shkolakz.ru 1 2 ... 40 41
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 06.01.2016 10:06:31Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы
Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы

(2015.24.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

ҚР 02.03.01 ж. № 162-II Заңымен тақырыбы өзгертілдi, кіріспе алып тасталды

 

Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:

ҚР 2015 жылғы 2 тамыздағы № 342-V Заңын қараңыз (2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы № 406-V Заңын қараңыз (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы № 412-V Заңын қараңыз (күшіне енетін мерзімін қара)

 

I Бөлiм. Банкiлердi құрудың және олардың қызметiнiң негiздемесi мен шарттары

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Банк, оның мәртебесi және тұрған жерi

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-1-бап. Банктің үлестес тұлғалары

3-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi

4-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасы


5-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым

5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйым

6-бап. Уәкiлеттiк берiлмеген қызметке тыйым салу

7-бап. Банкiлер мен мемлекеттің жауапкершiлiгiн шектеу. Банкiлердiң тәуелсiздiгi

8-бап. Банктер мен банк холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет

8-1-бап. Мәмілелер жасасу кезінде банктерге қойылатын шектеулер

9-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу

10-бап. Банкiлер ассоциациялары (одақтары)

10-1-бап. Банктер қатысатын консорциумдар және басқа да бірлестiктер

11-бап. Алып тасталды

11-1-бап. Банктер мен банк холдингтерінің еншілес ұйымдары және банктер мен банк холдингтерінің капиталға қомақты қатысуы

11-2-бап. Бас банктiң күмәндi және үмiтсiз активтерiн иеленетін банктердiң еншiлес ұйымдары және қатысушылары банк және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым болып табылатын күмәндi және үмiтсiз активтерді иеленетін ұйым

2-тарау. Банк құру және банк қызметiн жүзеге асыру

13-бап. Уәкiлеттi органның банк ашуға рұқсат беруi


14-бап. Банкінің құрылтай құжаттары

15-бап. Банктiң ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы

16-бап. Банктiң жарғылық және меншiк капиталы

16-1-бап. Субординарлық борыш

17-1-бап. Банк холдингі және банктің ірі қатысушысы

17-2-бап. Банктің жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің сатып алу ерекшеліктері

18-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi емес банкiлердiң еншiлес банк құру ерекшелiктерi

19-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтiнiш

20-бап. Банктің және банк холдингінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар

21-бап. Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының қатысуымен банк құруға қойылатын қосымша талаптар

22-бап. Алып тасталды

23-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтiнiштi қарау тәртібі

24-бап. Банк ашуға рұқсат беруден бас тарту

25-бап. Банкіні мемлекеттік тiркеу

26-бап. Банк операцияларын лицензиялау

27-бап. Банк операциясын жүргізуге лицензия беруден бас тарту негіздері


28-бап. Банкінің құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулар

29-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу

3-тарау. Тақырыбы алып тасталды

30-бап. Банк қызметі

31-бап. Банкiлер жүргiзетiн операцияларға қойылатын жалпы талаптар

31-1-бап. Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржы өнімдерін келісу

32-бап. Банкінің банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарын ашу жөніндегі мiндетi

33-бап. Банк пен клиент арасындағы қатынастардың шарттық сипаты

34-бап. Банктік қарыз операциясы

35-бап. Кредиттердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету

36-бап. Төлем қабілеті жоқ қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар

37-бап. Талап қоюдың ескіру мерзімі

38-бап. Төлемдер және ақшалай қаражаттар аударуды жүзеге асыру

39-бап. Мөлшерлемелер мен тарифтер

40-бап. Банкiмен ерекше қатынастар арқылы байланысты адамдарға жеңiлдiк жағдайлар жасауға тыйым салу

40-2-бап. Банк омбудсманына қойылатын талаптар


40-3-бап. Банк омбудсманының шешім қабылдау тәртібі

40-4-бап. Банк омбудсманының қызметі

40-5-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі

4-тарау. Банктердің қызметін реттеу

41-бап. Банктерге және олардың лауазымды адамдарына қолданылатын шаралар. Банктiк реттеу тәсiлдерi

42-бап. Пруденциалдық қалыптар және сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер

43-бап. Провизиялар (резервтер)

44-бап. Банктердің, банк холдингтерінің және банк конгломератына қатысушылардың қызметiн тексеру

45-бап. Ертерек ден қою шаралары

46-бап. Ықпал етудiң шектеулi шаралары

47-бап. Санкциялар

47-1-бап. Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілерін иеленуші тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне және банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғаларға қатысты қолданылатын мәжбүрлеу шаралары

48-бап. Барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату не олардан айыру үшiн негiздер

48-1-бап. Банкті лицензиядан айырудың салдарлары

49-бап. Банк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алудың негiздерi мен тәртібі


50-бап. Банк құпиясы

51-бап. Банкiде жатқан ақша мен мүлiкке тыйым салу және олардан өндiрiп алу

52-бап. Алып тасталды

4-1-тарау. Ислам банктерін құрудың және оның қызметінің ерекшеліктері

52-1-бап. Ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптар

52-2-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі

52-3-бап. Ислам банкінің операциялары мен мәмілелерін ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейді деп танудың салдары

52-4-бап. Ислам банкінің жарғысына қойылатын қосымша талаптар

52-5-бап. Ислам банкінің банк операциялары және өзге де операциялары

52-6-бап. Ислам банкінің депозиттері

52-7-бап. Ислам банкінің бағалы қағаздарды шығару ерекшеліктері

52-8-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру

52-9-бап. Өндірістік және сауда қызметін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша қаржыландыру

52-10-бап. Инвестициялық қызметті лизинг (жалдау) талаптары бойынша жүзеге асыру


52-11-бап. Ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезінде агенттік қызметті жүзеге асыру

52-12-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен исламдық қаржыландыру

4-2-тарау. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру

52-13-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру ұғымы

52-14-бап. Уәкілетті органның банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсаты

52-15-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

52-16-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіндегі оның қызметі

52-17-бап. Банкті әділет органдарында мемлекеттік қайта тіркеу және ислам банкінің банктік және өзге операцияларын жүргізуге лицензия беру

5-тарау. Есеп және есеп беру

53-бап. Банкінің қаржы (операция) жылы

54-бап. Банктердегi есепке алу және есептілік

54-1-бап. Банктің ірі қатысушылары мен банк холдингтерінің есептілігі

55-бап. Банк және банк холдингі қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiн жариялау

56-бап. Құжаттарды есепке алу және сақтау


6-тарау. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит

57-бап. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит

58-бап. Алып тасталды

59-бап. Алып тасталды

6-1-тарау. Банкті қайта құрылымдау

59-1-бап. Банкті қайта құрылымдау ұғымы

59-2-бап. Банкті қайта құрылымдауды жүргізу үшін негіздеме

59-3-бап. Банкті қайта құрылымдаудың жалпы шарттары

II Бөлiм. Банктердің және банк холдингтерінің құқықтық мәртебесiн өзгерту және қызметiн тоқтату ерекшелiктерiнiң шарттары

7-тарау. Банктердi және банк холдингтерін ерiктi түрде қайта құру

60-бап. Банктерді (банк холдингтерін) ерiктi түрде қайта ұйымдастырудың жалпы шарттары

60-1-бап. Егер қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі осы Заңға сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса, банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру ерекшеліктері

61-бап. Банкті және банк холдингін ерiктi түрде қайта құруға рұқсат беруден бас тарту

7-1-тарау. Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі шараларследующая страница >>