shkolakz.ru 1 2 ... 12 13Хужанд-2010


Дар чиллахонаи дил


Дуруд, эй ыосиди фардо, шабат хуш боду р=зат хуш,

Навиншоиву ноифшо, шабат хуш боду р=зат хуш.

Видоъ, эй рафтаи ширин, шабат хуш буду р=зат хуш,

Дуруд ояндаи зебо, шабат хуш боду р=зат хуш.

Чц мераысц даруни хонаыоьи сина р=зу шаб,

Дил, эй дил, солики таньо, шабат хуш боду р=зат хуш.

Агарчц зери дасти туст, натвонц чашид охир

Аз ин ыанду аз он ьалво, шабат хуш боду р=зат хуш.

Чц гулгардон, чц атрафшон, чц жоножон муьаббат рафт,

Ба ёдаш низ салламно, шабат хуш боду р=зат хуш.

Ало, инсон, дари баста, ба р=и худ, барои худ,

Ту кай во мешавц, кай во, шабат хуш боду р=зат хуш.

Муьаббатномаьои ман ба унвони Банц Одам

Дар он боло бишуд имзо, шабат хуш боду р=зат хуш.


Себарга

Саре аз айну шину ыоф баргир,

Ки сад исму мусаммо дорц имр=з.

Мавлоно

Чун себаргаву сунбул

Бо се жузъу бо як кул

(Бе паролу бе самбул)

Меравад ьама мавжуд

Жониби Фариди худ.


Эй себаргаи аьмар,

Сар баровар аз ховар.

Нащма зан, дили чангц,

Нащмаьои афрангц.


Дил- себаргаи асрор

Мекунад фаыат такрор:

Маытаи суханьо ишы,

Ишы, ишы, таньо ишы.


********************************


Барги аввал айн,

Барги дуввум шин.

Барги саввум ыоф.

Каъбаи сурхи ту медонад

Ин се ьарферо, ки мекардам тавоф.


Ин себарга армущони ман ба жашни зодр=зи туст,

Эй азизи асри сиву чил,

Лутф кун, эй навтарин Инсони олам,

р= нагардон

Аз се барги дил.


Щафлат


Р=зе, ки нашъаьои жавонц бадал шавад

Бар раъшаьои пирц.


Таывим аз миёнаи майдон кашон – кашон

Моро барад ба г=шаи узлат,

Бар пушти пардаьои фаром=шц,

Бар сояи ьаыирц,

Шояд ьамон замон

Мо маънии саодати «ьоло» - ро

Эьсос мекунем.

Ьоло ьан=з на,

Ьоло бад – ин даводави бемантиы,

Ьоло бад – ин тааььуди беьосил,

Ьоло бад – ин талошу ьаёь=и беьадаф

Мо хешро нафас ба нафас г=р мекунем,

Мо ьежро ыадам ба ыадам сур мекунем.

Дар сари мост паркушоянда

Фикри дарёфтани мартабаву жоизаьо.

То замони щуруби лолаи дил,

То худоьофизии ьарфьову манзараву суратьо

дар бисоти ьофизаьо.

Ту намедонц, эй дили ношукр,

Ки субь жоизааст.

Баьор жоизааст.

Бирлиони шабнам,

Ангубини маьтоб,

Атсаи нилуфар аз гул=и нилии об,

Ьама инояти Парвардигор жоизааст.

Ин тамошои бадеъ

аладдавом намемонад.

Зи баъди сонияе

миёни мову олами р=шан

фурсати салом намемонад.

Пас биё,

Биё, чу жоизаи Эзидц, сапедаи субь,

Каб=тарона биё.

Зи щайб пайки баыо деь, аё хужастаьузур,

Зи бекарона биё.

Биш=й щафлати маро ба нури огоьц,

Ба шодбодии р=зу шаби равона биё.

Чаьор хонаи дил чанд баста хоьад монд,

Биё ба хонаи худ, эй туи ягона, биё.


Ин кист, ин нишаста дар чиллахонаи дил,

Дар чиллахонаи дил ьаст он ягонаи дил.

Кай тан диьад ба мурдан, бар зиллати фусурдан,

Зеро туц, туц, ту узру баьонаи дил.

Бо номи Ьазрати Ьаы, эй ишы, аз ьамин дам

Дил ноздонаи ту, ту ноздонаи дил.

Ьамьажми шабнаме шуд жущрофиёи фикрам,

Хуршеди ман, бифармо бар бекаронаи дил.

Номи маро навиштц аз ьошия бурунтар,

Номи туро навиштам ман дар миёнаи дил.


Таньо ба ьурмати ту, бо м=ьру рухсати ту

Сабзобасабз монад баргу жавонаи дил.


ЬОДИИ ЖОВИДОНА


Ваыт бо як зарба

Оыилонро Мажнун,

Омиронро ожиз,

М=ьташамьои осмонп=еро залил хоьад кард.

Нозанинонро зишт,

зиштьоро жамил хоьад кард.

Бин, ки бо даври ыамар

Тожьои ифтихоре тавыи лаънат шудаанд.

Кисаалвоньо сияькоса,

Бедирамьо соьиби суфраи неъмат шудаанд.

Ишыьое щулувви хунсардц,

Нозьое баднамотар зи кароьат шудаанд.

Сарфарозон сарзер,

Сарфур=ён ьама дар ыуллаи иззат шудаанд.

Ыосиде мепурсад:

Оё ьан=з ьам

Дили ту кор мекунад ё на?

Посухаш медиьам, ки на, ьайьот,

Дили ман рафтааст бар таътил.

Охир аз саыфи атласц

мефитад як ыандил.

Охир аз нокужо ба г=ши ыуфлбастаи мо меояд

шарфаи Азроил.

Бас. Кифоя,

Баъд аз ин дар дили худ диски дигар мемонам

Диски масрури туро,

Ишы, эй номуташобеьтарин ояи дил!

Эй фариди осмонц,

Аз ьама наьси ьаводис

Пуштибони ягонаи мо бош.

Дар ин тариыати зебо,

дар ин сулуки муборак ба

ыуллаи бузурги инсонц

Ьодии жовидонаи мо бош!


Азизи дур, ба номат каб=тарона дуруд,

Зи боми нуыравари субь сад тарона дуруд.

Чу шаьсавораи таывими тундтоз шудам,

Ба дурдасти паровар, ба бекарона дуруд.

Ба баргу гул, ба чаман, бар рухи афифи баьор

Зи номи шабнами дил дона- дона – дона дуруд.

Ба ьар касе, ки зи ыайди дирам раьоц жуст,

Ба офтоб – ба ганжури сад хизона дуруд.

Намебарад с=и ту нардбони аслу мажоз,

Зи таьтхона ба тоыи н=ьошёна дуруд.

Ьазор ыофила падруд ьам, ки бифристц,

Ьазор ыофила бар номат, эй ягона, дуруд.


Ба исми аъзами ту, эй муьаббати сармад,

Аз ин гузаштаву оянда жовидона дуруд.


Остони ростон


Пасандози ьаётам сад гуноь аст,

Ьамин як тавбаамро бар ту пешандоз овардам.

Пас аз саргаштагиьои абас

дар к=чаьои кажмакаж худро,

Ало, эй остони ростон, бар пойб=сат боз овардам.

Агарчанде, ки раьматро намешоям,

Бубахшоям…


Ман омадам, ки г=ям: Ишы аст миллати ман,

Ишы аст миллати ман, аслу жибиллати ман.

Чун номи ман ба номат дар осмон раыам шуд,

Бо туст сабз дар сабз милоду реьлати ман.

Эй зишт бо ту зебо, эй дина бо ту фардо,

Таньо ту метавонц ислоьи иллати ман.

Дар ин дайи равонц, бе ваьйи хаткашоне

Чун аст ьолати ту, чун аст ьолати ман.

Чун ишыи Эзид омад, сад ишыи зид фур= рафт,

Иззат шуду шараф шуд хориву зиллати ман.

Таньо ту мебароц аз =ьда кардани мо,

Бар худ намой охир, бар худ ьаволати ман.

Эй ишы, к=ьнагиям чун бо навият омехт,

То растухез кардц тамдиди м=ьлати ман.


Беьаёттар аз дай


На дил ба фикри ман асту на ман ба ёди ваям,

Дигар зи ишқ намесӯзад устухони наям.

Ба хасм гӯ, ки мани рафта боз меоям,

Ьазорбора, ки ҷорӯб мезанӣ зи паям.

Чу ишқ рафт, шаьодат кӣ медиьад дигар,

Ба ин ьақиқати ботил, ки ман ьанӯз ьаям.

Ьазор сол бихонӣ фақат муқаддимаам,

Ба як нигаь накунад чашми фотеьи ту таям.

Ханӯз лолаякам монда зери пуштаи барф,

Агарчи дар назарат беьаёттар зи даям.


Шартнома


Эй ыанориьо,

Ошноёни азизи ыафасц,

Устодони дарси мусиыии нафасц.

Ман шуморо

Бо чунин шартномаи зебо,

(балки сангину нораво)

Менамоям озод.

Ки шумо р=здармиён ьамора меоед

Ба ин маьаллаи бобоц,

Ба ьамин бощаки ёбоц.

Ба ыадамб=сии хуршеди гулнишеман,

Ба пурсупоси лолаву савсан,

Ба саломи ыанории дили ман.


Дар ин баьортарин лаьзаьо жавонц кун,

Бурун зи ьошияи ишы гулшинонц кун.

Дили саломати ту аз тапиш мураххас нест,

Сипоси жоизаи ёри осмонц кун.

Аз ин ьаёти дароз, эй ду аср щам х=рда,

Ту ними сонияро сарфи шодмонц кун.

Бизц, муниртарин ифтитоььоеро

Ба эьтироми ьамон як сири ниьонц кун.

Ьазор нома ба номи ту бозмегардад,

Ьазор нома ба унвони як нишонц кун.

Бимон, ки бар башарият шариат ом=зц,

Ьар ибтикор, ки, ай ишы, метавонц, кун.

Дило, ба ьурмати ин лаьзаьои нащзи нащз

Ту ьам жавона бибанду ту ьам жавонц кун.


Н+ШБОДИ БЕШАРОБ


(ангезае аз «Н=шбоди дигар»-и Анна Аьмадова)


Гулоб мен=шем,

Барои офияти гульо,

барои бахти сафедорон,

Барои зиндагии хуршед

ва ьам саломатии борон.

Барои хандаи ьар к=дак,

барои дасти дуои пир,

Барои ьар куьани зебо,

барои ьар нави нотасвир.

Барои силсилаьои субь,

барои ыофилаьои шом,

Ба эьтироми ьамин лаьза,

ки метапад дили ноором.

Барои баьману фарвардин,

барои рафтаву оянда,

Барои ман, мани нолоиы,

барои ту – туи арзанда.

Барои он ки жавонц рафт,

валек м=ьри мунаввар монд,

Баьор рахт кашид, аммо

ьан=з щунчаи дил тар монд.

Барои хиттаи аждодц,

фазои роиьапарварда,

Ба шукр, шукри к=ьу водц,

ба шукри халыи назаркарда.

Ало, сапедаи покоин,

ало тул=и шакарпора,

Ижоза деь, ки ба жон г=ям

туро дуруди дигарбора.

Дилам бад-ин зарабони тунд

чц хоьад аз фалаки н=ьту,

Барои ман, зи барои ман,

барои ту, зи барои ту,

Гулоб мен=шем.

То замоне, ки медиьад ижозати гулоб н=шидан

+, фаыат +!


Бигзор зияд як дам хуршед дар оина,

Хуршеди мано, хуш бош дар он тарафи сина.

Бар шав, ки ту ьам бошц ьаммартабаи хуршед,

Хуршед наметаркад бо бомбаву бо мина.

Бо к=чашитобиьо ин жумъаву ьар жумъа

Бозор равц, эй дил, ё масжиди одина.

Ишы омаду шоьона ыонуни дигар овард,

Дилро бинамуд озод аз парвариши кина.

Ин ишыи бариниро бурдем ба фардоьо,

Он ишыи заминиро мондем дар он дина.

Аммо ту заминиц, яъне ки бариниц,

Сабзц, ьама дам сабзц, эй ёди баьорина.

Дар к=ьнагиям мангар, ин нав шуданамро бин,

Навр=заму мер=ям чун гандуми сабзина.


ЬУШДОР


Нафаре рафт ба он с=и пардаи нилц - ба бул=ристон,

То ыиёмат намешавад ьамвор

ьамчунон пуштаи нав

пушти к=зи г=ристон.

Ба р=и мову ту ьам

дер ё зуд баста хоьад шуд

дари ин к=ьнасаро –

ин щамистону ин суруристон.

Д=ст, ин мусиыии ыадимро ьан=з мешунавц

дар ыафаси синаи ман,

Аслан ин к=ьнакитобе, ки ду ьазорсола мехобад,

Навтарин аст, навтарин гузинаи ман.

Чист, медонц, чист, медонц

кимиёи дидор.

Биё, ки чашм кушоем чун дури найсон

бо атсаи баьор,

Биё, ки оинаьоро раьо кунем охир

аз ьужуми зангор,

бимон, ки ранги ба ранг

орзуьои атласц бофад

ин дастгоьи бебадали орзубарор.

Бар ьурмати муьаббат –

ин хаткашони омадаву н – омада

бар жони интизор


Бархез, зинда бошем, эй ёр,

Бархез, зинда бошем як бор,

лоаыал як бор.


Ьамховару ьамафранг

Мурщи ыафас нафастанг,

Мурщи нафас ыафастанг.

Ду дил-дили ману ту

Ьамшиша асту ьамсанг.

Якзарб нащма дорад

Ду дил, дили шабоьанг.

Ду бандаи шабовез,

Ду шоьи субьавранг.

Урдибиьишт во кард

Як-як китоби «Аржанг».

Бо эьтимоми хуршед

Олуча оварад ранг.

Нилуфарист гардун

Бо ин шамоилу шанг.

Моро намуд бедор

Ноыуси шамс бе данг.

Гул чист, чист шабнам,

Тасбеьи ранг бар ранг.

Он кист, он ки омад

Ногаь ба хона безанг.

Эй ишы, як ту афшон

Ин чангро аз ин чанг.

Хуршедиву мароц

Ьамховару ьамафранг.


Ьарири жон ба роьат густарам, фармой, модаржон,

Бад – он ьастии зебо ьастиям орой, модаржон.

Нарав, сармад бимону офтобона ба р=и мо

Дари фардову фардои дигар бикшой, модаржон.

Кушоиш хостам дар ин гузаргоьи гираьбаста,

Дуъо кун, эй нак=фоли муборакрой, модаржон.

Чу бахшидан сифоти нозанини туст аз ощоз,

Жаьону бевафоии варо бахшой, модаржон.

Ба субьи офариниш борьо рафтиву баргаштц,

Ту медонц, ба мо барг=й сирри ной, модаржон.

Мусалло бофтам аз тору пуди ишыи беифшо,

Ьидоятхоьам, инак, ыиблаам бинмой, модаржон.


Омадам хона, дар кушо, модар,

Ассало, модар, ассало, модар.

Аз кужоям ман, аз кужоям ман,

Аз кужоц ту, аз кужо, модар.

Меьрьои туянд бепардохт

Дил ба дил, жон ба жони мо, модар.

Ыарзи ман аз ду олам афзун аст,

Бо чц раь мекунам адо, модар.

Ту ба сад жон зи ман ризоц, лек


Манам аз хеш норизо, модар.

Хидмататро накардаам, маъзур.

Сахт шармандаам, аё модар.

Жои хидмат муьаббат овардам,

Ьаы намудам ва ё хато, модар.

Худ ту ишыц, бале, фаыат ишы аст

Маънии модару Худо, модар.

Офтобона дар ьаёти ман

Жовидон кун даро – баро, модар.


Башорати нотамом

(Руж=и модарам ба ёди падари шаьидаш)

Г=ри падар кужост, намедонам,

Хоьише дорам аз баьор, ки =

ба жои ман гул гузорад

дар сари хокжои беномаш.

Бод р=бад хасу хори

манзили охираташро,

Чил чарощ афр=зад

осмони чилёсинг=

субьу шомаш.

Сураи фотиьа хонад

ьар кадом абри раьгузар

баьри оромаш.

Хок шуд,айни жавонц хок шуд

Гултарин орзуву

субьтарин андеша,

Маьтарин фитрату

хуршедтарин иыдомаш.

Ба г=ши аьли Ватан муршидона омаданист

башорати нотамомаш.

Ба дари ыулфбанди хотираьо

баъд аз ин ьам таы-таы хоьад зад

ишыи бефаржомаш.

Эй навояндагони рафтанавоз!

Нав ба нав дар вужуди тозаи шумо идома хоьад ёфт

Зиндагии аладдавомаш.


Аз щайб сипар дорам, зеро ки туро дорам,

Т=мори ыамар дорам, зеро ки туро дорам.

Аз шамс ба ыадр афзун, аз бадраи бадр афзун,

Ман чизи дигар дорам, зеро ки туро дорам.

Шодии дилам, модар, ьодии дилам модар,

Дар ишы сафар дорам, зеро ки туро дорам.

Пайванди чунин зебо, паймони чунин баржо

Бо кулли башар дорам, зеро ки туро дорам.

Дар панжараи бозам, дар пардаи овозам

Нажвои саьар дорам, зеро ки туро дорам.

Дар мажмари чашмонам, дар дайкадаи жонам

Як даста шарар дорам, зеро ки туро дорам.

Аз жузъ равам то кул, аз зарби дили ьар гул


Ман нащз хабар дорам, зеро ки туро дорам.

Меьмониву меьмонам, мемониву мемонам,

Бо он ки гузар дорам, зеро ки туро дорам.


Мактуб

Шаб боз мекунад

Ыомуси моьи нав.

Занг=ла мезанад

Ноыуси моьи нав.

Аз моьи к=ьна зод

Ыаынуси моьи нав.

Дар дасти худ бубин

Фонуси моьи нав.

Дар пушти парда чист,

Эй пардадори субь,

Эй д=ст, марьабо,

Эй дастёри субь.

Он с=, кужост, ку,

Фир=зазори субь.

Бар ман наво фирист,

Ишы, аз сетори субь.

Субь аст щунчахоб

Дар жилди пираьан.

Шайпур мезанад

Себи ыафасшикан.

Мактуби ишыи +ст

Ин барги настаран.

Таньо ба номи ту,

Таньо ба номи ман.


Агар ижоза диьц, боз мезиям, эй д=ст,

Вагарна ьар чц кунц амр, розиям, эй д=ст.

Агар гунаь кунам, аз д=захи ту бимам нест.

Саыар ьаросад аз ин худгудозиям, эй д=ст.

Надонам ин ки бароят чц фары хоьад дошт,

Агар фарангияму гар ьижозиям, эй д=ст.

Такаббур аст, ки моро залил месозад,

Зи сархамист ьама сарфарозиям, эй д=ст.

Дилам нав асту тааллуы ба асри сц дорад,

Агарчи пайкараи асри мозиям, эй д=ст.

Ба ьаыыи он ьама бигзаштаьои нуронц

Бубахш ыудрати ояндасозиям, эй д=ст.


РОЗИ ЛОЬУТ


Гул барои шабнам

Нимашаб гоьвора асту

субь тобут аст.

Пой бар хок намемонаду

бармегардад,

Шабнам аз олами поки

малакут аст.

Андар ин куфркада шабнамаки нинимарг

Чц ыадар фурсати будан дорад,

Баски шаб тифлу субь фартут аст.

Инчунин омадану рафтани ом=занда

Рози лоьут аст.

Зиндагц! Азизи ман! Эй азизи ёсинхон,


Фурсати ьамощ=шц бо ту мешавад поён.

Растухезьои ту кай хулоса хоьад шуд,

Эй дили бад-ин хурдц ьаммасоьати кайьон.

Узр неь, ки ин як дам дар гузаргаьи олам

Мо наем пурьамён, мо ьайем пурьазён.

Эй мухотаби аслц, узр неь, ки мегуфтам

Шеърьои ишыиро номаьои беунвон.

Ишы, ишыи бигзашта дар дилам ьамоно монд

Дощи аз ьама пайдо, дарди аз ьама пиньон.

Узр неь, ки мепаррад щоибона с=и ту

Ин хитобаи зебо: жони жони жони жон.


ТАВАЛЛО


Абр, абри раьмат

рехт ашки шакарц.

Тоза шуд жисми шаболуди замин

зери фаввораи нури саьарц.

Ростц, зиндагиям зиндагии аслц нест,

Ьастиям оразц асту суварц.

Сад гунаь дораму нобахшиданияш бошад

Гунаьи беишыц ё гунаьи ишыварц.

Мезиям боз таманно ба таманно

Бо ьамин як дилаки к=ьна

чу анбони ыадими сафарц.

Мезиям боз тавалло ба тавалло

Бо умеде, ки ту, эй аз ьама

бахшандаи ман,

Аз гуноьам гузарц.


Оварам сурхкитобе ба шумо эьдоц,

Жои нашраш бувад он мамлакати болоц.

Адади нашр варо як бувад, ин якторо

Ту, аё аз ьама Якто, ту фаыат мешоц.

Раькалон аст маро дафтари жон ё ыафасц,

Бо се ьарф аст алифбои дилам миноц.

Дар кужо буд, кужо монд, кужо рафту чц шуд

Ьафт шаьре, ки напаймуд дили ёбоц.

Чун мувофиы кунам охир, ки мухолиф бошад

Бо гили одии ман ин дили истисноц.

Номац, нома зи номи киву бар номи киц,

Ассало, щунчаи садм=ьр, ки ноифшоц.

Колаи к=ьна дигарбора дарояд бар м=д

В-ин суханьои ыадимц бишавад фардоц.


Дили ман чоркитоби ишы аст,

Хоку бод, оташу оби ишы аст.

Дили ман рутбаи аршц дорад,

Моьу хуршеду саьоби ишы аст.


Таь ба таь сахт муьаббатхоь аст,

Раь ба раь сахт ыимоби ишы аст.

Мурду аз мурда батар шуд ьама умр,

Боз ж=ёи азоби ишы аст.

Нозад аз мартабаи олии худ,

Ин ки бонуи жаноби ишы аст.

Он чц аз щайб ба = меояд,

На суол аст, хитоби ишы аст.

Ишыро бо чц тавонад пардохт,

Ки фаыат ишы жавоби ишы аст.


БЕХАБАРЦ


Девонаи маьаллаи мо хушбахт аст,

Зеро ки зи бадбахтии худ

харгиз хабар надорад.

Бо чашми содаи ьамешахандон

+ нусхаи ягонаи соьибыаноатист.

Ингуна хуррамеро

Дунё дигар надорад.

Ману ту дар асорати сиёьи ношукрц

анкабутона андарем.

Ману ту бадбахтем,

Зеро ки зи хушбахтии худ бехабарем.


Ыанд зан, себи шакархандаи ман,

Себи аз хулди барин кандаи ман.

Нест саыфе, ки туро овезам,

Эй ту, ыандили дурахшандаи ман.

Бо ту межангаму мебандам суль,

Аз ьама нащзи ману гандаи ман.

Ромише дориву оромиш не,

Эй ту садмарги абадзиндаи ман.

Ваьйи сабзц зи баьори дуре,

Атри улвии парокандаи ман.

Ишы, бахшо, ки тапиш дорад боз

Бе ту ьам ин дили шармандаи ман.

Мекунад раыси муножот ьан=з

Дили бар ишы наарзандаи ман.

Баъди бигзаштани ман боз ьам =ст

Нав ба нав, нав ба нав ояндаи ман.


Д=ст, аз будани бемаърифатам ьеж мапурс,

Эй сафар карда ыабат бар ыабатам, ьеж мапурс.

Он чц аз халы ниьон аст, зи Ьаы пиньон нест,

То туц оинаи шашжиьатам, ьеж мапурс.

Д=ш мегуфтамат, аз лутф ба пурсиш фармой,

Г=ям, инак, ки бикун марьаматам, ьеж мапурс.

Сад гунаь дораму шармандаам аз камгунаьц,

Эй ьама раьмату эй мащфиратам, ьеж мапурс.

Мубтадои нафасам сураи Альамди ту буд,

Хайр бахшо ба ману оыибатам, ьеж мапурс.

Ишы, бар ьурмати ширинии ьар хотираат

Нав ба нав боз биг= таьниятам, ьеж мапурс.

Бо хаёлат садафи холии ман гавьар баст,

Баъд аз ин низ бикун тарбиятам, ьеж мапурс.


ХУМОРИ НОШИКАСТА


Бобунаи абр пар фиканда,

Борони шакар шакар фиканда.

Беде, ки амома дошт аз барф,

Мажнун шуда бозу сар фиканда.

Табрик туро, баьор, табрик,

Табрик, ьазор бор табрик.


Ж= сархуши раыси об бошад,

Ьамшираи офтоб бошад.

Гулбонги шукуфтани диламро

Боре шунавц, савоб бошад.

Ёьуи гули анор табрик,

Бар пунбаи г=ши ёр табрик.


Як бор бубин даруни дилро,

Ч=бак задании жунуни дилро.

Эй бары, биё, ки барфур=зц

Оинаи нилгуни дилро.

Эй дил, дили интизор, табрик,

Нашкастани ин хумор табрик.


Мекунад лай лай щунчаи сурц,

Мекашад карнай дили шайпурц.

Метапц бе сабк, мезанц безавы,

Дили роботц, дили дастурц.

Кас намедонад, ки туйи таньо

Бо кц ьамсоя, бо кц ьамнурц.

Аз дарун гиря, аз бурун ханда,

Аз дарун лахта, аз бурун ж=рц.

Ту агар дурц, чц ыадар хешц,

Чу ыариб оц, чц ыадар дурц.

Як нафас бошц саьари солеь,

Нафаси дигар шаби дайжурц.

Эй шакарнащма, бонамактар шав,

Ш=ри ширинц, шакари ш=рц.

Ё нак=тар хон, ё бишав хом=ш,

Бо ьамин ьолат ба кц манзурц.

Аз Раю Р=шон, аз Ыуму Кошон,

Балки аз Балхц ё зи Лоьурц.

Ман, ки бигзаштам, ту киц, эй дил,

Лолаи г=рц, лолаи Турц?

Баъд аз ин ьам зан дар ьама барзан

Бонги озодц, табли масрурц!


Фариштаи фарвардин


(Эьдо ба Симини Беьбаьонц)


Ба ту салом мефиристам,

Ба ту, эй бо парастувон ьамсол,

Ба ту, эй бо парандаи дили ман ьамсин.

Ба ту, эй боди шабоьангу бощи субьойин,

Ба ту, фариштаи фарвардин.

Ба ту, эй ьамыалами сабзтарин ибтикорьои баьор,

Ба ту, эй Шоири бунафшапаёму сумансулулу настарандидор,

Ба ту, эц ёдгораи куьани зебоц,

Ба ту, эй асли навц, айни жавонц,

щулувви барноц.

Ба ту, эй щунчатарин щунча дар

ниьояти шукуфоц.

Ба ту, эй хуршедц,

Ба ту, эй миноц.

Ростц, сим ба исмиву тило бар сифатц,

Бо саьар ьамсимо,

бо шафаы ьамниятц.

Ба ту, эй номи азизат

сарлавьаи муьаббату

дебочаи таманно.

Ба ту, эй ьусни хатат

таржумаи ыум – ыуми каб=тарьо.

Ба ту, эй ьар каломат обинаботц,

Ба ту, эй ьар паёмат обиьаётц,

Салом мег=ям.

Ьамчу мафьуми «д=ст доштан»,

эй поянда

Феъли замони рафта нахоьц шуд,

Феъли замони ьоливу оянда.

Ту ба вазни сапедаву борон,

Ту ба вазни сабзаьои навхат

дар ьарими бекаронаи саьро,

Ту ба вазни ьижоии дарозу

к=таьи мавжи дарё,

Ту ба вазни ар=зи озод,

Ту ба вазни тапиши дил,

Тапиши гул,

Тапиши бод щазальо гуфтц,

Ьарчц гуфтц, ьама зебо, ьама зебо гуфтц.

Р=зу шабьои зиндагият низ

Ьамчунин номукаррару бадеъву шодоб,

Ьамчунин тозаву навонав бод.

Осмон дар сарат ьумои саъдпартав бод.

Боз ьам бостоншиносона

Дар ниьонхонаьои к=ьнаи мо

Хутути гумшударо р=шан кун.

Андарун, андарунтари дили мо

Боз ьам нишеман кун!

Боз ьам нах ба нах муьаббати худро

Ба ьам бибофу пираьан д=з,


Барои ыомати Ватан д=з!

Боз ьам ошиыона бод, ошиыонатарин

Щазали хоси беьбаьонии ту.

Боз ьам жовидона бод, жовидонатарин

Шеъри эрониву жаьонии ту!


Бирез, тифли барозида, чун гули сурц

Дар ин сукути зимистон садои шайпурц.

Туц, ки рашьаи мусиыии баьори навц,

Туц, ки номаи ояндаиву мастурц.

Хужаста омадац, эй фариштаи нозил,

Чц нащзу содац, оре, мураккаб аз нурц.

Ьалолтар зи ьилолц, аё наолуда,

Чун офтоб басе хоксору мащрурц.

Парандаи дили ман дар ыафас зи хониш монд,

Кунун паранди маъмулц асту маъмурц.

Ту омадиву дилам чун табиати фартут

Нафас кашиду раьо шуд зи ыайди ранжурц.

Ту ыосидиву зи Парвардагор овардц

Ба бенишотии офоы ваьйи масрурц.


Ьидоят бидеь бар ьидоятпазирон,

Мунодц фиристон ба жони мунирон.

Басе рафту ш=яндае ьам наомад

Ба полоиши дощи мо, дильарирон.

Чу бар осмон бингарам, г=ям, эй вой,

Мани бесаводу хати он дабирон.

Саломи мани хонашинро расонед

Ба Каъбасурощону Замзамзамирон.

Чц г=ям, ки бо садзабонц хам=шам

Дами бозпурсии Мункар Накирон.

Бубахшед, агар тарки чаь – чаь намудам,

Маро хат занед аз сафи хушнафирон.

Дилам монда дар бойгонии сина

Наву к=ьна чун «Ёдгори Зарирон».

Бимон, ишы, эй вомбарги жавонц,

Туро мебарам ман ба табрики пирон.


ШАБОЬАНГ


Шаб, ки паси шиша

Шар – шари борон шуд.

Оинаи нозук

Обилабандон шуд.

Оьи кц боло шуд.

Роьи кц поён шуд.

Тандиьиям бар ваыт

Ин ыадар осон шуд.

Дил чц жиноят кард,

К – аз ьама пиньон шуд.

Дар садафи ыонеъ

Дур шуду маржон шуд.

Рафтаму асли ман

Тоза намоён шуд.

Щайбу ьузурамро

Ишыи ту бурьон шуд.


ТАЬРИР


Бахт чист?

Мо дар иншои дабистон менавиштем.

Бахт – тимсоли ьаыиыатёбии афсона аст,

Бахт шояд чаь – чаьи занг=лаи

бедори мактабхона аст,

Бахт ину бахт он аст,

Дар хулоса менавиштем:

Бахт мафьуми азими бебаён аст,

Бахт як оинаи бетаржумон аст.

Ростц, дар р=згори тифлии мо

Осмон хушбахт буд.

Субььо, олучаьо, ьулб=йьо хушбахт буданд,

Завраыони кощазц дар ж=йьо хушбахт буданд.

Кафтарон дар г=шаи боми падар хушбахт буданд,

Нащмаьо дар шохсори навшакар хушбахт буданд.

Чашмьо хушбахт буданду

тасаввурьо басе хушбахттар,

Бегуноьц буд дар оинаьои мо мусаввар.

Бегуноьц низ бахт аст.

Дер шуд, фурсат гузашт, эй дил,

Жомаи оина аз зангор садлахт аст.

Бахт дар пиндори ширини жавонц

Чист щайр аз ж=шишу парвозу исён.

Бахт дар андешаи бетаъми пирист

Як нафас осоиши жон.

Ёр, эй ьодии бахт,

Дергаь шуд, мондац дар зери

таъсири бузурги офтоб,

Фикрьоят офтобист.

Субьаат аз донаьои бирлиони шабнам аст,

Зикрьоят офтобист.

Чун туц оинатаркиб,

аз барои ман

жамоли бахтро тасвир кун.

Марьамат кун бар ьаримам,

жустуж=ьои маро таыдир кун.

Эй дабири дафтари хуршед,

Хат зан ин нор=шании тинатамро,

хат ба хат бархон маро,

бори дигар таьрир кун.

Бори аввал бо дили ман

ьамсаодат бош.

Ьамшариат,

ьамтариыат,

ьаммуьаббат бош.


Дил, ба чц раь адо кунц фурсати даргузорро,

Ё ба мушовирц бихон субьи нафасшуморро.


Дар чц щуруби беравон дар сари шохаи уфуы

Мешунавад ьама жаьон таркиши як анорро.

Ин ьама моьу сольо, бо ьама важду ьольо

Ишы, зи ту шунидаам омадани баьорро.

Дар паси ыуфлу панжара, бастаи банди шашдара,

Баьри тапиш ижоза деь ин дили зарбдорро.

Тавбаи деркардаам то дари + расид? На?

Тоза ба тоза дидаам раьмати Кирдигорро.


РУЖ+И МАРДИ ТАНЬО


Ба шаьр хоьам рафт

Барои дидани якчанд

чарощи ьан=з зинда дар маьаллаьои ашроф.

Дар ин шабони бетараььуми дай

Чаьор к=даки ман меларзанд.

Чаьор пораи ыалби ситорас=хтаи ман,

Чаьор чашми ба домони арш д=хтаи ман.

Ба г=ри модарашон осмон ниьад чу ёдгораи нопоянда

Зи барф мармари шаффоф.

Кош, ман низ мешудам щоиб

Ьамчу аныо дар паси к=ьи Ыоф.

Лек ьоло ба жои савщотц

ба к=дакони интизорам

На чуппа – чупсу твиксу рафаэлло,

Балки

халта-халта зущол хоьам бурд.

Ба осмон аломати савол хоьам бурд.


Мо залилему м=ьташам ишы аст.

Мо равонему мущтанам ишы аст.

Дар жабини ману жабини ту

Он чц шуд аз азал раыам, ишы аст.

Дар муножоти шаб муьаббат гуфт,

Ки самовоти субьидам ишы аст.

Дар тапишномаи дили хушбахт

Сактаву садду зеру бам ишы аст.

Кист он, кист он ягонатарин,

Он ки аз фары то ыадам ишы аст.

Чун бувад бартар аз намоз намоз,

Бартар аз ишы боз ьам ишы аст.

Маытаам нест, матлаъи ишыам,

То маро рашьаи ыалам ишы аст.


ДАСТГИР


Аз арщунуни сабза тарашш=ь мезанад

Мусиыии баьор.

Пур шуд зи нащмаьои сабоьии мурщакон

Толори шохсор.

Аз фарыи бощ шаъшаа ирсол мекунад

Мансури сар ба дор.


Фармой, сабзи ман, ки ба жон мепазирамат

Бо жамъи м=ру мор.

Як орзу ьан=з наварзида мондааст

Дар ыалби интизор.

Настондаам нажибтарин лаьзаро ьан=з

Аз умри даргузор.

Бархостам дубораву жавьарнамо шудам

Аз зери сад щубор.

Бархостам, ки бо ыалами худ бурун кашам

Аз ыалби халы хор.

Эй Яккаву ягонатарин, дасти ман бигир,

Инак, ьазор бор.


Ишы меояду дил ьам ба задан меояд,

Ноыиле аз дили ту то дили ман меояд.

Хешро ин ьама сар додани мо ьад дорад,

Охир аз жониби афлок расан меояд.

Эй басо рафта, ки дар к=ргираь дармонц,

Д=ст ьам бар сари ту сангфикан меояд.

Зиндаам, зинда даруни лаьади барфистон,

Бо умеде, ки зи нав фасли суман меояд.

Ишыро тафриыа магзор, ки бо к=чаи =,

С=и Ьаы муслиму тарсову шаман меояд.

Баъди сад ыарн, ки рафтам, ту ба дунё оц,

Дили мову ту, азизам, ба сухан меояд.


ТАЗОД


Марду зан, ду ьамошёни номуросо

Бо щиреву дашном

Субьро сактаи дил мекарданд.

Риштаи пайвандро сахт чигил мекарданд.

Дар фарози шафаыовези нахли хушбахте

Чашмьои файласуфи ду ыумрии ошиы

Ыосидони осмонц буданд,

Таржумони меьрубонц буданд.

Жаьльои мураккаби бани Одамро,

Кош, он меьрьои сода хижил мекарданд.


Р=зи щуруби ьавсалаьо пир мешавем,

Дар ыайду банди мушкилаьо пир мешавем.

Бар мадду жазри мост фалак остинфишон,

Бо ьоюь=ю валвалаьо пир мешавем.

Он себи ночашидаи мо шукр ном дошт,

Мо кофарему бо гилаьо пир мешавем.

Дар мо жунуни андаки Мажнун агарчи нест,

Дар по ьазор силсилаьо пир мешавем.

Бо он ки нест фосила байни ьаёту марг,

Мо ьам бидуни фосилаьо пир мешавем.


Бар сардии ьаво натавон ин гуноь баст,

Аз сардии муомилаьо пир мешавем.

Моро, ки ьаст робита бо ишы, зиндаем,

Бо мурдани мубодилаьо пир мешавем.


ГУНАЬКОР


Субьи навхостаи фарвардин

Дастгоьи шакарбарор аст.

Таассуроти чаман

аз сафари хидматии борон чист?

Чакидаьои чаман

дар жаридаи гули садбарг

дар ьудуди ьазор нусха интишор аст.

Аз офтоб бипурс,

Ки варо чандыарна собиыаи кор аст.

Боз ьам дар ыафаси синаи дарахти себ

Нащмае бедор аст.

Сабаби тунд заданьои дилам?

ростц, ьеж намедонам,

балки таъсири баьор аст.

Эй дил, эй дил, фариштаи осц!

Мазаи бетапиширо, ки нак= донистц,

Баъд мефаьмц,

Ки тапидан чц хушгувор аст.

Д=ст, эй д=ст! Гарчи механдц,

ба ту як жумлаи бисёр сода мег=ям:

дили мову ту,

барои ба номи дил носазовор буданаш

то ыиёмат гуноькор аст.


Щуруб омаду хуршед сактаи дил шуд,

Зи ьамнишинии Исо варо чц ьосил шуд.

На офтоб бувад, он чц шаш жиьат афр=хт,

Диле чу себ зи бощи биьишт нозил шуд.

Ба хостан натавонист зулматоине

Ба фитна дар раьи мажрои субь ьоил шуд.

Дило, дай омаду чун нахл мехк=бат кард,

Ыадам гузоштанат то баьор мушкил шуд.

Гаье, ки ишы ба дастони шоирон афтод,

Асири панжараи фоилу мафоил шуд.

Ба пеши чашми ьаыиыатнамоят,эй щоиб,

Дилам ба кулли гуноье, ки дошт, ыоил шуд.

Дилам аз он дами р=шан, ки тарки щайбат кард,

Ба иттиьодияи офтоб шомил шуд.


Аз паси парда


Девонае зи ьошияи кӯча мегузашт.

Дар сари синаву дар

остини ҷомаи фартуташ

медалу ордени бисёре

аз даври шӯравӣ,


(ки аз куҷое дарёфта буд)

раь ба раь савти мутантан мезод.

Сархушу маст аз ин силсиламусиқиьо

Девонаи содадил ба ьар раьгузаре

Хуққаи оҷ мекушод.

(яъне шаддадандони гуьарчинашро

ба ханда во мекард)

Ьама ороста будему як ӯ жандақабо,

Ьама беьавсала будему як ӯ пурьайюьо.

Мерафту кафзанон

Ханда бар мантиқи дунё мекард.

Зоьираш хандахариши ьама буду аслан

Мазьакаи зиндагонии ьамаи моро

аз паси парда тамошо мекард.


Ту «Фиьц мо фиьц» ба ман бархон,

Ояи огаьц ба ман бархон.

Себзор аст шеъри шаш ыитъа,

Аз сифоти биьц ба ман бархон.

Ьофизона зи бощи аслу мажоз

Яшти сарви сиьц ба ман бархон.

Ту пуропур зи нащмаи +йц,

Ман тиьиям, тиьц, ба ман бархон.

Ханда зан, эй тафарружи хуршед,

Шаьриц, ё деьц, ба ман бархон.

Ыаь – ыаьи гул шунав зи пушти ыафас,

Булбули чаь –чаьц, бар ман бархон.

Хусраво, ин муромурц кофист,

Бонги зеьозиьц ба ман бархон.


Ман бо баьор робитаи сабз ёфтам,

Бе ихтиёр робитаи сабз ёфтам.

М=ьри се ьарф дар лаби худ бо лабони ж=

Себаргавор робитаи сабз ёфтам.

Инак, чаьор хонаи дилро кушодаам,

Бо ту чаьор робитаи сабз ёфтам.

Хуршедрашьа шуд нигаьи нащзбини ман,

Ба м=ру мор робитаи сабз ёфтам.

То мекунам риояи ыонуни щунчаьо,

Бо неши хор робитаи сабз ёфтам.

Ояндаро чц фол кушоям, ки ьолиё

Бо д=шу пор робитаи сабз ёфтам.

Чун печакам, ки бо тани шодоби зиндагц

Тори ба тор робитаи сабз ёфтам.

Бо ьар сулули ошиыи худ бо сулули субь

Ман сад ьазор робитаи сабз ёфтам.


Муколама


Писари панҷсолаам

бо камоли рағбат мепурсад:


 • Насаби ман чист?

 • Насаби ту Каримзода.

 • Насаби офтоб чист?

 • Намедонам.

 • Насаби дарё чист?

 • Насаби дарёро низ намедонам.

 • Насаби шаҳпараки холкӯби зебо чист?

 • Насаби шаҳпараки холкӯби зеборо низ намедонам.

 • Насаби осмону як ситораи рӯшан,

 • Насаби навбаҳору як гулаки тоҷи хӯрӯс,

 • Насаби ҳафтранги паркушода чун товус,

 • Насаби гурбаи ёзида ба паҳлӯи танӯр,

 • Насаби қофилаи ресмоннамои мӯр,

 • Насаби кабки қафас чист?

 • Писарам. Ман насабномаи ёрони туро,

ростӣ, намедонам.

 • Балки, оре, бешак,

Насаби он ҳамаи офаридаҳои Худо ҳам чун туст,

яъне Каримзода,

балки Каримдода.

Писарам мезавқад.

(Аз чунин ҳамнасабӣ сахт хушаш меояд)

Ман ба худ мегӯям:

 • Чи саволе душвор,

Чи ҷавобе сода…


Ман нотаи офтобро медонам,

Шабзамзами моьтобро медонам.

Дар фасли баьорхезии ж=шишьо

Пар-пар задани ьубобро медонам.

Он ыосиди шодиовари хусрави субь-

Хуршеди тилорикобро медонам.

Ьарчанд, ки ш=ра зад дили фартутам,

Ширин тапиши шубобро медонам.

Одреси дили туро намедонам ман,

Кай он раьи касмаёбро медонам.

Бар д=ш гирифтаам гуноьи ьама халы,

Шодам, ки ьамин савобро медонам,

Аз гум шудани дурри дарун бехабаранд,

Ин мардуми гармхобро медонам.

Сад барги дили ту хондаам, дигар ьеж,

Мазмуни ьамин китобро медонам.

Медонами ман ба жуз намедонам нест,

Ту асливу ман ьижобро медонам.следующая страница >>