shkolakz.ru 1 2 ... 10 11
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫЖұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ


Пән: Эпидемиология


Пән коды: Epi 5222


Мамандық: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»


Сағаты: 240


Курс:
5


Семестр:
9-10


2014 жКафедра мәжілісінде бекітілді


Хаттама №___ _________2014 ж.


Каф. меңгерушісі, проф.м.а., м.ғ.к. Абуова Г.Н.


1. Тақырыбы №1:
Эпидемиялық процесс әлеуметтік-экологиялық жүйе ретінде Б.Л.Черкасскийдің концепциясы. Биологиялық қасиеттеріне байланысты қоздырғыштың басты (алғашқы) берілу жолының этиологиялық талғауы бойынша В.И.Покровскийдің, Ю.П.Солодовниковтың теориясы. Қоздырғыштары ауру тудыратын экологиялық және филогенетикалық жақындықтары негізінде жұқпалы (паразитарлық) аурулардың жіктелуі.

2. Мақсаты:
студенттердің эпидемиялық процесс туралы ілім, құрылымын, эпидемиялық процестің факторларын, эпидемиологияның негізгі теорияларын; эпидемиялық процестің даму механизмі, процестің көріну формаларын, қоздырғыштардың экологиялық және филогенетикалық негізінде жұқпалы аурулардың жіктелуінің теориялық негіздері туралы білімін қалыптастыру.

3. Тапсырма:


  • эпидемиологиялық жіктелудің қағидалары мен көзқарасы;

 • Б.Л.Черкасскийдің әлеуметтік-экологиялық концепцияся;

 • паразитарлы жүйе туралы түсінік;

 • жұқпалы аурулардың табиғи ошақтары туралы ілім;

 • В.И.Покровский, Ю.П.Солодовниковтың теориясы, қоздырғыштың

негізгі берілу жолдарының этиологиялық таңдамалылығы;
 • жұқпалы аурулардың экологиялық-эпидемиологиялық жіктелуі (И.И.Елкин, Ю.В.Литвин, Э.Н.Шляхов бойынша);


 • жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының филогенетикалық және такномиялық жақындықтарына байланысты жіктелуі (В.Д.Беляков бойынша);

 • жұқпалы аурулардың қоздығыштарының организмде орналасуы бойынша жіктелуі (Л.В.Громашевский бойынша);

 • жұқпалы аурулардың эпидемиологиялық жіктелуі (Черкасский Б.Л., 1993г).

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау

 • Есептер құру

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша

6. Тапсыру мерзімі:

 • 2 апта.

7. Әдебиет:

негізгі:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Алматы: Ғылым, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. Алматы, 2009.

қосымша:

1. Жалпы дезинфекция негіздері. Оқу-әдістемелік құрал. Нәбенов Қ.Н.,2006.

2. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. -422 б.

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер):

1. 6,7 кестесін пайдалана отырып аталған инфекцияларды (тұмау, желшешек, иерсиниоз, жалғантуберкулез, лептоспироз, қызамық, педикулёз, бруцеллёз, орнитоз, Ку қызбасы, сіреспе, тырысқақ, менингококкты инфекция, дифтерия, гепатит В, АИТВ-инфекциясының) таралуы мен қоздырғыштарының негізгі қоры бойынша бөліңіз (экологиялық-эпидемиологиялық жіктелу). Нәтижесі 8-9 кестеден қараңыз. (Оқулық. Эпидемиология, Н.А.Ирсимбетова, Г.Н.Абуова, З.Т.Тулепова, Шымкент, 2012, 39-45б)


2. Эпидемиологиялық жағдайдың, нашарлауына, яғни инфекцияларға әсер ететін негізгі әлеуметтік және табиғи атаңыз:

а) ішек инфекцияларына;

б) тыныс алу жолдары инфекцияларына;

в) зооноздарда.

3. Эпидемиялық процесс –бұл…


 1. Паразитарлы жүйенің категориясының сәйкестігін анықтаңыз:

1) жабық;

2) эжартылай жабық;

3) ашық;

және паразитизм микроорганизмдерінің типі:

а) кездейсоқ;

б) факультативті;

в) облигатты.

5. Паразитарлық жүйенің сырқы ортаға әсерінің төзімділігін қамтамасыз етеді:

а) қоздырғыштардың әртүрлі иелерді пайдалану тәсілі;

б) паразит популяциясының гетерогендігі;

в) ие популяциясының гетерогендігі.

Тесттер:

1.Л.В.Громашевскийдің жұқпа қоздырғышының берілу механизмі бойынша жіктелуі:

|трансмиссивті

|ауа-шаң

|жыныстық

|тағам арқылы

|су арқылы

2. Л.В.Громашевскийдің жұқпа қоздырғышының берілу механизмі бойынша жіктелуі:

|аэрозольді

|тұрмыстық жанасу

|алиментарлы

|су арқылы

|вертикальді

3. Л.В Громашевский ұсынған жұқпалы аурулардың жіктелуі негізделген:

|ағзадағы қоздырғыштың орналасуына

|жұқпа қоздырғыш көзінің сипаттамасына

|қоздырғыштың экологиялық және филогенетикалық жақындасуына

|жұқпа қоздырғышының экологиясына

|қоздырғыштың таксономиялығына

4. Е.Н.Павловскийдің табиғи ошақтылық теориясы қолданылады:

|зооноздарда

|антропоноздарда

|сапроноздарда

|биогельминтоздарда

|геогельминтоздарда

5. Сапрофиттер дегеніміз:

|жанауарлар мен өсімдіктердің өлі ағзасымен қоретенетін микроорганизмдер


|тек жануарлар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

| тек адамдар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

|тірі ағзада қоректену көзі ретінде қолданатын микроорганизмдер

| тек буынаяқтылар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

6. Б.Л.Черкасскийдің эпидемиологиялық жіктелуі бойынша ішек жұқпаларына жататындар:

|тырысқақ

|токсоплазмоз

|бруцеллез

|анкилостомидоз

|трихомониаз

7. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша қан антропоноздарына жататындар:

|безгек

|энтеробиоз

|вирусты гепатит А

|орнитоз

|тұмау

8. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша ішек зооноздарына жататындар:

|аусыл

|лямблиоз

|омбылық геморрагиялық қызба

|іш сүзегі

|орнитоз

9. Б.Л.Черкасскийдің эпидемиологиялық жіктелуі бойынша қан зооноздарына жататындар:

|оба

|бруцеллез

|сібір жарасы

|газды гангрена

|сіреспе

10. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша тері қабат жабындылар зооноздарына жататындар:

|сібір жарасы

|оба

|бруцеллез

|газды гангрена

|сіреспе

11. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша тері қабат жабындылар сапроноздарына жататындар:

|газды гангрена

|оба

|сібір жарасы

|бруцеллез

|сіреспе

|сіреспе

1. Тақырыбы №2: Жұқпалы аурулар ошақтарындағы эпидемияға қарсы шаралардың құқықтық негіздері. Жұқпалы аурулардың нозологиялық түрлері және эпидемиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ошақтарды эпидемиологиялық тексеру. Эпидемиялық ошақты тексеру кезіндегі құжаттарды толтыруға көзқарас және қағидалары. МДБМ-індегі эпидемияға қарсы тәртіп. Оңашалау, тәртіпті-шектеу шараларының мазмұны және ұйымдастырылуы.


2. Мақсаты: студенттердің эпидемияға қарсы шаралар туралы, оны ұйымдастыруды және құқықтық негіздері туралы білімін қалыптастыру. Жұқпалы аурулардың нозологиялық түрлері және эпидемиологиялық ерекшеліктері, ошақтарды эпидемиологиялық тексеру, құжаттарды толтыруға көзқарас және қағидалары туралы білімдерін қалыптастыру. Изоляциялық шаралар негізгі ережелерін меңгеру.

3. Тапсырма:


  • эпидемияға қарсы қызметтің жалпы сұрақтары;

  • ошақтағы эпидемияға қарсы жұмыстардың алгоритмі;

  • жұқпалы аурулардың нозологиялық түрлері және эпидемиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ошақтарды эпидемиологиялық тексеру әдістерін меңгеру;

  • эпидемиялық ошақты тексеру кезіндегі құжаттарды толтыруға көзқарас және қағидаларын меңгеру;

  • әртүрлі мекемелердег эпидемияға қарсы шаралар және жұқпалы ауруларды оңашалау қағидаларын меңгеру;

  • студенттер құрастырған жағдайлық есептерін шешу, ошақта эпидемияға қарсы шараларды жоспарлау, эпидемиологиялық анамнез жинау;

  • студенттер теориялық білімдерін қолдана отырыпіш эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастырудың жоспарларын құру.

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау

 • Тапсырма құру

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша

6. Тапсыру мерзімі:

 • 3 апта.

7. Әдебиет:

негізгі:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Алматы: Ғылым, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. Алматы, 2009.

қосымша:

1. Жалпы дезинфекция негіздері. Оқу-әдістемелік құрал. Нәбенов Қ.Н.,2006.

2. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. -422 б.

8. Бақылау (тесттер):

1. Жұқпалы ауруларды кең ауқымды масштабта жою:

|қоздырғышты биологиялық түр ретінді жою

|берілу механизмінің таралуының болмауын

|ауру жағдайының тіркелмегендігін

|қоздырғыш қорының толық болмауын

|қабылдаушылықтың болмауын


 1. Ошақты тексеру сатысына жатпайтындар:

|иммунологиялық жағдайын бағалау

|сау адамдар мен науқастардан сұрау және тексеру

|қоршаған ортана тексеру және көзбен шолуды бағалау

|ошақта сырқаттылқтың құрылымы мен динамикасын талдау

|табиғи ошақты болжау және оны жою шараларын негіздеу

3. Эпидемиялық ошақтың шекараларын анықтайды:

|дәрігер-эпидемиолог

|емдеуші дәрігер

|санитарлық дәрігер

|диагноз қойған дәрігер

|дәрігер-инфекционист

4. Эпидемиялық ошақ сақталады:

|науқасты ауруханаға жатқызғанға дейін

|ошақта қорытынды дезинфекция жүргізгенге дейін

|амбулаторлы ем алған науқас жазылғанға дейін

| науқаспен жанасқандар максимальді жасырын кезеңінде

|сақталмайды

5. СЭҚБ-да жұқпалы ауруларды есепке алуын тіркейтін нысана:

|060 СЭС

|085 СЭС

|065 СЭС

|045 СЭС

|391/У

6. Жұқпалы аурулар ошағының пайда болу уақыты байланысты:


|жұқпаның максимальді жасырын кезеңіне

|этиотпропты ем тағайындау мерзіміне

|қоздырғыш кқзін уақтылы оқшаулауға

|аурудың клиникалық көріністеріне

|дезинфекциялық шаралардың жүргізілгеніне

7. Ошақты эпидемиологиялық тексеруді жүргізеді:

|дәрігер-эпидемиолог

|санитарлық дәрігердің көмекшісі

|участкелік дәрігер

|дәрігер-лаборант

|дәрігер-бактериолог

8. №058/у нысанасын жолдайды:

|диагноз қойған дәрігер

|участкелік терапевт

|емхана инфекционисті

|аурухананың бас дәрігері

|аурухананың жұқпалы бөлімінің меңгерушісі

9. Ошақты эпидемиологиялық тексеру әдісін таңдаңыз:

|клиникалық қарау

| медициналық құжаттарды зерделеу

|ошақты санитарлық қарау

|сұрау

|физикальді тексеру

10. Жұқпалы аурудың ошағының мерзімі неге байланысты?

|дезинфекциялық шараларды жүргізу уақытына

|этиотропты емдеуді тағайындау уақытына

|қоздырғыш көзін уақтысында оңашалауға

|аурудың клиникалық көрінуне

| инфекцияның жасырын кезеңінің максимальді уақтысына

11. Кто проводит Ошақты эпидемиологиялық тексеруді кім жүргізеді?

|помощник дәрігер-эпидемиолог көмекшісі

|санитарлық дәрігер көмекшісі

|участкелік дәрігер

|дәрігер - эпидемиолог

|дәрігер бактериолог

12. Жұқпалы ауру туралы “Шұғыл хабарлама” жіберіледі:

|денсаулық сақтау басқармасына

|аудандық бактериологиялық зертханасына

|аумақтық СЭҚБна

|дезинфекциялық станцияға

|емханаға

1. Тақырыбы №3: Эпидемиялық процестің факторлары (биологиялық, әлеуметтік, табиғи). Эпидемиялық процестің сырқаттанушылықтың деңгейі, уақыты, тұрғындардың әр түрлі топтары арасында және аймақ бойынша бөлінуінің қазіргі кездегі сипаттамасы. Эпидемиологиялық зерттеу әдістерінің анықтамасы және құрылымы. Жазба-бағалау эпидемиологиялық әдістері (дескриптивті эпидемиология). Сандық эпидемиология.


2. Мақсаты: студенттерде зерттеудің эпидемиологиялық әдістерінің құрылымын, әрбір эпидемиологиялық зерттеу әдістері және эпидемиология ғылымының дамуында отандық ғалымдардың ролі тұрғысында білімдерін, сандық эпидемиологияны қалыптастыру.

Эпидемиялық процестің сырқаттанушылықтың деңгейі, уақыты, тұрғындардың әр түрлі топтары арасында және аймақ бойынша көрінуінің қазіргі кездегі сипаттамасын қалыптастыру.

3. Тапсырмалар:


 • факторы эпидемиялық процестің факторлары;

 • эпидемиялық процестің көрінуін зерделеу: эпидемиологиялық категориясын, характеризующие интенсивность эпидемиялық процесті сипаттайтын интинсивтілікті және аумақ бойынша эпидемиялық процестің көрінісін;

 • жұқпалы аурулардың әртүрлі топтардағы эпидемиялық процесінің арнайы дамуын зерделеу;

  • жазба бағалау зерттеулері;

  • жазба бағалау зерттеулерінің жалпы қасиеттері;

  • тұрғындардың аурушаңдығын бақылау;

  • мүмкіндік, преваленс, инциденс;

  • тұрғындар саулығының көрсеткіштері;

  • стандартты көрсеткіштер;

  • стандарттау әдістері;

  • студентпен берілген тақырыптағы эпидемиологиялық зерттелердің негізгі сауалнамалар мен есептерді құрастыру және шешу.

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау

 • Есептер құру

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша

6. Тапсыру мерзімі:
 • 3 – 4 апта.


7. Әдебиет:

негізгі:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Алматы: Ғылым, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. Алматы, 2009.

қосымша:

1. Жалпы дезинфекция негіздері. Оқу-әдістемелік құрал. Нәбенов Қ.Н.

2006.

2. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. -422 б.

8. Бақылау (есептер,тесттер):

1. Елімізде 200 млн астам тұрғындардың ішінен жылына оба сырқаттанушылығымен 50 жағдай тіркелген, оның ішінен 3-уі өлген.

Есептеңіз:

а) обамен сырқаттанушылықты;

б) обамен летальділігкті;

в) обадан өлімділікті.

1. Ошаққа шараларды ұйымдастырады және жүргізеді:

а) участкелік педиатр

б) участкелік терапевт

в) дәрігер-бактериолог

г) дәрігер-инфекционист

д) дәрігер-эпидемиолог

е) дәрігер-гигиенист;

ж) персонал дезинфекциялық қызмет қызметкері

2. Қан құйылған кезде вирусты жұқпаларды жұқтыру 5%-ды құрайды. Егер де субъект бір жылда 3 рет инфузия алса, сонда жұқтыру 2 жылда болады:

а) 30%;

б) 5%;

в) 15%;

г) 26%;

д) 96,3%.

3. Демографиялық фактормен берілетін жұқпалы аурулар:

А) дифтерия

Б) дизентерия

В) сальмонеллез

Г) іш сүзегі

Д) венерологиялық аурулар

4. Санитарлық-коммуналдық жайландыру ретінде әлеуметтік факторлардың

әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а) ВГА, ВГЕ

б) ВГВ, ВГД


в) тұмау г) ауруханаішілік аурулар

д) ВГС, ВГG

5. Әлеуметтік факторлардың әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а) АИВ-жұқпасы

б) ішек жұқпалары

в ) тыныс алу жұқпалары

г)гельминтоздар

д) протозойлы инвазиялар

6. Тұрғындардың иммунологиялық құрылымы ретінде биологиялық факторлардың әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а)балалар жұқпалары

б)қан жұқпалары

в)кілегей және сыртқы қабат жұқпалары

г)ішек жұқпалары

д)зооноздар

7. Табиғи топырақ факторлары арқылы берілетін жұқпалы аурулар:

а)сіреспе

б)туляремия

в)биогельминтоздар

г)листериоз

д)лептоспирозследующая страница >>