shkolakz.ru   1 2 3 4

Давлат солиš назоратига "Ма- Солиš назоратининг белгиси олин

лика" АЖ ди_________

20хх йил Ш-кварталда кўтилаётган фойда суммасидан солиšнинг бўнак бадалини тўлаш тўгрисида

МАЪЛУМОТ


"Малика" акциядорлар жамияти

Минг сўм

№ Кўрсаткичлар номи

1. Кварталда кутилаётган фойда миšдори (минг сўм)

2. Солиš даражаси %

3. Тўланадиган солиš суммаси- сўм

Сўбъектнинг раќбари __________

имзоси

Бош бухгалтер __________

имзоси
Давлат солиš назора- Солиš назоратининг

тига "Малика" АЖ белгиси олинди_________

Ажримлаштириладиган номер 000000000

20хх йил 1Н-кварталда олинган фойдани

ЌИСОБЛАШ


Минг сўмда

Кўрсаткичлар Šатор Сумма

1 2 3 4

1. Фойда солиђини тўлашгача молиявий натижа 010

2. Солиššа тортиладиган ќажмига šўшиладиган сар- 020

флар (даромад солиђи тўлайдиган субъектлар томонидан 030

тўлђазилади)

3. Солиššа тортиладиган ќажмдан чегирилмайдиган 040

сарфлар (9430 счётда ќисобга олинадиган сарфлар)

Солиššа тортиладиган ќажмдан чегириладиган ол- 050

дин сарфланган харажатлар (9440 счёт бўйича мах-

сус ќисоблашиш)

Солиššа тортиладиган ќажмга šУшилиши керак 060

бўлган харажатлар (040-050)

4. Дивиденддар ва улўши бўйича сарфланган харажат- 070

лар

5. Солиššа тортиладиган ќажм (010+020+030+060+070) 080

6. Берилган имтиёзларга асосан солиššа тортиш 090

миšдорининг камайиши (далолатнома илова šилинади)

7. Солиššа тортиладиган фойда (даромад) (080-090) 100

  1. Фойда солигининг даражаси % 110

9 Тартибга туширилган фойда (даромад) солигининг 120

даражаси %

10. Бюджетга туланадиган фойда (даромад)


солиђининг суммаси- (100*120)/100% 130

11. Дивидендлар бўйича солиš даражаси 140 15%

12. Олинган даромадлар бўйича солиš суммаси 150 (070*15%)/100%

13. Бюджетга ќисобланадиган солиš суммаси (130+150) 160

14. Бюджетга ќисобланган 170

15. Белгиланган муддатда солиš ќисоблаш учун 180

16. ќисобланган солиšни камайтириш учун 190


Корхона раќбари Олинди_______ _______ _______ имзо сана

__________

имзо

Бош бухгалтер

_________

имзо

Даромаддан олинадиган солиš

Ўзбекистон Республикасининг Солиš кодексига асосан ки-ритилган ўзгаришларга мувофиš, Ўзбекистон Республикаси-нинг Молия вазирлиги ва Давлат солиš šўмитаси томонидан ишлаб чиšарилган Кўрсатмага мувофиš:

1. Šуйидаги юридик шахслар олинган даромадидан солиš тўловчилар šаторига киритилади:

а) мулкчилик шаклидан šатъий назар юридик шахс бўлган корхона, бирлашма ва ташкилотлар, бундан ташšари юридик шахс бўлмаган, лекин мустаšил балансга эга бўлган ва банк муассасаларида ќисоблашиш счёти бўлган корхона, бирлашма ва ташкилотларнинг филиаллари, бўлимлари ва ваколатхонала-ри (Ўзбекистон Республикасининг ќудудида хориж инвести-циясида ташкил šилинган субъектлар ва фаолияти бўйича да-ромад олаётган хориж юридик шахслари учун айрим кўрсатма ишлаб чиšилган);

б) хўжалик ќисобида бўлмаган ташкилотлар, лекин хўжалик (коммерция) фаолиятидан даромад олаётган ташкилотлар (бюджет маблађи билан таъминланадиган илмий тадšиšот ташкилотларидан ташšари);

в) хўжалик (коммерция) фаолиятини амалга ошираётган халšаро иодавлат ташкилот ва бирлашмалар;

г) банклар, суђурта šилиш муассасалари.

2. Солиš тўловчиларнинг махсус даражаси (категорияси) Давлат бюджети тасдиšяанаётганда Олий Мажлис томонидан тасдиšданади.

3. Ўзбекистон темир йўли, Ўзбекистон ќаво йўллари, Энер-гетика ва электрлаштириш вазирлиги, Ўздавкафолат субъект-лари билан солиš бўйича ќисоблашиш марказлаштирилган тар-тибда амалга оширилади.


4. Субъектда солиššа тортиладиган объект унинг ялпи да-ромадидир, яъни маќсулот, иш ва хизматни сотишдан олинган даромад+моддий šийматликларни сотишдан олинган даро-мад+номоддий šийматликларни сотишдан олинган даро-мад+молиявий фаолият бўйича олинган даромадларнинг йиђиндисидан ташкил бўлган сумма.

Агарда тайёр маќсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар бўйича ќисоблашиш ќужжати истеъмол-чига ва банкка топширилган ёки харидорларга жўнатилган ваšтидан бошлаб улар сотилган ќисобланади.

Савдо ва умумий овšатланиш субъектлари, таъминот-сотиш, тайёрлов субъектларида товарларнинг олинган ва со-тилган šийматликлари ўртасидаги фарš солиššа тортилади.

Воситачи (даллол) корхоналардан олинган хизмат ќаšи суммасидан солиš олинади.

Биржалардан олинадиган солиš суммасини ќисоблашда уларнинг олган суммасидан, хизмат ќаšи+брокер ўрнини со-тишдан тушган+савдода šатнашиш учун тўлов+хизмат кўрсатиш тушумлари суммаси йиђилиб солиššа тортилади.

Мулкларни ижарага топширишдан олинган даромаддан, олинган жарималар, облигация даромадлари, берилган šарзларнинг фоизлари ва бошšа даромадлар (сарфлар суммаси чегирилгандан кейин) молиявий фаолият муомалаларининг на-тижалари дейилади.

Ўзбекистон Республикасининг ќудудида ўрнатилган тегиш-ли солиšларини ўз ваšтида тўламаганлиги учун кўрилган жазо сифаТида олинган жарималарнинг бюджетга кирим šилинган суммалари, субъектнинг ихтиёрида šолдирилган даромадлар ќисобидан šопланади.

Ахция бўйича олинган дивидендлар, солиš корхоналари-нинг устав капиталига šўшган капиталлардан олинган даро-мадлар солиššа тортилмайди. Субъектлар бартер усулида товар сотсалар сотиш даромади-нинг микдорини ќисоблаганда шу ваšтда ва шунга ўхшаш то-варларнинг сотиш баќосига асосан амалга оширадилар.

Šайд šилинган баќо ва таъриф бўйича ишлаётган субъект-ларда, биржа баќоси ялпи даромад суммасини ќисоблашда асос бўлади.

5. Умумий муаммоларни ечиш учун субъектлар томонидан йиђилган бадал, улуш ва бошšа маšсадли молиялаштириш маблађлари солиššа тортилмайди. Агарда ушбу маблађлар ком-мерция ва бошšа маšсадларда фойдаланилса, бу маблађлар суммаси солиššа тортилади.


6. Субъёктлар солиššа тортиладиган суммаларни аниšлаганда šуйидаги тўлов ва харажатларни чиšариб ташлаши керак:

а) реализация даромадига šўшилган ŠŠС, акцизлар, хом-ашё ресурси ва маќсулот солиђи, ер, мулк ва транспорт эгала-ридан олинадиган солиš;

б) нафаšа, бандлик, ижтимоий муќофаза жамђармаларига ажратмалар, суђурта тўловлари ва бошšа мажбурий тўловлар;

в) банкнинг šисšа муддатли кредитлари бўйича тўланган фоизлар (тўлов муддати ўтган кредитлар бўйича тўланган фо-излар суммаси кирмайди);

г) рентанинг тўловлари суммаси;

д) ќисобланган ва маќсулот таннархига šўшилган асосий жамгармаларни, тўла тиклаш учун ќисобланган амортизация жамђармасининг суммалари;

е) ижара тўловлари (молиялаштириладиган лизинг бўйича ќисоблашиш). Агарда ижарага олинган субъект давлатники бўлса ижара ќаšи республика ёки маќаллий бюджетга тўланади;

ж) буюм šўринишида бўлмаган, субъектга даромад келтира-диган ёки даромад келтиришга шароит яратиб берадиган но-моддий активларни сотиб олиш суммаси;

- патент, автор ќуšуšи, лицензия, "ноу-хау", дастур таъми-нотининг šиймати;

- хусусий патентлаш сарфи;

- савдо маркаларидан фойдаланиш, брокер ўрнини сотиб олиш.

Номоддий активлар моддасидаги сарфлар 5 йил мобайнида эскириш суммаси сифатида ќисобдан чиšарилади.

Мисол: 1 йилда номоддий активларни сотиб олиш учун 450 минг сўм сарфланган ва 3 йилда дастур ва "ноу-хау" учун 500 минг сўм сарфланди. Шу йидда тўланадиган даромад солиђига тортиладиган умумий суммадан (450000+500000)/5=(950000/5)= = 190000 сўм чегирилади.

з) Ўзбекистон Республикасининг Šонунларида кўрсатилган номоддий активлардан фойдаланиш ќуšуšини олиш тўловларининг барча турлари;

и) маќсулотларни сертификациялаш харажатлари, маслаќат, ахборот ва аудиторлик хизматлари сарфлари;

к) махсус муассасаларда ёнђинга šарши курашиш ва šўрик^лаш тўловлари;


л) алоšа ва ќисоблаш маркази хизматларининг тўловлари;

м) хизмат сафари (дала шароити ва šурилиш ташкилотла-рининг кўчиб юриш турлари бўйича тўловлар ќам šўшилади) юзасидан сарфлар;

н) ваколатлик маšсадлари учун сарфлар;

о) реклама сарфлари;

п) солиššа тортиш даврида šиймати тўланган ва сотилган маќсулот, иш ва хизматларнинг šийматига šўшилган материал сарфларининг šиймати.

7. Бартер усулида товар сотадиган ва таннархи бўйича товар сотадиган корхона ва ташкилотларга ушбу кўрсатманинг 4,5 ва 6 моддалари šўлланилмайди.

8. Солиššа тортиш даражаси Вазирлар Маќкамаси томони-дан тасдиšланган ва šуйидаги 4-иловада келтирилган.

Халš хўжалигининг айрим олинган тармоšларида даромад солиђининг даражаси.Халš хўжалигининг тармоклари

Солиš даражаси %

1.

Šишлоš хўжалиги (šишлоš хўжалиги фаолияти бўйича)

3

2.


Илм-фан (илмий текшириш, конструкторлик, лойиќа šидирув ташкилотлари) коммунал хўжалиги, геология разведкаси

15

3.


Саноат, моддий-техника таъминоти, сотиш, ха-во ва темир йўл транспорти, ўзбексаноатбанки, узсаноатšурилиш банки

25


4.


Банклар ва мухофаза ташкилотлари (ўздавкафолат ва Халš банкидан ташšари) бир-жалар ва брокер идоралари

355.

Воситачилик (даллоллик) фаолияти
6.

Савдо сохаси:а) савдо устамасини юšори даражада šулланадиган савдо ташкилотлариб) товарларни эркин баќода сотадиган (савдо устамаси šуиилмайдиган) савдо коммерция ва бошšа корхона ва ташкилотлар

Эслатма: -Ушбу рўйхатга кирмаган халš хўжалигининг тар-моšлари 18% миšцорида даромад солиђи тўлайдилар.

- Давлат нашриёти ва полиграфия корхоналари ижтимоий тармоššа киритилган.

- Šишлоš хўжалиги ва унга тенглаштирилган хўжалик ва ташкилотлар ушбу Šарорга асосан солиš тўлашдан озод šилинган.

Даромад солиђидан озод šилинган šишлоš хўжалик субъ-ектларининг рўйхати.Субъектларнинг номи

1.

Ќамма ишлаб чиšариш йўналишидаги жамоа хужаликлари

2.

Совхозлар, паррандачилик фабрикалари. чорва саноати комплекси, мева ва парранда инкубатори, станциялари, племзаводлар

3.

Дехšон (фермер) хўжалиги

4

Šишлоš хўжалик кооперативлари, šишлоš хўжалик маќсулотлари иш-лаб чиšарувчи кичик ва бошšа корхоналар


5.

Šишлоš хўжалиги йўналишидаги хўжаликлараро корхоналар

6.

Бўрдоšичилик хўжаликлари ва бўлинмалари

7.

Бош пилла šуриткичлар, пиллаларга дастлабки ишлов берувчи корхо-налар, грен заводлари, ипак šурти чиšарадиган бўлинмалар

8.

Хайвонларни тайёрловчи ва Устирувчи туман идоралари

9.


Šишлоš хўжалиги фаолиятига ихтисослашган илмий текшириш ва ўšув юртларининг ўšув ва Ўšув тажриба хужаликлари

10.

Наслдор хайвонлар ва сунъий šочириш булинмалари

11.

Хўжаликлараро биолабораториялар

12.

Мустаšил балансдаги ёрдамчи хўжаликлар

Šишлоš ва сув хўжалигида ўзгаришлар содир бўлиши на-тижасида юšорида šайд šилинган хўжаликларнинг номлари ўзгариши мумкин, лекин фаолият йўналиши тўђри келса шу рўйхатда татбиš šилинган имтиёзлар šолдирилади.

Мисол: Совхозлар-жамоа хўжаликлари ёки ширкатларга, бўрдоšичилик хўжаликлари-акциядорлар жамиятига (АЖ) ай-лантирилиши мумкин:

- акция дивидендлари ва бошšа субъектларнинг устав ка-питалига šўшган капитали бўйича олган даромадларидан 15% солиš олинади.

Имтиёзларнинг бошšа турлари фойдадан солиš олиш тар-тибидаги имтиёзларга ўхшайди ва солиš бўйича šуйидаги им-тиёзлар мавжуд:


- šишлоš хўжилиги маќсулотларини ишлаб чиšарувчи ва šайта ишлов берувчи, халš истеъмоли товарлари, šурилиш ма-

териаллари, ишлаб чиšариш техника ускуналари, šурилиш, таъмирлаш, моддий хизмат кўрсатиш йўналишида янги ташкил šилинган мустаšил субъектлар- фермер ва хусусий хўжаликлар икки йил мобайнида солиš тўлашдан озод šилинадилар. Агар-да уч йил ичида тугатилса олдинги йиллар учун ќам солиššа тортиладилар.

Солиššа тортиш суммаси šуйидагича камаяди:

- маќаллий ќокимият томонидан белгиланган объектларга, яъни сођлиšни сакушш каби субъектларга сарфланган харажат-лар суммасига;

- озиš-овšат, šурилиш материаллари ва халš истеъмоли молларини ишлаб чиšаришга олинган кредитларни šоплаш ха-ражатларининг 50%и;

- ихтисосликка ўšиш, малака ошириш, ўсмирлар билан ўšишдан ташšари вак^гда шуђулланиш харажатлари;

- маиший тармоš объектларини šураётган šурилиш таш-килотларининг даромадидан 15%;

- хусусий субъектларнинг ишлаб чиšаришни кенгайтириш, реконструкция šилиш ва техника билан šуроллантириш хара-жатлари.

Маќаллий ќокимиятлар субъект фаолиятининг турларига šараб солиš миšдорларини ўзгартириши мумкин. Давлат облигациялари ва давлатнинг šимматбаќо šођозларидан тушган дивидендлар солиššа тортилмайди.

Солиš суммасини ќисоблаш ва тўлаш тартиблари субъект-ларнинг ялпи фойдасидан олинадиган солиšни ќисоблаш ва тўлаш тартиби билан бир хилдир. Даромад солиšлари бўйича бюджет билан ќисоблашиш 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" ва 4510–“Соликлар бўйича бўнак тўловлари" счётлари-да ќисобга олинади. Ќисобланган даромад солиђига

Дт 8700-"Таšсимланмаган фойда" счёти

Кт 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти.

Ќисобот даври давомида белгиланган тартибда бюджетга солиšлар бўйича тўланган бўнак суммалари Дт 4510-“Соликдар бўйича бўнак тўловлари" счёти ва Кт 5110-"Ќисоблашиш счё-ти"да акс эттирилиб борилади. Ќисобот даврининг охирида тўлиš ќисоблашиш ўтказилганда жаъми ќисобланган солиš суммасидан тўланган бўнак суммалари чегирилади: Дт 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти ва Кт 4510-"Соликлар бўйича бўнак тўловлари" счёти ва šолган šарз сум-маси бюджетга тўланади: Дт 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарзлар" счёти ва 5110-"Ќисоблашиш счёти". Ушбу муомала натижасида 6410 счёти ёпилади.


Чет эл инвесторлари šатнашаётган šўшма корхоналарнинг даромадларини солиššа тортиш

Šўшма корхоналарнинг даромадларини солиššа тортиш Ўзбекистон Республикасининг Солиš кодексига асосан амалга оширилади.

Ушбу кодексга амал šилинган ќолда Республика Молия ва-зирлиги ва Давлат Солиš šўмитаси šўшма кўрсатма чиšардилар. Ушбу кўрсатмага асосан šўшма субъектларнинг даромадидан солиš олиш тартиби šуйидагича:

- агарда šўшма корхоналарни ташкил šилаётганда томон-лар шартнома орšали даромадларни ќисоблаш тартиблари ке-лишилмаса шу шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ќудудидаги фаолияти ва чет мамлакатдаги фаолияти бўйича ол-ган ялпи даромадининг суммаси солиššа тортилади;

- солиššа тортиш тартиби ва ўрнатиладиган имтиёзлар ўзбекистонлик ва хорижий шахсларнинг субъектнинг устав ка-питалидаги улушига бођлиš;

- агарда хорижлик шерикнинг субъектнинг устав капита-лидаги улуши <ёки=30% бўлса олинадиган даромад солиђи

- агарда ушбу улуш > ёки =30% бўлса олинадиган даромад солиђи 10% белгиланган. Бу тартиб ушбу субъектларнинг фи-лиалларига ќам тааллуšпидир;

- šўшма субъект таъсисчиларининг улуши šўшилган бадал суммаси кейинги ойнинг биринчи кунидаги Марказий банк курси билан белгиланади. Агарда ќисобот ваšгига шерикнинг улуши šўшилмаган бўлса, ушбу субъект оддий субъект сифати-да унинг олган даромади умумий тартибда солиššа тортилади;

- солиššа тортиш объекти субъектнинг ялпи даромадидир, яъни:

а) маќсулот, иш ва хизматларни сотишдан, моддий šийматликларни сотишдан, муомалавий ва молиявий фаолият бўйича муомалалардан олинган даромадларнинг йиђиндисини ташкил šилади. Бу тартибда ушбу муомалалар бўйича ќисобланган ёки ќисоблашиш, валюта, махсус счётларга ва кас-сага кирим šилинган суммалар ќисобга олинади;

б) šурилиш-монтаж, таъмирлаш, лойиќа-šидирув ва илмий ташкилотларда буюртмачи томонидан тасдикданган бажарил-ган ишларнинг контрактда кўрсатилган šиймати;


в) савдо, умумий овšатланиш, таъминот-сотиш, тайёрлов ташкилотларининг даромади сотиб олиш ва сотиш баќоларининг ўртасидаги фарš суммаси;

г) воситачи корхоналарнинг солиššа тортиладиган дарома-ди даллоллик фаолияти бўйича оладиган рађбатлантириш сум-масидир;

д) сотишдан ташšари муомалалар (молиявий фаолият)дан олинган даромадларга šуйидагилар киради:

- мулкни ижарага топширишдан олинган даромад суммаси;

- кирим šилинган жарималар (тўланган сумма чегирила-ди)суммаси;

- облигация бўйича олинган даромадларнинг суммаси;

- берилган šарзлар бўйича киримларнинг суммаси;

- бошšа тушумларнинг (сарфлар суммаси чегирилган ќолда) суммаси.

Кўрилган жазо чораси сифатида бюджетга тўланган сумма-лар субъектнинг ихтиёрида šолдирилган даромад ќисобидан тўланади.

Акиия бўйича дивидендлар, бошšа субъектларнинг устав капиталига šўшилган капитал бўйича олинган даромадлар со-тишдан ташšари муомалалар (молиявий фаолият)дан олинган даромадлар šаторига киритилмаса бу даромаддан 15% солиš олинади.

Šатъий белгиланган баќода маќсулот сотаётган субъектлар-да, šатъий баќо ва бошšа баќода маќсулот сотаётган субъект-ларда биржанинг ўртача баќоси šўлланилади.

Махсус вазифалар (буюртмалар)ни бажарувчи субъектлар-нинг ушбу вазифалар (буюртмалар)ни бажариш учун олган ба-дал, улуш ва бошšа маšсадли маблађларидан солиš олинмайди.

Субъектнинг даромадини солиššа тортишдан олдин уму-мий даромадининг суммасидан šуйидагилар чегирилади:

- ŠŠС, акциз солиђи, четга чиšарилаётган хом-ашё ва маќсулотлардан олинадиган солиš ва ер солиђи суммалари;

- пенсия жамкармаси, бандлик жамђармаси, ижтимоий му-ќофаза мажбурий суђурта тўловлари ва бошšа тўловларнинг суммаси;

- банк кредитлари бўйича тўланадиган %лар суммаси (ваšгинчалик солиš кредитларининг %идан ташšари);

- рента тўловлари суммаси;

- тула тиклаш учун ќисобланган амортизация жамђармасининг суммаси;


- ижара бўйича тўловлар (молия лизинги бўйича ќисоблашиш) суммаси;

- буюм кўринишида бўлмаган номодций активлар (патент, муаллифлик ќуšуšи, лицензия, "ноу-хау", дастурлар)ни сотиб олиш суммаси;

- ўзи учун патент олиш учун сарфланган сумма;

- савдо белгисидан фойдаланиш ќуšуšини олиш учун сарфлан-ган сумма.

Ушбу сарфлар беш йил давомида амортизация ажратмасига ўхшаб субъектнинг даромади суммасидан чегирилади. Номод-дий активлар бўйича ќисобланган эскириш суммаси тегишли харажат счётларининг 2010, 2300, 2510, 9410, 9420 ва 9450 дебе-тида ва 0500-"Номоддий активларнинг амортизацияси" счётла-рининг тегишли гуруќида, кредитида šайд šилинади. Ушбу ак-тивлар ќисобдан чиšарилганда эса дебет 0500 ва кредит 0400 счётларида акс эттирилади, агарда фойдаланиш муддатидан ол-дин ќисобдан чиšарилса, šолган эскириш суммаси субъектнинг зарарига олиб борилади: дебет 9432-"Бошšа активларни сотиш-дан кўрилган зарарлар" счёти ва кредит 9220-"Бошšа активлар-ни сотиш ва бошšа ќисобдан чиšаришлар" счёти.

- номоддий активларга бўлган ќуšуšларни олиш бўйича сарфланган тўловлар суммаси;

- маќсулотларни сертификация šилиш, ахборот ва ауди-торлик хизматлари юзасидан тўловлар суммаси;

- ёнђиндан саšпаниш ва šўриšлаш сарфлари;

- алоšа ва ќисоблаш марказларининг харажатлари;

- ваколатхонани асраш харажатлари;

- реклама, šўргазма, ярмаркаларда šатнашиш харажатлари;

- сотилган товарлар šийматига олиб борилган ва šиймати солиš даври охиригача тўланган материалларнинг šиймати;

- маќсулотларни экспорт šилиш харажатлари.

Захира ва шунга ўхшаш жамђармаларга ажратилган маб-лађлар, агарда субъектнинг олган ялпи даромади суммасининг 20% ва устав капиталининг 25%ни ташкил šилган бўлса.

Šўшма субъектларнинг даромадидан яна ушбу сарфлар че-гирилади:

- хориж капиталининг улуши 30%дан ошиš бўлганда чет элдан келган вакилларнинг турар жойи ва коммунал хизмати юзасидан сарфлари;


- банк хизматлари учун комиссион тўловлар;

- маќаллий ќокимият томонидан тасдиšданган маданий-маиший объектларнинг харажатлари;

- šизил ярим ой жамиятига тўланган бадаллар ва бошšа эќсонлар суммаси;

- озиš-овšат, šурилиш материаллари ва халš истеъмоли молларини ишлаб чиšариш учун инвестиция харажатларининг 30% ва шу маšсад учун олинган кредитларни тўлаш маб-лађлари;

- табиатни муќофаза šилиш, илмий-текшириш, тажриба конструкторлик ишлари, янги технология ва маќсулотларни ўзлаштиришга сарфланган харажатларининг 30%;

- ўтган йилга нисбатан озиš-овšат маќсулотлари, халš ис-теъмоли товарлари, болалар учун товарлар, озиš-овšат ва дори-дармонларни ортиšча ишлаб чиšаришдан олинган даромад-нинг 20%;

- экология, сођломлаштириш ва бошšа жамђармаларга аж-ратилган суммалар;

- маданий-маиший ташкилотларга бадаллар суммаси-даромад суммасининг 1%гача;

- ихтисоси бўйича ўšитиш, малака ошириш ва ўсмирлар билан мактабдан ташšари ишлаш харажатлари; _ - даврий матбуот, болалар, ўšув адабиётлари 2000 нусхага-ча илмий ва техника адабиётларини чоп šилишдан олинган да-ромаднинг 20%;

- ижтимоий тармоš объектларини šуришдан олинган да-ромаднинг 15%.

Šўшма субъектнинг даромадини солиššа тортишдан озод šилиш тартиби фойдани солиššа тортишдан озод šилиш тар-тибига ўхшайди.

Янги ташкил šилинган šўшма субъектлар 1-йили 25% ва иккинчи йил 50% олинган даромад суммасидан солиš тўлайдилар, агарда улар 3 йилгача тугатилса 1 ва 2 йилига ќам даромад солиђини тўлиš (100%) тўлайдилар.

Даромад СОЛИРИ бухгалтерия балансининг маълумотларига асосан ќисобланади ва ќар кварталда кутилаётган даромаддан белгиланган фоиз суммасининг 1/4 šисми бюджетга šуйидаги муддатларда тўланиб борилади- 15 март, 15 июн, 15 сентябр, 15 декабргача. Ушбу муомала 4510-"Солиšлар бўйича бўнак тўловлари" счётининг дебет томонида šайд šилинади, кредит 5110-"Ќисоблашиш счёти".


Ќаšиšий олишан даромаддан \исобланган солиš суммаси-иит бунак туловидан фарšи 25 марпача гуланиши зарур. Ут-бу муомала.чар счётчарда šуиилаги тартибда šайд šилинади: жаъми ќисобланган даромал солиги суммасига- дебет 9810-"Даромад солиги буйича сарфлар" счёчи, кредит 6410-"Бюджегга туловлар буйича šарзчар" счёти ва илгари тулангаи бунак суммаси чсшрилиб ташланади:

Дсбет 6410-"Бюджепа туловлар буйича šарзлар" счёти Кредш 4510-"Со.пи1<у1ар буйича бўнак туловлари" Šолган сумма бюджепа туланганда:

Дебе! 6410-"Бюджетга [уловиар бўиича šарзлар" счёти ва Кредит 5110-"Ќисоблашип1 счёти".

Йипнинг охирида 9810-"Даромад (фойда) солиж бўйича сарфлар" счётининг лебст юмонида йигилган сумма 9910-"Якунии молиявий натижа" счётиниш дебетига утказилиб 9810 счсги ёпилади.

Šўшма корхоналарниш узбекисгонлик таъсисчиларинин! акциялари ва усиав каииталша šуилан улуши буйича ол!ан да-ромадларидан 15% солиš олмнади, хориж шерикларининг ол-1ап даромад суммаларидап ушбу суммалар чет эл!а утказилаёпанда 10% солиš олинади ва уз ваšтида тўланманган согшкуюр суммасига ќар куни 0,5% жарима ќисобланади.

Ушбу Солиš кодекси ва гешшли кўрсатмада^и тартиб на šоидаларни урганишни осошкишириш учун аирим мисоллар келтирамиз:

1-мисол Ўзбекисгон Рсспубликасида ташкил šилинган ва ус1ав капиталида чст м капиталининг улуши 30%дан ошиš бултн šўшма корхона Ашлияда жжорат фаолиятини амалга оширди.

Олишан даромади- Ўзбскисюнда- 750000 сум Аньчияда- 250000 сум Жаъми- 1000000 сум

Аитияла тулаган солит 22.500 (150000* 15%/100) сўм, Ўзбекисюнда даромалии сотššа торгиш тартиби šуйидашча:

Šушма корхоналариит ларомади 1000000 сум

Со.аиššа юртичади1аи ларомад375000 сум

Очинадшан солиš суммаси 37500 сўм=(375*10%).

Ўзбекисюнда жории šичитан солиššа юргиш тартибига мувофпš Англияла олшнан иромаддан 15000 сум (150000*10) олиниши керак Жаъми IV мшаи солиš суммаси 30000 сум (52500-22500)га тенг.


2-мисол. Ўзбекистон Республикасида ташкил šилинган šўшма корхонанинг 30%дан ортиš устав капитали немис иш-билармонларники ва у Германияда савдо сотиš билан шугулланади. Жорий йилда ушбу корхона 1300000 сўм даромад олди. Шундан 1100000 сўм Ўзбекистонда ва 200000 сўм Герма-нияда.

Германияда тўлаган солиš суммаси 24000=(60000*40%) Ўзбекистонда тўлаиадиган солиš суммаси 55000=((350000+ +200000)/10%);

Хорижда тўлаган солиšнинг фаšат 20000 сўми=(200000*10%) ќисобга олинади, демак жаъми тўланиши керак сумма 55000 сўмга тенг ва фарš сумма 4000 сўмга šўшма корхонанинг ўзида šолдирилган даромаднинг миšцори камай-тирилади.

3-мисол. Ўзбекистон Республикасида ташкил šилинган šўшма корхонанинг 30%дан ортиš устав капитали покистонлик ишбилармонларникидир.

Олинган даромади жаъми 2500000 сўм

Шундан: Покистонда 500000 сўм Ўзбекистонда 2000000 сўм.

Покистонда тўлаган солиђи 66000 сўм (300000*20%) Ўзбекистонда тўланадиган солиšнинг суммаси 200000 сўм= =(2000000*10%).

Жаъми тўланадиган солиš суммаси 250000 сўм=(2000000+500000)/10%.

Тўланиши керак бўлган солиš суммаси 250000 сўм=(200000+50000). Демак, Покистонда тўланган солиšнинг фаšат 50000 сўми ќисобга олинади, šолган 16000 сўм эса субъ-ектнинг ўзида šолган даромади ќисобидан šопланади.

Агарда šўшма корхоналарнинг устав капиталида хориж ше-рикларнинг улуши 30%дан кам бўлса ќам солиš суммасини ќисоблаш тартиби шунга ўхшаш, лекин солиš олиш фоизи бошšа даражада бўлади.

Šўшма корхонанинг номи________________________ _____________ноќияси Давлат солиš назоратига

Šўшма корхонанинг олган даромадидан 20хх йил учун со-лиš ќисоблашКўрсаткичларКорхоанинг режаси бўйича


Тўловчининг маълумоти


Солиš назо-ратчисинииг маълумоти


1.


2.


3.


4.


5.


1


Устав капитали (01.01.20ххй)


15000000


15000000


15000000


2


Таъсисчиларнинг маб-лађлари Ўзбекистонликларники:

жаъми суммаси

9750000

9750000

9750000
улуши %

65

65

65
хорижликларники:

жаъми суммаси

5250000


5250000

5250000
улуши %

35

35

35

3.

Захира жамђармаси


4.


Захира жамђармасининг юšори миšдори (25%)

3750000


3750000


3750000


5


Субъектнинг олган ял-пи даромади

18000000

20000000


20000000


51


Сотишдан олинган да-ромад (маќсулот, иш ва хизматлардан)

-


-


-


52


Бошšа муомалавий фаолиятдан олинган да-ромадлар

800000


600000


600000


53


Молиявий фаолиятдан олинган даромадлар

1000000

900000900000


6


Субъектнинг ялпи да-ромадидан чегирилади:


6.1


Мажбурий туловлар ва ажратмалар

а)

б)

в)

г)

д)

е)ж)

з)

и)

к)


6.2


Банкнинг šисšа муд-датли кредитлари бўйича %


6.3

Рента тўловлари


6.4

Ижара туловлари


6.5


Амортизация ажратма-ларининг суммаси


6.6


Материаллар ва унга тенглаштирилган хара-жатлар


7.


Солиššа тортиладиган суммадан (5-6) šуйидагиларга чегири-лади:


7.1


Акция даромадлари ва солиš корхоналарининг устав капиталига šуйилган маб-лагларидан тушган да-ромадлар


7.2


Солиš бўйича имтиёз-лар


8.


Солиššа торталадиган даромад


9.


Белгаланган солиš да-ражаси %


10.


Давлат бюджетига тўланадиган солиš сум-маси (8х9)/100
11.


Солиš корхоналарининг дивидендларидан оли-надиган солиš суммаси (7,1*15%)/100


12.


Давлат бюджетигн ќисобланадиган жаъми солиš суммаси (10+11)


13.


Чет мамлакатда тўланган солиš суммаси


13.1


Шундан ќисобга олина-диган сумма


14.


Ќисобланган солиš суммаси (12-13)


15.


Белгиланган муддатда солиš тўлаши лозим


16.


Ортиšча туланган солиš суммаси šайтарилди.Йиллик балансни топ-шириш муддати

X


X


X


Šўшма корхонанинг бош директори _________

имзо

Бош бухгалтер _____­­­­______

имзо

М.Ў. Ќисобланган маълумотни šабул šилдим

Солиš назоратчиси __________

имзо

Хорижлик юридик шахслар фаšатгина Ўзбекистон Респуб-ликасидаги манбаларидан олган даромадлари бўйича солиš тўлайдилар.

Банк ва суђурта муомалалари бўйича олинган даромадлар-дан 30% ўйинлар, томошалар ва бошšа тадбирлардан (кодекс-нинг 3 ва 4 банди) олган даромадларидан 60% солиš тўлайдилар.

Ќар бир юридик шахс солиš тўлаши ёки тўламаслигидан šатъий назар рўйхатдан ўтиши зарур, акс ќолда ваколатхона-ларнинг олган даромадига белгиланган миšдорда солиš ва шу миšцорда жарима тўлайдилар. Хорижий юридик шахсларнинг турлари ва шакли Кўрсатманинг 5-бандида келтирилган.

(Чет эл юридик шахсларнинг даромадини солиššа тортиш ќаšида кўрсатма. 1993 йил 5 апрелда Молия вазирлиги, Солиš

šўмитаси томонидан тасдикушнган ва кейинчалик Вазирлар Маќкамасининг šатор Šарорлари билан ўзгартиришлар кири-тилган).<< предыдущая страница   следующая страница >>