shkolakz.ru 1Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасының ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

титул парағы

(Syllabus)


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


050709 – Металлургия, 5В070900 – Металлургия

мамандықтарының студенттеріне арналған


«Өнім сапасы және квалиметрия»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)Павлодар
Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы

(Syllabus)


БЕКІТЕМІН

ММжКФ деканы


__________Т.Т. Токтағанов

«___»_____________2011 ж.


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент___________Ықсан Ж.М.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы

050709 – Металлургия, 5В070900 – Металлургия мамандықтарының студенттеріне арналған «Өнім сапасы және квалиметрия»ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Бағдарлама жұмыс оқу бағдарламасы негізінде жасалған, «____»_______ 2011 ж. бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылған «___»____________2011 ж., хаттама №_____

Кафедра меңгерушісі___________ И.А. Шумейко
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған «____»_______2011 ж., хаттама №____


ОӘК торағасы_______________ Ж.Е.АхметовКЕЛІСІЛГЕН

Металлургия кафедрасының


меңгерушісі__________________М.М. Суюндиков


1 Аңдатпа

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер


«Өнім сапасы мен квалиметрия» пәні

Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Металлургия, машина жасау және көлік факультеті

Т.ғ.к., доценті Ықсан Жанар Мұңсызбайқызы: дәрістер, тәжірибелік сабақтар.

Кеңестемелерді өткізу уақыттары: (кафедраның ақпараттық стендінде кесте бойынша)

Сабақтар, кеңестемелерді өткізу орны: Б1-107в зертханасы.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтарының түрлері бойынша сағат саны

СӨЖ сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжір

зертх

студиялық

жеке

барлығы

ӨСӨЖ

7

3

45

30

15

-

-

-

90

45

емтихан


4 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

4.1 Пәннің оқыту мақсаты – өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін сапасына қол жеткізу үшін сапа деңгейін жүйелі басқарумен сандық анықтау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруды, теориялық базаны құру.


4.2 Пән міндеттері:

- квалиметрияның теориялық мән негіздерін және әдістерін оқу;

- сапа бағалауына жататын ұғымдарын оқыту;

- квалиметриялық шкалаларды оқыту;

- техникалық өнімнің қасиеттер көрсеткіштерінің классификаттауын және сапаның анықтау технологиясын оқыту;

- техникалық өнімнің сапа бағалау әдісін оқыту.


5 Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- еліміздегі және шетелдегі стандарттау мен квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы туралы;

- өмір деңгейінің өнімдер мен қызметтер сапасымен байланысы туралы;

- квалиметрияның, стандарттау мен сертификаттау байланысы туралы;

- квалиметрияның технологиясының негіздері туралы;

- сапа көрсеткіштерінің сандық мәндерін анықтау үшін бастапқы деректерді жинау және өндеу туралы түсінігі болуы керек;

- стандарттау бойынша заңды және нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік материалдарды;

- өнім сапасын мемлекеттік қадағалау, ведомство аралық және ведомстволық бақылау жүйесін;

- өнімнің негізгі техникалық және консруктивтік сипаттамаларын, өнім сапасының деңгейін бағалау принциптері мен әдістерін өнім сапасы көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін;

- өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды, әдістері мен құралдарын;

- өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің сапасын статистикалық бақылауды және басқаруды ұйымдастыруды тәсілдерін білуі керек;

- өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім сапасы көрсеткіштерінің құрамын;

- өнім сапасы туралы деректерді талдау әдістерін және ақаулық себептерін іздестіру тәсілдерін;

- өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды;

- өнім мен сапа жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау кезінде өнімдер мен процесстердің сапасын бақылау әдістерін;


- өнім сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу және сынау техникасын қолдана білуі керек;

- өнімнің әр түрлерінің сапа көрсеткіштерінің есептеу мен таңдау;

- өндірісті жетілдіру үшін өнім сапасын бақылау бойынша есептерді шешу дағдыларын игеруі керек;

- бұйым сапасының деңгейін бағалау алгоритмін таңдау саласында құзыретті болуы керек.


6 Пререквизиттер


«Өнім сапасы және квалиметрия» пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: математика, өлшеудің жалпы теориясы, метрология, стандарттау және сертификаттау; өнім сапасын және процесстерді бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері.


7 Постреквизиттер


«Өнім сапасы және квалиметрия» пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер; илем өнімдердің сапасын бақылау.


8 Пәннің тақырыптық жоспары
р/с

Тақырып атауы

Сағаттарды реттеу

дәріс

тәжір.

СӨЖ

1

Кіріспе. Курстың тақырыбы және мазмұны. Квалиметрия принциптері. Квалиметрия әдістері.

2

-

10

2

Квалиметрия туралы жалпы мәліметтер. Елдегі және шетелдердегі квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы.


4

5

10

3

Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім сапасының көрсеткіштерін оның біртектілігі бойынша жіктеу.

2

-

10

4

Өнім сапасының деңгейін бағалау. Квалиметрияның негізгі әдістері. Бағалау жағдайы. Өнім сапасын сараптық бағалау.

2

-

5

5

Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау. Көрсеткіштер салмағының коэффициентерін анықтау.

4

-

5

6

Квалиметриялық шкалалар.Реттік шкала. Аралықтар шкаласы. Қатынастар шкаласы.

2

-

10

7

Сапа деңгейін бағала әдістемесін жасаудың негізгі ережелері.

2

5

10

8

Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциалдық әдісі. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың кешенді әдісі.

4

-

10

9

Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін бағалау. Интегралды көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау.Орташа салмақталған көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың аралас әдісі.


4

-

10

10

Өнімді қолданудың әр түрлі жағдайларын есепке алу.Шекті және номинал мәндер әдісі.

4

5

10

Барлығы

30

15

909 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қажетті сапаға жету бойынша кейінгі басқарумен бірге өнім, жұмыстар мен қызметтер сапасының деңгейін сандық анықтау бойынша ақырғы өнімнің сапасын бағалаудың түрлер бойынша теориялық база мен практикалық дағдыларды құру.


10 Курс компоненттері

Пәннің құрылымы келесі сабақтар түрлеріне бөлінеді: дәрістік, тәжірибелік сабақтары және студенттердің өздік жұмыстар.

1 тақырып. Кіріспе. Курстың тақырыбы және мазмұны. Квалиметрия принциптері. Квалиметрия әдістері.

2 тақырып. Квалиметрия туралы жалпы мәліметтер. Елдегі және шетелдердегі квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы.

3 тақырып. Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім сапасының көрсеткіштерін оның біртектілігі бойынша жіктеу.

4 тақырып. Өнім сапасының деңгейін бағалау. Квалиметрияның негізгі әдістері. Бағалау жағдайы. Өнім сапасын сараптық бағалау.

5 тақырып. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау. Көрсеткіштер салмағының коэффициентерін анықтау.

6 тақырып. Квалиметриялық шкалалар.Реттік шкала. Аралықтар шкаласы. Қатынастар шкаласы.

7 тақырып. Сапа деңгейін бағала әдістемесін жасаудың негізгі ережелері.

8 тақырып. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциалдық әдісі. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың кешенді әдісі.


9 тақырып. Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін бағалау. Интегралды көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау.Орташа салмақталған көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың аралас әдісі.

10 тақырып. Өнімді қолданудың әр түрлі жағдайларын есепке алу. Құндық регрессиялық тәуелділіктер әдісі. Шекті және номинал мәндер әдісі.

10.1 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


1) 1 тақырып – Өнімнің техникалық деңгейі мен сапаны бағалау көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау. Сабаққа зертеленетін объект, базалық және нормативтік құжаттар керек. Негізгі терминдерімен анықтамалар. Өнеркәсіптік өнім сапасы көрсеткіштерінің номенклатура. Сапа көрсеткіштері анықтау.

Тұтыну қасиеттері мен сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау тәртібі.

2) 2 тақырып – Квалиметриялық шкалаларының көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау.

3) 3 тақырып – Эксперттік бағалау әдісі.

Эксперттік әдісі [1-4]

Міндеттері шешу.

4) 4 тақырып – Салмағы бағалауының өндеу әдістері.

Салмағы коэффициенттер ұғымы [5-6]

Салмағы коэффициенттерді санау. Санау мысалы [4-6].

Міндетті шешу. 7 [2-5]

5) 5 тақырып – Дифференциалдық әдістерінің сапа деңгейін бағалау.

Әдісті қолдану. Санау мысалы [6-7].

2-1, 2-2 міндеттерін шешу вариантар бойынша [4,6].

6) 6 тақырып – Комплекстік әдісін қолданып өнім сапасының деңгейін бағалау. [3-5].

7) 7 тақырып – Өнеркәсіпті басқарудың әр түрлі тармақтары үшін сапа индекстерін анықтау. [5-8]


10.2 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


10.2.1 СӨЖ түрлерінің тізімі


СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындалу

Реферат

ТЖ1, М2

20

4

Тәжірибелік сабақтарына дайындалу және қорғау

Есеп

ТЖ қорғау

18

5

Аудиторлық сабақтарына кірмеген материалды оқу

Конспект

ПК М1, М2

15

6

Бақылау сабақтарына дайындалу
МБ1, МБ2 (тестілеу)

10

7

Емтиханға дайындалу
Е

12

Барлығы

90


10.2.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) Сапаны анықтау және бағалау методологиясы.

2) Өлшемдердің бірегейін қамтамасыз ету.


3) Өлшемдердің және бағалардың нақтылығын, дәлділігін қамтамасыз ету.

4) Аналогтардың тобын жасау және базалық мысалдарды орнату.

5) Өнімнің құрамының және құрылымының көрсеткіштері.

6) Показатели экономического расходования ресурсов при работе изделия.

7) Техникалық бұйымның сапа көрсеткіштері.

8) Сапа деңгейінің экономикалық, топтық және ақырғы көрсеткіштерінің анықтамасы.

9) Өнімнің техникалық деңгейі мен сапаны бағалау көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау.

10) Біртүрлі өнімнің сапасының деңгейін бағалау.

11) Өнімнің сапа деңгейін эксперттік әдісімен бағалау.

12) Салмағы коэффициентімен өнімнің сапа деңгейін бағалау.

13) Өнімнің сапа деңгейін дифференциалдық әдісімен бағалау.

14) Өнімнің сапа деңгейін интегралды көрсеткіштерімен бағалау.

15) Өнімнің сапа деңгейін комплекстік әдісімен бағалау.

16) Өнімнің сапа деңгейін аралас әдісімен бағалау.

17) Кәсіпорындарының коллективтерінің жұмыс сапасын бағалау.


11 Курс саясаты

Біріңғай жұмыс үрдісі кезінде біз келесі ережелерді танытамыз:

1) Студент пен оқытушы бір біріне сыйластықпен қатынасу керек.

2) Сабаққа студент белсенді қатысып, оқытушыға сұрақтарды қою керек.

3) Оқытушы студенттермен шығармашылықпен жұмысты істеу тиіс, студент өздік, тәжірибелік жұмыстар бойынша оқытушыдан кеңес алу керек.

4) Қате жіберуге қорықпандар.

5) Студент міндетті түрде сабаққа қатысу керек. Егер Сіз үш сабаққа маңызды себепсіз қатыспасаңыз, онда оқытушыға деканаттан жібермелікті әкелу керек.

6) Сондықтан, мен Сіздерге сабақтан қалмауды өтінемін.

7) Тәжірибелік сабақтарында студенттің ағымдағы тапсырмамен жұмыс істеуі, орындауы және қорғауы бағаланады. Осындай жүйемен әрбір сабақта 10 балл жинау керек.

8) Студенттің өздік жұмысы төмендегі көрсеткіштермен бағаланады.


9) Бірінші және екінші межелік бақылау өткен тақырыптар бойынша әрқайсысы тестілеумен тексеріліп, 100 баллмен бағаланады.

10) Емтихан өткен материалдарға байланысты тесттермен жүзеге асады. Емтихан жұзбаллдық жүйемен бағаланады.

11) Сабақтағы кезкелген тәртіпсіздік аудиториядан шығаруға дейін шара қолданылады. Сабаққа қатыспағаны үшін мен төмендегідей айып шараларын қолданамын:

- дәріс, тәжірибелік сабақтарда себепсіз қатыспағаныңыз үшін - 0 балл;

- тәртіп бұзғандығы үшін аудиториядан шығарылған студентке осы сабаққа 0 балл беріледі.

12) әр бір дәріске, тәжірибелік жұмыстарға міндетті түрде дайындалу қажет; сіздердің дайындықтарыңыз әр дайым тесттер мен сұрақтар арқылы тексеріледі; дәріс бойынша өткен материалдардан теріс жауап берілсе , ағынды бағаны баллдарда 0,7 – 0,5 рет төмендетуге әкеп соғады; сол сияқты тәжірибелік жұмыстарды сапасыз орындау тәлімгердің оларды қорғау кезінде көрсетілген білім деңгейінің жетіспеушілігі, ағымдағы бағаны балдық түрде 0,7 - 0,5 рет азайтады;

13) аудиториялық сабаққа 5 минутқа қалып келсе жіберіледі, ал егер одан көп болса, онда айып санкциясын қолдану сабақты босатқанға сай болады; егер объективті себебі болса, онда оқытушыны алдын – ала ескерту керек;

14) оқытушы сөйлеп тұрған кезінде, қатты сөйлесу әдептілікке жатпайды; екінші рет ескерту жасағаннан кейін тәлімгерге бірден үш балға дейінгі айып санкциясы қолданылады; сабақ үстінде басқа тақырыптарға сөйлесу жіберілмейді;

15) сіздің міндетіңізге сабаққа барлық дайындықпен келу кіреді; уақытында кітапханадан әдебиеттерді алып, оларды қолдана біліңіз;

16) ішкі орналасу тәртібі орындалуы тиіс;

17) естерінде болсын: өз міндеттерін орындаушы ғана құқылы;

18) біреудің орындалған жұмысын көшіруге, әдеби материалдарды өңдемей қолдануға тиым салынады; осы ережені бұзу апталық балл санын алу түріндегі айып санкциясы қолданылады;

19) сабақ кезінде ұялы телефондар сөндірлуі тиіс;


20) әр студент рейтингтік кестелер мен барлық жұмыс түрлерінің графигімен танысып, мамандарды сапалы дайындау және жоғары үлгеріміне бағытталған барлық талаптарды орындауы қажет.

21) аудиториялық сабақтан сұранудан аулақ болыңыз;

22) емтиханда, ағымдағы жұмыстарда көшіріп алуларға тиым салынады; емтиханда көшірген тәлімгер аудиториядан шығарылады, плагиат үшін айып саекциялары қолданылады.

23) білім деңгейі төмен, сызбалар мен суреттерді қате сызу, өз ойын дұрыс жеткізе алмау, балл санының күрт төмендеуіне әкеледі. Қорытынды баға И7 (2) формула бойынша есептеледі. Егер студент емтиханда F деген баға алса, онда аралық аттестация ведомостына «қанағаттандырылмаған» деп жазылады.

24) академиялық үлгермеушіліктері бар оқушылар пән бойынша курсты қайтадан, академиялық үлгермеушілігін өтеу мақсатында ақылы түрде оқуы керек.

25) мемлекеттік грантта оқитын оқушылар сессия нәтижесінде үлгермеушіліктер болса, онда ректор бұйрығымен мемлекеттік грантынан айырылады.


12 Әдебиет

Негізгі

1) Канаев А.Т., Токтанаева А.А., Примаков М.Е. Основы квалиметрии. Учебник. – Астана, 2007. – 308 с.

2) Мазур И.И. Управление качеством. Учеб. пособие. − М. : Омега-Л, 2008 − 399 с.

3) Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством.: Учеб. пособие для студ.вузов. − М.:Ось-89, 2008. − 380 с.

4) Сборник методических пособий в 12 ч.: к выполнению практ. и самост. работ студ. - Ч.14. – Н.С. Дудак, ПГУ им. С. Торайгырова. – НИЦ «Кереку», 2007 г. – 180 с.

Қосымша

5) Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под ред. В. А. Швандера − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. − 487 с.

6) Никифоров А.Д. и др. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учебное пособие. − М. : Изд-во стандартов, 1987. − 384 с.

7) Солод Г.И. Основы квалиметрии: Учебное пособие − М. : Изд-во МГИ, 1991.− 84 с.


8) Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством: Учеб. пособие − М.: Изд-во ВЗПИ, 1992. − 255 с.


050709 – Металлургия, 5В070900 – Металлургия мамандықтары бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Өнім сапасы және квалиметрия» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі


Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу


1 рейтинг (7 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл


1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы


Максималды балл
5

20

5

20

5

20

5

20

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаныҮТ 1


ҮТ 1

ҮТ 2

ҮТ 2

ҮТ 3

ҮТ 3

ҮТ 4

ҮТ 4

40

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
Т1Д

Т1Д

Т1Д

Т1Д

Т2Д

Т2Д

Т2Д

Т2Д

28

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс. балл

7
7
7
7
7

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ӨОҮТ 1

ӨОҮТ 1

ӨОҮТ 2

ӨОҮТ 3

ӨОҮТ 3

ӨОҮТ 4

ӨО

ҮТ 4

ӨОҮТ 5

32

Бақылау түрі
П

П

П

П

П

П

П
Макс. балл

8
8
8
8
8

Макс. балл100
2 рейтинг (7 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Максималды балл

10

19

11

19

11

19

11

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ5

ҮТ5

ҮТ 5

ҮТ 6

ҮТ 6

ҮТ 7

ҮТ 7

35

Бақылау түрі


Қ


Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ТД2

ТД2

ТД2

ТД2

ТД2

ТЗД2

ТД2

30

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

10
10
10
10
Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ӨОҮТ 5

ӨОҮТ 5

ӨО

ҮТ 5

ӨО

ҮТ 6

ӨО

ҮТ 6

ӨО

ҮТ 7

ӨОҮТ 7

35

Бақылау түрі
П

П

П

П

П

П

П

Макс. балл

12
12
12
11
Макс. балл


100Шартты белгілеулер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысуы, Т1 - №1 тәжірибелік жұмыс, Т1Д - №1 тәжірибелік жұмысқа дайындалу, Е – Есеп, КТ – конспектіні тексеру, Т – Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; У – оқу үрдісіне қатысу; ДЗП 1 –№1 тест, МБ1 - №1 межелік бақылау.


«__»_________ 2011 ж. Кафедра отырысында ұсынылған №____ хаттама.Кафедра меңгерушісі ___________ Шумейко И.А. «__»_______ 2011 ж.