причитающихся послед-нему платежей.


6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, а так же за задержку их исполнения по настоящему договору, если таковые явились следствием непрео-долимой силы (стихийные бедствия или иные обсто-ятельства, которые невозможно предусмотреть или пре-дотвратить), а так же военных действий, забастовок и т.д., влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы по настоящему Договору, должна незамедлительно, не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую Сторону. Надлежащим доказательством обстоя-тельств и продолжительности их действия будут служить справки, выдаваемые соответствующими органами Респу-блики Казахстан.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то стороны вправе расторгнуть настоящий договор путем уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней.

6.4. Сторона, которой причинен ущерб вследствие нас-тупления обстоятельств непреодолимой силы, не возмещает ущерб другой стороне по Договору.7. Прочие условия


7.1.Настоящий договор вступает в силу с «__»_____2009г. и действует по «31» декабря 2009г. включительно.

7.2. В случае нарушения Поставщиком условий нас-тоящего договора Заказчик направляет в адрес Постав-щика претензию в письменном виде об устранении нарушений. В случае не устранения нарушений в течение 10 (десяти) календарных дней Заказчик вправе отказаться от выполнения условий настоящего Договора в целом или его части.

7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут решаться путем переговоров между сторонами. Споры и разногласия, связанные с вопросами научно-технического характера будут рассматриваться экспертной комиссией, состоящей из представителей обоих сторон с привлечением неза-висимых экспертов.

7.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.5. Все изменения в настоящем договоре действительны в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обоих сторон.

7.6. Ни одна из сторон не вправе передать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой стороны.

7.7. Отношения между двумя сторонами не урегули-рованные настоящим договором регулируются действую-щим законодательством Республики Казахстан.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


8.Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

130000, Республика Казахстан, г. Актау

13 мкр-он, зд.№ 55, Бизнес Центр

р/с 014467823 в Актауском филиале

АО «Казкоммерцбанк»

РНН 031400154823, БИК 192901722


___________________


Поставщик:


__________________