shkolakz.ru   1 ... 2 3 4 5

Сайтты дайындау неменеге мүмкіндік туғызады?


Білім беру мекемелерімен танысқысы келетін және танысатын әлеуетті және шынайы клиенттердің санын арттыруға;

Мекеменің құрылымы мен іс-әрекеті туралы тұрғындардың көз алдында оны қабылдауды жақсартатын интернет-дәрісхананы хабарландыруға;

Мекеменің ашықтығын көрсететін жаппай ақппарат құралдарының алғашқы көзінен ең шын ақпарат беруге;

Білім беру мекемесін тартымды ететін өз сайтынан тікелей білім беру іс-әрекетін дамытуға және жарнамалауға;

Мектептегі оқыту жағдайы қалай, мектептің білім беру саясаты мен басқарылуы, білім беру процесінің ресурстық жасақтамасы, оқыту нәтижелері секілді және басқа да бөлімдерді көрсете алатын мәтіндік және мультимедиалық материалдарды сайтқа орналастыру арқылы Интернет-клиенттердің ісжүзінде шектелмеген ортасына мектептің типтік таныстырылымын тез және оңай өткізуге;

Мекемеге сенімді бекіту үшін оның іс-әрекеті бойынша ашық баяндама түрінде анықтамалық, таныстырушылық және талдамалық ақпаратты жариялауға;

Сайтқа кері байланыстың формасын орналастыру пайдаланушылардың әр түрлі тобынан мектептің даму нәтижелері және басым міндеттерді шешудің тиімділігі туралы қорытынды жасауға көмектесетін сын-пікір алуға көмектеседі.

Мектеп сайтын дайындау кезеңдеріСайтты дайындау процесін келесі кезеңдерге бөлуге болады:

  • ынталы топты қалыптастыру; сайттармен танысу және оларды талдау;

  • сайттың тұжырымдамасын дайындау, қойылатын мақсаттарды анықтау;

  • сайттың құрылымын, сайт бөлімдерінің саны мен бағыттылығын анықтау;

  • сайттың мәнерін, дизайнын дайындау;

  • сайттың жергілікті көшірмесін қажетті материалдармен толтыру;

  • жергілікті көшірмені тестілеу;

  • сайтты серверге орналастыру, серверлік нұсқаны тестілеу;
  • сайтты іздестіру жүйелеріне, тақырыптық каталогтарға тіркеу;


  • сайтты өткізу.

Ынталы топты қалыптастыру процесін іс жүзінде қалыпқа келтіру, яғни мұндай топты құруға әкелетін қадамдардың тізбегін көрсету мүмкін емес. Бірақ міндетті шарттардың бірі болып топ құрамына ең кемінде компьютерлік технологиямен жақсы таныс бір педагогтың кіруі саналады. Бар сайттармен таныса отырып, өз сайтыңды дайындау кезінде сайттардың дизайнына, бөлімдердің құрылымына, тақырыптық бағыттылыққа назар аудару қажет. Мақалаға, сіздің көзқарасыңыз тұрғысынан, сол немесе басқа мектеп сайттарында орындалған барлық қызықты идеялар мен шешімдерді алуға болады. Тұжырымдаманы дайындау кезінде осы ақпараттық ресурсты әзірлеуде қандай мақсаттар қойылатынын, сондай-ақ сайтты дайындау мен қолдау үшін қандай құралдарды пайдалануға болатынын нақты анықтау қажет. web-ресурсқа жай қатынаудан басқа, мектеп сайтын орналастыру ұйғарылатын web-сервер қандай мүмкіндіктер ұсынатынын анықтау қажет. Мұндай қызметке сценарийлердің әр түрлі тілдерін қолдау, мәліметтер базасына қатынас құру, форумдарды, қонақ кітаптарды қолдау жатады. Жоғарыда аталғандарды жеке-жеке талдап, қойылған мақсаттарды анықтау және түзету енгізу қажет. Осы кезеңде қойылған мақсаттар өресінен шыға отырып, болашақ сайт құрылымының жобалық нұсқасын дайындау қажет.

Дайындаманың келесі кезеңінде сайттың көптеген беттерінің дайындалуына сәйкес болатын сайттың базалық мәнерін таңдау қажет. Сайттың мәнерін таңдау мектептің бағдарына сәйкес болуы тиіс. Бұл процесс бейресми, шығармашылық, сол немесе басқа жағдайда қандай нақты мәнерді пайдаланудың нақты рецепті жоқ және бола алмайды. Осы кезеңде, ең болмағанда кеңесу деңгейінде, динайзер-кәсіпқой маманды тартуды қалайды.

Таңдалынған мәнер негізінде бетті қалыптастырудың ортақ элементтерін қосатын сайттың дзайнын дайындау, үлгіні дайындау іске асырылады. Біртұтас тіректі пайдалана отырып, ақырында сайттың беттері әзірленетін болады. Әдетте мұндай үлгілердің бірнешеуі әзірленеді, өйткені әр түрлі бөлімдердің дизайндары, ақпаратты орналастыру схемалары әр түрлі болады, кейде айтарлықтай өзгеше болады. Одан әрі сайттың құрылымын қағазға бөлшектеп дайындау, үлгіні дайындау және сйт бойынша бағыттау іске асырылады. Мектеп сайты ұйымның іс-әрекеті, оқу орнының жұмыс істеу әлеуеті мен жағдайлары, мектептің мәселелері мен даму бағыты туралы бар мәліметтерді шоғырландырады. Білім беру мекемелерінің сайтын тиімді дайындау басшыдан бастай олтырып және техникалық рәсімдеуге жауап беретін маманмен аяқтай отырып, әр түрлі деңгейдің атқарушылар «қомандасының» үйлестірілген әрекеттері ұйғарылатыны маңызды екендігін ұмытпау керек.

Қолданылған әдебиеттер


1 Роберт, И.В. О понятийном аппарате информатизации образования /И.В.Роберт // Информатика в образование. – 2002 №12. С.2-6.

2 Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов пед.вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров, под редакцией Е.С.Полат – Академия, 2001. С.272.

3 http://www.nomad.su/?a=3-201006110038

4 http://www.edu.gov.kz/index.php?id=969&L=1.

5 Хуторский А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения: пособие для учителя / А.В.Хуторский – М. Владос, 2000. – 320с.

6 Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое руководство / Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2005. – 406 с.

7 http://www.unesco.kz/publications/ci/2009/cifoss.pdf
<< предыдущая страница