shkolakz.ru 1 2 3
Д.Серикбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Ф2 ЖӘНЕ ШҚМТУ 701.01


Сапалық менеджмент жүйесі

Силлабус

(пән бойынша оқыту әдістемесі )


бет - ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева ШҚМТУ


БЕКІТЕМІН


Факультет деканы

__________Г.Х. Мухамедиев

___________________2014 ж.
Автоматтандырудың техникалық құралдары

СиллабусТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Силлабус


Мамандық: 5В071600 – Аспаптар жасау

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны: 4

Сағаттар саны: 180

Дәрістер : 30

Практикалық сабақтар: 15

Зертханалық жұмыстар: 15

СОӨЖ: 45

СӨЖ: 75

Қурстық жоба(жұмыс):- 5 семестр

Емтихан: 5 семестр


Өскемен

2014

Силлабус "Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру" кафедрасында жалпы мемлекеттік стандарт негізінде 5В071600 - Аспаптар жасау мамандығының студенттеріне арналып жасалған.


"Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру" кафедраның отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А.Е.Бакланов

Хаттама № ____________ж.Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістеме кеңесімен мақұлданды.


Төраға Т.М.Абдрахманова

Хаттама №_____________ж


Жасағандар


Аға оқытушы О.Е.Хабалашвилива

Аға оқытушы Г.Ж. Байтемирова


Нормабақылаушы Т.В.Тютюнькова


ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТЫ


«Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру» кафедрасы, Г3-518 ауд.

Оқытушы, сабақ жүргізуші: Хабалашвили Ольга Евгеньевна , аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-586

Байтемирова Гульнур Жумабековна, аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-586

Дәрісханалық сағат және кеңес беру уақыт : оқытушының кестесіне және жұмыс уақытына байланысты. 1. ПӘННІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Оқылытын пәннің сипаттамасы

«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәні 5В071600 - Аспаптар жасау мамандығының студенттерін технологиялық үрдістерді басқаруда қолданылатын автоматты құрылымдар мен жүйелердің синтезімен және сараптама әдістерінің құрылымдық ұстанымдарымен таныстырады.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

 1. Автоматтандыру жүйесі құрылымдарының ұстанымдары, олардың рөлі мен әр түрлі технологиялық жүйелердегі қызметін.

 2. Қолданылатын автоматты құрылғылардың түрлерін, құрылымын және жұмыс істеу принциптерін.

 3. Автоматика жүйесінің жұмыс сапасын бағалауының практикалық әдістерін және автоматты қондырғылардың қажетті сапалық көрсеткішін қамтамасыздандыра білу.

Осы пән бойынша лабораториялық жұмысты жасау нәтижесінде студенттер атқарылатын механизмдер мен автоматты қондырғылар пайдалануда өздерінің практикалық әрекеттерін ұйымдастыра білуі керек.


  1. Пәнді оқудың мақсаты

«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәнін оқытудың мақсаты: автоматика әдістерінің жұмыс істеу принциптері мен қондырғыны оқыту, автоматика жүйесінің құрылымын, автоматика жүйесінің негізгі элементтерінің сипаттамасы мен әртүрлілігін және басқару принциптерін, өндірістік үдерістерді автоматтандыру дағдыларын алу, басқарудың сапасын анықтау, автоматика бойынша инженерлік-құрылым құжаттарымен танысу тәжірибесін алу, әрбір ұстанымдағы логикалық кезектілік жиынтығын басқару принциптеріне салыстырмалы сараптама жасау.  1. Пәнді оқудың тапсырмалары


«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәнін оқыту үрдісінде студенттердің білуге керек:

- өндірісті автоматтандыруының облысындағы ең жаңа табыстарды;

-автоматика жүйесінің қызметі мен зерттеменің теориялық негіздерін;


 • қарапайым және күрделі технологиялық үдерістерді автоматтандырылған басқару жүйесін қалыптастыру тәсілдері мен негізгі принциптері;

білу керек:

 • автоматика жүйесінің негізгі құралдары мен қондырғыларын таңдауды экономикалық тұрғыда негіздеу;

 • технологиялық үдерістерді автоматтандыру міндеттерін орындау үшін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану;


1.4. Пререквизиттер

Курсты меңгеру «Жоғарғы математика», «Физика», «Математика», «ТОЭ», «Электроника» пәндеріне негізделеді.


1.5. Постреквизиттер

Берілген курста алынған білім «Микропроцессорлы АБЖ жобалау», «Автоматты реттеу жүйелері» сияқты жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытуда және ары қарайғы тәжірибелік жұмыстарға қажет болады.


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1. Тақырыпты жоспар

Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Көлемі, сағ


Ұсынылатын әдебиеттер

Дәрістік сабақтар

1

2

3

1 тақырып. Кіріспе. Автоматтандырудың негізгі анықтамалары мен ұғымдары

1

1

2 тақырып. Автоматтық реттегіштер. Автоматты басқарудың принциптері

1

1

3 тақырып. АБЖ бақылау-өлшегіш құралдары

1

2

4 тақырып. Автоматтандыру құралдары мен қондырғаларының шартты белгілері

1

2

5 тақырып. Температураны өлшеу

1

1

6 тақырып. Деңгейді өлшеу

1

2

7 тақырып. Дистанционды басқару аппаратурасы

1

1

8 тақырып. Электр аппараттарының анықтамалары мен жалпы мәліметтер. Контакторлар және магниттік қосқыштар.

1

2

9 тақырып. Контроллерлер мен командоконтроллерлер. Тежегіш құралдар

1

1

10 тақырып. Реле. Құрылғы. Реле типтері.


1

1

11 тақырып. Электромагниттік реле

1

2

12 тақырып Геркондар.

1

2

13 тақырып Электрлік датчиктер.

1

1

14 тақырып Жағдай датчиктері.

1

1

15 тақырып Герконды датчиктер. Дискретті индуктивті датчик. Жылдамдық датчиктері.

1

1

16 тақырып Орындаушы механизмдері және реттеуші мүшелер.

1

1

1

2

3

17 тақырып Электромеханикалық орындаушы құрылғылар.

1

2

18 тақырып Фрикционды электромагнитті муфта. Электромагнитті алқа.

1

2

19 тақырып Асинхрондықозғағыштар.

1

1

20 тақырып Магнитті күшейткіш.

1

2

21 тақырып Толық мағлұмат. Тиристорлі өзгеріс жүйелері.


1

1

22 тақырып Тұрақты тоқ қозғағышының жиілігін импулсті реттеу.

1

2

23 тақырып Кернеуді тиристорлы реттеуіші бар асинхронды электрожетек.

1

1

24 тақырып Асинхронды электрожетек.

1

1

25 тақырып Логикалық басқару, негізгі логикалық әдістер.

1

2

26 тақырып Диспетчерлік басқару.

1

2

27 тақырып Дистанциондық басқару құрылғысы.

1

1

28 тақырып Сигналдар модульдеу. Телемеханика жүйесінің үлгісі.

1

1

29 тақырып Техникалық үдерістердегі басқарудағы микропроцессорлар және микробақылаушылар.

1

1

30 тақырып Транспорттық құрылғыларды басқару автоматтандыруы.

1

2

Семинар (практикалық) сабақтары

1тақырып Автоматтандыру жүйесінің құрылымының әртүрлілігімен танысу.

2


1

2 тақырып Автомат жүйесінің элементтері және өлшегіш түрлендіргіштері.

2

1

3 тақырып Автомат жүйесінің элементтері. Салыстыру элементтері.

2

6

4 тақырып Автомат жүйесінің элементтері. Реттеуші мүшелер.

3

2

5 тақырып АРЖ динамикалық сипаттамасы. Ауыспалы сипаттамасы.

3

7

6 тақырып АРЖ динамикалық сипаттамасы. Жиілік сипаттамасы.

3

1

Зертханалық сабақтарследующая страница >>