shkolakz.ru 1 2 3 4


«Қазақстан Халық банкі» АҚ

Басқармасының 2011 жылғы 30 қарашадағы

сырттай отырысының № 861 хаттамасына

1-қосымша

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

«Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг»

жүйесінің ережесіне

1-қосымша»


«Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг»

жүйесінде банктік қызмет көрсету шарты


_____________қ. 20_____ «______»___________

«Қазақстан Халық банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), 20___ жылғы «____» ___________ № _______ негізінде әрекет етуші ________________________________арқылы бір жағынан және [__________________________ (бұдан әрі - Клиент), ________________________________________ негізінде әрекет етуші _______________ арқылы екінші жағынан] [_____________ (бұдан әрі - Клиент), негізінде әрекет етуші (заңды тұлға құрмаған кәсіпкердің мәртебесін дәлелдейтін құжат көрсетіледі/лицензияның деректемелері көрсетіледі)]1 бір жағынан, бұдан әрі бірлесіп - Тараптар деп, ал әрқайсысы жекелей - Тарап деп немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар,

осы Шартты төмендегілер туралы жасады.


1-бап. Шарттың мәні


1.1. Осы Шартта пайдаланылатын барлық терминдер мен түсіндірмелер оларға «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесінде банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарында (бұдан әрі – Талаптар) берілген мәнге ие.

1.2. «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесінде (бұдан әрі - Жүйе) банктік қызмет көрсету шарты бойынша Банк Клиенттің тапсырмасы бойынша Жүйеде электрондық банктік қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Клиент бұл қызметтердің ақысын осы Шартта қарастырылған талаптармен төлеуге міндеттенеді.

1.3. Тараптар Жүйеде операциялар жүргізуде пайдаланылатын электрондық сандық қол қойылған (бұдан әрі - ЭСҚ) электрондық үлгідегі құжаттар (бұдан әрі – электрондық құжаттар) қағаз түріндегі құжаттармен бірдей мәнге ие екенін және осы Шарт бойынша Тараптардың олармен бірдей құқықтары мен міндеттерін тудыратынын мойындайды.


1.4. Клиент жіберушіде ЭСҚ кілттері және куәландыру орталығында тексеруден өткен тіркеу куәлігі болған жағдайда ғана электрондық құжаттың соңында ЭСҚ жасақтау мүмкін екендігін мойындайды.

1.5. Тараптар осы Шарт бойынша өздері пайдаланатын ақпаратты және ЭСҚ қорғау жүйесі рұқсатсыз қол сұғушылықтан қорғауға, сондай-ақ электрондық құжаттардың шынайылығы мен авторын дәлелдеуге жеткілікті деп мойындайды.

1.6. Күмәнді қолмен куәландырылған құжаттарды орындағаны үшін Банк арқалайтын жауапкершілік Клиенттің жазбаша хабарландыруын алғаннан кейінгі келесі операциялық күннен бастап туындайды.


2-бап. Шарт бойынша банктік қызмет көрсету


2.1. «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесіндегі шоттар бойынша жүргізілетін операциялар мен банктік қызмет көрсету талаптары Шартқа қосымшаға – Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесінде банктік қызмет көрсету талаптарына қамтылған.

2.2. «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесінде банктік қызмет көрсету талаптары Банк пен Клиент үшін міндетті болып табылады және Клиенттің Банкте ашылған шоттарына қатысты барлық операциялар мен әрекеттерге қолданылады.

2.3. Шарт бойынша әрбір Тарап Талаптарда көрсетілген құжаттарды электрондық түрде екінші Тарапқа бере алады немесе екінші Тараптан ала алады.

2.4. Электрондық құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына және Банктік қызмет көрсету талаптарына сәйкес рәсімделуге тиіс.


3-бап. Дауларды шешу


3.1. Тараптар туындаған даулар, қарама-қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен және құру жайы Талаптарда қарастырылған комиссияда қарастыру жолымен реттеуге шаралар қолданады.

3.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған немесе даулар, қарама-қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.4-бап. Қолданылатын құқық


Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрастырылады және реттеледі.


5-бап. Шарттың әрекеті. Шарттың тілі


5.1. Шарт екі Тараптың да уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

5.2. Шарт мерзімсіз әрекет етеді.

5.3. Шарт мынадай жағдайларда бұзылады:

5.3.1. Банк пен Клиенттің өзара келісімі бойынша кез-келген уақытта;


5.3.2. барлық шарттар бұзылған және Жүйені пайдалана отырып олар бойынша операциялар жүргізіліп келген осындай шарттар бойынша Банкте ашылған Клиенттің банктік шоттарының ең соңғысы жабылған жағдайда, соңғы шот жабылған және соңғы шарт бұзылған күннен бастап шарт бұзылды деп саналады. Мұндай жағдайда Тараптар Шарт бұзылғаннан бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша есеп айырысуларды жүргізуге міндетті;


5.3.3. Шарт бұзылғанға дейінгі 10 (он) күннен кешіктірмей бұл туралы екінші Тарапты ескерткен (жазбаша хабарландыру түрінде) бір Тарап Шарттан бас тартқан жағдайда. Шарт бұзылған жағдайда Тараптар бұған дейін туындаған және Шарт бұзылған күнге дейін әрекетін тоқтатпаған бір-бірінің алдындағы барлық міндеттемелерін орындауға және шартты бұзу туралы жазбаша хабарламада көрсетілген күннен кешіктірмей өзара есеп айырысуға міндетті.

5.4. Шарт Тараптар келіскен тілде екі данада, әрбір Тарап үшін заңды күші бірдей бір данадан жасалған.6-бап. Тараптардың орналасқан жерлері, банктік деректемелері және қолдары

Банк

Клиент

«Қазақстан Халық банкі» АҚ


_______________________________________


БСК: HSBKKZKХ

СТН: 600200048129

БСН: 940140000385

______________________ филиал,

________________қ., _________көшесі,

тел.: ___________________,

тел. (оның ішінде электрондық банктік қызмет көрсетуге байланысты мәселелер бойынша жүгіну үшін): ___________________ (Байланыс орталығы),

факс: ________

Заңды мекен-жайы:_________________________

тел/факс___________________________________

СТН2: ____________________________________

БСН (ЖСН)3: ______________________________

ЖСК № ________________ ________________

___________________________________________


Банктен

________________________________

қолы

м.о.

Клиенттен

____________________________________

қолы

м.о.Бұрыштамалар:

________________ _____________________

(қолы) (құрылымдық бөлімше жетекшісінің тегі)

________________ _____________________

(қолы) (орындаушының тегі)


«Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг»

жүйесінде банктік қызмет көрсету шартына

қосымша


«Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг»

жүйесінде банктік қызмет көрсету талаптары

(Талаптар)


МАЗМҰНЫ


1-бап. Пайдаланылатын терминдер

2-бап. Жүйеде қызмет көрсету

3-бап. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4-бап. Etoken pass құрылғысы мен шешуші тасымалдаушыны пайдалану

5-бап. Банктің комиссиялық сыйақысы

6-бап. Тараптардың жауапкершілігі

7-бап. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

8-бап. ЭСҚ пайдалануға байланысты дауларды шешу тәртібі

9-бап. Форс-мажор

10-бап. Талаптардың әрекет ету мерзімі

11-бап. Қорытынды ережелер
следующая страница >>