shkolakz.ru   1 ... 6 7 8 9 10 11 12

93-модда. Жисмоний шахсларнинг мол мулкига

солинадиган Солик бўйича имтиёзлар

(ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конуни тахриридаги модда матни)


Куйидагиларнинг мулкида бўлган иморатлари, бинолари ва иншоотларига Солик солинмайди:

"Ўзбекистон Кахрамони", Совет Иттифохи Кахрамони унвонларига сазовор бўлган, учала даражали Шухрат ордени билан такдирланган фукароларнинг;

19411945 йиллардаги уруш Катнашчилари ва партизанлари, уларга тенглаштирилган шахслар, ички ишлар ва давлат хавфсизлиги органлари таркибида хизмат Килган шахсларнинг, харакатдаги армия таркибига кирган харбий Кисмлар, штаблар ва муассасаларда штатдаги лавозимларни эгаллаган шахслар, Ленинград шахри Камалида бўлганларнинг ва концентрацион лагерларнинг собик ёш туткунлари, хизматни Афлонистон Республикасида ва жанговар харакатлар олиб борилган бошка мамлакатларда вактинча бўлган Кўшинларнинг чекланган контингенти таркибида ўтаган харбий хизматчилар хамда ўкув ва синов йилинларига чакирилган харбий хизматга мажбурларнинг;

Кахрамон-оналар, шунингдек ўн нафар ва ундан ортик фарзанди бор аёлларнинг;

Чернобиль АЭСдаги авария оКибатларини тугатишда иштирок этганлик учун имтиёзлар олаётган фукароларнинг (шу жумладан, у ерда вактинча ёки хизмат сафарига юборилган фукароларнинг);

пенсионерларнинг, шунингдек I ва II гурух ногиронларининг;

муддатли хизмат харбий хизматчилари ва уларнинг оила аъзоларининг-хизматни ўташ даврида;

харбий хизмат мажбуриятларини бажаришда ярадор, контузия бўлганлик ёки шикастланганлик оКибатида ёки фронтда бўлиш туфайли орттирилган касаллик оКибатида халок бўлган харбий хизматчиларнинг ота-оналари ва бошка турмуш Курмаган рафиКаларининг (эрларининг);

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа, Ички ишлар, ФавКулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий хавфсизлик хизмати харбий хизматчилари жумласидан бўлган ногиронларнинг, ички ишлар органларининг хизмат вазифаларини адо этаётганда ярадор, контузия бўлганлик ёки шикастланганлик оКибатида ногирон бўлиб Колган бошлиКлар ва оддий хизматчилар жумласидан бўлган шахсларнинг.


Ушбу моддада назарда тутилган имтиёзлар мол-мулк эгасининг танлашига биноан мол-мулкнинг факат бир объектига тааллукли бўлади.


29-БОБ. МОЛ МУЛК СОЛИЛИНИ ХИСОБЛАБ

ЧИКАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ


94-модда. Юридик шахсларнинг мол мулкига солинадиган Соликни хисоблаб чикариш ва тўлаш тартиби

95-модда. Жисмоний шахсларнинг мол мулкига солинадиган Соликни хисоблаб чикариш ва тўлаш тартиби


94-модда. Юридик шахсларнинг мол мулкига

солинадиган Соликни хисоблаб

чикариш ва тўлаш тартиби


Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган Солик бўйича жорий тўловлар бюджетга хар ойнинг 20-кунидан кечиктирмай, йиллик тўлов суммасининг ўн иккидан бир Кисми микдорида тўланади.

Солик тўловчилар мол-мулк солили бўйича хисоб-китобларни Солик органларига мол-мулкнинг хисобот даври учун амалдаги ўртача Кийматидан келиб чикиб, йилнинг чораклари бўйича ва йиллик молиявий хисоботларни такдим этиш муддатида топширадилар.

Асосий воситалар ва номоддий активларнинг ўртача йиллик Кийматини аниклаш тартиби Конун хужжатларида белгиланади.


95-модда. Жисмоний шахсларнинг мол мулкига

солинадиган Соликни хисоблаб чикариш

ва тўлаш тартиби


Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган Солик Солик органлари томонидан хисоблаб чикарилади.

Мол-мулк солили бўйича имтиёзлар хукукига эга бўлган шахслар зарур хужжатларни Солик органларига такдим этадилар.

Иморатлар, бинолар ва иншоотлар учун мол-мулк солили уларнинг хар йил 1 январдаги холати юзасидан коммунал хизмат кўрсатиш идоралари берадиган инвентаризация Кийматига доир маълумотлар асосида, бундай маълумотлар бўлмаган такдирда эса-мазкур объектларнинг мажбурий сугуртаси бўйича тўловларни хисоблаб чикариш учун Кўлланиладиган бахо асосида хисоблаб чикарилади.

ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик тўртинчи Кисм чикариб ташланганТранспорт воситаларига солинадиган мол-мулк солили давлат рўйхатидан ўтказувчи тегишли органларнинг маълумотлари асосида хисоблаб чикарилади.


ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Конунига мувофик бешинчи Кисм чикариб ташланган


Янги олинган транспорт воситалари учун мол-мулк солили улар олинган ойдан кейинги ойдан эътиборан тўланади.


Бир неча мулкдорнинг улушбай асосидаги умумий мулки бўлган иморатлар, бинолар ва иншоотлар учун мол-мулк солили хар бир мулкдор томонидан ушбу иморатлар, бинолар ва иншоотлардаги улушига мутаносиб равишда тўланади. Янги иморатлар, бинолар ва иншоотлар бўйича Солик улар барпо этилган ёки олинган йилдан кейинги йилнинг бошидан эътиборан тўланади.

Мерос бўйича ўтган мол-мулкдан Солик меросхўрлардан мерос очилган пайтдан бошлаб ундирилади. Мол-мулк йўк Килинган, бутунлай вайрон бўлган холларда мол-мулк солили ундириш улар йўк Килинган ёки бутунлай вайрон бўлган ойдан эътиборан тўхтатилади.

Мол-мулкка мулк хукуки календарь йил давомида бир мулкдордан бошкасига ўтганда Соликни биринчи мулкдор ўша йилнинг 1 январидан бу мол-мулкка мулк хукукини йўкотган ойнинг бошигача тўлайди, янги мулкдор эса-мулк хукукини Кўлга киритган ойдан эътиборан тўлайди. Календарь йил давомида имтиёзга эга бўлиш хукуки пайдо бўлган такдирда мол-мулк солили ана шундай хукук вужудга келган ойдан эътиборан Кайта хисоблаб чикилади.

Мол-мулк солилини тўлаш хакидаги тўлов хабарномалари тўловчиларга Солик органлари томонидан хар йили 1 майдан кечиктирмай топширилади. Солик тенг улушларда икки муддатда-15 июнь ва 15 декабрдан кечиктирмай тўланади.


VII БЎЛИМ. ЕР СОЛИЛИ


30-боб. Умумий Коидалар (96-98-моддалар)

31-боб. Ер солили ставкалари ва имтиёзлар (99-102-моддалар)

32-боб. Ер солилини хисоблаб чикариш ва тўлаш тартиби (103-104-моддалар)


30-БОБ. УМУМИЙ КОИДАЛАР

96-модда. Ер солили тўловчилар


97-модда. Юридик шахслар учун ер солили солиш объекти

98-модда. Жисмоний шахслар учун ер солили солиш объекти


96-модда. Ер солили тўловчилар


Ўз мулкида, эгалигида ёки фойдаланишида ер участкаларига эга бўлган юридик ва жисмоний шахслар ер солили тўловчилардир.


97-модда. Юридик шахслар

учун ер солили солиш объекти


Юридик шахслар учун Куйидаги ер участкалари Солик солинадиган объект хисобланади:

1) Конун хужжатларида белгиланган тартибда мулк Килиб олинган ер участкалари;

2) Кишлок ёки ўрмон хўжалигини юритиш учун эгалик Килишга берилган ер участкалари;

3) корхоналар, бинолар ва иншоотлар Куриш учун ёки Кишлок хўжалигига тааллукли бўлмаган бошка максадларда фойдаланиш учун берилган ер участкалари;

4) корхоналар, бинолар ёки иншоотларга бўлган мулк хукуки ўтиши билан бирга эгалик Килиш ва фойдаланиш хукуки хам ўтган ер участкалари.


98-модда. Жисмоний шахслар

учун ер солили солиш объекти


Жисмоний шахслар учун Куйидаги ер участкалари Солик солинадиган объект хисобланади:

1) турар жойлар этагида ва жамоат ерларида шахсий ёрдамчи хўжалик юритиш учун мерос Килиб Колдириладиган умрбод эгалик Килишга берилган ер участкалари;

2) якка тартибда уй-жой Курилиши учун мерос Килиб Колдириладиган умрбод эгалик Килишга берилган ер участкалари;

3) жамоа богдорчилиги, узумчилиги ва полизчилигини юритиш учун берилган ер участкалари;

4) хизмат юзасидан Конун хужжатларига мувофик берилган чек ерлар;

5) мерос бўйича, хадя Килиниши ёки сотиб олиниши натижасида уй-жой, дала ховли билан биргаликда эгалик Килиш хукуки хам ўтган ер участкалари;

6) Конун хужжатларида белгиланган тартибда мулк Килиб олинган ер участкалари;

7) тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун доимий фойдаланишга ёки ижарага берилган ер участкалари.31-БОБ. ЕР СОЛИЛИ

СТАВКАЛАРИ ВА ИМТИЁЗЛАР


99-модда. Ер солили ставкалари

100-модда. Ижарага берилган ер участкаларига Солик солишнинг хусусиятлари

101-модда. Солик солинмайдиган ер участкалари

102-модда. Ер солили тўлашдан озод Килинган Солик тўловчилар


99-модда. Ер солили ставкалари


Ер солили ставкалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади.

Кишлок хўжалик ерларининг сифати ер участкаси мулкдори, ер эгаси ёки ердан фойдаланувчининг айби билан ёмонлашган (бонитети пасайиб кетган) такдирда, ер солили ернинг сифати ёмонлашувига Кадар белгиланган ставкалар бўйича ундирилади.

Шахарлар ва шахар посёлкаларининг маъмурий чегараларида жойлашган Кишлок хўжалик ахамиятига молик ерлар учун ер солили Кишлок хўжалик ерларига белгиланган ставкаларнинг икки баравари микдорида ундирилади.

Берилган ерлардан икки йил давомида фойдаланмаган жисмоний шахслардан ер солили уч баравар микдорида ундирилади.


100-модда. Ижарага берилган ер участкаларига

Солик солишнинг хусусиятлари


Конун хужжатларига мувофик ер участкаларини ижарага олган юридик ва жисмоний шахслар ер солили ўрнига бюджетга ижара хаки тўлайдилар.

(ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конуни тахриридаги Кисм)

Ижара хаки тарафларнинг келишувига биноан белгиланади, лекин бу хак Конун хужжатларида белгиланган ер солилининг бир ставкасидан кам ва уч ставкасидан кўп бўлмаслиги, ерлардан Кишлок хўжалик эхтиёжлари учун фойдаланилган такдирда эса-бир ставкаси микдорида бўлиши лозим.


101-модда. Солик солинмайдиган ер участкалари


Солик солинмайдиган ер участкаларига Куйидаги ерлар киради:

1) шахарлар, шахар посёлкалари ва Кишлок ахоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ерлари (майдонлар, кўчалар, тор кўчалар, йўллар, сохил бўйлари, ариК тармоклари, Кабристонлар ва бошкалар);


2) жамоа богдорчилиги, узумчилиги ва полизчилигининг, жамоа гаражларининг умумий фойдаланишдаги ерлари;

3) табиатни мухофаза Килиш ахамиятига молик ерлар (давлат Кўрикхоналари, миллий ва дендрология боглари, ботаника боглари, заказниклар, ов Килишга мўлжалланганлари бундан мустасно, табиат ёдгорликлари), ихота дарахтзорлари эгаллаган ерлар;

4) тарихий-маданий ахамиятга молик ерлар (тарихий-маданий Кўрикхоналар, хотира боглари, саганалар, археология ёдгорликлари, тарих ва маданият ёдгорликлари эгаллаган ерлар);

5) сув фонди ерлари (дарёлар, кўллар, сув омборлари, каналлар, денгизлар, музликлар, боткокликлар, гидротехника ва бошка сув хўжалиги иншоотлари эгаллаган ерлар, шунингдек сув хавзалари сохилидаги сув хўжалиги эхтиёжлари учун корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга белгиланган тартибда берилган ерлар);

6) электр узатиш линиялари, подстанциялар, умумдавлат алока линиялари ва уларнинг иншоотлари эгаллаган ерлар;

7) умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, темир йўлларнинг умумий тармоги, умумий фойдаланишдаги шахар электр транспорти (шу жумладан метрополитен) ва уларнинг иншоотлари эгаллаган ерлар;

8) спорт иншоотлари, стадионлар, спорт майдончалари, сузиш хавзалари, спортнинг техник турлари объектлари ва бошка жисмоний тарбия-солломлаштириш комплекслари, оналар ва болаларнинг дам олиш ва солломлаштириш жойлари, санаторий-курорт муассасалари ва дам олиш уйлари, ўкув-машК базалари эгаллаган ерлар;

9) магистрал сув Кувурлари, нефть ва газ Кувурлари, иссиКлик трассалари, магистрал канализация коллекторлари ва уларнинг иншоотлари, сув олиш ва тозалаш иншоотлари, шунингдек сув таъминоти ва канализацияга тегишли бошка объектлар эгаллаган ерлар; (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конуни тахриридаги банд)

10) самолётларнинг учиш-Кўниш майдонлари, шу жумладан уларни ерда бошкариш йўлкалари ва тўхташ жойлари, фукаро авиацияси аэропортларининг радионавигация ва электр-ёритиш ускуналари жойлашган ерлар;


11) Ўзбекистон Республикасининг Инвестиция дастурига киритилган объектлар Курилиши учун ажратилган ерлар-Курилишнинг норматив муддати даврига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори билан Курилиш ишлари тўхтатиб Кўйилган объектлар эгаллаган ерлар; (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конуни тахриридаги банд)

12) гидрометеорология ва гидрогеология станциялари хамда постлари эгаллаган ерлар;

13) илмий ташкилотларнинг Кишлок хўжалиги ахамиятига молик ва ўрмон фондидаги ерлари, Кишлок хўжалиги ва ўрмон хўжалиги сохасидаги илмий-тадкикот ташкилотлари хамда ўкув юртларига Карашли тажриба, экспериментал ва ўкув-тажриба хўжаликларининг бевосита илмий ва ўкув максадлари учун фойдаланиладиган ерлари;

14) янги ўзлаштирилаётган ерлар ва мелиоратив холатини яхшилаш ишлари олиб борилаётган сугориладиган ерлар-лойихада назарда тутилган муддатга, лекин ишлар бошланганидан эътиборан кўпи билан беш йилга;

15) захирадаги ерлар;

16) рекреацион ахамиятга молик ерлар (ахолининг оммавий дам олиши ва туризмини ташкил этиш учун тегишли муассасаларга берилган ерлар: ўрмон боглари, боглар, хиёбонлар, пляжлар ва бошкалар);

17) солломлаштириш ахамиятига молик ерлар (касалликларнинг олдини олиш ва одамларни даволаш ишини ташкил этиш учун Кулай табиий омилларга эга бўлган ерлар);

18) якка тартибда уй-жой Куриш ва шахсий ёрдамчи хўжалик юритиш учун Конун хужжатларида белгиланган нормалар доирасида берилган ерлар-ер участкалари берилган пайтдан эътиборан икки йил муддатга;

19) Солик тўловчининг балансида бўлган хамда тадбиркорлик фаолиятида фойдаланилмаётган фукаролик химояси ва сафарбарлик ахамиятига молик объектлар эгаллаган ерлар. (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конунига мувофик киритилган банд)

Ерлардан ўз ўрнида фойдаланилмаган такдирда ушбу моддада белгиланган имтиёзлар Кўлланилмайди.


102-модда. Ер солили тўлашдан

озод Килинган Солик тўловчиларКуйидаги юридик шахслар ер солилидан озод Килинадилар:

1) тижорат билан шулулланмайдиган юридик шахслар, ер участкаларидан тадбиркорлик фаолияти йўлида фойдаланаётганларидан ташкари; (ЎзР 25.12.1998 й. N 729-I-сон Конуни тахриридаги банд)

2) маданият, маориф, солликни саклаш ва мехнат ва ахолини ижтимоий мухофаза Килиш муассасалари, бўйсунувидан Катъи назар, ўз зиммаларига юкланган вазифаларни амалга ошириш учун уларга ажратилган ер участкалари учун; (ЎзР 12.05.2001 й. 220-II-сон Конуни тахриридаги кичик банд)

3) дехкон (фермер) хўжаликлари-давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан икки йил муддатга;


ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Конунига мувофик 4) банд чикариб ташланган


4) чет эл инвестициялари иштирокидаги, ишлаб чикариш фаолияти билан шулулланувчи юридик шахслар-рўйхатдан ўтказилган пайтдан эътиборан икки йил мобайнида;


5) ногиронларнинг жамоат бирлашмалари, “Нуроний” жамлармаси ва Ўзбекистон чернобилчилар ассоциацияси мулкида бўлган, ишловчилари умумий сонининг эллик фоизини ногиронлар ташкил Килган юридик шахслар, савдо, воситачилик, таъминот-сотиш ва тайёрлов фаолияти билан шулулланувчи юридик шахслар бундан мустасно; (ЎзР 07.12.2001 й. 320-II-сон Конуни тахриридаги кичик банд)

ЎзР 20.08.1999 й. N 832-1-сон Конунига мувофик 6 банд ўз кучини йўкотган


6) "Соглом авлод учун" халкаро хайрия жамгармаси, Ўзбекистон Республикаси Кизил Ярим Ой жамияти, "Нуроний" жамгармаси корхоналари, бўшатиб олинаётган маблаглардан ўзларининг уставда белгиланган вазифаларини бажариш учун фойдаланиш шарти билан;


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 7) банд чикариб ташланган

7) Самарканд Бухоро, Хива ва Тошкент шахарларида янги ташкил этилган туристик фаолият билан шулулланувчи юридик шахслар-ташкил этилган пайтдан эътиборан биринчи фойда олгунига Кадар, бирок бу муддат улар рўйхатдан ўтказилган пайтдан эътиборан уч йилдан ошмаслиги лозим.ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 8) банд чикариб ташланган


8) мактабгача таълим нодавлат муассасалари рўйхатдан ўтган пайтдан эътиборан уч йил муддатга, башарти улар бўшатиб олинаётган маблагларни моддий-техника негизини мустахкамлашга, асбоб-ускуна, жихозлар, дидактик материал, болалар ўйинчоклар ва адабиёт олишга сарфласа; (ЎзР 26.05.2000 й. N 82-II Конунига мувофик киритилган банд)


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 9) банд чикариб ташланган


9) гастроль-концерт фаолияти билан шулулланиш хукукини берувчи лицензияси бўлган юридик шахслар.(ЎзР 30.08.2001 й. 271-II-сонли Конунига асосан ўзгартиришлар киритилган).


Ушбу модданинг биринчи Кисми 3 ва 4 бандларида кўрсатилган юридик шахслар белгиланган имтиёзли даврдан кейин бир йил ўтгунига Кадар тугатилган такдирда, Солик суммаси уларнинг бутун фаолият даври учун тўлик микдорда ундирилади.

Куйидаги жисмоний шахслар ер солилидан озод Килинадилар:

1) яйлов чорвачилигининг чўпонлари, йилКибоКарлари, механизаторлари, ветеринар врачлари ва техниклари, бошка мутахассислари ва ишчилари;

2) "Ўзбекистон Кахрамони", Совет ИттифоКи Кахрамони, Мехнат Кахрамони унвонларига сазовор бўлганлар, учала даражали Шухрат ордени билан такдирланганлар, 1941-1945 йиллардаги уруш ногиронлари ва Катнашчилари;

3) хизматни Афгонистон Республикасида ва жанговар харакатлар олиб борилган бошка мамлакатларда вактинча бўлган Кўшинларнинг чекланган контингенти таркибида ўтаган харбий хизматчилар хамда ўкув ва синов йигинларига чакирилган харбий хизматга мажбурлар;

4) хакикий муддатли харбий хизматга чакирилган харбий хизматчиларнинг оилалари-хизмат муддатига;

5) I ва II гурух ногиронлари;

6) ёллиз пенсионерлар;

7) бокувчисини йўкотган кўп болали оилалар;

8) концентрацион лагерларнинг собик ёш туткунлари, Чернобиль АЭСдаги фалокат оКибатларини тугатишда иштирок этган шахслар;


9) кўчириб келтирилган фукаролар келиб жойлашган ер участкалари бўйича-ер участкалари берилган вактдан эътиборан беш йилгача.


ЎзР 13.12.2002 й. 447-II-сон Конунига мувофик 10) банд чикариб ташланган


10) гастроль-концерт фаолияти билан шулулланиш хукукини берувчи лицензия-си бўлган жисмоний шахслар.(ЎзР 30.08.2001 й. 271-II-сонли Конунига асосан ўзгартиришлар киритилган).


Ушбу модданинг учинчи Кисмида белгиланган имтиёзлар якка тартибда уй-жой Куриш ва шахсий ёрдамчи хўжалик юритиш учун Конун хужжатларида назарда тутилган нормалар доирасида ер участкалари берилган жисмоний шахсларга нисбатан татбик этилади.<< предыдущая страница   следующая страница >>