shkolakz.ru 1

Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлкі бар кейбір жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы
«Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бірге «Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекет-тік мекемесі ұсынған құжаттарды қарап, Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 20 шілдедегі Жер кодексінің 81-бабының 2-тармағының 2) тармақшасына, 84-бабының 2-тар-мағының 4), 5) тармақшаларына, 85-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6-тарауына, Өскемен қаласы әкімдігінің 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 11314 қаулысына сәйкес, Өскемен қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлкі бар келесі жер учаскелерін:

1) онда орналасқан құрылыстары және ғимараттары бар, нысаналы мақсаты автожанармай құю станциясын орналастыру үшін жеке меншік құқығында М.Н. Зивинаға тиесілі, Қаныш Сәтпаев атындағы даңғылда орналасқан кадастрлық нөмірі 05-085-091-043, ауданы 0,1121 га жер учаскесі;

2) онда орналасқан құрылыстары және ғимараттары бар, нысаналы мақсаты кемпингтің бөлігін орналастыру үшін жеке меншік құқығында Б.А. Жакуповқа тиесілі, Қаныш Сәтпаев атындағы даңғылда орналасқан кадастрлық нөмірі 05-085-091-678, ауданы 0,5896 га жер учаскесі мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлкі бар көрсетілген жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару датасы 2011 жылғы 1 қыркүйек.

2. Келісімдеу рәсімдерін жүзеге асыру үшін көрсетілген жер учаскелерінің меншік иелері «Өс-кемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне келеді.

3. «Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен «Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-лар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнама-да белгіленген тәртіпте осы қаулыдан туындайтын басқа да шаралар қабыл-дасын.


4. «Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлкі бар көрсетілген жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығаруға бюджеттен қаражат қарастырсын.

5. «Өскемен қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы қаулыны қабылданған сәтінен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.


Өскемен қаласының

әкімі И. Әбішев


1. Акимат принимает постановление о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.


2. В течении трех календарных дней публикуется принятое постановление.


3. Не позднее трех календарных дней после опубликования постановления

собственнику направляется письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд с приложением к нему проекта договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд по почте с обязательным получением уведомления о получении почтового отправления

Уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд как юридическое притязание подлежит государственной регистрации


4. Акимат представляет в маслихат проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в двухмесячный срок с момента получения собственником уведомления о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества.

6. Проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества рассматривается постоянной комиссией маслихата не позднее двухнедельного срока с момента его внесения с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.


При достижении соглашения о стоимости выкупаемого имущества договор о выкупе утверждается акиматом, согласовывается маслихатом и подписывается собственником.

При недостижении соглашения о стоимости имущества акимат обращается в суд по истечению 3 месяцев с момента уведомления собственника.


7. Основанием принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд является договор о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд или решение суда.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления акимата города Усть-Каменогорска

«О принудительном отчуждении

для государственных нужд некоторых

земельных участков»Перечень сведений, которые необходимо отразить

Информация государственного органа-разработчика

1.

Название проекта

О принудительном отчуждении

для государственных нужд некоторых

земельных участков

2.

Государственный орган-разработчик

ГУ «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» совместно с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска»

3.

Обоснование необходимости принятия про-екта

Основанием для подготовки проекта постановления является строительство транспортной развязки согласно схеме магистралей городского и внешнего транспорта, выполненной в составе генерального плана города Усть-Каменогорска, утвержденного постановлением правительства РК № 1749 от 03.11.09 г.


4.

Предполагаемые социально-экономические или/и правовые последствия в случае приня-тия проекта
5.

Предполагаемые финансовые затраты
6.

Конкретные цели и сроки ожидаемых ре-зультатов в случае принятия проекта, эффек-тивность вносимых предложений
7.

Причины отсутствия визы руководителя го-сударственного органа, в компетенцию кото-рого входят вопросы, отраженные в проекте
8.

Сведения о том, какие нормативные акты были приняты ранее по вопросам, рассмат-риваемым в проекте, и как разработчик их исполнял
9.

Необходимость последующего приведения ранее принятых актов в соответствии с про-ектом
10.

Иные сведения


Начальник ГУ «Отдел

земельных отношений

города Усть-Каменогорска» Б. Акрамов


«Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты кейбір жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы»

Өскемен қаласы әкімдігінің қаулы жобасына

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Қаулының жобасы «Өскемен

қаласының жер қатынастары бөлімі»


мемлекеттік мекемесімен енгізілген

Б. Акрамов

«____»________ 2011 ж

Келісудің міндетті минимумы:


Келісілді:


Қала әкімінің орынбасары

А. Брусенцов

«____»________ 2011 ж

Қала әкімі аппаратының басшысы

Қ. Оразбаев

«____»________ 2011 ж

Заңгерлік бөлімінің меңгерушісі

А. Ермекпаева

«____»________ 2011 ж

Өскемен қаласының сәулет және

қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік

мекемесінің бастығы

М. Сагатов

«____»________ 2011 ж

Қала әкімі аппаратының жалпы

бөлімінің меңгерушісі

С. Бахтиярова

«____»________ 2011 ж

Құқықтық сараптаманы жүргізген:

___________________

Мәітіннің дұрыстығына сараптама жүргізген:

____________________


Ресімдеу және келісу сараптамасын жүргізген:

____________________Орындаушы

Т. Корнилович, тел 24-82-69 «____»________ 2011 ж


Өскемен қаласы әкімдігінің «Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты кейбір жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы» қаулы жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ


№№

Қамтып көрсетуге тиісті мәліметтердің тізімі
Мемлекеттік әзірлеуші органның ақпараты

1.

Жобаның атауы

Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты кейбір жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы


2.

Мемлекеттік әзірлеуші орган

«Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

3.

Жобаны қабылдауға қажетті негіздеме

Қаулы жобасын дайындау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 қарашадағы № 1749 қаулысымен бекітілген Өскемен қаласы бас жоспарының құрамында орындалған қалалық және сыртқы көлік магистральдері сұлбасы бойынша көлік торабын салу негіздеме болып табылды

4.

Жобаны қабылдаған жағдайдағы болжамды әлеуметтік экономикалық немесе / және құқықтық салдары
5.

Жобаны іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар
6.

Жобаны қабылдаған жағдайдағы күтетін нәтижелердің нақтылы мақсаты мен мерзімдері, енгізілген ұсыныстардың тиімділігі
7.

Жобада көрсетілген мәселелер құзырына кіретін мемлекеттік орган басшысы бұрыштамасының жоқ болу себептері
8.

Жобада қаралған мәселелер бойынша қандай нормативтік құқықтық актілер бұрын қабылданғаны және әзірлеуші қалай оларды орындағаны туралы мәліметтер
9.

Бұрын қабылданған актілерді алдағы уақытта жобаға сәйкес келтіру қажеттігі
10.

Басқа мәліметтер


«Өскемен қаласының жер қатынастары

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы Б. Акрамов


Өскемен қаласы әкімдігінің «Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты кейбір жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы» қаулы жобасына

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления акимата города Усть-КаменогорскаӘкімдік мүшелерінің

АЖТ

ФИО членов акимата


Көзқарасы мен ұсынысы Мнение и предложение

Қол қойылған күні Дата

1

Брусенцов Андрей Анатольевич
2

Желякова Оксана Анатольевна
3

Нұрғазиев Асқар

Қисаұлы
4

Оразбаев Қайрат

Назарұлы
5

Нұрлан Жанэт

Нұрланұлы
6

Бұқабаева Күлсара

Әбілмәжінқызы


Келісу парағын толтырған

Лист согласования заполнил Б. Акрамов


2. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» принять меры, вытекающие из данного постановления.


1. опубликовать данное постановление

2. вручить уведомление собственникам земельных участков

3. провести переговоры с собственниками, договорится о цене


Кроме того необходимо:

1. провести независимую оценку имущества и земли

2. предусмотреть в бюджете средства на выкуп