shkolakz.ru 1 2 ... 11 12

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі


“Сырдария” университеті

“Филология және психология” факультеті


“Педагогика және психология” кафедрасы


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(С И Л Л А Б У С)
Этнопедагогика” пәні бойынша 050103 «Педагогика және психология»

мамандықтарының студенттері үшін


Оқу түрі: сыртқы

Курс: 3

Кредит саны: 2


Лекция: 15 сағат

Практикалық (семинар) сабақ: 11 сағат

СӨЖ: 64 сағат

Барлық сағат: 90 сағат

Аралық бақылау: (АБ) -60 б

Қорытынды бақылау: емтихан – 40б


Жетісай, 2010

Силлабусты дайындаған: аға оқытушы Исаева К.А.

Силлабус Қазақстан республикасы Білім және Ғылым министрлігі

__23_ 12_ 2005_жылғы №_779__ бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ_11. 05._ 2005_жылғы № 289___ бұйрығына сәйкес шыққан бағдарламаның орнына енгізілген ҚРБҒМ 22. 06. 2006ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасы негізінде дайындалған.Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Кафедра меңгерушісі ________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Мазмұны


 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………...................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары..................................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі..............................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)

 6. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі........1. Алғы сөз

Оқу - әдістемелік кешені – «Этнопедагогика» пәні бойынша «Педагогика және психология»-мамандығының студенттеріне осы курс бойынша дәріс беруші оқытушының жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отыра, барлық құжаттарды бір жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру көзделіп отыр.


Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысын

ың түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: СС- семинар сабақтар, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына есебін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ- де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен игеруі мен йүге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынық/емтиханды алуға арналған.


2. Жалпы мәліметттер:


Лектор: аға оқытушы Исаева К.А.

"Педагогика және психология кафедрасы", №1 оқу корпусы 40 кабинет

Телефон 113

Кафедрадағы бос уақыты: сәрсенбі , сағат : 9-13


Өткізу уақыты және орны
Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар


СӨЖ
1

Исаева К.А.

Уақыты 820-1320

Ауд 28,30,32

Уақыты 1420-17 20

Ауд: 40

Тел: 113

Каб:_ 40_

Корпус:_1_______следующая страница >>