shkolakz.ru 1 2 ... 15 16Жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette

Ескерту:

Бұл құралдың жұмыс сипаттамасымен толық танысу үшін пайдаланушы эксплуатациялау алдында осы нұсқауды назар салып оқу керек.Модель C2000 және С2000е

Қолдануға арналған нұсқауы

Мазмұны

1 бөлім: Анықтау, арналған пайдалануы және жауапкершілікті қабыл алмау.

Анықтау......................................................................................................................................

Белгілерді анықтамасы...........................................................................................................

Техникалық анықтамасы........................................................................................................

Нұсқауды пайдалану.................................................................................................................

Жауапкершілікті қабыл алмау.................................................................................................


2 бөлім: Кіріспе, ерекшеліктері және Техникалық талап

Кіріспе........................................................................................................................................

Жүйе туралы жалпы түсінік...................................................................................................

Ылғалдылық жүйесі..............................................................................................................


Ылғал қоры.........................................................................................................................

Коллекторлық түйін...........................................................................................................

Булану түйіні......................................................................................................................

Оттегімен басқару жүйесі(қосымша)..................................................................................

Салмақ өлшеу жүйесі (көмекші)..........................................................................................

Үзіліссіз қорек көзі (қосымша)............................................................................................

Функционалды баяндау..........................................................................................................

Ауа ережесі.........................................................................................................................

Тері ережеі..........................................................................................................................

Қасиеті........................................................................................................................................

Стандартты қасиет..................................................................................................................

Қосымша қасиет......................................................................................................................

Құралдар..................................................................................................................................

Техникалық жағдайы................................................................................................................

Стандартты қасиет..................................................................................................................

Қосымша заттар мен саймандар...........................................................................................

Тіреулер..................................................................................................................................

Ылғалдылық жүйесі..............................................................................................................

Оттегі жүйесі.........................................................................................................................

Салмақ өлшеу жүйесі............................................................................................................

Нормалар, стандарттар және код...........................................................................................

Электромагнитті қосылушылық пен дайындаушының декларациясының нұсқауы.....

Құралдың классификациясы................................................................................................
9

9

13

14

15


17

17

17

17

17

17

18

18

18

19

19

20

21

21

21

21

22

22

23

23

25

25

26

28

28

31

3 бөлім:Сақтандару және қауіпсіздік шаралары, сыбырлау


Сақтандыру шаралары ………………………………………………………………………

Электр құралдарын-сақтандыру шаралары ........................................................................

Жарылыстан-сақтандыру шаралары....................................................................................

Электро магниттік сақтандыру шаралары ..........................................................................

Оттегіден-сақтандыру шаралары..........................................................................................

Ылғалдылықтан сақтандыру шаралары ..............................................................................

Қауіпсіздік туралы ескерту......................................................................................................


4 бөлім :Орнату жәнеОперациялық бақылау

Орнату........................................................................................................................................

Жинау.......................................................................................................................................

С 2000 моделінің тіреу түйіні..............................................................................................

С 2000е моделінің тіреу түйіні.............................................................................................

Рельс түйіні мен құралдарды орнату....................................................................................

Рельс түйіні............................................................................................................................

Рельстер түйіндері.................................................................................................................

Кюбез, теллаж және тіреу түйіні...........................................................................................


Матрацтың шектеу белбеуін орнату.....................................................................................

ҮҚК жүйесін орнату...............................................................................................................

Салмақ өлшеу жүйесі..............................................................................................................

Ылғалдылық жүйесі................................................................................................................

Оттегі бақылау жүйесі............................................................................................................

Оттегі датчигінің ячейкасы..................................................................................................

Оттегіні калибровкалауға арналған құралдар...................................................................

Операциялық тексеріс..............................................................................................................

Басқару құралын операциялық тексеру...............................................................................

Кюбез/қабықты операциялық бақылау.................................................................................

ҮҚК жүйесін операциялық бақылау.....................................................................................

Қос/Сөндір/Сынақ және дабыл сигналы батереян отырғызу қосқышын тексер..............

Қор батереясының функциясын тексеру............................................................................

Рельс жүйесін операциялық тексеру...................................................................................

Оттегімен басқару модулын операциялық тексеру.............................................................

Ылғалдылық жүйесін операциялық тексеру........................................................................


Салмақ өлшеу жүйесін операциялық тексеру......................................................................
33

33

33

35

36

39

40


47

48

48

48

49

49

51

52

53

54

55

56

56

56

57

58

58

60

64

65

65

66

66

66

67
5 бөлім: Пайдалану нұсқауы

Басқару органдары ,индикаторлар және қосу........................................................................

Инкубатор................................................................................................................................

Инкубаторды басқару жүйесі...............................................................................................

Аппарат кнопкалары..........................................................................................................

Сенсор пернелері................................................................................................................

Инкубатор индикаторы........................................................................................................

Инкубаторды қосу құралдары.............................................................................................

Бақылау құралдарының интерфейсін қосу құралдары..................................................

Енгізу/ шығару ретінің порты...........................................................................................


Сенсорлы модуль....................................................................................................................

Сенсорлы модульды басқару жүйесі..................................................................................

Сенсорлы модуль индикаторы.............................................................................................

Сенсорлы модульды қосу құралдары................................................................................

Тіреу...........................................................................................................................................

Тіреуді басқару жүйесі...........................................................................................................

Негізгі шынжыр таратқыштың орналасуы.........................................................................

Аяқпен басқару педаль бөлшектері ....................................................................................

Тіреу индикаторы....................................................................................................................

Тіреуді қосу құралдары..........................................................................................................

Электр розеткасы.................................................................................................................

Ауыспалы тоқ шығысын қосу құралдары.........................................................................

ҮҚК бақылауының электрон модулі.......................................................................................

ҮҚК бақылауының электрон модулінің басқару органдары..............................................

ҮҚК электрон модулінің индикаторы..................................................................................


ҮҚК б электрон модулінің қосу құралдары.........................................................................

Дисплей......................................................................................................................................

Температура терезесі............................................................................................................

Бағыттау/Сигнал терезесі.....................................................................................................

Ылғалдылық терезесі............................................................................................................

Оттегі терезесі.......................................................................................................................

Дисплеи жүйесі.......................................................................................................................

Температура дисплей..............................................................................................................

Бағыттау дисплейі...................................................................................................................

Салмақ дисплейі......................................................................................................................

Ылғалдылық дисплейі............................................................................................................

Оттегі дисплейі........................................................................................................................

Жасырын орнатылған икемдеу ...............................................................................................69

69

69

69

70

71

72

72

73

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

76

76

76

77

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

81

Сигналдар..................................................................................................................................

Жүйелі апат сигналы..............................................................................................................

ҮҚК жүйесінің апат сигналы.................................................................................................

Жүйеге сыбырлау......................................................................................................................

Нәрестені орналастыру............................................................................................................

Эксплуатация нұсқауы.............................................................................................................

Жүйені жіберу және сөндіру.................................................................................................

Жүйені қосу...........................................................................................................................

ҮҚК –сіз жүйе үшін алғашқы жіберу..............................................................................

ҮҚК –лі жүйе үшін алғашқы жіберу...............................................................................


Электрэнергиясын беру үзілген соң қалпына келтіру (ҮҚК-сіз)..................................

Электрэнергиясын беру үзілген соң қалпына келтіру (ҮҚК-мен)................................

Жүйені тоқтату......................................................................................................................

Жүйені конфигурациялау......................................................................................................

Реттелетін биіктікті икемдеу.................................................................................................

Температураны икемдеу..........................................................................................................

Ауа ережесі..............................................................................................................................

Тері ережесі.............................................................................................................................

Тері датчигін қосу....................................................................................................................

Температураны бір рет бақылау...........................................................................................

Температураны екі рет бақылау............................................................................................

Көрсеткіштер бағыты................................................................................................................

Салмақ өлшеу...........................................................................................................................

Алғашқы салмақ өлшеу ........................................................................................................

Қайталап салмақ өлшеу.........................................................................................................


Оттегі бақылауы.......................................................................................................................

Оттегі ережесі.........................................................................................................................

Оттегінің берілген мәнін бақылау........................................................................................

Ылғалдылықты икемдеу..........................................................................................................

Ылғалдылық ережесі..............................................................................................................

Ылғалдың берілген мәнін бақылау.......................................................................................

VueLink бақылау......................................................................................................................

Рентген лоткасын пайдалану...................................................................................................

Сорвореттелмеген оттегіні пайдалану....................................................................................

Тексеру......................................................................................................................................

Таразыны тексеру...................................................................................................................

Оттегі датчигін тексеру.........................................................................................................

Бөлмелегі ауаның оттегі датчигін тексеру (21%)..............................................................


82

82

89

89

92

93

93

93

93

93


94

94

95

96

97

97

98

98

99

99

99

100

101

101

102

102

102

103

103

104

104

104

105

106

107

107

108

108

100% Оттегідегі оттегі датчигін тексеру............................................................................

Науқасты тасымалдау...............................................................................................................


  1. бөлім : Тазалау, техникалық қызмет ету және бөліктерін ауыстыру

Тазалау.......................................................................................................................................

Жалпы тазалау..........................................................................................................................

Бумен тазалау..........................................................................................................................

Қиын тазаланатын дақтарды тазалау....................................................................................

Дезинфекция............................................................................................................................

Тазалау үшін демонтаж жасау...............................................................................................

Матрац поддоны, рентген поддоны, негізгі настилдер және таразылар(қосымша).......

Жылытқыш және лопасты доңғалақ...................................................................................


Поддон және ылғал қоры.....................................................................................................

Люк есігінің төсеніші, түтікшелер,ирис кіру тесігіне арналған муфтлер, манжеттер...

Сорғыш ауа микросүзгісі.....................................................................................................

Тазалау процедурасы................................................................................................................

Тері температурасын өлшеу үшін қайталап керектенетін зонд.........................................

Люк есігінң төсеніші мен түтікшенің кіру тесігі.................................................................

Басқару құралы, қабық және тіреу........................................................................................

Датчик модулі, кюбез және ішкі қабырға.............................................................................

Жылытқыш радиатор және желдеткіштің лопас доңғалағы...............................................

Ылғалдылық қоры...................................................................................................................

Ауа сорғыш микросүзгісі.......................................................................................................

Түп қақпағы, рельс және құралдар, жылжымалы жәшік, резервуар бекіткіш,

мониторға арналған стеллаж, және тік тіреу.......................................................................

Матрац, матрац поддоны, рентген поддоны, негізгі настилдер және

таразылар(қосымша), жылытқыш/лопас доңғалақ қақпағы және матрацтың еңкею

стержені....................................................................................................................................

Үзіліссіз қорек көзінің ауа сүзгісі............................................................................................


Тазалап болған соң қайта жинау..............................................................................................

Техникалық қызмет көрсету...................................................................................................

ҮҚК Техникалық қызмет көрсету........................................................................................

ҮҚК электрон модульді техникалық қызмет көрсету.......................................................

Сорғыш ауа микросүзгісіне техникалық қызмет көрсету..................................................

Ауыстырылатын бөлшектер....................................................................................................


  1. бөлім:Ақауды іздеу және жөндеу

Жалпы бөлім..............................................................................................................................

Симптом, себеп, және жөндеу заттары...................................................................................


109

111


114

115

115

115

115

115

116

116

116

117

117

117

117

118

118

118

118

119

119


120


120

120

121

123

124

124

124

125


130

130ЕСКЕРТУ: 1 бөлім: Анықтау, арналған пайдалануы және жауапкершілікті қабыл алмауследующая страница >>