shkolakz.ru 1
Екi жол аралы№ы - feed pitch, line spacing -


М
ежстрочный интервал

Мётiннi» бiр жолыны» тiрек сызы№ынан келесi жолды» тiрек сызы№ына дейiнгi єашыєтыє. Word редакторында - екi жолды» аралы№ы мётiн символдарыны» мјлшерiне тёуелдi болады. Мысалы, символ мјлшерi 10 бiрлiкке (пунктке) те» жолдарды» арасында№ы бiр аралыє 10 пунктке те» болады. Егер жолдарды» єарiптерi мен мјлшерi ёртѕрлi болса, жолдар аралы№ы автоматты тѕрде берiлген жолда№ы е» ѕлкен символ№а сёйкес та№айындалады.

Екi рет (тышєанды) шерту -
Double click -

Двойной щелчок (мыши)


Тышєанды єоз№алтпай, оны» сол жає батырмасын єатарынан екi рет жылдам шерту ёрекетi. Ол белгiлi бiр ёрекет орындайды, мысалы, программаны iске єосады.

Е
кiлiк санау жѕйесi - binary counting system -

Д
воичная система счисления

1 мен 0 сандарын №ана пайдаланатын негiзi 2 болып келетiн санау жѕйесi. Мёлiметтердi компьютер жадына јрнектеу ѕшiн ке»iнен пайдаланылады.

Екiорынды операция -
two-place operation -

Д
вуместная операция

Екi операндпен орындалатын операция, о№ан +, -, *, / тёрiздi ароифметикалыє операциялар жатады.

Енгiзу - input - Ввод

Мёлiметтердi сыртєы єЅрыл№ыдан (мёлiметтер кјзiнен) дербес (зердесiне) кiргiзу (беру). Енгiзу арнайы єЅрыл№ыларды» (пернетаєта, тышєан, диск жёне т.б.) кјмегiмен жѕргiзiледi.

Енгiзу командасы - input instruction

- Команда ввода

Мёлiметтердi сыртєы єЅрыл№ыдан компьютердi» жедел жадына енгiзудi орындайтын машиналыє команда.

Енгiзу-шы№ару арнасы - input-output channel -

Канал ввода-вывода

Дербес компьютердi» жедел жады мен шеткерi єЅрыл№ылар арасында мёлiмет алмасуды єамтамасыз ететiн арна. Компьютердi» мёлiмет алмасатын бiрнеше арналары (селекторлыє жёне мультиплекстiк) болады. Арналар орталыє процессорды» жёне арнайы программаларды» басєаруымен жЅмыс iстейдi.


Енгiзу - шы№аруды» базалыє жѕйесi - basic input-output system (BIOS) -

Базовая система ввода - вывода

Іызмет кјрсету функцияларын орындайтын MS-DOS операциялыє жѕйесi модульдерiнi» бiрi. Компьютер iске єосыл№анда єажеттi ал№ашєы операцияларды (тестiден јткiзудi, операциялыє жѕйенi бастапєы жѕктеудi) атєарып, мёлiмет енгiзу-шы№ару процесiнде сыртєы єЅрыл-№ыларды басєару iсiн орындайтын, тЅраєты жадєа жазыл№ан программа.

End (со»ы) пернесi - End key -

Клавиша End (конец)

Басєару пернелер тобына кiретiн перне, оны» функциясы программа арєылы та№айындалады. Мысалы, ол мётiндiк редакторларда курсорды сол єатарды» е» со»ына алып барады.

Enter (енгiзу) пернесi - Enter key -

Клавиша Enter (ввод)

Пернетаєтада№ы сол жаєєа єара№ан тiк бЅрышты ба№ыттауыш бейнесi бар, е» ѕлкен перне. БЅл перне келесi жол№а кјшу ѕшiн, енгiзiлген команданы орындау, меню жолын та»дау тёрiздi т.б. ёрекеттер атєару ѕшiн єолданылады. Macintosh компьютерлерiнде бЅл перне Return (єайтару) деп белгiленедi.

Esc (шы№у) пернесi - Esc key -

Клавиша Esc (выход)

Орындал№ан команданы» немесе операцияны» ёсерiн алып тастап, ал№ашєы єалыпєа оралу пернесi, ол пернелiк таєтаны» сол жає жо№ар№ы бЅрышында орналасєан. Мысалы, кјмек сЅрап F1 пернесi басылса, ендi сол кјмекшi мётiннен бас тарту ѕшiн Esc пернесiн басу єажет.

Ендiрiлген объект - embedded object -

Внедренный объект

OLE-технологиясында - јзi жасал№ан єолданбалы программамен тЅраєты байланысы бар объект, я№ни єЅжат немесе єЅжат фрагментi. Мысалы, басєа программада даярлан№ан (формулалар редакторында, электрондыє кестеде) мёлiметтi Word єЅжатына кiрiстiру. Осы кiрiстiр-ген мёлiметтер бЅдан былай ендiрiлген объектiге айналады. Объектiнi ал№ашєы программа арєылы тѕзету ашу ѕшiн оны» бейнесiн осы Word єЅжатында тышєанмен екi рет шерту жеткiлiктi.


Ерекшелеу (белгiлеу, та»дап алу) - selecting -

Выделение, выбор, маркирование

ЖЅмыс ѕстелiндегi бiр объектiнi тышєан курсорымен кјрсетiп тЅрып, оны шерту арєылы белгiлеп алу. Пернелiк таєтада№ы ба№ыттауыш тiлсызыє пернелер кјмегiмен де кез келген объектiнi белгiлеуге болады. Ерекшеленген объектiнi» тѕсi ( ашыє не кјмескi) јзгередi. Кјшiрме алу, јшiру тёрiздi келесi атєарылатын ёрекет осы белгiленген объектiге байланысты орындалады. Басєа объектiнi белгiлеп алу алды»№ы белгiлеудi аластайды (алып тастайды).

Ерекшеленген (белгiленген) бјлiк - selectiоn -

Выделенный (выбранный) участок

Монитор экранында кјзге айєын тѕсерлiк тѕспен белгiленген єЅжат бјлiгi. Келесi атєарылатын ёрекетке єатынасатын осындай алдын ала та»дап алын№ан єЅжат бјлiгi, (фрагмент) кјмескi (ашыє) тѕрге боялып тЅрады.

Есептеу - calculation, computation, computing -

Вычисление

Адамны», компьютердi» басєа єЅрыл№ыны» арифметикалыє жёне логикалыє операци-яларды орындауы.

Есептеуiш машина - computer -

Вычислительная машина

Аєпаратты алгоритмдiк ј»деуден јткiзудi механикаландыру№а немесе автоматтаныру№а арнал№ан электрондыє єЅрыл№ы немесе єЅрыл№ылар кешенi.

Есептеуiш - calculator, computer - Вычислитель

Берiлген программаны немесе тЅтынушы жарлы№ы бойынша есептеудi орындаушы єЅрыл№ы. МЅндай єЅрыл№ы№а компьютер, процессор жёне калькулятор жатады.

Есiлген єоссым - twisted pair (TP) - Витая пара

Жергiлiктi желiлерде пайдаланылатын есiлген єоссым тѕрiндегi байланыс кабелiнi» жалпы аты.