shkolakz.ru 1 2 3
Менеджмент технологиясы мен әдістері.
 • Басқару тиімділігін арттырудың бағасы мен факторлары.
 • Басқарушылық ойлардың эволюциясы.
 • Ғылыми басқару мектебі.
 • Әкімшілік басқару мектебі.
 • Адами қатынас позициясы және мінез-құлық ғылымы тұрғысынан басқару.
 • Басқарудың математикалық үлгілері.
 • Басқарудың қазіргі тәсілдемесі: үдерістік, жүйелік және ситуациялық.
 • Жетекшілік: стиль, жағдаят және тиімділік.


 • Ұйым басқару объектісі ретінде.
 • Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы.

 • Ұйымның ішкі ортасының негізгі факторлары мен ерекшеліктері.

 • Ұйымның сыртқы ортасының негізгі факторлары мен ерекшеліктері.

 • Активті және активті емес іскер орта.

 • Мемлекеттік органдардың іскер ортамен өзара әрекет етуі.
 • Ұйым миссиясы.
 • Ұйым мақсаты мен міндеттері.
 • Мемлекеттік ұйымның мақсаттар дарағы.
 • Ұйымның өміршеңдік кезеңі және оның негізгі сатылары.

 • Мемлекеттік қызмет менеджерінің келешек үлгісі.

 • Мемлекеттік қызмет менеджеріне кәсіби және жеке бас талаптары.

 • Мемлекеттік қызметшінің басқарушылық еңбегі және оның қырлары.

 • Мемлекеттік органдарда менеджердің ролі.

 • Басқару атқарымы.

 • Басқару тиімділігін талдау.

 • Ұйым стратегиясы.

 • Ұйымдастыру және үйлестіру басқарудың атқарымы ретінде.

 • Менеджменттегі ақпарат пен коммуникация.

 • Ақпараттың басқарудағы ролі.

 • Ақпарат, оның қасиеті, басқарушылық шешімдерін қабылдау тиімділігіне ақпараттың әсер етуі.

 • Басқарудағы уәждеме және ынталандыру.

 • Бақылау басқару атқарымы ретінде.

 • Басқарудың ұйымдасқан құрылымы: түсінігі, тұрпаттары мен түрлері.

 • Басқару ұйымының ұйымдасқан құрылымының жіктелімі.

 • Басқарудың иерархиялық (бюрократтық) және бейімделген (негізгі) құрылымдары.

 • Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері мен үдерісі.

 • Шешімдерді қабылдау үдерісінің кезеңдері.

 • Басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен жүзеге асыру технологиясы.

 • Ұйым мәдениетінің түсінігі, құрылымы мен мәні.
 • Ұйым мәдениетінің субъективті және объективті элементтері.


 • Ұйым мәдениетінің «күшті» және «әлсіз» белгілері.

 • Ұйым мәдениетін басқару.


  Ұсынылатын әдебиет

  1. Армстронг М. Основы менеджмента. Ростов-на-Дону, 1998.

  2. Валовой Д.В. История менеджмента. М., 2004.

  3. Глухов В.В. Менеджмент.М., 2004 .

  4. Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб.: Питер, 2010. - 400 с.

  5. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Пер. с англ. М.: Дело, 1996.

  6. Лукашевич В.В. Менеджмент в структурно-логических схемах: Уч. пос. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 224 с.

  7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1998.

  8. Семенов А.К. Этика менеджмента. Ростов-на-Дону.- 2004.

  9. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность. В 2-х тт. М., 1986.

  10. Эффективность государственного управления / Под ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. М.: «Консалтбанкир», 1998.


  Ресми құжаттар

  1. Назарбаев Н.А. Барлығы үшін қазіргі мемлекет: бес институционалдық реформа: «Нұр Отан» партиясының XVI съездіндегі сөйлеген сөзі// Казахстанская правда. 2015. 12 наурыз.

  2. Мемлекет Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 11.11.2014 ж. «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жолдауы // Казахстанская правда. 2014. 12 қараша.

  3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 17.01.2014 ж. «Қазақстандық жол – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауы // Казахстанская правда. 2014. 18 қаңтар.
  4. Қазақстан Республикасының Президенті - ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 14.12.2012 ж. «Қазақстан-2050» Стратегиясы» - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауы.


  5. Назарбаев Н.А. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам// Казахстанская правда. 2012. 11 шілде.

  6. Назарбаев Н.А. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты: Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы// Казахстанская правда. 2012. 27 қаңтар.

  7. Назарбаев Н.А. Болашақты бірге қалайық: Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы // Казахстанская правда. 2011. 29 қаңтар.

  8. Назарбаев Н.А. Жаға онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері: Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы// Казахстанская правда. 2010. 30 қаңтар.

  9. Назарбаев Н.А. «Елдің бәсекеге қабілеттілігін көтерудегі мемлекеттік қызметтің рөлі» халықаралық конференцияда сөйлеген сөзі// Адам және заң. 2008. 20 маусым.

  10. Назарбаев Н.А. Корпоративтік басқару, қоғамға есеп берушілік және ашықтық қағидасында мемлекеттік басқаруды жаңғырту: ҚР Парламенті палатасының пленарлық отырысындағы баяндама// Казахстанская правда. 2006. 2 қыркүйек.  ОӘжҒК отырысында

  бекітілді


  9 хаттама


  24.04. 2015 жыл  ҒК отырысында


  бекітілді


  15 хаттама


  05.05. 2015 жыл • << предыдущая страница