shkolakz.ru 1 ... 7 8 9 10 11 12

ОЖСӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

Тақырып 1-2: Әкімшілік құқық -пәні және әдістері.

СӨОЖ мақсаты:


 • Өткен материалды тереңірек оқу және нығайту.

 • Материалды жүйелеу, таблица және кестелерді құрастыруда қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру

 • Сабаққа жүйелі дайындалуды, тапсырманы орындауда жауапкершілікке тәрбиелеу

Өткізу түрі: Сұрақтарды талдап ашық пікір талас, сұраққа жауап алу негізінде өткізу.

Тапсырмалар және сұрақтар:

ОЖСӨЖ 1-2: Әкімшілік құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастарды жіктеудегі жаңаша қөзқарастар.

ОЖСӨЖ 3-мазмұны: Мемлекеттік басқару аясында қоғамдық қатынастарды әкімшілік-құқықтық реттеудің ерекшеліктері.


Әдістемелік нұсқаулық:

-сабақ соңында алдын ала минитоптарды қалыптастыру қажет пікір талас жүргізу.

- Студенттерді орындаған тапсырмалан талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтар енгізу.

Әдебиет:

 1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

 2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

 3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

 4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. М. 2002.

 5. Бахрах Д.Н. Административное право. М.: НОРМА. 2002.


Тақырып 3-4. Әкімшілік құқық көздері және әкімшілік құқық нормалары мен қатынастары.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек оқу және нығайту.

 • Материалды жүйелеу, таблица және кестелерді құрастыруда қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру
 • Сабаққа жүйелі дайындалуды, тапсырманы орындауда жауапкершілікке тәрбиелеу


Өткізу түрі
: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 4-5 мазмұны: Әкімшілік құқықтық нормаларды жүзеге асыру. Әкімшілік құқықтық нормаларды қолданудың түсінігі.

ОЖСӨЖ 6-мазмұны: Көлденең және тігінен жүретін әкімшілік –құқықтық қатынастар.

Әдістемелік нұсқулық:

реферат тақырыптары:

Әкімшілік құқық көздерінің формалары

Әкімшілік құқық көздерінің түрлері

Әдебиет:

1.Агапов А.Б. Федеральное административное право России: Курс лекций. М. 1997.

2.Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.

3.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало -М». 2003.

4.Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник. Часть Особенная / Под ред. А.П. Коренева. М. 1997.

5.Административное право. Серия «Учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс». 2002.

6.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристь. 2003.

7.Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. М. 1996.

8.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

9.Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

10.Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

11.Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Особенная).

12.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. М. 2002.

13.Бахрах Д.Н. Административное право. М.: НОРМА. 2002.


Тақырып:5-6 Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық субьектілері.

СӨОЖ мақсаты:
 • Өткен материалды тереңірек оқу және нығайту.


 • Материалды жүйелеу, таблица және кестелерді құрастыруда қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру

 • Сабаққа жүйелі дайындалуды, тапсырманы орындауда жауапкершілікке тәрбиелеу

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырма және сұрақтары:

ОЖСӨЖ 7-8 мазмұны: Әкімшілік құқық қабілеттілік және әрекет қабілеттілік.

СӨЖ 9-мазмұны: Әкімшілік құқықтан тапсырмалар жинағымен жұмыс.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

апсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

-Белгілі бір студенттер орындаған үй тапсырмаларды түсіндіру;

-Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

5. Татарян В.Г., Омаров И.А. Казахстанское административное право: Учебное пособие. Ч.1. Алматы, 1997.

6. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998.

7. Чиркин В.Е. Государствоведение. М. 1999.

8. Юсупов В.А. Актуальные проблемы административного права // Советское государство и право. 1991. № 11.

9. Юсупов В.А. Теория административного права. М.: Юридическая литература, 1985.


Тақырып:7-8 Атқарушы билік органдарының әкімшілік –құқықтық мәртебесі.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;
 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;


 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 10-11 мазмұны: Атқарушы билік органдарының басқа мемлекеттік органдардан айырмашылығы.

ОЖСӨЖ 12-мазмұны: Білім және ғылым министрлігі.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

-№2 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Белгілі бір студенттер орындаған № 1,2,3 тапсырмаларды түсіндіру;

-Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен

нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

5. Татарян В.Г., Омаров И.А. Казахстанское административное право: Учебное пособие. Ч.1. Алматы, 1997.

6. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998.

7. Чиркин В.Е. Государствоведение. М. 1999.

8. Юсупов В.А. Актуальные проблемы административного права // Советское государство и право. 1991. № 11.

9. Юсупов В.А. Теория административного права. М.: Юридическая литература, 1985.


Тақырып 9-10. Басқарудың әдістері мен формалары. Басқарудың құқықтық актілері.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;
 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.


Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 13-14 мазмұны: Басқарудың құқықтық актілерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі.

ОЖСӨЖ 15-мазмұны: Актілердің заңды күшіне енуі, оларды өзгерту, күшін тоқтату және жою.

Әдістемелік нұсқаулықтар: суденттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет: 1.Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2.Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3.Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4.Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.

5.Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. Екатеринбург, 1992.

6.Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие (Анатомия государственной администрации). Екатеринбург, 1998.

7.Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и право. 1997. № 11.

8.Бельский К.С. О системе административного права // Государство и право. 1998. № 3.

9.Бойцова В.В., Бойцов В.Я. Административная юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и значении // Государство и право. 1994. № 5.

10.Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М. 1996.

11.Винокуров В. Квалификационные разряды государственных служащих// Российская юстиция. 1996. № 5.

12.Габричидзе Б.Н., Суслов Н.А. Таможенные органы Российской Федерации: правовой статус и пути его совершенствования // Государство и право. 1995. № 3.

13.Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. Красноярск, 1997.Тақырып 11-12: Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-құқықтық мәртебесі.

СӨОЖ мақсаты:


 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 16-17 мазмұны: Мемлекеттік тәртіп, мемлекеттік қызмет мәдениеті, этикасы.

ОЖСӨЖ 18-мазмұны: Мемлекеттік қызмет қағидалары.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- Белгілі бір студенттер орындаған № 1 тапсырманы түсіндіру;

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

1. Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3. Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.

5. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. Екатеринбург, 1992.

6. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие (Анатомия государственной администрации). Екатеринбург, 1998.


Тақырып 13-14 : Әкімшілік жазалар.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;
 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;


 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 19-20-мазмұны: Әкімшілік жазалардың түрлеріне жеке-жеке тоқталу.

ОЖСӨЖ 21-мазмұны: – Әкімшілік жаза қолдану мерзімдері және әкімшілік жазаға тарту мерзімінің өтуі.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- №1 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Белгілі бір студенттер орындаған №1,2 тапсырманы түсіндіру;

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

4. Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.


Тақырып 15-16: Әкімшілік жауапкершілік.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 22-23 мазмұны: Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын мән-жайлар.

ОЖСӨЖ 24-мазмұны: ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексімен жұмыс.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- №1 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:


 1. История государственного управления в России: Учеб. для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. М. 1997.

 2. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

 3. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

 4. Турисбек А. К вопросу об оплате труда государственных служащих // Фемида. 2003. № 5.

 5. Турисбек А. Вопросы кадровой политики государственных служащих // Правовая реформа в Казахстане. 2003. № 2 (19-20).

 6. Турисбек А. О некоторых аспектах профессионализма государственной службы // Фемида. 2003. № 1.

 7. Хансейт Болен Проблемы квалификации субъекта бездействия по службе // Фемида. 2003. № 8.

 8. Г.С. Ищанов, Ж.Т. Ерназаров Некоторые вопросы уголовной ответственности за коррупционные преступления // Тураби (научно-правовой журнал) 2005. № 2


Тақырып 17-18: Әкімшілік процессуалдық қызмет.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 25-26 мазмұны: Әкімшілік-процессуалдық қызметтің нормативті –құқықтық негіздері.

ОЖСӨЖ 27-мазмұны: Әкімшілік құқық бұзушылқтар бойынша іс жүргізудің жалпы сипаттамасы.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- №1 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:


 1. Ибрагимов Х.Ю. Административное право. Алматы: Данекер, 2000. – 256 с.

 2. Комментарий к КоАП РК. В двух книгах./ Под ред. А.А. Таранова Алматы: ТОО Издательство «Норма-К» - 2002г.

 3. М.А. Алпысбаева, О.К. Акымбеков Административное право РК (альбом схем) Алматы: Данекер – 2003 г.

 4. Жетписбаев Б.А. Административный процесс (производство по делам об административном правонарушений в РК) Учебник. Алматы., 2002г.


Тақырып 19-20: Әкімшілік мәжбүрлеу.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп.

Тапсырмалар мен сұрақтар: ОЖСӨЖ 28-29 мазмұны: Жас өспірімдердің әкімшілік жауапкершілігіне дайындық.

ОЖСӨЖ 30-мазмұны: Мүлікті реквизициялау. Мемлекеттік шекара аумақтарын жабу.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие. М. 1999.

2. Кодекс РК об административных правонарушениях: Учебно-методическое пособие / В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

3. Кодекс РК об административных правонарушениях (Общая часть): Альбом схем / Сост. В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

4. Комментарий к Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Караганда, 2001.Тақырып 21-22: Әкімшілік құқықтық режим.

СӨОЖ мақсаты:


 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 31-32 мазмұны: Төтенше жағдайды енгізудің, ұзартудың, тоқтатудың тәртібі. Төтенше жағдай режимінің мазмұны.

ОЖСӨЖ 33-мазмұны: Әскери жағдай режиміндегі азаматтардың құқықтарының кепілдіктері.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- №1 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Белгілі бір студенттер орындаған №1,2 тапсырманы түсіндіру;

- Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу;

Әдебиет:

 1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие. М. 1999.

 2. Кодекс РК об административных правонарушениях: Учебно-методическое пособие / В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

 3. Кодекс РК об административных правонарушениях (Общая часть): Альбом схем / Сост. В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

 4. Комментарий к Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Караганда, 2001.

 5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / Под ред. Сидоренко Е.И. М., 2002.

Тақырып 23-24: Экономика аясын әкімшілік құқықтық реттеу.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;
 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;


 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 34-35 мазмұны: Қаржы полициясының агенттігі.

ОЖСӨЖ 36-мазмұны: Табиғатты пайдалану мен табиғи ресурстарды қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау.

Әдістемелік нұсқаулықтар: салыстырмалы талдау

Әдебиет:

 1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие. М. 1999.

 2. Кодекс РК об административных правонарушениях: Учебно-методическое пособие / В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

 3. Кодекс РК об административных правонарушениях (Общая часть): Альбом схем / Сост. В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001


Тақырып 25-26: Әлеуметтік-мәдени саланы құқықтық реттеу.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 37-38 мазмұны: Денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысына мемлекеттік бақылау.

ОЖСӨЖ 39-мазмұны: Фармацевтикалық өнімдерді өндіру және сату аясындағы бақылау.

Әдістемелік нұсқаулықтар:

- №1 тапсырмаға дайындық және СӨОЖ басында айту;

- Белгілі бір студенттер орындаған тапсырманы түсіндіру;

Әдебиет:
 1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.


 2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

 3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).


Тақырып 27-28: Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу.

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;

 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.

Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 40-41 мазмұны: Полиция. Қозғалыс қауіпсіздігін мемлекеттік қадағалау.

ОЖСӨЖ 42-мазмұны: Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жұмысын ұйымдастыру.

Әдістемелік нұсқаулықтар: Әкімшілік құқықтық есептер жинағымен жұмыс.

Әдебиет:

 1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие. М. 1999.

 2. Кодекс РК об административных правонарушениях: Учебно-методическое пособие / В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

 3. Кодекс РК об административных правонарушениях (Общая часть): Альбом схем / Сост. В.Н. Лапшин, М.А. Кызылов. Караганда, 2001.

 4. Комментарий к Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Караганда, 2001.


Тақырып 29-30: Әкімшілік қызметтегі заңдылық

СӨОЖ мақсаты:

 • Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) және нығайту;

 • Қажетті материалдарды өз бетінше іздеуге, сұлбалар мен кестелерді құруға, материалдарды жүйелендіруге дағдыны қалыптастыру;
 • Студенттерді тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікке, сабаққа жүйелі түрде дайындалуға тәрбиелеу.


Сабақ жүргізу нысаны: СӨЖ бойынша кеңес және есеп

Тапсырмалар мен сұрақтар:

ОЖСӨЖ 43-44 мазмұны: Заңдылықтың сақталуын прокуратура органдарының бақылауы.

ОЖСӨЖ 45-мазмұны: Атқарушы билікке қатысты соттық бақылаудың мәні мен ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқаулықтар: Әкімшілік құқықтық есептер жинағымен жұмыс.

Әдебиет:

 1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

 2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

 3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

 4. Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.


8. КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Бұл пән бойынша курстық жұмыс жоспарланбаған.


9. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР

СӨЖ – дидактикалық тапсырмаларды өз бетімен орындауға, танымдық қабілетті арттыруға және белгілі бір ғылым саласысына байланысты білімін толықтыруға негізделген оқу процесінің ерекше бір түрі.

СӨЖ шығармашылық белсендікті, логикалық ойлауды дамытуды қамтамасыз ететін практикалық тапсырмаларды жүзеге асырумен байланысты болып табылады.

СӨЖ оқытушының қатысуымен (ОЖСӨЖ) аудиториядан тыс және оқытушысыз аудиториядан тыс (СӨЖ) сабақтардан тұрады.

СӨЖ материалдарының түрлері кафедраның профессор-оқытушылар құрамымен жасалып, келесі құжаттарды қамтиды:

 • пәннің оқытылу кезеңін түгел қамтитын сөж кестесі

 • типтік және жұмыс оқу бағдарламарының негізгі бөлімдеріне сай келетін тапсырмалар жүйесі

 • рефераттардың, баяндамалардың, шығармашылық жұмыстардың тақырыптары

 • негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі
 • кеңес түрлері


 • бақылау түрлері

 • бағалау критериялары, орындалатын жұмыстың көлемі және оны тапсыру уақыты т.б.

СӨЖ ЖОО-ның нормативті құжаттарының негізінде (оқу бағдарламасы) ұйымдастырылады.

СӨЖ-дің ұйымдастырылуы

 • библиографиялық мәліметтерді өңдеумен (картотеканы дайындау),

 • жазбаша жұмыстарды дайындаумен (реферат, баяндама, бақылау тапсырмалары, аннотация),

 • ғылыми жобаны өндеумен (семестрлік, курстық, дипломдық жұмыстар, проблемалық мақалалар),

 • виртуальдық жұмыстарды іздестірумен (интернет жүйесі және локальды желі арқылы),

 • жеке аудированиямен (лингофон жүйесі және медиатека арқылы),

 • электрондық курстың материалын меңгерумен (компьютерлік жүйе арқылы),

лабораториялық тәжірибені еңгізумен (спортық кешен арқылы) байланысты.

СОӨЖ тақырыптары ,мақсаты дәріс, семинар тақырыптарына сәйкес келеді.


9.1 Курс бойынша реферат тақырыптары:


1. Әкімшілік құқықты ғылым ретінде және құқық саласы ретінде қарастыру.

2. Әкімшілік құқықтың пәні мен әдісі.

3. Әкімшілік құқықтың Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі орны.

4. Әкімшілік құқық қайнар көздерінің ұғымы және түсінігі.

5. Әкімшлік құқық қайнар көздерінің түрлері.

6. Әкімшілік құқықтық нормалардың ұғымы.

7. Әкімшілік құқықтық нормалардың түсінігі.

8. Әкімшілік құқықтық қатынастар ұғымы және тұрлері.

9. Азаматтар әкімшілік құқық субьектілері ретінде.

10. Қоғамдық ұйымдар.

11. Жастар және балалар бірлестіктері.

12. Діни бірлестіктер.

13. Орталық атқарушы органда түсінігі.

14 Орталық атқарушы органдардың түрлері.

15. Жергілікті атқарушы органдар түсінігі және жергілікті атқарушы органдар түрлері


16. Басқару әдістері ұғымы.

17. Басқару әдістерін топтастыру.

18.Басқару формалары ұғымы және олардың түрлері.

19. Басқарудың құқықтық актілері және олардың белгілері.

20. Басқарудың құқықтық актілерінің түрлері.

21.Басқарудың құқықтық акітлерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі.


Дәптерге орындалады; бұл материал СӨОЖ топқа айтылады;

- баяндама:

А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі 3-4 терілген бет (шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5); дқазіргі таңдағы кез келген құбылысты көрсететін фактіден тұруы тиіс: СӨОЖ топқа мәлімет жеткізілдеі;

- реферат:<< предыдущая страница   следующая страница >>