shkolakz.ru 1 2 ... 6 7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

№1 басылым «__»__________2012ж.

Ф 042-05.1.10.03-2011-01

Элективті пәндер каталогы


Бекітемін


Оқу жұмысының проректоры ____________Б.А. Рскелдиев

«____» _______ 201_ жыл


5В060100-«Математика» мамандығының
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

№ п/п

Пәндер цикдарының қысқарған атаулары

Циклдар мен пәндердің атауы.

Пәннің қысқаша мазмұны

1

2

3

Жалпы білім беру пәндері

1

Kul 0101

Мәдениеттану


Кредиттер көлемі – 2 (1+1+0), ECTS кредитында– 3.

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизит
тер – жоқ.

Оқудың мақсаты: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктері; цивилизация, мәдениет морфологиясы, мдениеттің функциялары, мәдениеттің субъектісі, мәдениеттің динамикасы, мәдениеттің тілі мен символдары, мәдени кодтар, мәдениаралық коммуникации, мәдени бағалылықтар мен нормалар, мәдени ғұрыптар, әлемнің мәдени бейнесі, әлеуметтік мәдениет институттары, мәдени модернизация; мәдениет типологиясы: этникалық және ұлттық, элитарлы және топтық мәдениет; мәдениеттің шығыс және батыстық типтері; спецификалық және «орталықтанған» мәдениеттер; локальді мәдениеттер; Қазақстанның әлемдік мәдениетте алатын орны мен маңызы; әлемдік заманауй үрдістегі мәдени универсалдау тенденциялары; мәдениеттің табиғатқа әсері; жеке тұлғаның қалыптасуындағы мәдениеттің орны.


Оқудан күтілетін нәтиже:

Білімі: этникалық және ұлттық, элитарлы және жаппай мәдениет; мәдениеттің шығыстық және батыстық типтері; спецификалық және орталық мәдениет; локальді мәдениеттер;

Істей алуы: Мәдениеттің шығыстық және батыстық типтерін; спецификалық және «орталық» мәдениеттер; локальді мәдениет; Қазақстанның әлемдік мәдениетте алатын орны;

Біліктілігі: әлемдік заманауй үрдістегі мәдени универсалдау тенденциялары; мәдениеттің табиғатқа әсері; жеке тұлғаның қалыптасуындағы мәдениеттің орны.

Компетенциясы: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктері;

Бағдарламаның жетекшісі: философия кафедрасының доценті С. Бояринов


2

Cam 0102

Өзін – өзі тану:

Кредиттер көлемі – 2 (0+2+0), ECTS кредитында– 3.

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизиттер –жоқ.

Оқудың мақсаты: Бұл пән жеке тұлғаның және қоршаған ортаның, индивидуалды және әлеуметтік өмірдегі орнын жан-жақты қырынан тануға, өмір жолында орнықты позитивті мотивтерін құруды қарастырады.

Қысқаша мазмұны: Студенттік шақ – бұл ең бақытты бір кезең. Менің жан әлемім. Болашақ бүгін құрылады. Сөйлесу мәдениеті. Өзаратүсіністік және достық. Қазақстан – біздің ортақ үйіміз. Табиғат әлемі. Іскерлік қуаныш.

Оқудан күтілетін нәтиже:

Білімі: Адамның тұлғалық-психологиялықміездемесін және өзін-өзі тану жолдарын біледі.

Істей алуы: Профессионалды және жеке тұлғалық өмірінде өзін жетілдірудің әдістерін өзі таба алады.

Біліктілігі: Өзін-өзі тану облысында алған білімін тәжірибеде қолдану біліктілігі бар.


Компетенциясы: Коммуникативті, ұйымдастырушылық қасиеттерін көрсетеді.

Бағдарламаның жетекшісі: Психология кафедрасының оқытушысы, педагогика магистрі К. Сергеева


3

Ped 0103

Педагогика:


Кредиттер көлемі – 2 (1+1+0), ECTS кредитында– 3.

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизиттер – жоқ.

Оқудың мақсаты: педагогиканың теориялық негізі; тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі; дидактика; білім және оқыту теориясы; ҚР-ғы білім жүйесі, мектепте басқарудың педагогикалық негізі және жетекшілік.

Оқудан күтілетін нәтиже:

Білімі: педагогиканың негізгі категорияларын біледі; педагогикалық әрекетерді оқыту әдістемесін меңгереді, педагогика ғылымының категориалық құрылуын біледі.

Істей алуы: педагогикалық әрекеттерді сараптай алуы, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсінеді.

Біліктілігі: педагогикалы білімін профессоналды кәсіпте қалай қолдануға болатындығы жайлы түсінік қалыптасады.

Компетенциясы: бүтіндей педагогикалық үрдісті ұйымдастырудың базалық және алпы білім беретін білімдерін көрсетеді, оқу-тәрбие жұмысын басқару мүмкіншілігі, әдістерді, формаларды және педагогикалық жұмыс технологиясының әдістерімен қолдану.

Бағдарламаның жетекшісі: психология кафедрасының доценті Р.Аубакирова

4

Pci 0104

Психология:


Кредиттер көлемі – 2 (1+1+0), ECTS кредитында– 3.

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизиттер философия, әлеуметтану.

Оқудың мақсаты: Психолгияда оқылатын негізгі мәселелер жайлы түсінікті студенттерге жеткізу: адам психикасының феномені, психикалық үрдістердің заңдылқтары мен механизмдері, қасиеттері мен күйі, жеке тұлғаның және адами қарым – қатынастың мәселеллері.


Психология – өмірлік құбылыстар жүйесі секілді. Психологияның негізгі категориялары. Психологиялық құбылыстардың табиғаты. Адам психикасы мен миы. Психологиялық үрдістердің сипаттамасы және жеке тұлғаның күйі. Болашақ кәсіби шығармашылықта алған психологиялық білімнің мәні.

Қысқаша мазмұны:

Психология пәні, мақсаттары мен әдістері. Психологя пәні және объектілері. Субъективті және объективті шындықтың ара қатынасы. Заманауи психологияның құрылуы. Психология және басқа ғылымдардың байланысы. Шығармашылық және таным үрдісінің психологиясы. Жеке тұлға психологиясы. Қабілеттері. Темпераменті. Мінезі. Эмоциялары және сезімі. Мотивация. Ерік.

Білімі: Студенттер психология ғылымының жалпы негізгі білімін, психология пәнін, зерттеу мақсаттары мен әдістерін; адамның психикасы мен әрекетін түсіндіретін түсініктердің ғылыми мазмұнын біледі.

Істей алуы: Студенттер адам психологиясының ғылыми білімі негізінде психикалық шындықта бағыт бағдар ала алады; жеке тұлғаның құрылымын, оның негізгі компоненттерін ерекшелей отырып, анықтай алады (бағыттылық, мотивация, өзін өзі бағалау және т.б.); студенттер алған білімдерін өздерінің болашақ кәсіби шығармашылығында және қарапайым өмірде де қолдана біледі.

Біліктілігі: Ғылыми әдебиеттерді теориялық талдаудеу дағдылары қалыптасады, арнайы әдебиеттер, монографиялармен жұмыс істейді.

Компетенциясы: Психологиялық емес мамандықтардың студенттері курстың аяғында қажетті минималды психологиялық білім алады, соның негізінде олар психикалық шындықты адекватты түрде бағалай алады.

Бағдарламаның жетекшісі: Психология кафедрасының доценті, п.ғ.к. А.Гизатуллина


5

DGYa 0107

Ана тілде іс жүргізу:


Кредиттер көлемі – 2 (1+1+0), ECTS кредитында– 3.

Пререквизиттер – жоқ.


Постреквизиттер – жоқ.

Оқудың мақсаты: «Іс-жүргізу» түсінігі. Мекемелердегi құжаттармен тиiмдi жұмысты ұйымдастырудың мәні. Іс жүргiзу және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету(БҚҚ). Іс жүргізуді жетілдіру сұрақтары мен басқаруды жетілдіру және дамыту сұрақтарының өзара байланысы. Қазiргi iс жүргiзудiң нормативтiк - әдiстемелiк базасы. Пәннің мақсаты, міндеттерi, оның мазмұны, бөлімдерді тiзбектеп оқыту. Iс жүргiзудi ұйымдастыру формалары. Қазiргi мекемелердегi БҚҚ рөлі. БҚҚ қызметі, негiзгi мақсаты және функциясы.

Оқудан күтілетін нәтиже:

Білімі: Іс жүргізуді жетілдіру сұрақтары мен басқаруды жетілдіру және дамыту сұрақтарының өзара байланысы.

Істей алуы: Қазiргi iс жүргiзудiң нормативтiк - әдiстемелiк базасы. Пәннің мақсаты, міндеттерi, оның мазмұны, бөлімдерді тiзбектеп оқыту.

Біліктілігі: Қазiргi iс жүргiзудiң нормативтiк - әдiстемелiк базасы. . Пәннің мақсаты, міндеттерi, оның мазмұны, бөлімдерді тiзбектеп оқыту. Iс жүргiзудi ұйымдастыру формалары. Қазiргi мекемелердегi БҚҚ рөлі.

Компетенциясы: Іс-жүргізу» түсінігі. Мекемелердегi құжаттармен тиiмдi жұмысты ұйымдастырудың мәні.

Бағдарламаның жетекшісі: оқытушы А. ТурикпеноваБазалық пәндер – 44 кредит

1

ЕМАYa 0201
Элементар математика ағылшын тілінде

Кредиттер көлемі – 3 (2+1+0), ECTS кредитында– 5.

Пререквизиттер – нет.


Постреквизиттер – нет.

Оқудың мақсаты: Алгебралық және арифметикалық амалдарды ағылшын тілінде түсіндіре алуға үйрету.

Қысқаша мазмұны: Математикалық терминология ағылшын тілінде. Мектеп бағдарламасының есепетерін шешу.

Оқудан күтілетін нәтиже:


Білімі: Ағылшын тілінде терминологияны біледі.

Істей алуы: Есептің шешімін ағылшын тілінде түсіндіре алады

Біліктілігі: Мектеп бағдарламасының есептреін ағылшын тілінде шығарылуын түсіндір дағдылары қалыптасады.

Компетенциясы: Элементар математиканың қосымшаларында ағылшын тілін меңгергендігін көрсетеді.

Бағдарламаның жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент С. Садыкова.


2

PPOG 0202

Геометрияны оқытудың проблемалық жолдары

Кредиттер көлемі – 3 (2+1+0), ECTS кредитында– 5.следующая страница >>