shkolakz.ru   1 ... 7 8 9 10 11 12 13

Ьар чц додам,они туст

Шота Руставели


Аз зери харобаьо сухан мег=ям,

Аз байни шикастапораьо менолам.

Бар халы ьар он чц доштам, мебахшам,

Ин аст дубора хоьишу омолам.


Ьарчанд, ки беьаёт чун даймоьам,

Ьарчанд, ки бастаам ба р=и ьама дар.

Сад шукр, ки боз мешиносанд маро,

Сад шукр, ки боз мекунандам бовар.

январи 1959

Ленинград


Таронаи падруд


Не маро шакархандест,

Не суруду не с=ьбат.

Аз азал дилам мехост

Ьамраьат кунам ыисмат

Аввалин ситезеро

Пур зи бещамиву ноз.

Охирин наьориро

Сарду хушку беовоз.

1959


Ман ба тилфон намекунам бовар,

Ьам на бар радиову телеграф.

Кард ыонуни хешро роиж

Хулыи ваьшии ман ба ш=ру шааф.


Медароям ба хобьои ьама,

Гарчи бо ту намекунам парвоз.

Мепарам ьар кужо,ки мехоьам,

Мекунам фатьи ьар ситещу фароз.


24-октябри 1959

Красная Конница

Ленинград


Маро бо ыисмати мудьиш натарсон

Ва ьам бо яъси дилгири шимолц.

Намедонц,жудоц ном дорад

Нахустин иди мо, иди хаёлц.


Агарчанде, ки маь ьамсайри мо нест,

Намегирем истиыболи хуршед.

Вале ин т=ьфаьои каснадида

Зи ман таыдим мебодат шаби ид.


Чц т=ьфа? Акси ман дар оби р=дак,

Ки чашмаш шаб ба шаб бикшода бошад.

Нигоьам кай тавонад бозгардонд

Ба арш он нажмро, к- афтода бошад.


Ва ин акси садои бемадорам,

Ки ваыте буд шодобу баьорц.

Кунун бар ыар – ыари зощони Маскав

Ту бе дилларза г=шатро супорц.

Бимон, то сардии ин р=зи пойиз


Шавад бар шаьди фасли гул мубаддал.

Малакзодо, бикун ёдам, бикун ёд,

Азизам, лоаыал то барфи аввал.

1959


«Мусаввадаьои камаровц»

Эй олиьаи ашк !

Марина Цветаева


Инак,дар инзивояму бибрида

Аз шавыу шодиву ьама гирудор.

Ин г=шаро чу р=ьи нигаьдор аст

Анб=ьи щафси решаи жангалзор.


Моем, мо дур=за ьама меьмон

В- ин зиндагист одати побаржо.

Бар г=шам ояд аз раьи гардуньо

Ьар дам танини даъвати ду ово.


Жуз ду садо дар он тарафи девор

Дар буттазори кайьаи атрафкан

Як бутта байласон тару шодоб аст

Чун номаи Марина ба номи ман.

1961


Себаргаи маскавц


1.Ыариб дар албом


Тундар,ки наъра зад, ту ба ёд оварц маро,

Г=ц, ки =ст ошиыи раъди щиревзан.

Як пора осмон чу шавад арщувоннамуд,

Дилро дубора с=з диьад оташи куьан.


Як р=зи маскавц ьама ин р=й медиьад,

Р=зе, ки ман зи шаьри шумо мекунам фирор.

Чун меравам ба манзили дильоь,бо шумо

Монад ьамеша сояи ман мисли ёдгор.


2.Бе унвон


Зи байни Маскави идонаи сард

Жудоиьои мо жорист, жорц.

Дар он жое,ки мехонед шояд

Нахустин чопи назми с=гворц.


Зи ьацрат мешавад чашмонатон боз,

Чц? Ин сон зуд? На, на, балки, оре.

Ва ин фир=заафлоки шаби ид

Ва олам мечамад дар бещуборц.


Чунин зебо жудо ьаргиз нагашта

Касе аз ьам дар ин дунёи фонц.

Шуморову маро ин бахти ноёб

Муяссар шуд барои ыаьрамонц.


3. Н=шбоди дигар


Барои бовари сабзи ту,

барои меьру вафои ман,

Барои он ки дили моро

жуз ин дигар набувад меьан.


Агарчи мову туро карданд

асиру бастаи сад жоду,

Кужост боз зимистоне

чунин бадеву чунин нек=.

Кужо самои тилонаыше

пур аз салиби фур=зонфар,

Дарозтар зи ьамин пульо

кужост боз пуле дигар.

Барои он ки ьама бигзашт,

ьама умеду нишоти пор,

Намедиьанд дигар моро

дубора рухсати як дидор.

Барои он ки ьар он чц буд,

зи хоби ман бидиьад овоз,

Гузаштаьо паси дар монда,

даре, ки ьеж нагардад боз.


1961-1963


Инак, ин тирамоьи нексамар,

Ки чунин дер хаймааш орост.

Понздаь навбаьори гулгардон

Натавонистам аз замин бархост.


Ман заминро ба чашми дил дидам,

Уфтодам, ки гирамаш ба канор.

Ва замин бар вужуди ранжурам

Дод аз щайби худ тавону мадор.


Комарово

1962


Сергей Есенин

Шомест ложвард, шомест, маьжабин,

Ман низ будаам барнову нозанин.

Рафт он дами мунир, он фасли беназир,

Бар щусса х=рданам дер аст, дер, дер.


Жонам фусурдаоь, чашмам тиьинигоь,

Эй бахти нилгун, шабьои ширмоь.


***


Тозагульо видои ман г=янд

Сар хамонда ба нозу раъноц.

Г=иё баъд аз ин намебинам

Р=и ёру диёри бобоц.


Чц кунам, меьрубони ман, чц кунам,

Боз ьам чашми ташна бикшоям.

Ларзаи жонкании худро ьам

Чун навозиш кунун пазироям.


Дар лабонам табассуми ьайрат

Зиндагиро гузаштаам зи канор.

Оыибат даррасидаам, оре,

Ьама дар даьр мешавад такрор.


Баъди ман дигаре биёяд, лек

Настурад щуссаьои д=шинро.

Бисарояд ба г=ши фардоьо

Нащмаьои равонтар аз инро.Меьрубоневу меьрубони дигар

Баъдьо дар баьори м=ъжизабанд

З – ин тарона маро ба ёд оранд

Чун гули бешабеьи бемонанд.

Соли 1998


Марина Светаева


ДАР ПОНЗДА{СОЛАГB

Алораuми фаромeшb сарояд

Зи xони ман каломи «понзда[ сол».

Чаро зуд омад айёми балоuат,

Халосb набвадам дигар аз ин [ол.


{амин дирeз аз суб[и шакарханд

Миёни тeс[о мегаштам озод.

{амин дирeз мeи бегулола

Ра[ора[ хуррамb мекард эxод.


Ба[ор аз гунбади ноrусхона

Маро мекард даъват бар шукуфтан.

Ба ин шeхак иxозат буд ваrте

Барои ро[ рафтан, дод гуфтан.


Чb пеш ояд? Чb нокомb? Чb сон бохт,

Фиреби сар ба сар, манъи [ама кор.

Чу пур шуд понзда[ солам, ба гиря

Xудо гаштам зи тифлиям ба як бор.


1911


* * *

Рeзакон, рeзакони тиллоb,

Ку дигар гeша[ои хилвати мо.

Марuзорон пуроб мехуфтанд,

Нилгунтар зи Окаи зебо.


Ба ку[андайр ханда мекарданд,

Зирфун[ои пири гулбардeш.

Мезад андар миёни боuи rадим

Деги пурнак[ати мураббо xeш.


Пуштаро тасмапеч мекарданд,

Абр[ои раванда сeи Худо.

Мезад орому навxилову кабуд

Мавx бар мавx Окаи тан[о.


Бачагb, бачагb, дубора бибахш,

Ранг бар ранг шаддаи марxон.

Ба Таруса 1 – ба ша[раки дилбанд

Бозде[ рeз[ои тобистон.


1911


БА УНВОНИ БАЙРОН

Аз суб[и эътибори Шумо фикр мекунам

В-аз суб[и рeз[ои дурахшандаи Шумо.

Аз он замони дур, ки нога[ зи rайди хоб

Бедор гаштаед [ам иблису [ам Худо.

Мекард дар тасаввури ман абрувонатон


Андар фарози машъали чашми Шумо тулeъ.

В-аз хуни бостонии поке, ки менамуд

Бо мавx[ои тоза зи шарёнатон руxeъ.


Аз он ки панxа[ои дарози Шумо чb нарм

Мерафт байни силсилаи мeи мавx-мавx.

Дар кeву барзану [ама xо ташнаи Шумо

Во монда буд дидаи муштоrи фавx-фавx.


Аз rалби он касон, ки Шумои басе xавон

Фурсат наёфтед барои шинохтан.

Дар он замон, ки рeшану хомeш мешуданд

Бар [урмати Шумо [ама ма[[ои анxуман.


Толори нимтираи махмалкашидае

Дар пардаи тасаввури ман мешавад мунир.

В-амвоxи шеър[о, ки ра[ора[ сурудаем

Ман бар Шумо, Шумо ба ман аз xeшиши замир.


Андеша мекунам зи [амон як кафи uубор,

К-аз чашму аз лабони Шумо монда ёдгор.

В-аз xумла чашм[о, ки [ама хок гаштаанд,

Тан[о манам паёми Шуморо умедвор.


Ялта, 24 сентябри 1913


БАРОИ БЛОК 2

Меравb ту, меравb бар uарби хуршед,

Дида медeзb ба нури шоми тобон.

Меравb ту, меравb бар uарби хуршед,

Наrши поят мешавад гум байни бeрон.


Аз бари тирезаам бе[ис гузашта

Бар хамeшистони барфb мени[b по.

Порсои ман, бадеуссурати ман,

Эй диламро дода анвори таоло.


Фат[и rалби ту намехо[ад дили ман,

Эй ки бо як ра[ равонb содиrона.

Бар кафат, к-он хаста шуд аз дастбeсон,

Ман намонам бeсаи худро нишона.


Ман туро бо ном сeи худ нахонам,

Даст[оямро наёрам сeи дастат.

Балки аз дурb бар он тар[и муrаддас

Саxда орам, саxда бар нури аластат.


Ла[зае созам таваrrуф в-аз сари сидr

Боз бар зону фитам дар домани барф.

Дар лабам исми шарифи ту бибeсам

Шомго[он гeшаи пиро[ани барф.Аз [амон маъво, ки бо фарру бузургb,

Меравb ту бар хамeшистони мафrуд.

Rудсии ман, [окими xону дили ман,

Рeшанb де[, рeшании поку масъуд.


2 майи 1916


Ба Анна А[мадова 3

Аннаи хуршедла[ни Руси ман,

Бишнав овози маро аз бод[о.

Ман ба xуброни гуна[ ро[b кунам

Xониби ту о[, о[и бесадо.


Бозгe, эй осмони сeхта,

З-ин ду чашмони сия[ аз сeзи xон.

Мекунам таъзим[ои хокбeс,

Рe ба сeи e зи дашти зарфишон.


Xeйбори сабзи xангал, наrл кун,

Ин ки имшаб чун ба ту кардам назар,

Сурати дилбанди кb пайuом дод,

Аз рухи оинаат, эй сабзу тар.


Эй ки пайдоиву нопайдо [анeз

Дар фарози раъд[ои аршбeс.

Эй ту беунвону беному нишон,

Боз гe ишrи маро, то бишнавад

Аннаи хуршедла[ни мулки Рус.

27 июни 1916


* * *

Аз миёни барф[о мебишнавb

Он садоеро, ки дb меомад аз

оueши минe.

Ваrт, эй Мавлои ман,

Бо ту мегeяд сухан ин чокари ту.


Мерасад бар гeши ман

Шарфа[ои наъли аспони сиё[ат.

Нестат содиrтар аз ман [еx чокар,

Нест шогирде туро рамзошнотар.


Ман, ки гулро аз пайи гул чидаам,

Бо да[они наuмахон бeсидаам

аз орази гул[ои фархунда.

Ова[, эй [астb! Маро як rатра

аз нeшобаат де[

Аз барои хоби оянда!


25 ноябри 1916


* * *

Он ла[за, ки пилки гармро мепeшам,

Садбарги би[ишт мекунад фат[и машом

В-аз рeди би[ишт об[о менeшам.

Дар вусъати дур, дуртар аз [ама чашм

Гeё, ки зи анбe[и фаромeши[о,

Овози ма[ини мор, мори xаннат

Бедор кунад маро зи хомeши[о.


Он ла[заи кашфи роз дармеёбам

Бо даъвати мор [амчу {аввои [азин

Асрори дарахти хусравониеро

Дар боuи [амешасабзи фирдавси барин.

20 январи 1917


* * *

Зи ба[с[о бишавад хаста в-аз сурудан[о

{амин да[он охир.

Фиреби ваrт хурад оrибат, ки хоб ояд

Ба дидаи шоир.


Дароз мекашам орому мекунам пайванд

Ду растаи мижгон.

Дароз мекашаму мужда меди[анд

ба хобам

Парандагону дарахтон.


12 апрели 1917


Бeса бар пешонb – бирабояд

асари xумлаи ташвишу гаронb,

Бeса бар пешонb хо[ам зад.

Бeса бар чашм зудояд [ама

бехобиву андe[и равонb,

Бeса бар чашм занам.

Бeса бар лаб шиканад ташнагии тeлонb,

Бeсам аз лаб, бeсам.

Бeса бар пешонb – пок созад

[амаи хотира[оро нога[онb.

Бeса бар пешонb хо[ам зад,

бeса бар пешонb.


5 июни 1917


«Бигзор рeз бошад!» Аз он ла[за чун кафан

Дар оби мурда хиратарин рeз дарфитод.

«Бигзор шаб шавад!» Бинмуд амру бингарист

Бо чашми пуршигифт ба дунёи бесавод.


Таuйир дода гардиши чашми хаёлманд

Мекард e ба ро[и пасиабрияш давом.

Менозамат [амеша, азизи шабофарин,

Эй гуфта «Зb!» марову шабони маро мудом.


3 ё 4 июли 1917


Партави бема[ал туро озурд,

Хоxа, осуда бош, осуда.

Сахт бехобам, ин тани тан[о

Аз азал хобро адe буда.


Мо, ки дар деги ваrт меxeшем,

Натавонем саргарон хуфтан.

Xои uам нест, чунки меояд

Ваrти дар хок xовидон хуфтан.


Нест хамёза, нест па[лeдард,

Писарам хуфту дeст меояд.

Писарамро Худо нига[дор аст,


Дeстро ме[ри модараш шояд.


Зиндагии занонаи худро

Кардам аз рeи rудратам таrсим.

Шаби худро ба дeст мебахшам,

Рeзро бар писар кунам таrдим.


4 сентябри 1917


Дасте, ки ба дасти ёр лозим нест,

Банд аст ба хидмати Банb Одам.

Додаст Худои шеър аз оuоз

Бар мову ту рутбаи Зани олам.


Бар базми ша[ он ки рафт бедаъват,

Бояд бисарояд андар он ма[фил.

Ма[буб равад, вале xа[он монад,

Пас нест рисолати дилам ботил.


6 июли 1918


Бо мe[ри uайришаръb

{ар шеър тифли ишr аст.

{аст ин нахустфарзанд

Бо бод даст бар даст.


Ме[робу дeзахи дил,

Нанг асту боuи ризвон.

Eро падар кb бошад,

Ё дузд ё ки султон.


14 августи 1918


Шеър мерeяд чу кавкаб[ову чун гулбарг[о

Мисли зебоии нодаркор ба[ри хонавор.

Худ ба худ мегeям: охир аз куxо омад маро

Ин [ама [амду санову тоx[ои ифтихор.

Мо чу мехобем, аз байни сафолаксанг[о

Мерасад ме[мони аршb чор барги гул ба дeш.

Эй xа[он, дар хоб[ои шоирон во мешавад

Ояи гул[ову rонуни ситора чун сурeш.


14 августи 1918


Пари парвоз агар дорад дилу xон,

Барояш кулбаву rаср аст [амсон.

Як аст eро чb Eрдуву чb Чингиз,

Ду душман аз азал бошад маро низ:

Адeи гушнагии гушнагонам,

Зи сери[ои серон саргаронам.


18 августи 1918


Бар rасди буданат,

Эй мантиrи расо.

Бар раuми офтоб

В-ин барфи босафо


Ман дил бубастаам

Бар хирагии шаб.

Бар нойи пурриё,

Бар фикри пуртараб.

Эй Спартаи 4 xамил,


Дилро чу ме[анb.

Дил[ои спартанb

Набвад шикастанb.


Рeпeши рашку ноз

Охир чb сон кунам.

Са[л аст зери каш

Рeба[ ни[он кунам.


1 декабри 1918


Шуморо дeст медорам [ама умру [ама рeзон,

Шумо дуди rадими русто[ои шимолиед.

Бад-ин сон сояи па[новари афшон.


Шуморо дeст медорам [ама умру [ама соат,

{ар он чb буд, бар[аr, бе Шумо оuозу поён шуд,

Ба лаб[ову ба чашмони Шумо набвад маро [оxат.


Нарафта дeuаи зангeладор аз ёди атромез,

На он дарвозаи болобаланду барфи покиза.

На он ду шохи дар анбe[и кавкаб[о шароровез.


Бишуд аз сояи он шох ними осмон рeшан

Ва аз дуди rадими русто[аи зимистонb,

Шуморо, эй гавазни барrxавлони шимолb, мешиносам ман.


7 декабри 1918


Ту маро [еx га[ намеронb,

Кb биронад ба[орро аз дар.

Бо сари панxа [ам намезаниям,

Ки манам шабсарои нозгу[ар.


Гар ту хо[b, ки созиям бадном,

Номи ман [амчу об лабполост.

Ту ра[оям намекунb [аргиз,

Хона холист, гар дари ту вост.


июли 1919<< предыдущая страница   следующая страница >>