shkolakz.ru   1 ... 16 17 18 19 20 ... 22 23

ИНТЕРФАОЛ ДАРС ЎТИШ МАТЕРИАЛЛАРИ.


Қуйидаги таърифларни ҳарфлар бўйича тўғри жойлаштиринг.

1.

А

Мулкчилик муносабатлари
мулкдорлик ҳудуқининг мулк эгаси қўлида сақланиб туришидир. Эгалик шароитида мулк бўлган бойлик қисман ўзлаштирилада. Мулкка эгалик сақланган ҳолда, уни амалда ишлатиш ўзга қўлида бўлади

Б

Тасарруф этиш
мулк бўлган бойликни иқтисодий фаолиятда қўллаб, хўжалик жараёнига киритиб, ундан натижа олишдир.


В

Эгалик қилиш
мулк бўлган бойлик тақдирини мустақил ҳал этиш, яъни мулкни сотиб юбориш, ижарага бериш, меросга қолдириш, асраб-авайлаб кўпайтириш ёки уни йўқотиб юборишдан иборат хатти-ҳаракатларни амалга ошира билишдир.


Г

Фойдаланиш


жамиятдаги бойликларни ўзлаштириш хусусидаги иқтисодий муносабат.
2.

А

Хусусий мулкБойликнинг муайян мақсад йўлида айрим жамоаларга бирлашган кишилар томонидан биргаликда ўзлаштирилишидир.Б

Давлат мулки

Ишчи ва хизматчилар жамоаси давлатдан ёки хусусий мулк соҳибидан сотиб олган ва жамоаларга бирлашган кишилар томонидан умумлаштириб,биргаликда ўзлаштириладиган мулк.

В

Диний ташқилотлар мулки
Ижтимоий ташқилотлар (партиялар, касаба ташқилотлари, халқ ҳаракатлари, турли фондлар ва бошқаларга аъзо бўлган ва ўз улушини қўшган кишиларнинг умумий мулкидир

Г

Кооператив мулк

жамоа мулкининг асосий тури, ҳар хил кооперативларга бирлашган кишиларнинг умумий мулки, мулкдаги ҳиссадорликка асосланган бўлиб, гуруҳий мазмунга эга.Д


Корхона жамоасининг мулки
бойликни ўз вазифасини адо этиш учун давлат томонидан ўзлаштирилишидир.

Е

Ижтимоий ташқилотлар мулки
диндорлар ташаббуси билан вужудга келган ташқилотларнинг мол-мулки.


Ё

Жамоа мулкиайрим кишиларга тегишли ва даромад топишга қаратилган мулк. Унинг икки кўриниши бор: индивидуал-хусусий мулк, корпоратив-гуруҳий мулк.


—3.

А

I-босқич 1991-1994- йиллар
Акциядорлаш

Б

II-босқич 1994-1998-йиллар
Хусусийлаштиришда чет эл инвестицияларини жалб қилиш

В

III-босқич 1998 ва ундан кейинги йиллар
Кичик хусусийлаштириш4.

А

Тижорат вазифасини
Бозор савдо объектлари ва унинг иштирокчилари хақидаги бозор ахборотини ишлаб чиқаради ва ўз иштирокчиларига етказиб беради;


Б

Нарх вазифаси
Мазкур бозорда фаолият юритишдан даромад олиш вазифаси.

В

Ахборот вазифаси
Бозор савдо қоидалари ва унда иштирок этиш қоидалари, иштирокчилар ўртасидаги бахсларни хал қилиш тартибини шакллантиради ва назорат органлари, бошқарув органлари ва хоказоларни ўрнатади.


Г

Тартибга солиш вазифаси

Бозор нархларини шаклланиш ва фаолият юритиш жараёнини, уларни бозор каньюктурасига боғлиқ равишда доимий ўзгаришини таъминлаб беради

5.

А

Барометр
Хусусийлаштириш иқтисодини алгоритмлашган фаолият юритишини ташқил қилувчи

Б

Коммутатори
Хусусийлаштириш иқтисоди бозор субъектларини

В

Катализатори
Иқтисоддаги молиявий сармояларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш жараёнларини йўналишини.

Г

Стандартизатори
Илмий техник прогресс ва сармоя жараёнини рағбатлантирувчи иқтисоддаги рақобат бардош мухитни ривожланишининг

Д

Рағбатлантирувчиси
Миллий хусусийлаштириш объектлари ва хизматлари бозори ва жахон молиявий бозорда хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар билан операцияларни технологиясини

Е

Тартабга солувчиси


Хусусийлаштириш иқтисодида бозор субъектларини сармоя фаоллигини

Ё

Стабилизатори
Яъни хусусийлаштириш иқтисоди, ҳолати ва хусусийлаштирувчи сифатларини ўлчаш.

Ж

Процессор
Хусустийлаштириш иқтисодида иштирок этадиган капитални талаб ва таклифиниЗ

Ахборот берувчиси
Бозордаги нархларни

К

Анализатори
Хусусийлаштирувчи хусусийлаштириш дастури ва сармоядорларга муаммоларини хал қилиш ва манфаатларини таъминлашда кўмаклашиш

ЛМеханизми

Сармоя иқлими хусусийлаштириш объект ва қимматли қоғозларни айрибошлаши, хусусийлаштириш иқтисодида бозор иштирокчилари фаолиятини сифати ҳолатини


М


Гипермаркети
Хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар бўйича спеқулятив операцияларда


НМувозанатга солувчи

Хусусийлаштириш бозор иқтисодида жараёнлар, инструменталарни ва институтларни ҳаракат меъёрларини тартибсиз ўтишини

ОТотализатор
Бозор иштирокчилари ишлаб чиқарадиган хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар улар бўйича кўрсатиладиган хизматларни6.

А

ХО ҳаракатни муддати бўйича
-СПОТ бозори, унда сотувчи ва олувчи ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоб бевосита 1-3 кунда амалга оширилади.

-Муддатли бозор, унда ўзаро ҳисоб-китоб битимда назарда тутилган муддатларда (3 кундан ортиқ) амалга оширилади.


Б

Иштирокчиларни манфаатлари таъминлаш таснифига кўра
- ПП акциялари бозори;

-ПП пайлари бозори;

- корхоналар асосий фонди бозори.


В

ХО шакллари бўйича
- қисқа муддатли (1 йилгача) операциялар бозори;

- ўрта муддатли (1-5 йилгача) операциялар бозори;

-ўзоқ муддатли (5-20 йилгача) операциялар бозори.


Г

ХОни етказиб бериш ҳарактери бўйича-қонунчилик ёки хусусийлаштиришни шартлари билан ўрнатлиган муддат даврида ХО ва улар буйича қимматли қоғозлар сотиладиган бирламчи бозор;


-мулк эгалари томонидан бошқа мулкдорларга мулкни айланишни бутун ҳаёти даврида қайта сотув амалга оширувчи икқиламчи бозор.


Д

Миқёси бўйича

-хусусийлаштирувчи ва хусийсийлаштириш иқтисодига хизмат қилувчи бозор.

-хусусийлаштириш жараёнини бошқа иштирокчиларига (сармоядор, мулкдор, хизмал кўрсатиш профессионаллари) хизмат кўрсатувчи бозор.


Е

Мақсади бўйича

-ПП манфаталарини таъминлаб берувчи бозор;

-Сармоядорлар манфаатини таъминлаб берувчи бозор;

-Профессионал иштирокчилари манфаатини таъминлаб берувчи бозор.


Ё

Кириш чегараланганлиги бўйича
-Миллий бозор (мамлакат ичида фаолият юритувчи);

- минтақавий (худудий) бозор (масалан, евр евр бозор);

-жаҳон (халқаро) бозор (молиявий глобаллашган).


Ж

Хизмат кўрсатиш махсуслиги бўйича
-иштирокчи ва ХО маълум турлари киритиладиган чекланган бозор;

-иштирокчи ва ХО ни чегараланган турлари кириши чекланмаган бозор.


ТЕСТ САВОЛЛАРИ.


1.
Мулк бўлган бойликни иқтисодий фаолиятда қўллаб, хўжалик жараёнига киритиб, ундан натижа олиш бу- ?

а.
) Фойдаланиш.

б )
Мулкчилик муносабати.

в ) Тасарруф этиш.

г )
Эгалик қилиш.


2.
Мулк бўлган бойлик тақдирини мустақил ҳал этиш, яъни мулкни сотиб юбориш, ижарага бериш, меросга колдириш бу- ?

а
) Фойдаланиш.

б )
Мулкчилик муносабати.

в. )
Тасарруф этиш.

г )
Эгалик қилиш.


3. Мулкдорлик ҳудуқининг мулк эгаси қўлида сақланиб туриши бу- ?

а
) Фойдаланиш.

б )
Мулкчилик муносабати.

в ) Тасарруф этиш.

г. ) Эгалик қилиш.


4. Мулк объектига қуйидагилардан кайси бирлари киради?

а ) инсон яратган моддий ва маънавий бойликлар.

б ) табиий бойликлар.

в ) ақлий меҳнат маҳсули.

г. ) юқоридагиларни барчаси тўғри.


5."Ўзбекистон Республикасининг мулкчилик тўғрисидаги" Қонунида кандай мулк шакллари киритилган?

а )давлат мулки, жамоа мулки.

б ) хусусий мулк, шахсий мулк.

в ) аралаш мулк.

г. ) юқоридагиларни барчаси тўғри.


6. Айрим кишиларга тегишли ва даромад топишга қаратилган мулк бу-?


а ) Жамоа мулки

б. ) Хусусий мулк

в ) Диний ташқилолар мулки

г ) Корхона жамоасининг мулки


7.«Ўзбекистон Республикаси мулкчилик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни качон қабўл қилинган?

а. ) 1990 йил 31 октябрда

б ) 1990 йил 19 октябрда

в ) 1995 йил 15 августда

г ) 1993 йил 15 августда


8. Қуйидаги таърифларни кайси бири жамоа мулки тушунчасини ифодалайди?

а ) ишчи ва хизматчилар жамоаси давлатдан ёки хусусий мулк соҳибидан сотиб олган ва умумийлаштириб, биргаликда ўзлаштириладиган мулк.

б. ) бойликнинг муайян мақсад йўлида айрим жамоаларга бирлашган кишилар томонидан биргаликда ўзлаштирилишидир.

в ) бойликни ўз вазифасини адо этиш учун давлат томонидан ўзлаштирилишидир.


<< предыдущая страница   следующая страница >>