shkolakz.ru 1 2 3
Студенттерге арналған Нысан


пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Алгебра және математикалық талдау кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Математика пәні

050607 Биология мамандығы


Павлодар


Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

Физика, математика және ақпараттар технологиялары

факультетінің деканы

Тлеукенов С.К.


20_ж. «___»________________


Құрасытырушы: аға оқытушы Кульбаева Б. Ж..


Алгебра және математикалық талдау кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫМатематика пәні

050607 Биология мамандыққа арналған


Бағдарлама 20 _ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.


Хаттама №_____.

Кафедра меңгерушісі __________________Павлюк И.И.
_____________________________ факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған


20 _ж. «_____»______________хаттама №____.

ӘК төрағасы ________________________ Кишубаева А.Т.
КЕЛІСІЛГЕН*

Кафедра меңгерушісімен ______________Исимбеков М.К.
20 _ж. «_____»___________________


1. Оқытушы туралы мәлімет

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Алгебра және математикалық талдау кафедрасының аға оқытушысы Кульбаева Бахытжамал Жундибайқызы, дәрістер және тәжірибелік сабақтар


Қабылдау уақыты:А1-201 ауд., сабақ кесте бойынша.

2. Пән бойынша мәліметтер


Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

Пәннің атауы Математика


Оқу формасы

Бақылау формасы

Студенттердің жұмыс көлемі (сағ)

Курс және семестр бойыншасағаттарды бөлу (сағат)

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕГЖ

бақл.

жұм.

Барлығы

дәр

тәж

лаб

СӨЖ

дәр

тәж

лаб

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ


Күндізгі ЖОБ негізінде

1


135

45

90

1 семестр

2 семестр

15

30
903 .«Жоғарғы математика» пәнінің негізгі мақсаты мен міндеттері, оның оқу жүйесіндегі орны

Пәнді оқыту мақсаты. Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешуде үлкен роль атқарады. Сондықтан математиканы оқытудың алдына келесі мақсаттар қойылады:


 • студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту;

 • студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін игеру;

 • студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру;

Пәнді оқыту міндеттері.

Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін математиканы оқытуда келесі негізгі міндеттер қойылады:

 • математикалық ұғымдар мен әдістер мысалында студенттерге ғылыми көзқарастың мәнін түсіндіру;

 • математиканың мәнін және оның қолданбалы – кәсіптік есептерді шешудегі ролін түсіндіру;

 • студенттерді математикалық әдістерді кәсіптік әрекеттерінде қолдануға бағыттау. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін:

1) Дәрістерді оқу. Дәрістерде курстың мазмұны оқытылады, негізгі математикалық ұғымдар мен әдістерге талдау жүргізіледі. Сонымен қатар дәрістердің мазмұнын студенттің болашақ кәсіптік әрекетімен байланыстыру қажет.


2) Тәжірибелік сабақтар. Тәжірибелік сабақтарда студенттер математикалық есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді және математика курсының теориялық қағидаларының түсіндірмесін алады.

3) Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ). Студенттің өздік жұмысына:


 • үздіксіз аудиториялық жұмыс;

 • үздіксіз аудиториядан тыс жұмыс;

 • математикалық талдаудың арнайы бөлімдері мен тақырыптары бойынша рефераттар жазу, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу;

 • студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысу және т.б.

Жоғарғы математика курсын оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:

 • теориялық материалдың негізгі бөлігін білу;

 • теориялық білімдерін белгілі бір қолданбалы және тәжірибелік есептерді зерттеу кезінде қолдана алу;

 • белгілі бір есепті шешудің дұрыс әдісін таңдау және шешуді ақырлы нәтижесіне дейін жеткізу;

 • алынған нәтижелердің математикалық талдауын жүргізу және қорытынды жасау;

 • ғылыми әдебиетті пайдалану және өз бетінше математикалық білімдерін кеңейту;

 • белгілі бір білім қорына ие болу, қолданбалы және тәжірибелік-кәсіптік есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін білу.

Пререквизиттер

Курстың мазмұны келесі пәндер бойынша білімдеріне негізделген:

 • алгебра және анализ бастамалары (мектептік курс);

 • геометрия (мектептік курс).

Осы пәндер бойынша толық білімдері қажет.

Әдебиет

Негізгі:

 1. Бугров Я.С, Никольский СМ. «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии М, Наука 1980

 2. Бугров С.Я., Никольский СМ. «Дифференциальное и интегральное исчисление» Москва, Наука 1980

 3. Шипачев B.C. «Высшая математика» Учебник. Москва, Высшая школа 1985

 1. Гмурман В.Е. «Теория вероятностей и статистика» Москва. Высшая школа, 1977.


 2. Минорский B.C. «Сборник задач по высшей математике» Москва, Наука, 1977.

 3. Шипачев B.C. «Задачи по высшей математике» Москва, Высшая школа 2000.

 4. Гмурман В.Е. «Руководство к решению задачи по теории вероятностей и математической статистике» Москва. Высшая школа 1978.

Қосымша:

8. Ефимов Н.В. «Краткий курс аналитической геометрии» Учебник. Москва. Наука, 1975.

 1. Пискунов Н.С. «Курс Дифференциального и интегрального исчислениям Учебник. Москва, Наука 1978г. 1,2.

 2. Гильдерман Ю.И. «Лекции по высшей математике для биологов»

Новосибирск. Наука 1978.

 1. Бэйли Н. «Математика в биологии и медицине» Москва 1970.

 2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. «Высшая математика в упражнениях и задачах» Москва, Высшая школа 1999.

 3. Рябушко А.Т. «Сборник заданий по высшей математике» Минск,

 4. Высшая школа 1983.

 5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. Москва. Инфро. 1998

 6. Алексеев А.Е. Ваулин А.С. Петрова «Вычислительная техника и программирование» Москва, Высшая школа 1998

 7. Плохинский Математические методы биологии. М., 1980.


Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырыптың атауы

Сағат саны


Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия элементтері.

1

2
3

2

Математикалық анализге кіріспе.

1

1
3

3

Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері.

1

2
6

4

Туынды көмегімен функцияны зерттеу.

5

Комплекс сандар.

6

Анықталмаған интеграл.


1

2
9

7

Анықталған интеграл.

1

2
6

8

Көп айнымалыдан тәуелді функциялар.

1

2
3

9

Қатарлар.

1

2
9

10

Дифферециалдық теңдеулер

1

2
6

11

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

1

2
6

12

Математикалық статистика элементтері.

Барлығы:

15

30
903. Пәннің мазмұны

3.1 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия элементтері.

Кординаталар системалары. Түзудің бойындағы декарт координаталары. Остің бойындағы бағытталған кесінді және оның шамасы. Жазықтағы және кеңістіктегі декарт координаталары. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері. Екі нүктенің арақашықтығын есептеу. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Полярлық координаталар жүйесі. Декарт координаталар мен полярлық координаталардың арасындағы байланыс. Үшбұрыштың ауданың есептеу. Сызықтың теңдеуі. Бірінші ретті сызықтар. Түзудің әртүрлі теңдеулері. Екі түзудің арасындағы бұрышты есептеу. Түзудің қалыпты теңдеуі. Екінші ретті қисық-сызықтар, олардың канондық теңдеулері.

Анықтауыштар және олардың қасиеттері. Алгебралық толықтауыш. Минор.

Матрицалар.Матрицалар және оларға амалдар қолдану. Кері матрица. Матрицаның рангі.

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін зерттеу және шешу. Крамер формуласы. Біртекті жүйелер. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін матрицалық әдіспен шешу. Кронекер-Капелли критерийі.

Векторлық алгебра элементтері.Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың ұзындығы. Екі вектордың арасындағы бұрыш. Скалярлық, векторлық және аралас көбейтінді, қасиеттері, қолданылулары. Векторлардың коллинеарлық, ортогональдық, компланарлық шарттары. Бағыттауыш косинустар.

2 тақырып. Математикалық анализге кіріспе.

Жиын ұғымы. Белгілеулер. Логикалық символдар. Нақты сандар жиыны. Сандық тізбектер. Шек. Жиының жоғарғы және төменгі шегі. ℮ саны. Натурал логарифм. Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі. Шегі бар функциялардың қасиеттері. Бірінші және екінші тамаша шектер.

Функцияның үздіксіздігі. Үзіліс нүктелері. Негізгі қарапайым функциялардың үзіліссіздігі. Шексіз аз және үлкен шамалар, қасиеттері. Шексіз аз және шексіз үлкен шамалардың арасындағы байланыс. Шексіз аз шамаларды салыстыру. Эквивалентті шексіз аз шамалар және шектерді есептеуде олардың қолданылуы.


Функцияның үзілістері. Анықталмағандардың түрі, оларды жою. Нүктедегі үзілістердің түрлері.

3 тақырып. Бір айнымалы функцияның дифференциалды есептеулері.

Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағыналары. Функция туындысының және дифференциалдануының анықтамасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі және кері функцияның туындысы. Негізгі қарапайым функциялардың туындылары. Негізгі функциялардың туындылар кестесі. Жоғары ретті туындылар және дифференциалдар.

Функцияның дифференциалы.Дифференциал көмегімен жуықтап есептеулер. Туындысы бар функцияның үздіксіздігі. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары (Ферма, Ролль, Лагранж, Коши). Жоғары ретті туындылар және дифференциалдар. Екінші ретті туындының физикалық мағынасы. Лопиталь ережесі. Қалдық мүшесі. Лагранж түрінде болатын Тейлор формуласы. Маклорен формуласы бойынша элементар функцияларды жіктеу. Функцияның басты бөлігін бөліп алу және оңы функцияның шектерің табуда қолдана білу.

4 тақырып. Туынды көмегімен функцияны зерттеу.

Функцияның өсу және кему шарттары. Функцияның экстремумы. Функцияның экстремумының бар болуының қажетті және жеткілікті шарттары. Қисықтың ойыстығы және дөнестігі. Иілу нүктелері. Қисықтың асимптоталары. Функцияның графигін салудың жалпы жобасы.следующая страница >>