shkolakz.ru 1 2


«Қазақтелеком» АҚ жылғы 20___ жылғы «___»_______№ бұйрығына 4- қосымша

Приложение 4 к Приказу АО «Казахтелеком» от «___»________20___ года №____


______ жылғы «__»____________ №____ телекоммуникация қызметтерін көрсету үлгі шартына

«__»___________ жылғы №____ iD Phone/Business Trunk қызметін көрсетуге қосымша келісім


Бұдан әрі «Оператор» деп аталатын «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы атынан _____жылғы «___»__________ № _____Бас сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақтелеком» АҚ филиалы-______________________________ бас директоры, бір

тараптан және бұдан әрі «Абонент» деп аталатын ___________________________________________________атынан ___________________________________________________________негізінде әрекет ететін _____________________________ екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, мына төмендегілер туралы осы _____ жылғы «__»________ №___ iD Phone қызметін көрсету үлгі шартына (бұдан әрі ­ – Шарт) ____ жылғы «__»________ №____қосымша келісімді (бұдан әрі –Қосымша келісім) жасасты.


1. Қосымша келісімнің мәні


 1. Қосымша келісімнің талаптарына сәйкес Оператор Абонентке Абонент таңдаған кез келген тарифтік жоспар бойынша Абонентке iD Phone/Business Trunk қызметін көрсетеді (бұдан әрі – Қызмет), ал Абонент осы Қызметке ақы төлейді.

 2. Абонентке ___________________терминалды қосу орнының мекенжайы бойынша ________________________________________

___________________________________________________________ iD Phone/Business Trunk нөмірі, Business Trunk арнасы беріледі. Екі немесе одан артық iD Phone/Business Trunk нөмірін, Business Trunk арнасын қосу кезінде iD Phone нөмірлерінің тізбесі Қосымша келісімге №1-қосымшада көрсетіледі.2. Ақы төлеу тәртібі


3. Егер Абонент жабдықты инсталляциялап, Қызметке өз бетінше қосылса, Қызметке қосу және оны көрсету төлемі Оператордың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес Абонентке бірдейлендіру кодын берген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң жүргізіледі және ол Оператор мен Абонент арасында жасалған телекоммуникация қызметтерін көрсету шарты бойынша көрсетілетін телекоммуникация қызметтерінің жалпы шотына қосылады.

4. Егер Абоненттің жабдығын инсталляциялауды Оператор жүргізсе, Қызметке қосу және оны көрсету төлемі Оператордың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес Қызметті қосу және көрсету фактісі бойынша есептелінеді және ол Оператор мен Абонент арасында жасалған телекоммуникация қызметтерін көрсету шарты бойынша көрсетілетін телекоммуникация қызметтерінің жалпы шотына қосылады.

5. Абонент ақы төлеуді Шарт талаптарына сәйкес жүргізеді.


3. Қызметті көрсету тәртібі


6. Оператор Қызметті көрсетудің техникалық мүмкіндігі болғанда, сондай-ақ Абонент мына талаптарды орындағанда өзінің шарттық міндеттемелерін орындайды:

1) Егер Қызметтің өтінішін ресімдеу кезінде Абонент көрсеткен бастапқы деректер дұрыс болса;

2) Егер Қызметке қатынау жүзеге асырылатын телефон нөмірі күзет сигнализациясына қосылмаса;

3) Егер Абонент пен Оператор арасында жасалған Телефон байланысы қызметтерін көрсетудің басқа да шарттары бойынша Оператор алдында Абоненттің мерзімі өткен берешегі болмаса.

7. Қызметті көрсетудің техникалық мүмкіндігі болмағанда, Оператор себебін көрсете отырып, Абонентке Қызмет көрсетуден бас тартады.

8. Қызмет көрсету Қосымша келісім жасалғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде басталады.

9. Абоненттің Қызметтен бас тартуын Оператор аутентификациялық деректері, жеке басын куәландыратын деректері бар, сондай-ақ Абоненттің қолы қойылған Абоненттің өтініші негізінде тіркейді. Оператор осындай өтінішті алған жағдайда, Қызметті көрсету өтініште көрсетілген күннен бастап тоқтатылады, өтініште нақты күні көрсетілмесе, Абоненттің Қызметтен бас тарту туралы өтініш берген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні өткен соң тоқтатылады.


10. Абоненттің Қызметтен бас тартуы оны осы Шарт және Қосымша келісім бойынша бар берешек сомасын төлеуден босатпайды.


4. Оператордың міндеттері


11. Оператор:

1) Шартты жасау орны бойынша бір елді мекеннің шегінде Қызметтің сапасын қамтамасыз етуге;

2) Абоненттің қалауы бойынша не болмаса ресімделген өтініш талаптарының негізінде абоненттік жабдықты жұмыс күйіне келтіруді және Қызметтің жұмыс істеуін көрсетуді жүзеге асыруға. Оператор Абонент жағында жұмыс күйіне келтіру жұмыстарын орындағаннан кейін Қосымша келісімге №2-қосымшаға сәйкес жұмысты тапсыру-қабылдау актісі жасалады;

3) http://www.telecom.kz, http://idphone.kz интернет- ресурстарда көрсетілген телефондар бойынша Қолдау қызметінен телефонмен кеңес алу мүмкіндігін беруге;

4) Көрсетілетін Қызметтің саны мен сапасын есепке алуға, Қызметті көрсетудегі бұзушылықтардың алдын алу мен жою бойынша уақытылы шаралар қабылдауға;

5) Абоненттің өтінімі бойынша Оператордың телекоммуникация жүйесіндегі стансылық және желіжолдық бұзылымдарды жоюға;

6) Қосымша келісім бойынша қызметтердің төлемақысы уақытылы төленбегені үшін Қызметке қатынау жабылған жағдайда, Абоненттің жеке есепшотындағы берешек өтелген сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде Қызметке қатынауды ашуға;

7) Абоненттік терминалдың нақты жұмыс істемеген кезеңі үшін немесе Қызметтің қолжетімсіз болуы Абоненттің кінәсінен болмаса, ай сайынғы төлемақы сомасын қайта есептеуге;

8) Абоненттің жеке кабинетінде Абоненттің бірінші авторландырудан кейін бірдейлендіру кодын қайталап пайдалануға жол бермеуге;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Абоненттің авторландырылған, аутентификациялық деректері мен бірдейлендіру кодына үшінші тұлғалардың тиісті өкілеттіктері болуынан басқа жағдайларда, мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға таратпауға міндетті.5. Абоненттің міндеттері


12. Абонент:

1) Көрсетілген қызметтер ақысын уақытылы және толық көлемде төлеуге;

2) Авторландырылған, аутентификациялық деректер мен бірдейлендіру кодын құпияда сақтауға, өз ресурстарын жұмыс күйіне келтіруде бұл ресурстарды үшінші тұлғалардың жауапсыз пайдалануына жол бермейтін тиісті шараларды қабылдауға, сондай-ақ осындай оқиғалар болған жағдайда тиісті түрде жедел жауап әрекетін жасауға;

3) Жергілікті телекоммуникация желіжолдары желісіне бұзылған, сәйкестік сертификаты жоқ абоненттік жабдықты (ADSL-модем, SIP-терминал, VOIP-шлюз, бағдарламалы телефон және т.б.) қоспауға;

4) Қызметті Шарт жасалған жердегі бір елді мекен шегінде пайдалануға;

5) Қызметті пайдалану кезінде пайда болған бұзылымдар туралы Операторға тез арада хабарлауға;

6) Қызметті үшінші тұлғалардың пайдалануының алдын алу шараларын қабылдауға;

7) Оператордың желісі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ халықаралық заңнамаға қайшы келетін ақпарат жолдамауға;

8) Қарап-тексеру, жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін терминалдар, байланыс жабдықтары мен құралдары орналасқан орынжайлар мен аумаққа Оператор өкілдерінің кіруін қамтамасыз етуге;

9) Өзінің шығып кетуі жайлы, өзінің мәртебесінің өзгергені туралы, тегінің өзгергені туралы Операторға бір апталық мерзімде жазбаша хабарлауға;

10) Қызметтен бас тартатын жағдайда Операторға Оператордың Қызметті көрсетуін тоқтатуы болжанған күнге дейін кемінде 5 жұмыс күні бұрын жазбаша ескертуге;

11) Оператордың талабы бойынша Қызметті алу үшін пайдаланылатын жабдық типін хабарлауға;

12) Қызметті адамның ар-намысына тиетін, зорлық-зомбылық пен экстремизді насихаттайтын, нәсілдік, ұлттық және діни араздық тудыратын, бұзақылық немесе алаяқтық мақсаттарды көздейтін материалдарды тарату үшін пайдаланбауға;

13) Қызмет арқылы кез келген әдістермен авторлық және басқа құқықтармен толық немесе ішінара қорғалған бағдарламалық жасақтамалар мен басқа материалдарды иесінің немесе оның өкілетті өкілінің рұқсатынсыз жібермеуге, жарияламауға, бермеуге, қайталамауға немесе таратпауға;


14) Өз IP-адресін, басқа желілік протоколдарда қолданатын адрестерін, сондай-ақ Оператордың желісіне деректер беру кезіндегі өзге де қызметтік ақпараттарды бұрмаламауға;

15) Оператордың жабдықтары мен бағдарламалық жасақтамасының жұмыс күйіне келтірулерін өзгерту мақсатында әрекет жасамауға немесе Оператордың жабдығы/бағдарламалық жасақтамасының жұмысында іркіліске әкелуі мүмкін басқа әрекеттерді жасамауға;

16) Оператор желісінің ресурстарына рұқсатсыз қосылу әрекетін жасамауға, желілік шабуылдар жасамауға және желіні бұзуға қатыспауға, соның ішінде:

а) Абонентке тиесілі емес Оператор желісі элементтерінің (компьютерлер, басқа жабдықтар немесе бағдарламалық жасақтама) қалыпты жұмысын бұзуға бағытталған әрекеттерді жасамауға;

б) рұқсатсыз қатынауға, соның ішінде ерекше артықшылығы бар рұқсатпен Оператордың желісіне (компьютерлер, басқа жабдықтар немесе ақпараттық ресурсқа) қатынауға бағытталған әрекеттер, кейіннен осы қатынауды пайдалану, сондай-ақ Абонентке тиесілі емес бағдарламалық жасақтама мен деректерді иесінің немесе аталған ақпараттық ресурстың әкімшілерінің келісімінсіз жою немесе өзгертуді жүргізбеуге;

в) Оператор желісі жабдығына желілердің жалғануын және оның жекелеген элементтерінің қолжетімділігін тексеруге қажетті ең аз көлемінен асатын паразиттік жүктеме түсіретін мағынасыз немесе пайдасыз ақпаратты беру әрекеттерін жасамауға;

17) Қызметті үшінші тұлғаларға тапсырмауға және сатпауға.


 1. Қызметті үшінші тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсету үшін пайдаланбауға;

 2. Қызметті басқа абоненттерге қасақана мазасыздық туғызу мақсатында қолдануға жол бермеуге.

 3. Қызметті байланысты ұйымдастыру принциптері және шарттық міндеттер бұзылатын, сонымен қатар Операторға материалдық зиян келтіретіндей етіп трафиктің заңсыз, рұқсатсыз оригинациясы және терминациясы үшін пайдаланбауға;
 4. Трафикті өткізу үшін белгіленген талаптарды бұза отырып, Қызметті пайдаланбауға;


 5. Трафиктің заңсыз, рұқсатсыз оригинациясы немесе терминациясы мақсатында Қызметті пайдаланған кезде Оператордың шығындарын толық көлемде өтеуге міндетті.6. Оператордың жауапкершілігі


13. Оператор:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қосымша келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауға;

2) Тарифтік жоспардың талаптарына сәйкес Қызметтің сапасына жауапты болады.

14. Оператор:

1) Абоненттің Қызметті пайдалану нәтижесіндегі шығындарына;

2) Абонентке Қызметті көрсетуден Абонент үшін болуы мүмкін жағымсыз салдар үшін;

3) Операторға тиесілі емес бағдарламалық жасақтама немесе жабдықтардағы іркілістер кезіндегі Қызмет көрсетудегі үзілістерге;

4) Интернет желісінің жекелеген сегменттерінің жұмысы мен қолжетімділігіне;

5) Қызметті алу үшін Абоненттің пайдаланатын жабдығы мен бағдарламалық жасақтамасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты болмайды.

15. Қызметті алу үшін Абоненттің авторландыру, аутентификациялық деректері мен бірдейлендіру кодын пайдалану нәтижесінде Абонент пен үшінші тұлғалар арасында даулар орын алса және олар шешілмесе, ол даулар үшін Оператор жауап бермейді;

16. Оператор интернет желісі арқылы уақытша немесе тұрақты түрде қолжетімсіз болатын тораптар немесе серверлермен ақпарат алмасу мүмкіндігіне кепілдік бермейді.


7. Абоненттің жауапкершілігі

17. Абонент:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қосымша келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауға;

2) Абоненттің сәйкестендіру кодын, авторландыру, аутентификациялық деректерін енгізу кезінде орын алған үшінші тұлғалардың кез келген (оның ішінде рұқсатсыз) іс-әрекеттеріне, сондай-ақ олардың салдарына;

3) Қызметті Қосымша келісім жасалған жердегі елді мекен шегінде қолдануға;

4) Қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға жауапкершілік алады.8. Дүлей күш жағдайлары


18. Тараптар осы Қосымша келісімге байланысты міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті деңгейге жеткізбей орындағаны үшін, егер орындамағаны (тиісті деңгейге жеткізбей орындағаны) Қосымша келісім жасасқаннан кейін пайда болған төтенше және дүлей күш жағдайлары болып табылса (Қосымша келісім бойынша өз міндеттемелерін Тараптардың орындауына кедергі жасаған табиғи апаттар, өрт, техногенді авариялар және апаттар, инженерлік имараттар мен коммуникациядағы авариялар, көпшілік тәртіпсіздіктер, әскери әрекеттер, лаңкестік актілер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік актілері), жауапкершіліктен босатылады.

19. Қосымша келісім міндеттемелерін орындау мерзімін өткізген Тараптың міндеттемелерді орындау мерзімі басталғаннан кейін пайда болған жағдайларға сүйенуге құқығы жоқ.

20. Осы Қосымша келісімнің 18-тармағында көзделген дүлей күш жағдайлараның әрекеттерінен зардап шеккен Оператор дүлей күш жағдайларының пайда болу сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және тоқтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде http://www.telecom.kz интернет- ресурсында тиісті ақпаратты орналастыруға міндетті. Егер дүлей күш жағдайларының әрекеті http://www.telecom.kz интернет- ресурсында серверінде қажетті ақпаратты орналастыруға кедергі тудырса, Оператор жоғарыда көрсетілген мерзімде (5 жұмыс күні) кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына дүлей күш жағдайлары туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

21. Дүлей күш жағдайлары басталғанда осы Қосымша келісім бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі қандай да болмасын шығындарды өтеусіз осы жағдайлар жалғасатын мерзімге сәйкес кейінге шегеріледі.


9. Басқа да талаптар және дауларды шешу

22. Қосымша келісім оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және___________________________________________


__________________________________________________________

шектеусіз мерзімге/ мерзімге дейін (керегін көрсету)

қолданылады.

23. Оператор Қосымша келісім талаптарын өзгертуге, оның ішінде қолданыстағы тарифтерді өзгертуге, Қосымша келісімге қосымшалар енгізуге құқылы, мұндай өзгерістер туралы хабарламаны өзгерістер күшіне енуден 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей http://www.telecom.kz, http://idphone.kz интернет- ресурсында жариялайды.

24. Оператор Абонент Қосымша келісімнің 5 және 7- бөлімдерінде жазылған талаптарды бұзған жағдайда Қосымша келісімді біржақты бұзуға құқылы.

25. Абонент жаңа тарифтерді немесе Қосымша келісімге жаңа талаптар енгізумен келіспеген жағдайда, Абонент бұл жөнінде Операторға Оператор http://www.telecom.kz, http://idphone.kz интернет- ресурсында хабарлама жариялаған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Қосымша келісім жаңа тарифтер енгізілген сәттен немесе Қосыша келісімнің жаңа талаптары енгізілген сәттен бастап бұзылған болып саналады.

26. Тараптар арасындағы Қосымша келісімнен келіп шығатын және онда реттелмеген қарым-қатынастар Шартқа сәйкес реттеледі.

27. Абонент «iD Phone» қызметіне қатынау үшін авторландыру деректерін немесе Жеке кабинетке қатынау үшін бірдейлендіру кодын жоғалтқан жағдайда, жоғалған деректерді Абонентке қайтадан хабарлауды Оператор Абоненттің жазбаша өтінімі бойынша жүргізеді, онда жеке есепшот иесінің, байланысу тұлғасының аты-жөні және Абонентке жоғалған деректерді жеткізу үшін ақпаратты беру тәсілі (пошта, электронды пошта, факс және т.б.) көрсетіледі және тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі қоса беріледі.

28. Қосымша келісім әр Тарапқа бір-бір данадан заң күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалған.


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге арналған Қосымша келісім әр Тарапқа бір-бір данадан және үшіншісі – аймақтық қазынашылық органдарда тіркеу үшін үш данада жасалады және оның тіркелу сәтінен бастап қолданысқа енеді.

29. «Абонентке бөлінген iD Phone/Business Trunk нөмірлер және басқа құралдар мен байланыс желіжолдарының тізбесі» №1-қосымша және «Жұмыстарды тапсыру- қабылдау актісінің нысаны» №2- қосымша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

30. Бюджеттік ұйымдар үшін:


Бюджеттік бағдарламаның коды____________________________.

Бюджеттік сыныптауыш коды _____________________________.

Бюджеттік бағдарламаның, кіші бағдарламаның және спецификацияның атауы _____________________________________.

Қосымша келісімнің сомасы __________________________ теңге.

Оператор Қосымша келісім сомасы шығындалғаннан кейін Абонентке Қызмет көрсетуді тоқтата тұруға құқылы.


10. Тараптардың Заңды мекенжайы, деректемелері және қолы

Байланыс операторы: _______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

БСН _______________________________________

СТН _______________________________________

ЖСК ______________________________________

БСК_______________________________________

Есепшот: ___________________________________

Қолы: _________________


Абонент: ____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

БСН________________________________________

ЖСН________________________________________

СТН: _______________________________________


ЖСК: _______________________________________

БСК: _______________________________________

Есепшот: ____________________________________


Қолы: __________________


Дополнительное соглашение № ____ от «____» _______ ___ года на предоставление услуги iD Phone/Business Trunk

к Типовому договору № _____ от «____» _________ ____ года

на оказание услуг телекоммуникаций


Акционерное общество «Казахтелеком» в лице Генерального директора _________________________________ – филиала АО «Казахтелеком», действующего на основании Генеральной доверенности № _____ от «___» _______________, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №____ (далее – Дополнительное соглашение) к Типовому договору на оказание услуг телекоммуникаций от «__» _________ года № ______ (далее – Договор) о нижеследующем.


1. Предмет Дополнительного соглашения


 1. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Оператор предоставляет Абоненту услугу iD Phone/Business Trunk по любому из выбранных Абонентом тарифных планов (далее – Услуга), а Абонент оплачивает данную Услугу.

 2. Абоненту выделяется номер iD Phone/Business Trunk, канал Business Trunk________________ по адресу места подключения терминала ________________________________________________

________________________________________________________. При подключении двух и более номеров iD Phone/Business Trunk , каналов Business Trunk перечень номеров iD Phone указывается в Приложении №1 к Дополнительному соглашению.

2. Порядок оплаты


 1. В случае, если Абонент инсталлирует оборудование и подключается к Услуге самостоятельно, плата за подключение и оказание Услуги производится по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента выдачи Абоненту кода идентификации в соответствии с действующими тарифами Оператора и включается в общий счет за услуги телекоммуникаций, предоставляемые по заключенному между Оператором и Абонентом Договору на оказание услуг телекоммуникаций.

 2. В случае, если инсталляция оборудования Абонента производится Оператором, плата за подключение и оказание Услуги начисляется по факту подключения и предоставления Услуги в соответствии с действующими тарифами Оператора и включается в общий счет за услуги телекоммуникаций, предоставляемые по заключенному между Оператором и Абонентом Договору на оказание услуг телекоммуникаций.

 3. Оплата производится Абонентом в соответствии с условиями Договора.


3. Порядок предоставления Услуги

 1. Оператор исполняет свои договорные обязательства при наличии технической возможности предоставления Услуги, а также при выполнении Абонентом следующих условий:

 1. Если исходные данные, указанные Абонентом при оформлении заявления на Услугу, являются корректными;

 2. Если номер телефона, с которого будет осуществляться доступ к Услуге, не подключен к охранной сигнализации;

 3. Если Абонент не имеет просроченной задолженности перед Оператором по другим Договорам на оказание услуг телефонной связи, заключенным между Абонентом и Оператором.

 1. При отсутствии технической возможности предоставления Услуги Оператор отказывает Абоненту в предоставлении Услуги с указанием причины отказа.

 2. Предоставление Услуги начинается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Дополнительного соглашения.
 3. Отказ Абонента от Услуги регистрируется Оператором на основании заявления Абонента, содержащего аутентификационные данные, данные, удостоверяющие его личность, а также подпись Абонента. В случае получения Оператором такого заявления предоставление Услуги прекращается с даты, указанной в заявлении, при отсутствии в заявлении чётко указанной даты – по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи Абонентом заявления об отказе от Услуги.


 4. Отказ Абонента от Услуги не освобождает Абонента от оплаты суммы имеющейся задолженности по Дополнительному соглашению и Договору.4. Обязанности Оператора


 1. Оператор обязан:

1) Обеспечить качество Услуги в пределах одного населенного пункта по месту заключения Договора;

2) Осуществить, по желанию Абонента либо на основании условий оформленного заявления, настройку абонентского оборудования и продемонстрировать работоспособность Услуги. После выполнения Оператором настроечных работ на стороне Абонента составляется акт сдачи-приемки работ согласно Приложению №2 к Дополнительному соглашению;

3) Предоставить возможность получения телефонных консультаций Службы поддержки по телефонам, указанным на интернет - ресурсах http://www.telecom.kz, http://idphone.kz;

4) Вести учет количества и контроль качества предоставляемой Услуги, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений в предоставлении Услуги;

5) По заявке Абонента устранять станционные и линейные повреждения систем телекоммуникаций Оператора;

6) При закрытии доступа к Услуге за несвоевременную оплату услуг по Дополнительному соглашению открыть доступ к Услуге в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента погашения задолженности на лицевом счете Абонента;

7) Производить перерасчет сумм ежемесячной платы за период фактического бездействия абонентского терминала либо недоступности Услуги не по вине Абонента;

8) Предотвратить возможность повторного использования кода идентификации после первой авторизации Абонента в Личном кабинете Абонента;

9) Не разглашать авторизационные, аутентификационные данные и код идентификации Абонента третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий на допуск к такой информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.5. Обязанности Абонента


 1. Абонент обязан:

1) Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных Услуг;

2) Обеспечить сохранность авторизационных, аутентификационных данных и кода идентификации в тайне, принять надлежащие меры по настройке своих ресурсов, препятствующей недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать соответствующим образом при обнаружении подобных случаев;

3) Не подключать к сети местных линий телекоммуникаций неисправное, не имеющее сертификата соответствия абонентское оборудование (ADSL-модем, SIP-терминал, VOIP-шлюз, программный телефон и т.д.);

4) Использовать Услугу в пределах одного населенного пункта по месту заключения Договора;

5) Немедленно сообщать Оператору о неисправностях, возникших при пользовании Услугой;

6) Принять меры по предотвращению использования Услуги третьими лицами;

7) Не отправлять по сети Оператора информацию, противоречащую законодательству Республики Казахстан, а также международному законодательству;

8) Обеспечивать доступ представителям Оператора в помещения и на территории, где расположены терминалы, оборудование и средства связи для их осмотра, ремонта и технического обслуживания;

9) В недельный срок письменно уведомлять Оператора о своем выбытии, об изменении своего статуса, об изменении фамилии;

10) В случае отказа от Услуги письменно уведомить Оператора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения предоставления Оператором Услуги;

11) Сообщать по требованию Оператора тип оборудования, используемого для получения Услуги;

12) Не использовать Услугу для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, преследующих хулиганские или мошеннические цели;


13) Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым способом посредством Услуги программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или его полномочного представителя;

14) Не фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых протоколах, а также прочую служебную информацию при передаче данных в сеть Оператора;

15) Не осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в работе оборудования/программного обеспечения Оператора;

16) Не осуществлять попыток несанкционированного доступа к ресурсам сети Оператора, проведения или участия в сетевых атаках и сетевом взломе, в том числе не совершать:


 1. действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов сети Оператора (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту;

 2. действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к ресурсу сети Оператора (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификацию программного обеспечения или данных, не принадлежащих Абоненту, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса;

 3. передачу на оборудование сети Оператора бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитарную нагрузку на это оборудование, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов;

17) Не передавать и не продавать Услугу третьим лицам;

18) Не использовать Услугу для оказания услуг телекоммуникаций третьим лицам;

19) Не допускать использования Услуги в целях преднамеренного причинения беспокойства другим абонентам;

20) Не использовать Услугу для несанкционированной, незаконной оригинации и терминации трафика, при котором нарушаются принципы организации связи и договорные обязательства, а также наносится материальный ущерб Оператору;

21) Не использовать Услугу для прохождения трафика в нарушение установленных требований;

22) Компенсировать убытки Оператора в полном объеме в случае использования Услуги в целях несанкционированной, незаконной оригинации или терминации трафика.


6. Ответственность Оператора


 1. Оператор несет ответственность за:

1) Выполнение своих обязательств по Дополнительному соглашению в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) Качество Услуги в соответствии с условиями тарифного плана.

 1. Оператор не несет ответственности за:

1) Убытки, понесенные Абонентом в результате пользования Услугой;

2) Возможные нежелательные для Абонента последствия, возникшие вследствие предоставления Абоненту Услуги;

3) Перерывы в предоставлении Услуги в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Оператору;

4) Функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет;

5) Обеспечение безопасности оборудования и программного обеспечения Абонента, используемого для получения Услуги.

 1. Оператор не несет ответственности по спорам, возникшим между Абонентом и третьими лицами в результате использования авторизационных, аутентификационных данных и кода идентификации Абонента третьими лицами для получения Услуги, и не разрешает их, если таковые возникнут между Абонентом и третьими лицами;
 2. Оператор не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.
7. Ответственность Абонента

 1. Абонент несет ответственность за:

1) Выполнение своих обязательств по Дополнительному соглашению в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) Любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, имевшие место при введении кода идентификации, авторизационных, аутентификационных данных Абонента, а также за их последствия;

3) Использование Услуги в пределах населенного пункта по месту заключения Договора;

4) Использование Услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


8. Обстоятельства непреодолимой силы

 1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с Дополнительным соглашением, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) явились чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, нормативные акты государственных органов Республики Казахстан и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Дополнительному соглашению), наступившие после заключения Дополнительного соглашения.

 2. Сторона Дополнительного соглашения, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.
 3. Оператор, пострадавший от действия обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 18 Дополнительного соглашения, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения и в течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы разместить соответствующую информацию на интернет – ресурсе http://www.telecom.kz. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы препятствует размещению необходимой информации на интернет – ресурсе http://www.telecom.kz, Оператор в вышеуказанный срок (5 рабочих дней) обязан разместить информацию об обстоятельствах непреодолимой силы в любом из средств массовой информации.


 4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Дополнительному соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.


9. Прочие положения и разрешение споров

 1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует_________________________ ___________________________________________.

бессрочно/на срок до (нужное указать)

 1. Оператор вправе изменять условия Дополнительного соглашения, в том числе изменять действующие тарифы, вводить приложения к Дополнительному соглашению, публикуя уведомления о таких изменениях на интернет – ресурсах http://www.telecom.kz, http://idphone.kz не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.

 2. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Дополнительное соглашение при нарушении Абонентом условий, изложенных в разделах 5 и 7 Дополнительного соглашения.

 3. В случае несогласия Абонента с введением новых тарифов либо с введением новых условий Дополнительного соглашения Абонент обязан уведомить Оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации Оператором уведомления на интернет – ресурсах http://www.telecom.kz, http://idphone.kz. В таком случае Дополнительное соглашение будет считаться расторгнутым с момента ввода в действие новых тарифов либо с момента ввода новых условий Дополнительного соглашения.

 4. Отношения Сторон, вытекающие из Дополнительного соглашения и не урегулированные им, регулируются в соответствии с Договором.
 5. В случае утери Абонентом авторизационных данных или кода идентификации для доступа к Личному кабинету сообщение Абоненту утерянных данных осуществляется Оператором по письменному запросу Абонента с указанием Ф.И.О. владельца лицевого счета, контактного лица и способа передачи информации, посредством которого утерянные данные должны быть сообщены Абоненту (почта, электронная почта, факс и т.д.), с приложением копии удостоверения личности.


 6. Дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языках в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, составляется в трех экземплярах – по одному для каждой из Сторон и третий – для регистрации в территориальных органах казначейства и вступает в действие с момента его регистрации.

 1. Приложение №1 «Перечень номеров iD Phone/Business Trunk и других средств и линий связи, выделенных Абоненту» и Приложение №2 «Форма акта сдачи – приемки работ», являются неотъемлемыми частями Договора.

30. Для бюджетных организаций:

Код бюджетной программы _____________________________.

Код бюджетной классификации __________________________.

Наименование бюджетной программы, подпрограммы и специфики _______________________________________________.

Сумма Дополнительного соглашения ________________ тенге.

Оператор имеет право приостановить предоставление Услуги Абоненту при израсходовании суммы Дополнительного соглашения.


10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Оператор связи:______________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

БИН ______________________________________

РНН _______________________________________

ИИК _______________________________________

БИК _______________________________________

р/счет ______________________________________

Подпись: _________________


Абонент: ____________________________________________

______________________________________________________


______________________________________________________

БИН _______________________________________

ИИН _______________________________________

РНН _______________________________________

ИИК _______________________________________

БИК _______________________________________

р/счет ______________________________________


Подпись: __________________следующая страница >>