shkolakz.ru 1
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университет


«6M010800 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ»

МАМАНДЫҒЫНАН МАГИСТРАТУРАҒА

ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН

КІРІСПЕ ЕМТИХАН

БАҒДАРЛАМАСЫАЛМАТЫ 2012 ж.


ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


пән «Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі»


1. Дене тәрбиесінің жүйесі.

Дене шынықтыру жүйесінің бастапқы түсініктемесі. Дене шынықтырудың негіздері. Дене шынықтырудың мақсаты, міндеттері, принциптері, құралдары мен әдістері. Дене шынықтырудың негізгі бөлімдері мен әдістемелік принциптері.

2. Қимыл-қозғалыс іс-әрекеттеріне оқыту.

Қимыл-қозғалыс іс-әрекеттері оқу пәні: қимыл-қозғалыс іс-әрекеттер ептіліктері, дағдылары, оларды құрастыру механизмі. Оқыту кезеңдері: бастапқы жаттату, терең жаттату, бекіту және жетілдіру.

3. Денелік сапаларын тәрбиелеу негіздері.

Денелік сапалар бойынша түсінік: олардың адамның денелік дамуындағы маңыздылығы мен ролі, айқындалуы мен негізгі түрлері. Денелік сапаларын тәрбиелеу (күш, жылдамдық, шыдамдық, ептілік, иілгіштік).

4. Дене шынықтырудың жастық негіздері.

Дене тәрбиесі және спорттың теориясы мен әдістемесінің жастық негіздері (ДТжСТӘЖН). Дене тәрбиесі процесіндегі тұлғаны қалыптастыру бағыты. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың дене шынықтыруы. Мамандандырылған мектептер мен орташа арнайы оқу орындарындағы дене шынықтыру.

5. Сабақта дене жаттығуларын құрудың негіздері.

Дене тәрбиесіндегі сабақты құру түрлері. Сабақ оқытудың негізгі түріндей, құрастырылуы және өткізу әдістемесі. Мектептегі дене тәрбиесін жоспарлау және бақылау. Мектептен тыс дене тәрбиесі. Оқу және ұзартылған күндер режиміндегі спорттық-сауықтыру іс-шаралары.

6. Ересек тұрғындар расындағы дене тәрбиесінің негізгі бағыттары.


Ересектердің дене тәрбиесі. Ересектердің дене шынықтыру мәселесінің биологиялық аспектілері. Өндірістегі дене шынықтыру. Қолданбалы дене шынықтырудың негіздері. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығы.

7. Спорт негіздерінің теориясы мен әдістері.

Спорттық жаттығу, оның заңдылықтары және принциптері. Спорттық дайындықтың, жарыстардың жүйесі. Дайындықтың негізгі бөлімі, мазмұны, әдістемесі, құрылымы. Спорттық дайындық жүйесін басқару, жоспарлау, бақылау. Әдіс-тәсілдердің ерекшелігі, құралдары және сипаттамасы.


Пән: «Таңдаған спорт түрінен теориясы мен әдістемесі (Мамандану)»
Таңдап алынған спорт түрінің негіздері Спорт түріне кіріспе. Даму тарихы. Спорт түрі бойынша білімнің, ептіліктің, дағдының көлемі. Қауіпсіздік техникасы. Спорт түрінің басқарудағы ұйымдастыру құрылымы. Спорт түрі дамуының өзекті мәселелері. Жіктеме, жүйелілік, терминология. Жарыстың ережелері. Техника, тактика. Оқыту. Дайындық түрлері. Жоспарлау, таңдау, бақылау. Оқу-жаттықтыру жиынтықтары мен жарыстарды өткізу.

Тандап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі Оқыту әдістемесі. Пәні, міндеттері. Техника және тактиканың оқыту реттілігі. Оқытудың дидактикалық принциптері (көрнекілік, белсенділік, қолжетімдік және т.б.) Оқытудың құралдары мен әдістері (сөз, көрсету және т.б.) біртұтас, бөлшекті. Оқытудың заманауи технологиялары. Оқытудың бастапқы кезеңі – техника және спортты жетілдіруді оқытуда ептілік пен дағдыны қалыптастыру. Жаттығу әдістемесі. Принциптері, мазмұны, кезеңдестіру, циклділік. Қателерді анықтау және олардың алдын алу.

Таңдап алынған спорт түрінен физикалық, функционалдық және психологиялық дайындық негізі» пәні бойынша. Дайындықтың мақсаты және міндеттері. Түсініктері мен анықтамалары. Физикалық сапаны дамыту және функционалды дайындықты оптимизациялаудың құралдары мен әдістері. Тесттеу, сапаларды дамыту динамикасының бағасы. Жүрек қантамыр, демалу, жүйке-бұлшықты, сенсорлық, биоэнергетикалық жүйелерінің функционалдық дайындығы. Шыдамдылықты көрсетудің функционалдық дайындықтың ролі. Бақылау, бағалау және түзету. Дайындықтың психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық жағдайы, эмоциялары, олардың реттелуі. Ұжымдағы қарым-қатынас. Этикалық нормалар. Бақылау және түзету әдістері.5. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:


Негізгі:


 1. Теория и методика физического воспитания. / Под общ.ред. Л.П.Матвеева и А Д.Новикова-М.; ФИС, 1976, т. 1-2.

 2. Введение в теорию физической культуры: Учебное пособие для институтов физ.культ. / Под ред. Л.П. Матвеева. – М.: Физкультура и спорт, 1983.

 3. Теория спорта / под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Вища школа, 1987.

 4. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1970.

 5. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. – М.: Физкультура и спорт, 1978.

 6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн для ин-тов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 543 с.

 7. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания. –М.: Физкультура и спорт, 1972. – 175 с.

 8. Набатникова М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. М., Физкультура и спорт, 1982г. - 280 с.

 9. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 232 с.

 10. Физиология спорта. Физиологические особенности спортивных упражнений скоростно-силового характера (лекция Н.А. Масальгина). – Москва: СГИФК, 1979.- 75 с.

 11. Физиологические методы исследования в спорте (составил С.Н. Кучкин, В.М. Ченегин). – Волгоград: ВГИФК, 1982. – 138 с.

 12. Летунов С.П., Мотылянская Р.Е., Граевская Н.Д. Методика врачебно-педагогических наблюдений за спортсменами / Пособие для врачей. – М.: Физкультура и спорт, 1962. – С.246.

 13. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры.-М.: Физкультура и спорт, 1977.-280 с.


Қосымша:

1. Аманбаев Р.Р. Методические указания по изучению теории физической культуре, Алма-Ата, 1985.

2. Президентские тесты Республики Казахстан - Алматы, 1997.


3. Крюкова В.С. “Книга учителя физической культуры”. М – “Ф – ра и спорт” 1973г. – 117 с.

4. Мотылянская Р.Е, Стогова Л.И., Иорданская Ф.А. Физическая культура и возраст. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 280 с.

5. Физическая культура студента. Учебник /под ред. В.И.Ильинича/: - М.: Гардарики, 2001. с. 448.


 1. Спортивная борьба. Учебник для ИФК. Под общей ред. А.П.Купцова. М.: ФиС, 1978.

 2. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев.: Олимпийская литература, 1997.

 3. Шепетюк М.Н. Совершенствование в спортивной борьбе, Алматы, 2005.

 4. Монаков Г.В. Подготовка футболистов: теория и практика / Геннадий Викторович Монаков.- 2-е изд., стер.- М.: Советский спорт, 2007.- 285.

 5. Волейбол: учеб. для вузов / [А. В. Беляев и др.]; под общ. ред. А. В. Беляева, М. В. Савина.- 4-е изд.- М.: ТВТ Дивизион, 2009.- 359с.