shkolakz.ru 1 2 ... 12 13


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№____ бұйрығына 135-қосымша

Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы: 0702000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы мен техникасыБіліктілігі:

070201 2 – Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі*070202 2 - Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушы көмекшісі *070203 2 - Шыңырау қазу агрегаты машинисі*070204 2 - Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі*070205 2 - Бұрғылау қондырғыларының машинисі *


Оқу нысаны: күндізгі


Оқудың нормативтік мерзімі: 10 ай

жалпы орта білім базасында

Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер мен пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)
Семестрлер бойынша бөлу*емтихан

сынақ

курстық

жоба (жұмыс)

бақылау

жұмыстарының саны

барлығы

оның ішінде
теориялық

сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық жұмыс)

курстық

жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

304

80

224ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
+
2

72
72
1

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі
+
2

64
64
1

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

+

+
2

88
88
1,2

ЖГП 04

Қазақстан тарихы

+2

80

801

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

351

171

180ЖКП 01

Физколлоидті химия және ЖМБ алу технологиясының негіздері

+
2

72

22

50
1

ЖКП 02

Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері
+
2

39

19

20
1

ЖКП 03

Сызу
+
1

60
60
1

ЖКП 04

Жалпы геология
+
2

40

30

10
1

ЖКП 05

Электротехника, ГБЖ электрмен қамтамасыз ету және электрлі жабдықтар негіздері

+
2

60

40

20
1

ЖКП 06

Металтану және сындарлы материалдар
+
2

40

30

10
1

ЖКП 07

Еңбекті қорғау
+
2

40

30

10
1,2

АП. 00

Арнайы пәндер

173

133

40АП.01

Ұңғымаларды бұрғылау

+
2

93

73

20
1,2

АП. 02

Гидравлика және жуу сүйықтығының негіздері
+
2

40

30

10
1

АП.03

Тау-кен және бұрғылау жабдықтары

+

+
2

40

30

10
1,2

ТО 00

Теориялық оқытудың барлығы:
828


КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

576

КП01

Оқу практикасы

468

КП 01.1

Слесарлық
+72
72
2

КП 01.2


Геологиялық
+36
36
2

КП.

01.3

Күш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша
+36
36
2

КП 01.4

Жұмыс мамандығын меңгеру бойынша
+324
324
2
Біліктілігі 070201 2 - Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі


КП 01.4

"Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша практика
+324
324
2
Біліктілігі 070202 2Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушысы көмекшісі
КП 01.4

«Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушысы көмекшісі» жұмыс мамандығын меңгеру бойынша практика


+
324
324
2
Біліктілігі 070203 2- Шыңырау қазу агрегаты машинисі
КП 01.4

"Шыңырау қазу агрегаты машинисі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша практика.
+324
324
2
Біліктілігі 070204 2- Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі


КП 01.4

"Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша практика.
+324
324
2
Біліктілігі 070205 2 - Бұрғылау қондырғыларының машинисі
КП 01.4

"Бұрғылау қондырғысының машинисі"жұмыс мамандығын меңгеру бойынша практика.
+324


324

2

КП 02

Өндірістік практика
+108
108
2
Аралық аттестаттау

12

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау


12

ҚА 02

(ҚДДБ)

Кәсіптік дайындық және біліктілікті беру деңгейін бағалау

12
Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф


Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек
Барлығы:

1656

следующая страница >>