shkolakz.ru 1

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/20263, 0331/62050

Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9

tel. + 359 (0) 331/20263,+359 (0) 331/62050

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.comИзх.№ _____________/_____________2012 г.


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АСЕНОВГРАД


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Емил Викторов Караиванов – Кмет на Община Асеновград

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Асеновград за 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уважаеми ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с въвеждане в експлоатация на детска градина находяща се в кв. “Запад”, реализирана по проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст” и необходимостта от назначаване на персонал и осигуряване на средства за издръжка на дейността е необходимо да се направи актуализация на бюджет 2012 в частта общински дейности, Дейност 2311 “Целодневни детски градини” и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи, Дейност 311 “Целодневни детски градини”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 85 ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и мотивите посочени в обяснителната записка, предлагам Общински съвет Асеновград да вземе следното


РЕШЕНИЕ:


  1. Променя бюджета на община Асеновград за 2012 г. както следва:

    1. Местни приходи - увеличава § 2701 “Общински такси за ползване на детски градини” с 46 466 лв. (било 450 000 лв., става 496 466 лв.)

    2. Разходи за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, разпределени по параграфи, съгласно приложение № 1.

    3. Разходи за местни дейности, разпределени по параграфи, съгласно приложение № 2.

2. Променя бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити за 2012 г., директора на ОДЗ “Зорница”, разпределени по параграфи, съгласно приложение № 3.


Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ

Кмет на Община Асеновград


Съгласувал:/п/

Айтен Салим

Директор Дирекция „Правно нормиране”

Мария Палатева/п/

Директор Дирекция „Финанси”


Изготвил:/п/

Мария Ташева

Ст. експерт „Образование”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


МЕСТНИ ПРИХОДИ

Отчетът към 30.06.2012 г. в § 2701 “Общински такси за ползване на детски градини” е 246 699 лв. Във връзка с изпълнение на Решение № 413/11.07.2012 г. на ОбС – Асеновград и увеличение броя на децата от новосформираните групи към ОДЗ “Зорница” увеличение в размер на 46 466 лв.


РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ (Приложение №1)


Съгласно нормативната уредба държавните дейности, които се финансират от държавата (заплати, оситурителни плащания) могат да се дофинансират от местни приходи.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ПМС 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., финансирането на разкритите след 1 януари 2012 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за общинските бюджети.


От м. Септември 2012 г. се предвижда въвеждане в експлоатация на детска градина находяща се в кв. “Запад”, реализирана по проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”. За целта е необходимо да се осигури финансиране на дейността. За осигуряване на нормален образователно-възпитателен процес е необходимо да се назначи специализиран и помощен персонал. Общата численост на персонала е 19 щатни бройки. Тъй като групите са новосформирани, те не фигурират в информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката – АДМИН – М, към 01.02.2012 г. и не могат да получат държавно финансиране за м. Септември-м. Декември 2012 г. Това налага дофинансиране с общински приходи на средства за заплати и осигурителни плащания в размер на 43 752.


РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (Приложение №2)

В бюджет 2012 на община Асеновград не са заложени средства за издръжка (храна, отопление, вода, постелъчен инвентар и облекло, материали за децата, застраховка на сградата и др) на новоизградената детска градина. Необходимите средствата са в размер на 52 714 лв.