shkolakz.ru 1
Бекітемін:


«Қазпочта» АҚ АОФ Директорының орынбасары

____________________М. Казбеков


Тендерді жүзеге асыру туралы хабарландыру


«Казпочта» АҚ (010000, Астана қаласы, Әүезов к., 13 ү. www.kazpost.kz.) Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 108 үй, мекенжайда орналысқан «Қазпочта» АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Д. Рымжанов 2013 жылға АОФ-тың ғимаратында сервистік қызмет көрсету сатып алу бойынша ашық тендер өткізу туралы хабарлайды.

Сатып алынатын тауардың мөлшері және толық спецификациясы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Сатып алуды жүзеге асыру бойынша өткізілетін ашық тендерге Қазақстан Республикасы, «Самрұқ Қазына» АҚ тікелей және жамана жататын акциялардың (қатысу үлестерін) елу және одан да көп дауыс беру пайыздарын «Самрук Казына» АҚ-мен және заңды тұлғалармен сатып алудың «Ұлттық әлауқаттық қоры» Ережесіне сәйкес көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетін барлық ықтимал өнім берушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2012 жылдың желтоқсан айының 14 жұлдызын қоса есептегенде, сенбі, жексенбі күндерден басқа күндері сағ. 9-00 дан 18-00 дейінгі, үзіліс 12-45 дан-14-00 дейінгі мына мекен жайдан алуға болады: Көкшетау қ., Абай көшесі 108, каб. № 321.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесі тегін ұсынылады.

Ықтимал өнім берушілер ашық тендерге қатысудың өтінімдерін конвертке салып жабылған түрінде «Қазпочта» АҚ Ақмола облыстық филиалына, мына мекен жайға ұсынады Көкшетау қ., Абай көшесі 108, каб. № 321.

Өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2012 жылдың 28 желтоқсанда сағат 10-00-ге дейін.

Өтінімдер салынған конверттер 2012 жылдың
28 желтоқсанда сағат 10-30-де мына мекен жайда ашылады : Көкшетау қ., Абай көшесі 108, 4 қабат.

Ықтимал өнім берушілер өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.


Қосымша ақпараттар мен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7162) 25-48-68, ішкі 220


Сатып алу жөніндегі бас маманы: Н. Ержанова


Утверждаю:

И.о. Директора АОФ АО «Казпочта»

__________________М. Казбеков


Форма объявления о предстоящем тендере


АО «Казпочта» (010000, г. Астана ул. Ауезова, д. 13, www.kazpost.kz.), в лице директора Акмолинского областного филиала АО «Казпочта» Д. Рымжанов находящегося по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 108, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам услуг по сервисному обслуживанию (клининг) зданий (помещений) и территорий Акмолинского областного филиала АО «Казпочта» на 2013 г.

Объем и полная спецификация указаны в тендерной документации.

К открытому тендеру допускаются все потенциальные поставшики отвечающие квалификационным требованиям, согласно Правила закупок акционерным обществом «Фонд Национального благосостояния «Самрук- Казына» и организациями пятьдесят или более процентов акции (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно, с 14 декабря 2012 г включительно, кроме субботы, воскресенье, с 9-00 до 18-00 часов, перерыв: 12 ч. -45 мин. до 14 ч.-00 мин. по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 108, каб.321.

Пакет копии тендерной документации предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие в открытом тендере, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в Акмолинский областной филиал АО «Казпочта» по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 108, каб.321.

Окончательный срок представления тендерных заявок - до 10-00 часов 28 декабря 2012 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрыватся в 10-30 часов 28 декабря 2012 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 108, 4 этаж.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по тел.: 8 (7162)25-48-68, вн. 220.


Главный специалист по закупкам: Н. Ержанова