shkolakz.ru 1
әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер


СПИСОК КНИГ, поступивших в библиотеку КазНУ им. аль-Фараби

(01.12.2010-31.12.2010)


Экономика ғылымдары – экономические науки


 1. У9(2К)0я73-1

А87


Асан, Д. С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері: оқу құралы / Д.С Асан, Б.С Мырзалиев, С.С Ыдырыс.- Алматы: Заң әдебиеті, 2008.- 158, [2] б.

ISBN 9965-813-38-8: 380т.00т., 500 дана.

1. Экономика - Қазақстан Республикасы. 2. Экономикалық статистика - Қазақстан Республикасы.

I.Мырзалиев, Б. С., авт. II.Ыдырыс, С. С., авт.

- - Экономикалық даму - Әлеуметтік тұрақтылық - Қазақстан - Оқу құралы. 1 экз.

 1. У9(2К)0-56я73-1


Ә53


Әлжанова, Н.Ш. Инвестициялық жобалау: оқу құралы / Нұржан Шәріпқызы Әлжанова.- 2-бас.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 160, [1] б.

ISBN 9965-12-980-0: 900т.00т., 500 дана.

1. Инвестиция - Қазақстан Республикасы.

- - Инвестиция - Экономика - Қазақстан - Оқу құралы. 1 экз.

 1. У018.527я73-1


Ғ14


Ғабит, Ж.Х. Микроэкономика: оқулық / Жүрсін Хафизұлы Ғабит, Амангелді Нәжмиденұлы Доғалов, Нұрлан Серікұлы Досмағанбетов; ҚР Білім және ғылым м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті.- Астана: Л. Н. Гумилев атын. ЕҰУ, 2009.- 426, [1] б.

ISBN 9965-31-315-6: 2500т.00т., 2000 дана.

1. Микроэкономика-Теория.

I.Досмағанбетов, Н.С., авт. II.Доғалов, А.Н., авт.

- - Экономика - Микроэкономика - Оқулық. 1 экз.

 1. У50я73-1


К16

Камзина, А.А. Экономикалық теория негіздері: (тапсырмалар мен тесттер жинағы): оқу құралы: ҚР білім және ғылым м-гі техн. және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Ақмарал Аманғазықызы Камзина.- Астана: Фолиант, 2008.- 240, [6] б.- (Кәсіптік білім).


ISBN 9965-35-316-6: 2450т.00т., 1000 дана.

1. Экономикалық теория.

- - Экономикалық теория - Тестер жинағы - Оқу құралы - Колледж. 36 экз.


 1. У9(2К)26я73-1


М86


Мұханбетова, С.М. Ұлттық шоттар жүйесі: оқу құралы / Сәбира Мүткәрімқызы Мұханбетова, Айнұр Нұрсұлтанқызы Нұрзақова; Т. Рысқұлов атын. ҚазЭУ.- Алматы: Экономика, 2007.- 293, [1] б.

ISBN 9965-783-72-1: 820т.00т., 1000 дана.

1. Қаржы - Қазақстан Республикасы.

I.Нұрзақова, А, Н., авт.

- - Қаржы - Қазақстан - Шоттық есеп - Оқу құралы. 1 экз.


 1. У051.9(2К)я73-1

Н18

Найзақараева, С.Ө. Статистика: оқу құралы / Салтанат Өмірзаққызы Найзақараева.- Алматы: Экономика, 2009.- 155, [1] б.

ISBN 978-601-225-077-0: 950т.00т., 1000 дана.

1. Экономикалық статистика - Қазақстан Республикасы.

- - Экономика - Статистика - Қазақстан - Оқу құралы. 1 экз.

 1. У9(2К)262.10я73-1

Р19

Раматуллаева, Г.А. Ақша-несие саясаты: оқу құралы / Гүлзат Абибуллаевна Раматуллаева.- Алматы: Бастау, 2009.- 143, [1] б.

ISBN 978-601-253-028-5: 1000т.00т., 500 дана.

1. Банк - Қазақстан Республикасы.

- - Экономика - Ақша-несие - Қазақстан - Оқу құралы. 3 экз.

 1. У051я73-1

С74

Спанқұлова, Л.С. Экономикадағы статистикалық әдістер: оқу құралы / Ләззат Сейітқазықызы Спанқұлова; әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 104, [2] б.

ISBN 9965-29-529-8: 307т.93т., 180 дана.

1. Экономикалық статистика.

- - Статистика - Экономика - Оқу құралы. 80 экз.

 1. У052.9(2)2я73-1

Т14


Тайғашынова, Қ.Т. Тереңдетілген басқарушылық есеп (тауарлық-материалдық запастарды басқару): оқу құралы / Құсникамал Төртубайқызы Тайғашынова, Мира Сапарәліқызы Жапбарханова.- Алматы: Экономика, 2008.

ISBN 978-601-225-060-2: 1160т.00т., 1000 дана.

1-бөлім.- 211, [1] б.

1. Бухгалтерлік есеп.

I. Жапбарханова, М.С., авт.

- - Экономика - Бухгалтерлік есеп - Оқу құралы. 1 экз.


 1. У582.6

Ш43

Шелекбай, Ә.Д. Валюта нарығында операциялардың жүргізілу теориясы мен тәжірибесі: моногр. / Әнуар Дұтбайұлы Шелекбай, Нұрлан Алтынбекұлы Әлмереков.- Алматы: Экономика, 2008.- 189, [1] б.

ISBN 978-601-225-018-3: 1350т.00т., 500 дана.

1. Халықаралық валюта қатынастары.

I.Әлмереков, Н.А., авт.

- - Экономика - Валюта қатынасы - Монография. 1 экз.


* * *

 1. У9(2Р)262.10я73-1

Б231

Банки и банковское дело: учеб. пособие / под ред. И.Т. Балабанова.- СПб.: Питер, 2002.- 301, [3] с.- (Учеб. для вузов).

ISBN 5-318-00026-6: 290т.00т., 7000 экз.

1. Банки-Российская Федерация.

I.Балабанов, И.Т. , под ред.

- - Банк - Банковское дело - Российская Федерация. 1 экз.

 1. У053.9(2)я73-1

Б275

Басовский, Л.Е. Экономический анализ: (Комплексный экон. анализ хоз. деятельности): учеб. пособие / Леонид Ефимович Басовский, Анна Марельевна Лунева, Александр Леонидович Басовский.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 220, [4] с.- (Высш. образование).

ISBN 978-5-16-001285-8: 690т.00т., 2000 экз.

1. Экономический анализ в СНГ.

- - Учебное пособие - Экономический анализ. 1 экз.

 1. У9(2К)0-14я73-1

Б590


Бибатырова, И.А. Антимонопольное регулирование: учеб.-метод. пособие / Изтлеу Айдархановна Бибатырова, Г.К. Сагындыкова; Ун-т междунар. бизнеса.- Алматы: TST-Company, 2010.- 143, [1] с.

ISBN 978-601-71-14-2: 2850т.00т., 500 экз.

1. Приватизация и разгосударствление-Республика Казахстан.

- - Монополизм - Антимонопольный - Казахстан - Конкуренция - Учебно-методическое пособие. 40 экз.


 1. У9(2)49:796.5я73-1

Б932

Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / Иван Иванович Бутко, В.А. Ситников, Евгений Андреевич Ситников.- М.: Дашков и К, 2010.- 410, [6] с.

ISBN 978-5-394-00292-2: 3185т.00т., 2000 экз.

1. Маркетинг-Туризм международный.

- - Туризм - Маркетинг - Учебное пособие. 10 экз.

 1. У053.9(2)-93

В195

Васина, А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов / Анна Алексеевна Васина.- СПб.: Питер, 2004.- 446, [2] с.

ISBN 5-94723-963-9: 380т.00т., 4000 экз.

1. Финансовый анализ.

- - Финансовый анализ. 1 экз.

 1. У02(0)я73-1

В656

Войтов, А.Г. История экономических учений: крат. курс: учеб. пособие / Александр Георгиевич Войтов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2009.- 197, [1] с.

ISBN 978-5-394-00383-7: 1200т.00т., 1000 экз.

1. Экономическая мысль-Всеобщая история.

- - Экономическая история - Учебное пособие. 1 экз.

 1. У584.3

Г684

Гордон, Я. Целевая конкуренция / Ян Гордон; пер. с англ. С. Жильцова и др.- М.: Вершина, 2006.- 367, [1] с.: ил.

ISBN 5-9626-0110-6: 670т.00т., 3000 экз.

1. Конкуренция.

- - Конкуренция - Слияние - Поглощение - Рынок. 1 экз.


 1. У9(2К)796.5я73-1

Г725

Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: учеб. пособие / В.А. Романов [и др.].- 2-е изд.- Ростов н / Д: МарТ, 2010.- 221, [3] с.- (Туризм и сервис).

ISBN 978-5-241-01007-0: 1465т.00т., 3000 экз.

1. Гостиничный бизнес.

- - Гостиничный бизнес - Комплекс - Учебное пособие. 10 экз.

 1. У89(5И)

Г728

Государство Израиль: справ. / АН СССР, Ин-т востоковедения; [Отв. ред. В.В. Беневоленский].- М.: Наука, 1986.- 278, [2]c.

1200т.00т., 37000 экз.

1. Экономика-Израиль. 2. Политика-Израиль.

- - Израиль - Справочник - Экономика - Политика. 1 экз.

 1. У9(2)21я73-1

З-575

Зеркин, Д.П. Основы теории государственного управления: учеб. пособие / Дмитрий Петрович Зеркин, Владимир Георгиевич Игнатов.- Изд. 3-е, доп. и перераб.- М.: МарТ, 2007.- 544, [5] с.- (Учеб. курс).

ISBN 978-5-241-00866-4: 2200т.00т., 3000 экз.

1. Государственное управление.

- - Государственное управление - Учебник. 10 экз.

 1. У01я73-1

К180

Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учеб. / Владимир Дорофеевич Камаев, Михаил Захарович Ильчиков, Татьяна Александровна Борисовская.- 3-е изд., стер.- М.: КноРус, 2008.- 382, [2] с.

ISBN 978-5-390-00060-1: 1700т.00т., 22000 экз.

1. Экономическая теория.

- - Экономическая теория - Учебное пособие. 2 экз.

 1. У052.9(2)2я73-1

К301

Каурова, О.В. Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии: учеб. для вузов по спец. "Социально-культурный сервис и туризм" / Ольга Валерьевна Каурова, Александр Николаевич Малолетко.- М.: КноРус, 2010.- 239, [1] с.


ISBN 978-5-406-00704-4: 1855т.00т., 1311 экз.

1. Бухгалтерский учет.

- - Бухгалтерский учет - Туристический бизнес - Учебник. 20 экз.


 1. У052.9(2)29я73-1

К361

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях: учеб. для вузов по экон. спец. / Вагиф Эльдар оглы Керимов.- Изд. 3-е, испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2003.- 358, [2] с.

ISBN 5-94798-099-1: 330т.00т., 5000 экз.

1. Бухгалтерский учет-Предприятия.

- - Бухгалтерский учет - Предприятие - Учебник. 2 экз.

 1. У9(2)0-56я73-1

К616

Колтынюк, Б.А. Инвестиционные проекты: учеб. / Борис Аронович Колтынюк.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.- 621, [1] с.

ISBN 5-8016-0135-X: 1400т.00т., 5000 экз.

1. Инвестиции.

- - Инвестиция - Учебник. 1 экз.

 1. У9(2)49:796.5я73-1

М423

Медлик, С. Гостиничный бизнес: учеб. для вузов по спец. "Сервис" / С. Медлик, Х. Инграм; пер. с англ. А.В. Павлова.- [Перевод. изд.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 224 с.- (Зарубеж. учеб.).

ISBN 5-238-00792-2: 1045т.00т., 5000 экз.

1. Гостиничный бизнес.

- - Гостиничный бизнес - Туризм - Учебник. 10 экз.

 1. У526

Н323

Настольная книга по исламским финансам: пер. с англ. / ред. М. Кабар Хассан, Мэрвин К. Льюис.- Астана; Челтенхэм: Сарыарқа: Эдвард Эльгар, 2010.- 448, [4] с.

ISBN 978-601-254-100-7: 3420т.00т., 3000 экз.

1. Исламские финансы.

- - Исламские финансы - Сборник - Шариат - Финансы. 10 экз.

 1. А634

П607

Поршнев, Б.Ф. Очерк политической экономии феодализма / Борис Федорович Поршнев.- М.: Госполитиздат, 1956.- 205, [3] c.


980т.00т., 30000 экз.

1. Феодальный способ производства.

- - Политэкономия - Феодальный - Способ производства. 1 экз.


 1. А634

П607

Поршнев, Б.Ф. Феодализм и народные массы / Борис Федорович Поршнев; АН СССР, Ин-т истории.- М.: Наука, 1964.- 519, [1] с.

1400т.00т., 5000 экз.

1. Феодальный способ производства.

- - Феодализм - Способ производства. 1 экз.

 1. У01я73-1

С162

Салихов, Б.В. Экономическая теория: учеб. / Борис Варисович Салихов; Рос. гос. социальный ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2007.- 722, [2] с.

ISBN 978-5-91131-323-4: 1980т.00т., 5000 экз.

1. Экономическая теория.

- - Экономическая теория - Учебное пособие. 1 экз.

 1. У9(2К)49:796.5я72-1

С200

Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: учеб. пособие для сред. проф. образования по спец. "Туризм" / Елена Витальевна Сарафанова, Анжела Валентиновна Яцук.- М.: Альфа-М, 2011.- 239, [1] с.

ISBN 978-5-98281-124-0: 2110т.00т., 1000 экз.

1. Маркетинг-Туризм международный.

- - Туризм - Маркетинг - Учебное пособие. 20 экз.

 1. Уя2

Т880

Туркбенбаева, Д.Д. Экономический словарь-справочник издателя / Дильбар Дадохановна Туркбенбаева, Аскар Камильевич Туркбенбаев.- Алматы: Жеті жарғы, 2010.- 421, [3] с.

ISBN 978-601-288-016-8: 600т.00т., 3000 экз.

1. Экономика.

- - Издательское дело - Экономика - Словарь-справочник. 2 экз.

 1. У9(2)212я73-1

Ф277

Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. / Раис Ахметович Фатхутдинов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ЭКСМО, 2005.- 542, [2] с.


ISBN 5-699-11080-1: 2200т.00т., 3000 экз.

1. Менеджмент производственный.

- - Управление - Конкурентоспособность - Экономика - Учебник. 1 экз.


 1. У9(2Р)26я73-1

Ф591

Финансы: учеб. / [С.А. Белозеров и др.]; под ред. В.В. Ковалева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2009.- 636 с.

ISBN 978-5-392-00162-0: 4500т.00т., 3500 экз.

1. Финансы.Денежное обращение.Кредит-Российская Федерация.

- - Финансы - Россия - Учебник - Управление. 2 экз.

 1. У9(2)49:796.5я73-1

Э400

Экономика и организация туризма: международный туризм: учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика и управление" / Моск. акад. туристского и гостинично-ресторанного бизнеса; под ред. И. А. Рябовой [и др.].- 4-е изд., испр. и доп.- М.: КноРус, 2010.- 565 с.

3020т.00т., 2000 экз.

1. Экономика туризма.

- - Экономика туризма - Туризм - Международный туризм - Учебное пособие. 40 экз.

 1. У01я73-1

Э 400

Экономическая теория: учеб. пособие / Фин. акад. при Правительстве РФ; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова.- 4-е изд., стер.- М.: КноРус, 2009.- 601, [5] с.

ISBN 978-5-390-00562-0: 1600т.00т., 598 экз.

1. Экономическая теория.

- - Экономическая теория - Учебное пособие. 2 экз.

 1. У01я73-1

Э 400

Экономическая теория: учеб. / [под общ. ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой и др.].- Изд. испр. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 671, [1] с.- (Высш. образование).

ISBN 978-5-16-003507-9: 1700т.00т., 5000 экз.

1. Экономическая теория.

I.Видяпин, В. И., ред.

- - Экономическая теория - Учебник. 1 экз.


 1. У02(0)я73-1

Я 338

Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учеб. / Яков Семенович Ядгаров.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 478, [2] с.- (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).

ISBN 978-5-16-002982-5: 1650т.00т., 5000 экз.

1. Экономическая мысль - Всеобщая история.

- - Экономические учения - История экономики - Экономика - Экономическая мысль - Учебник. 1 экз.

 1. У02(0)я73-1

Я338

Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учеб. / Яков Семенович Ядгаров.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 478, [2] с.- (Высш. образование).

ISBN 978-5-16-003559-8: 2500т.00т., 5000 экз.

1. Экономическая мысль - Всеобщая история.

- - Экономические учения - История экономики - Экономика - Экономическая мысль - Учебник. 1 экз.