shkolakz.ru 1
Жаратылыстану єылымдары


502

А 48

Алыбаева Р. А. Ќўрылыќтыќ жјне су экожїйелерін ќорєау / Р. А. Алыбаева ; Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2013. - 344 б.


55

А 52

Аманниязов, Ќўрбан. Геология / Ќ. Аманниязов. - Астана : Фолиант, 2010. - 149 с. - (Кјсіптік білім)


54

А 87

Асан, Жазира. Химия : ЎБТ-єа дайындыќ оќулыќ -тесті / Ж. Асан. - Алматы : Шыѕ-Кітап, 2013. - 224 б. - (ШЫЅ кітап)


91

Б 38

Ќазаќстанныѕ географиялыќ атласы / Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі ўсынєан. - Алматы : Атамўра, 2013. - 104 б.


57(072)

Б 56

Ауталипова С. Ж. Биология пјнінен баќылау жўмыстарыныѕ жинаєы : жалпы білім беретін мектептіѕ 10-11 - сыныптарєа арналєан / С. Ж. Ауталипова, А. Н. Ташимова, А. А. Омарова. - Астана : Арман-ПВ, 2012. - 60 б.


91

Б 94

Бірмаєамбетов Ј. Саяхаттар жјне географиялыќ ашылулар : (географиялыќ ашылулар тарихынан) / Ј. Бірмаєамбетов. - Астана : Арман-ПВ, 2011. - 264 б.


Б 56

Биология пјнінен тестер жинаєы : оќу-јдістемелік ќўрал. - Семей, 2014. - 124 б.


502

Д 16

Дандыбаев Б. Экология жјне табиєи ресурстарды, ґнеркјсіптерді басќару : оќулыќ / Б. Дандыбаев, Ќ. М. Ќасенов, Л. Б. Дандыбаева. - Алматы : Экономика, 2013. - 348 б.


59

Д 42

Динозаврлар . - Алматы : Аруна баспасы, 2013. - 63 б.


59

Ж 23

Жалпы энтомология / А. О. Саєитов [жјне т. б.]. - Алматы : Ќаз ЎАУ, 2012. - 220 б.


53

Ќ 15

Ќажиева Н. Физика есепжинаќ : жалпы білім беретін мектептіѕ 9-сынып оќушыларына арналєан ќосымша оќу ќўралы / Н. Ќажиева. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 208 б.


51

Ќ 53

Ќиябаева З. Н. Математика есепжинаќ : жалпы білім беретін мектептіѕ жоєары сынып оќушыларына арналєан ќосымша оќу ќўралы / З. Н. Ќиябаева. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 288 б.52

Н 86

Нўрпейісова М. Геодезия : оќулыќ / М. Нўрпейісова. - Астана : Фолиант, 2010. - 288 б. - (Кјсіптік білім)


52

Н 86

Нўрпейісова М. Геодезиялыќ жјне маркшейдерлік аспаптар : оќулыќ / М. Нўрпейісова, Ќ. Рысбеков. - Астана : Фолиант, 2013. - 192 б.


57

Н 86

Нўртазин С. Т. Жеке даму биологиясы / С. Т. Нўртазин, Э. Б. Всеволодов, Б. Есжанов ; Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, Јл-Фараби атындаєы ќазаќ ўлттыќ университеті . - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 280 б.


66

О-58

Омарјлиев Т.

Мўнай мен газды ґѕдеудіѕ химиясы жјне технологиясы : оќулыќ / Т. Омарјлиев II бґлім : Ќўрылымды ґзгертіп ґѕдеу процестері. - Астана : Фолиант, 2011. - 344 б. - (Кјсіптік білім)


57

О-67

Ордабеков С.О. Цитология : лекция жинаєы / С. О. Ордабеков, Г. Ќ. Ахауова, Г. Т. Ќуандыќова. - Алматы : Нур принт, 2012. - 334 б.


53

Т 36

Терлікбаев, Жўмаш Јбікенўлы. Физикадан деѕгейлік есептер (шешулерімен) : (јр тїрлі деѕгейдегі дидактикалыќ материалдар) : 9 сыныптар їшін физиканыѕ механика бґлімдері мен тербелістер жјне толќындар тарауларын ќамтиды / Ж. Ј Терлікбаев, А. А. Идрисова. - Алматы, 2013. - 153 б.


54

Ф 49

Физика. Жоєары оќу орындарына тїсушілерге арналєан тестік тапсырмалар, шешімдері, жауаптары

1-бґлім. - Кґкшетау : Келешек - 2030, 2012. - 160 б. - (Талапкерлерге). - (Їй репетиторы)


54

Ф 49

Физика. Жоєары оќу орындарына тїсушілерге арналєан тестік тапсырмалар, шешімдері, жауаптары 2-бґлім. - Кґкшетау : Келешек - 2030, 2012. - 212 б. - (Талапкерге). - (Їй репетиторы)


Техника. Техникалыќ єылымдар


004

А 40

Алдажаров Ќ. С. Интернеттіѕ негізгі хаттамалары / Ќ. С. Алдажаров, С. К. Батырхан . - Алматы : Экономика баспасы, 2013. - 208 с.Д 87

Дїрманов Б. Жылу техникалары мен жабдыќтарын жґндеу жјне пайдалану / Б. Дїрманов, Ж. Жјнібеков. - Астана : Фолиант, 2011. - 384 б. - (Кјсіптік білім)


621

Ќ 67

Ќосыбаев, Ќайрат. Ґндіріс мекемелерініѕ электр жабдыќтарын жґндеу жјне ќўрастыру : оќулыќ / Ќ. Ќосыбаев. - Астана : Фолиант, 2010. - 400 б. - (Кјсіптік білім)


004

М 84

Мўќашева М. Программалау : /C++ Builder 6/ / М. Мўќашева. - Астана : Фолиант, 2013. - 456 б.


66.0

М 14

Майлыбаева, Гїлмаржан Жаулыбайќызы. Мўнай жјне газды ґндіру техникасы мен технологиясы : оќулыќ / Г. Ж. Майлыбаева. - Астана : Фолиант, 2011. - 192 б. - (Кјсіптік білім)


622

С 17

Саќтаєанова М. Мўнай кјсіпшілік машиналары мен механизмдері : оќулыќ / М. Саќтаєанова. - Астана : Фолиант, 2011. - 192 б. - (Кјсіптік білім)


004

С 95

Сыдыќов Б. Д. Баєдарламалау : оќу ќўралы / Б. Д. Сыдыќов, Т. Ќ. Досмаилов, Г. Ж. Ануарбекова ; Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 202 б.


66

О-58

Омарјлиев Т.

Мўнай мен газды ґѕдеудіѕ химиясы жјне технологиясы : оќулыќ / Т. Омарјлиев I бґлім : Ќўрылымды ґзгертпей ґѕдеу процестері. - Астана : Фолиант, 2011. - 504 б. - (Кјсіптік білім)


629

Т 93

Тіршілік ќаупсіздігі негіздері : тесттер жинаєы / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы тќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті . - Алматы, 2012. - 145 б.


Ш 97

Шыєыс Ќазаќстанныѕ ґнеркјсібі = Промышленность Восточного Казахстана : 2013. - Ґскемен : Автор-К, 2013. - 221 б.


Ауыл шаруашылыєы


636

А 14

Абдулла А. А. Ашыќ механикалыќ жараќат : оќу ќўралы / А. А. Абдулла ; Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі. - Алматы, 2011. - 130 б.638

А 76

Ара шаруашылыєы : оќулыќ / Б. М. Махатов ; Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне Єылым Министрлігі, Ќазаќ Ўллттыќ Аграрлыќ Университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 340 б.


639

Б 22

Балыќ шаруашылыєы : оќулыќ Т. 1 / Б. М. Махатов [жјне т. б.]. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 203 б.


636

Б 19

Індеттану жјне індетті аурулар : зертханалыќ-тјжірибелік сабаќтарєа арналєан оќу ќўралы. - Ќостанай, 2011. - 214 б.


639

Б 22

Балыќ шаруашылыєы : оќулыќ Т. 2 / Б. М. Махатов [жјне . б.]. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 264 б.


634

Ж 56

Жетпісбай, Жјділ. Жеміс-жидек даќылдарын ґсіру технологиясы : оќулыќ / Ж. Жетпісбай, Р. Бекжан. - 2-ші бас. - Астана : Фолиант, 2013. - 360 б. - (Кјсіптік білім)


636

М 31

Махатов Б. М. Мал шаруашылыєы технологиясы / Б. М. Махатов, Ж. К. Каримов, М. К. Байбатшанов. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 552 б.


636

Н 86

Нўрєазы Б. Ґ. Сойып-зерттеу жјне соттыќ ветеренария / Б. Ґ. Нўрєазы. - Алматы, 2012. - 382 б.


639

Н 86

Нўрєазы Ќ. Ш. Ґнеркјсіптік балыќ аулау негіздері : оќулыќ / Ќ. Ш. Нўрєазы, А. С. Асылбекова, Г. Б. Кегенова. - Алматы : Нур-Принт, 2013. - 403 б.


632

Ґ 73

Ґсімдікті биологиялыќ ќорєау : оќу ќўралы / А. О. Саєитов [жјне т. б.]. - Алматы : Айтўмар, 2012. - 334 б.


632

Ґ 73

Ґсімдікті химиялыќ ќорєау / А. О. Саєитов [жјне т. б.] ; Ќазаќ ґсімдік ќорєау жјне карантин єылыми-зертету институты. - Алматы : Айтўмар, 2013. - 192 б.


636

С 26

Сахариянов А. Ж. Ветеринариялыќ радиобиология / А. Ж. Сахариянов. - Алматы : Нур-Принт, 2013. - 307 б.

Денсаулыќ саќтау мен медицина єылымдары618

Е79

Есенќўлов Ј. Е. Маммологиядан оќу-јдістемелік ќўрал : (медициналыќ оќу орындарыныѕ ўстаздарына арналєан) / Ј. Е. Есенќўлов. - Алматы, 2012. - 78 б.


617

И 22

Игісінов С. И. Тґтенше жаєдайлардаєы хирургиялыќ заќымдану мен аурулар / С. И. Игісінов, Н. С. Игісінов, Ж. Ж. Ќалиева. - Алматы, 2012. - 435 б.


617

И 22

Игісінов С. И. Хирургиядан тјжірибелік сабаќтар жинаєы / С. И. Игісінов, Н. С. Игісінов, Ж. Ж. Ќалиева. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 666 б.


617

И 23

Игісінов С. И. Хирургиялыќ аурулар мен заќымданулар туралы дјрістер / С. И. Игісінов. - 2-ші стереотиптік басылым. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 562 б.


616

О-59

Онкологиядан таѕдамалы дјрістер / Ј. Е. Есенќўлов, С. И. Игісінов [жјне т.б.]. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 738 б.


614

С 93

Сыдыќов, Мїсјйіп Ќыдырќанўлы. Жјкула жјне оныѕ заманы мен замандастары / М. Ќ. Сыдыќов. - Павлодар : Типография Сытина, 2013. - 284 б.


616

Т 36

Терапия (тест жинаєы) : оќу ќўралы / Ш. Ќўлбекова [жјне т. б.]. - Астана : Фолиант, 2012. - 112 б. - (Кјсiптiк бiлiм)


Саясат. Саяси єылымдар


323.1

Ј 52

Јлем ќазаќтары Астанада бас ќосты : ќазаќтардыѕ III Дїниежїзілік ќўрылтайы. - Алматы : Дїниежїзі ќазаќтары ќауымдастыєы, 2006. - 200 б.


323

Ќ 18

Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ жаєдайларда (2007-2012). - Астана, 2013. - 302 б.


Тарих. Тарих єылымдары


94(574)

А 39

"Алаш" ўстанымы їшін 1938 жылы ќўрбан болєан Перуаш Кјрімўлына - 100 жыл. - Алматы : Тўран, 2014. - 93 б.


94(574)

Б 39

Берденов, Сјдуаќас. Бекжан батыр "АќБикеш" / С. Берденов. - Семей, 2010. - 196 б.94 (100)

Д 87

Дїниежїзі тарихы : ЎБТ мен кешенді тест тапсырушыларєа арналєан оќу-јдістемелік ќўрал. - Кґкшетау : Келешек-2030, 2011. - 140 б. - (Талапкерге). - (Їй репетиторы)


94 (100)

Ж21

Жаќып, Мырзантай. Мырзашґлім - мырза елім / М. Жаќып. - Алматы : Јл-Фараби, 1998-254 б.


94 (574)

Ќ 18

Ќазаќстан тарихы: ЎБТ мен БЖСБ тапсырушыларєа арналєан сўраќтар мен жауаптар жинаєы. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2013. - 238 б. - (Талапкерге). - (Їй репетиторы)


94(574)"1991/...

Ќ 18

Аяєан Б. Є. Ќазаќстан тарихы 1991-2001 / Б. Є. Аяєан. - Алматы : Атамўра, 2013. - 176 б.


94(574)

Ќ 18

Ќазаќстан тарихы пјнінен тесттер жинаєы : оќу-јдістемелік ќўрал. - Семей, 2013. - 124 б.


94 (100)

Ќ 41

Ќараќшылыќ тарихы : суретті кітап. - Алматы : Аруна баспасы, 2013. - 48 б. - (Теѕіз ќараќшылары)


94(574)

Ќ 56

Ќожа-Ахмет, Хасен Кјрімжанўлы. Єасырларєа жалєасќан жаѕсаќтыќ : тарих / Х. Ќожа-Ахмет. - Алматы : Білім, 2013. - 314 б.

94 (574 .4)

М 12

Маєзўмов, Тоќтар. О. Бґкей јлемі. Райыстан - Оралханєа дейін : эссе-эллегия / Т. Маєзўмов. - Ґскемен : Шыєыс Аќпарат, 2014. - 148 б.


94(574)

Р 90

Рїстемов, Баќыт. Кґне жер тарихыныѕ сыр шертуі : тарихи деректер, философиялыќ толєаулар, публицистика / Б. Рїстемов ; Б. Рїстемов. - Астана, 2007. - 384 б


94(574)

С 37

Серкпаев, Мўхтар Ґмірсерікўлы. XV єасыр мен XVIII єасырдыѕ ортасындаєы Ќазаќ хандыєы жјне оныѕ Жоѕєариямен јскери-саяси ќатынастар / М. Ґ. Серкпаев. - Щучинск, 2010. - 72 б.


94(574)

С 28

Сјрсекеев, Ќоєабай. Ќазаќты оятќан ќазаќ немесе Міржаќып Дулатов туралы јліптемелі ой = Миржакып Дулатов / Ќ. Сјрсекеев. - Алматы : Gauhar, 2004. - 48 б.94(574)

Т 21

Тарихи тўлєалар : жалпы орта білім беретін мектептерге арналєан кґмекші ќўрал. - Алматы : Ґлке, [ж. ж.]. - 30 б : порт-т


Экономика


330

А 88

Асќаров Е. С. Сапаны басќару : оќу ќўралы / Е. С. Асќаров. - Алматы : Экономика, 2013. - 335 б.


502

Ј 54

Јлинов М. Ш. Тўраќты дамудыѕ негіздері / М. Ш. Јлинов. - Алматы : Бастау, 2013. - 200 б.


338.4

Б 25

Барлыќов Е. К. Сервистік ќызмет : оќу ќўралы / Е. К. Барлыќов, Б. Т. Онаева. - Алматы : Экономика баспасы, 2013. - 226 б.


657

Б 38

Бейсенбаева А. К.

Туристік ўйымдардаєы бухгалтерлік есеп : оќу ќўралы / А. К. Бейсенбаева І бґлім. - Алматы : NURPRESS, 2013. - 90 б.


657

Б 38

Бейсенбаева А. К.

Туристік ўйымдардаєы бухгалтерлік есеп : оќу ќўралы / А. К. Бейсенбаева ІI бґлім. - Алматы : NURPRESS, 2013. - 80 б.


157.

Б 48

Бесекей Е. Ќонаќ їй бизнесі : оќу ќўралы / Е. Бесекей. - Алматы : Экономика, 2012. - 240 б.


658

Ж 21

Жаќыпбеков Д.С. Кјсіпорынныѕ есеп жјне салыќтыќ есеп саясаты : кескіндер мен кестелерде : оќу ќўралы / Д. С. Жаќыпбеков. - Алматы : Экономика, 2013. - 358 б.


338.4

Ж 69

Жолдасбеков Ј. Туристік кешендерде ќызмет кґрсету : оќу ќўралы / Ј. Жолдасбеков. - Астана : Фолиант, 2013. - 152 б. - (Кјсіптік білім)


005

М 79

Муталиева Л. М. Мейрамхана бизнесініѕ маркетингі : оќу ќўралы / Л. М. Муталиева. - Алматы : Экономика, 2013. - 214 б.


334

С 23

Сатымбекова Ќ. Б. Ўйымдаєы ґзгерістерді басќару : оќу ќўралы / Ќ. Б. Сатымбекова. - Алматы : Экономика, 2013. - 379 б.


338.4

Ї 86

Їстенова Ґ. Ж. Халыќаралыќ туризм : оќу ќўралы / Ґ. Ж. Їстенова, Б. Б. Жїнісбекова. - Алматы : Экономика, 2013. - 200 б.Ќўќыќ. Заѕ єылымдары


342.9

Ј 47

Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексі. - Алматы : Юрист, 2014. - 388 б.


347.73

С 18

Салыќ кодексі . - Алматы : Юрист, 2014. - 780 б.


Јскери іс

355

С 37

Серкпаев, Мўхтар Ґмірсерікўлы. Јскери ґнер тарихы : дјрістер курсы / М. Ґ. Серкпаев. - Кґкшетау, 2013. - 320 б.


Аќпараттыќ технология


004

Д 33

Деректер ќоры жїйелері : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 166 б.


004

Ж 69

Жоєарєы деѕгейлі программалау : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 150 б.


004

Ж 85

Жїйелік программалау : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 217 б. - (Аќпараттыќ жїйелер)


004

W 37

WEB технологиялар : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 78 б.


004

О-59

Оѕтайландыру јдістері : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 101 б. - (Аќпараттыќ жїйелер)


004

Т 93

Тілдер жјне автоматтар теориясы : оќу-јдістемелік кешені / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Абай атындаєы Ќазаќ ўлттыќ педагогикалыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2012. - 90 б. - (Аќпаратттыќ жїйелер)Білім беру


373.2

А 14

Абдрахимова Г. Д. Кґѕілді мерекелір : балабаќшаларєа арналєан сценарийлер жинаєы : балабакша тјрбиешілері мен музыка жетекшілеріне арналєан кґмекші ќўрал / Г. Д. Абдрахимова. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 64 б.


373.2

Ј 58

Јмірова Ј. С. Балалар кґркем јдебиетімен таныстыру : јдістемелік ќўрал / Ј. С. Јмірова. - Алматы : Алматыкітап, 2013. - 92 б.


373.2

Ј 58

Јмірова, Јмина Слямханќызы. Тіл дамытуєа : јдістемелік ќўрал : мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ жалпы білім беретін "Мектеп ќарсаѕында" оќу-јдістемелік кешені / Ј. С. Јмірова, К. А. Анартаева. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 168 б.


373.2

Ј 80

Јубјкірова Р. Ж. Ќўрастыру : јдістемелік ќўрал : мектепке дейінгі ересек жастаєы (5 жастан бастап 6 жасќа дейінгі) балаларды тјрбиелеу мен оќытуєа арналєан "Біз мектепке барамыз" баєдарламасыныѕ "Шыєармашылыќ" білім беру саласы / Р. Ж. Јубјкірова, И. Б. Абремская. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 32 б.


373.2

Ј 72

Јріптер елінде : 5-7 жас. - Алматы : Аруна, [ж. ж.]. - 51 б. - (Јліпби)


373.2

Б 22

Балалардыѕ мектепке дейін білім беру баєдарламаларыныѕ негізгі мазмўнын игеру жјне меѕгеру сапасын баєалау жјне ґлшеу јдістемесі / Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі : ЮНЕСКО-ныѕ Алматыдаєы (Ќазаќстан) ґкілдігі. - Астана : Арман-ПВ, 2012. - 248 б.


82(072)(574.4)

Б 94

Бітібаева Ќ. Јдебиетті оќытудыѕ инновациялыќ технологиясы : учебное пособие / Ќ. Бітібаева, Г. Ќўдайбергенова, М. Мўќашева. - Ґскемен, 2002. - 134 б.

373.2

Б 76

Борисова Н. И. Јлеуметтік орта : јдістемелік ќўрал : мектепке дейінгі ересек жастаєы (5 жастан бастап 6 жасќа дейінгі) балаларды тјрбиелеу мен оќытуєа арналєан "Біз мектепке барамыз" баєдарламасыныѕ "Јлеуметтік орта" білім беру саласы / Н. И. Борисова. - Астана : Арман-ПВ, 2013. - 80 б.373.2

К 29

Кел, балалар, оќылыќ : балабаќшаєа арналєан хрестоматия ересектер тобы. - Алматы : Дјуір-Кітап, 2012. - 108 б.


373.2

К 29

Кел, балалар, оќылыќ : балабаќшаєа арналєан хрестоматия ортаѕєы топ. - Алматы : Дјуір-Кітап, 2012. - 80 б.


373.5

О-52

Оќушыныѕ алєашќы энциклопедиясы . - Алматы : Аруна баспасы, 2013. - 448 б.


373

С 22

Сарбаева А. М. Ќазаќ мјдениетініѕ ўлы ќайраткерлері. ХХ єасыр. Єўламар таєылымы : оќу-јдістемелік ќўрал / А. М. Сарбаева. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2012. - 204 б.


373.5

Ў 43

ЎБТ-єа дайындыќ : тест жинаєы. - Алматы : Шыѕ-Кітап, 2011. - 260 б. - (Шыѕ кітап)

Спорт. Ойындар. Денешыныќтыру. Спорт ойындары.

796

Б 34

Бегіметова, Гулнара. Ат спорты : (оќулыќ) / Г. Бегіметова, Ќ. Исхан ; Ќазаќстан Республикасы Білім жјне Єылым Министрлігі. - Алматы : Нур-Принт, 2013. - 350 б.


796

И 91

Исхан, Ќайрат. Атсайыс ойындары : оќу ќўралы / Ќ. Исхан. - Алматы : Нур-Принт, 2011. - 123 б.


796(574.4)

Т 48

Тлеухан, Айбек. Тўлєа. Личность. Personage / А. Тлеухан. - Семей, 2011. - 228 б.


Баспасґз

070

Ж 21

Жаќып, Мырзантай. Тїркістан ґлкесі баспасґзінде патшалыќ Ресейдіѕ ќазаќ даласын отарлау саясатыныѕ жазылуы (1870-1917 жылдар) : "Туркестанские ведомости" газетініѕ материалдары, монография / М. Жаќып. - Алматы, 2005. - 246 б.


Бўќаралыќ аќпарат пен насихат ќўралдары

070

Ш 97

Шындалиева М. Шетел журналистикасы : оќулыќ / М. Шындалиева. - 2-ші басылым. - Астана : Фолиант, 2013. - 384 б. - (Жоєары білім)


Кітапхана ісі

01

М 66

Зейнолла Молдахметўлы = Зейнолла Мулдахметов : Ќазаќстан єалымдарыныѕ биобиблиографиясына ќатысты материалдар / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ќазаќстан республикасы ўлттыќ єылым академиясы. - Ќараєанды : Ќазаќстанныѕ даму ин-ты, 2013. - 150 с.Тіл білімі


811.111

Б 41

Белдеубаева, Нўргїл. Аєылшын тілі : ЎБТ-єа дайындыќ оќулыќ-тесті / Н. Белдеубаева. - Алматы : Шыѕ-Кітап, 2012. - 232 б.


811.512.122

К 23

Ќайырбекова А. Ќазаќ тілі : жалпы білім беретін орыс, ўйєыр жјне ґзбек мектептерініѕ 1-4 сыныптарына арналєан кґрнекі ќўрал [плакат] / А. Ќайырбекова. - Алматы : Атамўра, 2008. - 33 б.


811.512.122(072)

Ќ 23

Ќайырбекова А. Ќазаќ тілі : јдістемелік ќўрал / А. Ќайырбекова. - Алматы : Атамўра, 2012. - 256 б.


821.512.122

Ш 34

Шјбжантайќызы М. Ќазаќ тілі. Жоєары оќу орындарына тїсушілерге арналєан аныќтамалыќ материалдар, тест тапсырмалары мен жауаптары / М. Шјбжантайќызы. - Кґкшетау : Келешек - 2030, 2013. - 294 б. - (Талапкерге). - (Їй репетиторы)


Фольклор


398

А 37

Аќ бата-аќ тілек . - Алматы : Рауан, 2013. - 128 б.


Ќазаќ тілі


811. 512. 122

Б 80

Бралина С. С. Диктанттар мен мазмўндамалар жинаєы. Ќазаќ тілінде оќытылатын мектептерде

ќазаќ тілі пјнінен жазба жўмыстар ґткізуге арналєан (5-9 сыныптар) / С. С. Бралина. - Кґкшетау : Келешек-2030, 2013. - 124 б.

Јдебиеттану


82.0 (574.4)

А 46

Алтай жыршысы : жазушы Јлібек Асќаровтыѕ шыєармашылыєы туралы / ќўраст. Ќ. Бораш. - Астана, 2011. - 400 б.


82(072)

Б 94

Бітібаева, Ќанипа. Мектепте Абайды танытудыѕ жаѕашыл јдістемесі мен технологиясы / Ќ. Бітібаева. - Ґскемен : Рекламный дайджест, 2013. - 176 б.


821(3)

И 48

Иманєазинов М. Антика јдебиеті : оныѕ кґне жјне кейінгі кезеѕдегі ќазаќ јдебиетімен їндестік-байланыстары: Оќу ќўралы / М. Иманєазинов. - Астана : Фолиант, 2013. - 360 б. - (Жоєары білім)

82-84


Н 17

Назарбаев, Нўрсўлтан. Жылдар мен ойлар / Н. Назарбаев. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2013. - 352 б.


82.0

П 17

Парасат падишасы : [Асќар Сїлейменов туралы естелік кітап]. - Алматы : Атамўра, 1998. - 336 б.


82.0

С 28

Сјрсеке, Медеу. Абай тойы = Юбилей Абая = Abays jubilee / М. Сјрсеке. - Алматы : Атамўра, 1996. - 559 б


82.0

Ш 97

Шыєармалары мектеп оќулыќтарына енген аќындар мен жазушылар : портреттері, ґмірбаяндары мен шыєармашылыќтары. - Алматы : Ґлке, [б. г.]


Ґнер


78

Ј 38

Јзірбаев, Кенен. Кґпшілік, тыѕда јнімді : јндер жинаєы / К. Јзірбаев. - Тараз, 2003. - 72 б.


792

Б 17

Байсеркенов, Маман. Сахна жјне актер / М. Байсеркенов. - Алматы : Ана тiлi, 1993. - 336 б.


75

К 24

Кјкенўлы, Жеѕіс. Аќ зер немесе ќазаќтыѕ бейнелеу јлемі суретші кґзімен / Ж. Кјкенўлы. - Астана : Фолиант, 2013. - 320 б.


74

Н 86

Нўразхан, Еркін. Шарж шеруі / Е. Нўразхан. - Астана : Фолиант, 2013. - 272 б.


Философия

1

Ќ 78

Ќўсайынов Д. Ґ. ХХ єасыр басындаєы ќазаќ философиясы: ерекшеліктері мен наќыштары : оќу ќўралы / Д. Ґ. Ќўсайынов. - Алматы : Book Plus, 2013. - 286 б.


Кґркем јдебиет


82-1 (574.4)

А 14

Абильмажинов, Рамазан. Ой толќындары / Р. Абильмажинов. - Семей, 2003. - 282 б.


82-1(574.4)

А 32

Айтўлы, Несіпбек. Арќатірек : поэмалар / Н. Айтўлы. - Астана : Сарыарќа, 2010. - 128 б.


82-1 (574.4)

А 32

Айтўлы, Несіпбек. Шапырашты Наурызбай : (поэма) / Н. Айтўлы. - Алматы, 2011. - 148 б.


82-93

А 37

Аќиќат ќўсы : аєылшын халыќ ертегісі. - Алматы : Аруна, 2013. - 32 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)82-3

А 56

Анаш, Думан. Јулет : публицистикалыќ жазбалар / Д. Анаш. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 б.


82-3(574.4)

А 79

Арман асу : деректі хикаят, естеліктер мен арнау-тілектер. - Астана : Фолиант, 2013. - 92 б.


82-1(574.4)

А 93

Аханов, Бейсен. Ќалбатау ќызєалдаќтары / Б. Аханов. - Семей, 2004. - 104 б.


82-93

А 98

Аю мен екі саяхатшы : аєылшын халыќ ертегісі. - Алматы : Аруна, 2013. - 32 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 1 : Маќалалар, пьесалар : 1917-1920. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 464 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 21 : Маќалалар, пьесалар, либретто : 1941-1945. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 384 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 22 : Абай жолы : роман-эпопея. 1-ші кітап. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 424 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 23 : Абай жолы : роман-эпопея. 2-ші кітап. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 480 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов Т. 24 : Абай жолы : роман-эпопея. 3-ші кітап. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 496 б.82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 25 : Абай жолы : роман-эпопея. 4-ші кітап. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 544 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов Т. 26 : Аќын аєа : роман : 1949-1950. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 408 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 2 : Маќалар, јѕгімелер, аудармалар, пьесалар : 1921-1925. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 464 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 3 : Маќалар, јѕгімелер, аудармалар, пьесалар : 1921-1929. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 424 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 45 : Сґйлеген сґздер, баяндамалар, зерттеу, жолжазба, пьеса. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 348 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 46 : Ґмірбаян, сґйлеген сґздер, пьесалар, зерттеу, аударма. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 288 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институтыТ. 47 : Маќалалар, тезистер, сґздер, стенограммалар, пікірлер, пьесалар, сценарийлер, зерттеу, лекция. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 456 б.82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институтыТ. 48 : Сґздер, пікірлер, жолжазба, аудармалар. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 452 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 49 : Маќалалар, сґздер, пікірлер, јѕгімелер, сценарийлер / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты . - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 456 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 4 : Зерттеулер, оќулыќтар, јдеби нўсќалар : 1924-1930. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 456 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институтыТ. 50 : Хаттар, аудармалар : 1927-1961. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 472 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институтыТ. 5 : Повестер : 1927-1929. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 376 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов Т. 6 : Јѕгіме, зерттеулер, пьесалар : 1927-1933. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 368 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 7 : Оќулыќтар : 1929-1933. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 504 б.


82-3

Ј 82

Јуезов М.

Шыєармаларыныѕ елу томдыќ толыќ жинаєы / М. Јуезов ; Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты Т. 8 : Маќалар, зерттеулер, очерктер, јѕгімелер, аудармалар, ќўжаттар : 1930-1934. - Алматы : Дјуір : Жібек жолы, 2014. - 504 б.


82-93

Ј 82

Јуеде . - [Харьков] : Ранок, 2013. - 11 б.


82-93

Б 90

Бўта тїбіндегі сараѕ : аєылшын халыќ ертегісі. - Алматы : Аруна, 2013. - 30 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)


82-93

Б 91

Бїрге мен єалым : Г. Х. Андерсен ертегісі бойынша. - Алматы : Аруна, 2013. - 32 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)


82-3(574.4)

Б 78

Бґкей, Оралхан. Таѕдамалы шыєармалар / О. Бґкей. - Алматы : ЌазАќпарат, 2013. - 1032 с.


82-1

Д 79

Дулатов, Міржаќып. Оян, ќазаќ! : роман, ґлеѕ-жырлар, јѕгімелер / М. Дулатов. - Алматы : Атамўра, 2003. - 192 с. - (Атамўра кітапханасы)


82-93

Ж 69

Жолда . - [Харьков] : Ранок, 2013. - 11 б.


82-1(574.4)

И 96

Ихсанўлы, Баќыт. Сырымды айтам : жыр жинаєы / Б. Ихсанўлы. - Ґскемен, 2000. - 182 с.


82-93

К 97

Кім кїшті . - Алматы : Кґшпенділер, [ж. ж.]. - 15 б.


82-3 (574.4)

Ќ 26

Ќалиєожин, Советхан. Мыќты болсаѕ кїлмей кґр / С. Ќалиєожин. - Ґскемен : Шыєыс-Полиграф, 2013. - 67 б.


82-1

Ќ 69

Ќошќарбайўлы, Шашубай. Шыєармалары / Ш. Ќошќарбайўлы. - Алматы : Ана тілі, 2012. - 168 б.113.

Ќ 76

Ќўнанбайўлы, Абай. Таѕдамалы ґлеѕдері / А. Ќўнанбайўлы, [б. м.], 1922


82(574)

Ќ 76

Ќўнанбаев, Абай (Ибраћим). Ќалыѕ елім ќазаєым : [таѕдамалы ґлеѕдер жинаєы] / А. Ќўнанбаев. - Семей, 2005. - 160 б.


110.

Ќ 76

Ќўнанбайўлы, Абай. Абай Ќўнанбайўлыныѕ шыєармалары / А. Ќўнанбайўлы, [б. м.], 1922


82-93

Ќ 77

Ќўрылысшы машиналар . - [Харьков] : Ранок, 2013. - 11 б.


82-93

Л 49

Ливиелла :еуропа халыќтарыныѕ ертегілері. - Алматы : Аруна, 2013. - 32 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)


82-1

М 31

Махамбет. Жыр-жебе = Махамбет. Стихострелы. - Алматы : Дайк-Пресс, 2003. - 150 б.


82-1

М 84

Маќатаев, Мўќаєали. Таѕдамалы шыєармалар / М. Маќатаев. - Алматы : ЌазАќпарат, 2013. - 478 б.


82-1 (574.4)

М 36

Мјселўлы, Јрімбек. Толаєай таудыѕ тошаласы : ґлеѕдер жинаєы / Ј. Мјселўлы. - Семей, 1997. - 47 б.


82-3

Ґ 47

Ґнегелі ґмір : Жїсіпахмет Јшімўлы туралы естеліктер. - Алматы : Атамўра, 2014. - 216 б.


82-3

С 35

Сеніѕ алаќаныѕныѕ жылуы : ана туралы жыр. - Алматы : Атамўра, 2011. - 224 б.


82.0

Т 22

Тасбаќа мен бїркіт . - Алматы : Аруна, 2013. - 32 б. - (Кґѕілге тоќып алайыќ)


82-3

Т 56

Толыбаев, Ґмірзаќ. Ґмір ґткелдері : (естілектер, ой-толєаулар) / Ґ. Толыбаев. - Алматы : Їш Ќиян, 2013. - 224 б.


Аныќтама басылымдар


08

А 89

Астана . - Астана : Егемен Ќазаќстан, 2013. - 768 б.


01

Б 28

Бауыржан Момышўлы тўлєалыќ энциклопедиясыныѕ сґзтізбесі : энциклопедия. - Тараз : Салыќ тјртібі, 2008. - 128 б.


01(574.4)

Б 78

Оралхан Бґкей : библиографиялыќ кґрсеткіш. - Астана : ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапхана, 2013. - 246 б.


08(574.4)

Є19

Єажайып Шыєыс Ќазаќстан = Уникальный Восточный Казахстан = Unique East Kazakhstan : фотоальбом. - Ґскемен : БМ плюс, 2013. - 298 б.


08

С 89

Сўлу Сырдыѕ сјулеті . - Астана, 2011. - 320 б.