shkolakz.ru 1 2 ... 27 28БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ПО МЕДИЦИНА


ОРТОПЕДИЯ,

ТРАВМАТОЛОГИЯ


И ОРТОТИКА


УЧЕБНИК ЗА РЕХАБИЛИТАТОРИ


Под редакцията на

Проф. д-р Борислав Владимиров, дмн


Първо издание


Издателство


Знание” ЕООД


2000


ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОТИКА


Учебник за рехабилитатори


Автори:

проф. Димитър Джеров, д.м.н.

проф. Борислав Владимиров, д.м.н.

доц. Владислав Иванов, к.м.н.


Главен редактор: проф. Борислав Владимиров, д.м.н.


СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор


ОРТОПЕДИЯ - Б. Владимиров, Д. Джеров


Методи за изследване на болни с увреди и заболявания на опорно-двигателния апарат

Клинични методи на изследване

Анамнеза

Оглед

Походка

Палпация

Обем на движение в ставите

Дължина и обиколка на крайник

Параклинични методи на изследване

Лабораторни изследвания

Рентгенологични изследвания

Сцинтиграфски изследвания

Артроскопски изследвания

Електротензометрични изследвания

Пункция

Други методи на изследване

Методи на лечение на болни с увреди и заболявания на опорно-двигателния апарат

Безкръвно лечение

Редресация и екстензия

Гипсова превръзка и гипсова техника

Физикално лечение

Водолечение.

Лечебна гимнастика

Трудотерапия


Електротерапия

Масаж

Мануална терапия

Оперативно лечение

Операции на кожата

Операции върху сухожилия, мускули и фасции

Операции върху нервите

Операции върху ставите

Операции върху костите

Гранични състояния между вариации на развитието и болестни деформации на опорно-двигателния апарат

Фамилна ставна свръхеластичност

Позиционни деформации в детската възраст

Вродени заболявания

Обща част

Вродени аномалии на крайниците като цяло

Терминални напречни аномалии

Терминални надлъжни аномалии

Интерпонирани напречни аномалии

Интерпонирани надлъжни аномалии

Вродени заболявания на гръбначния стълб и гръдния кош

Болест на Кlippel-Feil (Кlippel-Feil syndrome)

Добавъчни шийни ребра (Costae cervicales accessoriae)

Крива шия (Torticollis)

Сколиотична болест (Scoliosis)

Спина бифида (Spina bifida)

Спондилолиза (Spondylolysis)

Спондилолистеза (Spondylolisthesis)

Сакрализация на пети поясен прешлен

(Sacralisatio L-5)

Лумбализация на първи кръстцов прешлен (Lumbalisatio S-1)

Фуниевиден гръден кош (Pectus infundibuliforme)

Птичи гърди (Pectus carinatum)

Вродени заболявания на горния крайник

Високо разположена лопатка (Scapula alta, деформация на Sprengel)

Вродено изкълчване на раменната става (Luxatio humeri congenita)

Вродена синостоза на лакътната става (Synostosis cubiti congenitа, Aplasia cubiti congenita)

Вродена пълна или частична липса на лъчевата кост (Aplasia radii congenita)

Вродена пълна или частична липса на лакътната кост (Aplasia ulnae congenita)


Синдактилия (Syndactylia)

Полидактилия (Polydactylia)

Трайно блокиране на флексорното сухожилия на палеца (Tendovaginitis stenosans pollicis congenitus)

Флексо-аддукторна контрактура на палеца (Contractura flexo-adductoria pollicis congenita)

Камптодактилия (Camptodactylia)

Клинодактилия (Clinodactylia)

Вродени заболявания на долния крайник

Вродено и предизвикано изкълчване на тазобедрената става (Luxatio coxae congenita, luxatio coxae evolutiva)

Вродено изкълчване на колянната става (Luxatio genus congenita)

Вродена липса на малкопищялната кост (Aplasia fibulae congenita)

Вродена липса на голямопищялната кост (Aplasia tibiae congenita)

Вродени деформации на крака

Вродено еквиноварусно криво краче (Pes equinovarus congenitus)

Вродено плановалгусно криво краче (Pes planovalgus congenitus)

Вродено калканеовалгусно криво краче (Pes calcaneovalgus congenitus)

Вродено метатарзоварусно криво краче (Pes metatarsovarus congenitus)

Вродено метатарзоварусно криво краче (Pes metatarsovarus congenitus)

Конско (еквинусно) криво краче (Pes equinus)

Възпалителни заболявания

Възпалителни заболявания на костите

Остеомиелит (Osteomyelitis)

Възпалителни заболявания на ставите

Ревматични болести

Ревматоиден полиартрит (Polyarthritis rheumatoides)

Анкилозиращ спондилартрит (Spondylarthritis ankylopoetica, болест на Бехтерев)

Костно-ставна туберкулоза

Туберкулозен спондилит (Spondylitis tuberculosa)

Туберкулозен коксит (Coxitis tuberculosa)

Туберкулозен гонит (Gonitis tuberculosa)

Туберкулозен остеоартрит на раменната става (Omarthritis tuberculosa)

Възпалителни заболявания на сухожилията

Гноен тендовагинит (Tendovaginitis purulenta)


Туберкулозен тендовагинит (Tendovaginitis tuberculosa)

Дегенеративни заболявания

Дегенеративни заболявания на ставите

Артрозна болест

Артроза на тазобедрената става (Coxarthrosis)

Артроза на колянната става (Gonarthrosis)

Спондилоартроза (Spondyloarthrosis)

Дискова херния (Hernia discalis)

Придобито плоско ходило (Pes planus staticus, Pes planus elasticus)

Плосък напречен свод (Pes planus transversus)

Паралитично плоско ходило (Pes planus paralyticus)

Травматично плоско ходило (Pеs planus traumaticus)

Валгусна деформация на палеца на крака (Hallux valgus)

Дегенеративни заболявания на извънставните структури

Инсерционити, бурсити, периартрити и тендовагинити

Епикондилит на раменната кост (Epicondylitis humeri)

Инсерционит на m.supraspinatus (Cиндром на m.supraspinatus)

Bursitis calcarea

Периартрит на раменната става (Periarthritis humeroscapularis)

Периартрит на тазобедрената става (Periarthritis coxae)

Остър тендовагинит (Tendovaginitis acuta)

Стенозиращ тендовагинит (Tendovaginitis stenosans)

Паратендинит на ахиловото сухожилие (Paratendinitis calcanei)

Контрактура на Дюпюитрен (Contractura Dupuytreni)

Неврологични заболявания

Генерализирани неврологични заболявания

Полиомиелит (Poliomyelitis anterior acuta, детски паралич)

Детска церебрална парализа (Paralysis cerebralis)

Родова парализа (Paralysis obstretica, акушерска парализа)

Синдроми на хронично притискане на периферни нерви

Синдром на карпалния канал (Canalis carpi syndrome)

Синдром на канала на Guyon (Canalis Guyon syndrome)

Синдром на тарзалния канал (Canalis tarsi syndrome)

Късна парализа на лакътния нерв (Paralysis n. ulnaris tarda)


Синдром на предния стълбест мускул (Scalenus anticus syndrome) (Contractura musculi quadricipitis femoris)

Мускулни заболявания

Генерализирани мускулни заболявания

Прогресивна мускулна дистрофия (Dystrophia musculorum progressiva, болест на Дюшен)

Локализирани мускулни заболявания

Контрактура на четириглавия бедрен мускул (Contractura musculi quadricipitis femoris)

Асептични некрози (Oстеохондрози)

Остеохондроза на главата на бедрената кост (Osteochondrosis или necrosis aseptica capitis femoris, болест на Легг-Калве-Пертес, Morbus Legg-Calve-Perthes)

Остеохондроза на ладиевидната кост на крака (Osteochondrosis, или necrosis aseptica ossis navicularis, болест на Кьолер І, morbus Kohler І)

Остеохондроза на главите на метатарзалните кости (Оsteochondrosis, или necrosis aseptica capitis ossis metatarsi, болест на Кьолер ІІ, morbus Kohler II)

Остеохондроза на полулунната кост на китката (Osteochondrosis или necrosis aseptica ossis lunati, болест Кинбьок, morbus Kienbock)

Апофизит на голямопищялната кост (Apophysitis tuberositatis tibiae, болест на Осгут-Шлатер, morbus Osgood-Schlatter)

Кифоза (Kyphosis)

Дисециращ остеохондрит (Osteochondritis dissecans, болест на Кьониг, morbus Konig)

Смущения в развитието на епифизните растежни плочи

Адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава (Coxa vara adolescentium)

Coxa vara congenita

Болест на Блаунт (Tibia vara, morbus Blount)


ТРАВМАТОЛОГИЯ - Д.Джеров, Б.Владимиров


Видове травматични увреждания

Натъртване (contusio)

Навяхване (distorsio)

Изкълчване (luxatio)

Счупване (fractura)

Увреждане на сухожилия

Разкъсване на ахиловото сухожилие (Laesio tendinis calcanei, Achili)

Увреждания на нерви


Увреждане на n.medianus

Увреждане на n.ulnaris

Увреждания на n.radialis

Увреждане на n.peroneus

Увреждане на n.tibialis

Травматични увреждания на раменния пояс и горния крайник

Изкълчване на ключицата (Luxatio claviculae)

Счупване на ключицата (Fractura claviculae)

Счупване на лопатката (Fractura scapulae)

Изкълчване на раменната става (Luxatio humeri)

Счупване на раменната кост (Fractura humeri)

Счупвания в проксималния край на раменната кост

Счупване в областта на диафизата на раменната кост

Счупвания в дисталния край на раменната кост

Изкълчване на лакътната става (Luxatio cubiti)

Счупване на костите на предмишницата

Счупване на олекранона (Fractura olecrani)

Счупване на главата на лъчевата кост (Fractura capitis radii)

Диафизарни счупвания на лъчевата и лакътната кост (Fractura antebrachii, fractura radii et ulnae)

Счупване на лъчевата кост на типично място (Fractura radii in loco typico)

Счупване на костите на ръката

Счупване на ладиевидната кост (Fractura ossis scaphoidei)

Счупване на метакарпални кости (Fractura ossis metacarpi)

Счупване на фаланги (Fractura phalangis)

Травматични увреждания на таза и долния крайник

Счупвания на таза (Fracturae pelvis)

Изолирани счупвания на костите на таза

Счупвания на таза с прекъсване на целостта на тазовия пръстен

Счупвания на предния отдел на тазовия пръстен

Счупвания на задния отдел на тазовия пръстен

Съчетано счупване на предния и задния отдел на тазовия пръстен

Изкълчване на тазобедрената става (Luxatio coxae traumatica)

Счупване на бедрената кост (Fractura femoris)

Счупвания на бедрената шийка (Fracturae colli femoris)


Счупване на трохантерния масив (Fractura pertrochanterica)

Счупвания на диафизата на бедрената кост (Fractura diaphysis femoris)

Счупвания в дисталния край на бедрената кост

Увреждания на коляното

Счупване на капачето (Fractura patellae)

Повреди на страничните (колатерални) връзки (Laesio lig. collateralis medialis, lateralis)

Повреди на кръстосаните връзки (Laesio lig. cruciatum anterius, posterius)

Повреди на менискусите (Laesio menisci medialis, lateralis)

Счупване на костите на подбедрицата (Fractura cruris)

Счупвания на проксималния край на костите на подбедрицата

Счупване на диафизите на костите на подбедрицата (Fractura cruris diaphysaria)

Счупване на дисталния край на костите на подбедрицата (глезенни счупвания, fracturae malleolarеs)

Счупване на костите на крака

Счупване на скочната кост (Fractura tali)

Счупване на петната кост (Fractura calcanei)

Счупване на метатарзалните кости (Fractura ossis metatarsi)

Исхемична контрактура на Фолкман

Болест на Зудек (Sudeck syndrome)

Травматични увреждания на гръбначния стълб

Счупване на прешлени (Fracturae vertebrae)

Счупвания на израстъците на прешлените

Счупвания на телата на прешлените.

Счупвания на гръбначния стълб със засягане на гръбначния мозък


ОРТОТИКА - Вл.Иванов


Изследване на ортопедично болен за назначаване на техническо помощно средство

Ампутации и протезиране на горните и долни крайници

Ампутации на крайниците

Специална част

Ампутации на горния крайник

Ампутации на долния крайник

Ампутации при деца

Физиология и патология на чукана

Чукана като нов орган

Недостатъци и болести на чукана


Грижи за чукана и близките до нивото на ампутацията стави

Протезиране на горните крайници

Видове протези

Протезиране на долните крайници

Видове протези

Ортези за горен крайник

Шини при увреди на сухожилия

Шини при увреди и операции на нерви

Шини при контрактури

Шини за имобилизация

Шини при хронични полиартрити

Шини за профилактика на контрактури при хемипарези

Шини за вродени аномалии

Ортези за долен крайник

Ортези при периферни нервни увреди (вяла парализа)

Ортези при централни нервни увреди (спастични парализи)

Ортези за крака

Ортопедични обувки

Ортези за гръбначния стълб

Ортези за трупа


ПРЕДГОВОР


Настоящият учебник по “Ортопедия, травматология и ортотика” за рехабилитатори бе написан главно във връзка с нуждите на обучението по новата учебна програма. Надяваме се, че това ръководство ще бъде необходим справочник и за всички работещи вече рехабилитатори и други специалисти в тази област.

В този вид и обем, учебникът се издава за първи път. Разпределението на нозологичните единици съответства на общовъзприетата класификация на болестите. Специално внимание е обърнато на принципите на рехабилитация при ортопедично болните, особено след операции и специфични манипулации.

С оглед на специфичния характер на рехабилитацията при използване на ортезни и протезни средства, специално внимание е обърнато на тяхната техническа и практическа характеристика.

Авторите се надяват, че рехабилитаторите и другите специалисти ще разполагат с едно полезно за тяхната ежедневна дейност ръководство.

Като всяко първо издание, навярно, има непълноти и слабости. Ще очакваме с благодарност критични бележки и препоръки.

Авторите

ОРТОПЕДИЯМЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ С УВРЕДИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ


Всеки болен с ортопедично заболяване и травматични увреждания на опорно-двигателния апарат трябва да бъде изследван щателно, при което се използват различни методи. Поради това, че някои болни с нервни или други заболявания подлежат в по-късни етапи на ортопедично лечение, е необходимо познаването на някои от методите на изследване и в други специалности.


Клинични методи на изследване

Анамнеза

Щателно събраната от болните или родителите на децата анамнеза дава много данни относно изясняването вида на заболяването - вродено или придобито, механизма и времето на възникването на заболяването или травмата, вида на нараняващия агент, проведеното лечение, прекарани или съпътстващи заболявания и т.н. Получените при събирането на данните факти трябва да се преценяват критично от изследващия, поради това че болните или близките им често свързват възникването на заболяването със случайна травма, простуда или друг етиологичен фактор.


Оглед

Огледът на болния дава много обективни данни за заболяването. Той се извършва в легнало и изправено положение и при движение. Най-добре е изследването да се извършва при разсъблечен болен, независимо от това коя част на опорно-двигателния апарат е засегната. Този начин на изследване гарантира, че няма да се пропусне основното страдание, което може да се случи, ако се предоверим на оплакванията на болния. Последният често се оплаква от болки в коленната става, тогава когато уврежданията са в тазобедрената, или от болки в подбедрицата при наличие на плоско стъпало. Освен това изследването на болния съблечен позволява да се установят лесно компенсаторни изменения, локализирани по-далече от основната деформация. В зависимост от общото състояние на болния, вида на заболяването или травмата той може да заеме активно, пасивно или принудително положение. Търсят се кръвонасядания, отоци и различни деформации. Някои от деформациите са толкова характерни, че още при огледа може да се постави диагнозата. Откриват се контрактури и ръбци от по-рано прекарани интервенции или травми и други кожни промени. Огледът при изправено положение позволява да се определят видът на стойката, конституционалният тип на болния (адипозо-генитален, астеничен), положението на главата, контурът и дължината на шията, височината и разположението на двете лопатки, формата на гръдния кош, наклонът на таза и др. Установяват се изкривявания на гръбначния стълб в сагиталната и фронталната равнина, симетричност и дължина, както и характерни деформации на крайниците (варусни, валгусни, рекурвация, антекурвация), водещи до изместване на нормалните оси на натоварване, което е особено важно при долните крайници.(

следующая страница >>