shkolakz.ru 1 2 ... 4 5

G-041.07.05.14-2013


Студенттердің өздік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар

1бас.

Бет тен

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Мамандық: 5В110200 “ Қоғамдық денсаулық сақтау”

Пән: Жалпы патология негіздері

Кафедра: Физиологиялық пәндер кафедрасы және патологиялық анатомия мен сот медицина кафедрасы

Курсы: 2, III семестр

Кредит: № 1, 2

Тақырыптары: № 1-15


Құрастырушы:

доцент, м.ғ.к. Уразалина Н.М.

ассистен, м.ғ.к. Апбасова С.А


Семей – 2014ж.


Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Физиологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор ________________ Жетписбаев Б.А.


Патологиялық анатомия мен сот медицина

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. _________________ Шабдарбаева Д.М.


Қайта кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Физиологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор ________________ Жетписбаев Б.А.


Патологиялық анатомия мен сот медицина

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. _________________ Шабдарбаева Д.М.


Қайта кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Физиологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор ________________ Жетписбаев Б.А.


Патологиялық анатомия мен сот медицина

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. _________________ Шабдарбаева Д.М.


Қайта кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Физиологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор ________________ Жетписбаев Б.А.


Патологиялық анатомия мен сот медицина

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. _________________ Шабдарбаева Д.М.


Кредит № 1

1. Тақырып № 2.
Сыртқы орта факторларының адам организміне тигізетін әсері.


2.Мақсаты

1. Гипокинезияның, иондаушы сәуленің, электр ағымының, шудың , механикалық жайттардың организмге зақымданған әсерін өзбетінше оқыту.


3. Тапсырмалар:

Cабақтың тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап.


 1. Механикалық жайттардың (созылу, қысылу, жыртылу, соққы) дерт туындататын әсері. Организмге механикалық күштердің жалпы және жергілікті әсері.

 2. Дыбыс пен шудың ауру тудыратын әсері. Дыбыс пен шудың патогенді әсерін анықтайтын ықпалдар. Шудың арнаулы және арнаулы емес әсері.

 3. Организмге жоғары барометрлік қысымның (гипербария) дерттуындататын әсері. Компрессия және сатурация, туралы түсінік. Декомпрессия кезіндегі бұзылыстардың патогенезі. Гипербариялық оксигенация, организм үшін жағымды және жағымсыз жақтары.

 4. Организмге жоғары және төмен температураның дерттуындататын әсері. Мызданудын ағзаға жалпы және жергілікті патогенезі. Күйік ауруы , кезеңдері, дәрежесі. Күйіген кезінде жасуша өлімінің механизмы

 5. Организмге электр ағымының дерттуындататын әсері. Организмге электр ағымының жалпы және жергілікті әсерінің патогенезі.

 6. Организмге иондаушы сәуленің дерттуындататын әсері. Сәулесоққы ауруы, түрлері, сатылары, патогенезі. созылмалы сәулесоққы ауруы, сәуленің салдарлары

 7. Гипокинезия, ағзалар мен жүйелердің, зат алмасуы бұзылыстарының патогенезі. Гипокинезия қантты диабет, жүрек-қантамыр жүйесі ауруларының қауіп-қатер факторы ретінде. Қатаң төсек тәртібі кезінде организмдегі өзгерістер, алдын алу шаралары.


4. Орындау түрі:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өз бетінше оқып-үйрену, сынамалық тапсырмаларды орындау


5. Орындау өлшемдері:

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауда жауап беру
 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сынамалық тапсырмаларының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауды жүргізгенде жауап беру6. Тапсыру мерзімі:

3-апта, № 1 мерзімдік бақылау.


7. Бағалау өлшемдері:

Баға қойыларда студенттердің оқу материалын меңгеру деңгейі оларды қысқаша айта алуы ескеріледі.

- тақырыпты жанжақты және терең көрсету сынамалық тапсырмаларды 90 - 100%-ға орындау

- тақырыпты толықтай емес көрсету, сынамалық тапсырмаларды 75 - 89%-ға орындау

– тақырыпты толықтай көрсетіп өткізу, сынамалық тапсырмаларды 60-74%-ға жауап

-осы тақырып бойынша білімі едәуір таяз, сынамалық тапсырмаларға жауаптар мөлшері 60%-дан аз.


8. Әдебиет:

Негізгі

 1. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006. – С. 29 - 48

 2. А.Нурмухамбетулы. Патофизиология. - Алматы: РПО «Кітап» 2007. – С. 46 - 60

 3. Патофизиология под/ред П.Ф. Литвицкого. М.:«ГОЭТАР-мед». Т. 1,
  2002.- с. 624 -649.

 4. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах под/ред В.А. Фролова, Г.А. Дроздовой, Д.П. Билибина. Москва, МИА. – 2003. – с. 374 – 390.

 5. Тестовые задания по патологической физиологии / под ред Т.П. Ударцевой. – Алматы.: изд-во «Эффект», КазНМУ, 2007.- С. 48 -50


Қосымша

 1. Баранов А.А., В.Р. Кучма, Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков. Гигиенические и медико-социальные проблемы и пути решения. «Литерра».- 2007.- 216 с.

 2. Кудьярова Г.М., Зальцман Г.И. Психиатрия для семейных врачей. Алматы. «Медицина баспасы». – 2000. - с. 113 – 147.

 3. Баранова С.В. Стань свободным от вредных привычек. «Единение».- 2007.- 184 с.9. Бақылау:

● Оқытушының СӨЖ тақырыбы бойынша эссе немесе мультимедиялық презентациясны тексеру

●№1 мерзімдік бақылауда теоретикалық материалдардың білімін тексеру


● №1 мерзімдік бақылауда сынамалық тапсырмалардың орындалуын тексеру


Тест тапсырмалары:

1. Темекі түтінінің құрамында келесі химиялық заттар бар:

1. _____________________

2. ______________________

3._______________________

4.______________________

5.______________________


2. Ағзаға әсер етуі бойынша никотин болып табылады:

1. жүйкелік уу

2. токсин

3. психоактивті зат

4. физикалық тәуелділікті туындататын зат

5. дәрілік зат

4. Темекі тарту көбінесе ненің дамуына әкеледі:

1. созылмалы бронхит

2. созылмалы тонзилит

3. созылмалы гепатит

4. бронхоэктаз

5. миокард инфаркты

5. Никотин ішкі секреция бездеріне де әсер етді, бүйрек үсті бездеріне, олар қанға қандай гормон бөледі-

1. адреналин

2. норадреналин

3. жыныс гормондарын

4. альдостерон

5. глюкокортикоидтар

6. Ағзада никотин тотығады -

1. никотиновой қышқылы

2. альфа-оксимай қышқылы

3. глютамин қышқылы

4. никотинамид

5. аммиак

7. Темекі шегудің көріністеріне жатады

1. психикалық тәуелділік синдромы

2. физическалық тәуелділік синдромы

3. өзгертілген синдромы

4. өзгертілген реактивтілік синдромы

5. абстинентті синдром


Әдістемелік нұсқауды құрастырған доцент Уразалина Н.М.


Кредит № 1

1. тақырып № 5. Тұқым қуалаушылық және оның патологиядағы рөлі.

2. Мақсаты:

Аурудың дамуы мен ағымында ағза мен тұқым қуалаушылығының маңызын меңгеру.

3. Тапсырмалар:


Оқу материалын қарастыру және баяндама немесе мультимедийлік таныстыруды, ұсынылған тақырыптардың біреуі бойынша құру:

1.Тұқым қуалайтын аурулардың жалпы даму тетіктері.

2.Тұқым қуалайтын ауруларда генотиптін ролі..

3.Тұқым қуалайтын аурулардың түрлері.

4.Тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу мен емдеу принциптері


4. Орындау түрі:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өз бетінше оқып-үйрену, сынамалық тапсырмаларды орындау


5. Орындау өлшемдері:


 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауда жауап беру

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сынамалық тапсырмаларының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауды жүргізгенде жауап беру


6. Тапсыру мерзімі:

3-апта, № 1 мерзімдік бақылау.


7. Бағалау өлшемдері:

Баға қойыларда студенттердің оқу материалын меңгеру деңгейі оларды қысқаша айта алуы ескеріледі.

- тақырыпты жанжақты және терең көрсету сынамалық тапсырмаларды 90 - 100%-ға орындау

- тақырыпты толықтай емес көрсету, сынамалық тапсырмаларды 75 - 89%-ға орындау

– тақырыпты толықтай көрсетіп өткізу, сынамалық тапсырмаларды 60-74%-ға жауап

-осы тақырып бойынша білімі едәуір таяз, сынамалық тапсырмаларға жауаптар мөлшері 60%-дан аз.


8. Әдебиет:

Негізгі

Наследственность человека и окружающая среда. –М.,Наука, 1984г. 575

Н31

2.Дубинин Н.П. Новое современной генетики. –М., Наука, 1986г. 575

Н31

3.Лильин Е.Т. и др. Генетика для врачей. –М., Медицина, 1990г. -254с. 5 А2,3

Л57

4.Барашнев Ю.И. и др. Дифференциальный диагноз врожденных и наследственных заболеваний у детей. –Кишинев: Штиинца, 1984г.-214 с. 616.1.8

Б24

5.Айала Ф.Д., Кайгер Д. Современная генетика: в 3-х томах. Пер.с англ. –М.,


Мир, 1987г. 575

А36

6.Бочков Н.П., Асанов А.Ю. Наследственность и патология. //Ж.Патофизиология.-1989г.,

-№3.-С.3-9


Қосымша

1.Фоголь Ф., Матульски А. Генетика человека: Проблемы и подходы: в 3-х томах /Пер.с англ.-1989г. т.1.-309с. 622,6 575

Ф74 Ф74

2.Наследственностьчеловека и окружающая среда.-М.,Наука,1984г.199с. 575

Н31

3.Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Медицинская генетика: для мед.институтов.-Киев, 1990г.-344с. 616-055

Б48


9. Бақылау:

● Оқытушының СӨЖ тақырыбы бойынша баяндама мен мультимедиялық презентациясны тексеру


●№1 мерзімдік бақылауда теоретикалық материалдардың білімін тексеру

● №1 мерзімдік бақылауда сынамалық тапсырмалардың орындалуын тексеру


Тест тапсырмалары:

1. Тұқым қуалайтын аурулар - бұл:

1. әке- шешеден балаға берілетін және генетикалық аппараттың зақымдалуымен байланысты аурулар

2. адамда туа сала болатын және генетикалық аппараттың зақымдалуымен байланысты емес аурулар

3. ананың ауруы нәтижесінде,жатырішілік кезеңде дамитын аурулар

4. туа біткен аурулар

5. фенокопиялар


2. Мутагенді факторларға жатады:

1. иондаушы радиация, пестицидтер

2. механикалық әсер

3. жоғары температура

4. инфрақызыл сәулелену

5. төмен барометрлік қысым


3. Фенокопияларда тұқым қуалайтын ауруларды көрсетіңіз:

1. рецессивті тип бойынша берілетін көз бұршағы туа біткен қарауытуы

2. анасы иондаушы сәулеленуге ұшыраған баланың көз бұршағы туа біткен қарауытуы

3. фенилкетонурия

4. фенилпирожүзімді олигофрения

5. полидактилия

4. Морфологиялық деңгейде көрінетін тұқым қуалайтын ауруларды көрсетіңіз:


1. қоян ерін, брахидактилия

2. гемофилия, гемосидероз

3. брахидактилия, фенилкетонурия

4. ахондроплазия, алкаптонурия

5. фенилкетонурия, қоян ерін


5. Доминанты түрде берілетін аурулар:

1. фенилкетонурия

2. брахидактилия, хорея Гентингтона

3. микроцефалия

4. альбинизм

5. галактоземия


Әдістемелік нұсқауды құрастырған оқытушы Кулямирова Ж.О.


Кредит № 1

1. тақырып № 6. Күйзеліс және оның патологиядағы рөлі. Адаптациялық ауру.

2. Мақсаты:

1. Ауру дамуында күйзелістің этиологиясының, патогенезінің және қорғаныштық – бейімделушілігінің маңызын зерттеу


3. Тапсырмалар:

1. Жалпы адаптациялық синдромның сатылары, даму механизмдері және көріністері.

2. Стресстің қорғаныстық-бейімделу және патогенді түрдегі маңызы

3. Бейімделу аурулары туралы түсініктер


4. Орындау түрі:


Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды өз бетінше оқып-үйрену, сынамалық тапсырмаларды орындау


5. Орындау өлшемдері:


 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауда жауап беру

 • СӨЖ-ң осы тақырыбының сынамалық тапсырмаларының сұрақтарына №1 мерзімдік бақылауды жүргізгенде жауап беру


6. Тапсыру мерзімі:

5-апта, № 1 мерзімдік бақылау.


7. Бағалау өлшемдері:

Баға қойыларда студенттердің оқу материалын меңгеру деңгейі оларды қысқаша айта алуы ескеріледі.

- тақырыпты жанжақты және терең көрсету сынамалық тапсырмаларды 90 - 100%-ға орындау

- тақырыпты толықтай емес көрсету, сынамалық тапсырмаларды 75 - 89%-ға орындау

– тақырыпты толықтай көрсетіп өткізу, сынамалық тапсырмаларды 60-74%-ға жауап


-осы тақырып бойынша білімі едәуір таяз, сынамалық тапсырмаларға жауаптар мөлшері 60%-дан аз.следующая страница >>