shkolakz.ru   1 ... 8 9 10 11 12 13

БА ТУ – БАЪДИ САД СОЛ

Ба ту, эй навтарин, ки меоb

Баъди сад соли даргузаштани ман.

{амчу миранда дар дами эъдом

Менависам бад-ин ду дасти хашан.


Мeд нав шуд, маро маxe, эй дeст,

Рафтаам ман зи ёди пирон [ам.

Дастро мекунам дароз ба ту

Аз паси оби Лета 5 дам бар дам.


Чашми ту чун ду гулхани сeзон

Сар зада аз мазори ман – зи саrар.

Нига[атро амиr мебинам

Мани сад сол пеш карда сафар.


Ин uуборе, ки монд рeи кафам

В-он чb барбод рафт, шеъри ман аст.

Xустаb хонае, ки зода шудам

В-ошёне, ки xонам аз тан раст.


Сeи зан[ои зиндаву хушбахт

Фахр дорам, ки мекунb ту нидо:

Мурдаед, эй шумо, дурeuинон,

E, фаrат eст зиндаву пайдо.


Ман, ки будам чу чокари содиr

Ога[ аз ганx[ои он бону,

Эй Шумо, мурдадузду наббошон,

Ин нигин[о рабудаед аз e.


О[, аз он сад нигину сад [алrа

{айф омад маро нахустин бор.

Ки чапу рост кардаам тe[фа,

Нашудам интизори ту, эй ёр.


{айфам омад, ки дерго[ ин шом

Рафтам аз пушти офтоби uуруб.

Ва ба шобошу пешвози ту

Баъди сад сол, эй [ама матлуб.


Шак надорам, ки мекунц ба ситез

Дeстони маро зи хок ово:

– Гарчи будед xумла маддо[аш,

Пира[ан [ам накардаед э[до.


Беuараз кист дар миёни Шумо?

– На! Щаразманд як манам, як ман.

Аз [ама нома кардам дархост

Ба[ри онро шабона бeсидан.


Амри шартист ин набудан[о,

Эй маро ме[мони хушдидор.

Ба[ри як тeда устухон кардb

Ишrи сад мо[рeйро инкор.


августи 1919

Як замон, эй нозанини гулбадан,


Хотироти хира мемонад зи ман.


Гум шавам дар жарфнои ёди ту,

{еx н-ояд бар фазои ёди ту.


Як бари рeву xабине нурбор,

Бинии барxаставу тар[и сигор.


Ханда[ои рeшани пайвастаам,

Дасти аз ханxори за[мат хастаам.


В-андар он сад нуrрагb ангуштаре,

{уxрае бо дафтари исёнгаре.


О[, дар он соли ман[уси бало

Ман xавон будам, ту тифле дилрабо.


Ноябри 1919


{амон навxавонb, [амон rуб[[о,

{амон гулхану шом[ои мунир.

Ба ин шеъру ил[оми раббониям

Гитори ту хо[ар бувад ногузир.


Чу т=фон дили халr чархондаем,

Рисолат чунин будамон аз rазо.

«Рабояндаи rалб[ои [ама!»

– Зи га[вора ин рутба омад маро.


Бидон андар ин тирарeзони на[с

На як ту зи uам панxа бифшурдаb.

На як ту чунин лeлиёна зи [аxр

Дили хусравони xавон бурдаb.


Бидон, ташнаи хун ба шамшери тез

На як ту назар кардаb бо алам.

Бидон ин хаrиrат, ки ишrи бузург

Бувад хо[ари пастии мe[ташам.


Марти 1920


Ояд о[иставу бешeру маuал

{амчунон нимашабе бар xангал.

Дар та[и пиро[ани барxаста

Кафтар орам ба Шумо пар баста.


Мекунад шарм чу санги мизон

Дами дарвоза маро ноxунбон.

Лек охир зи та[и пиро[ан

То Шумо бол кашад кафтари ман.


19 марти 1920


* * *


Ба як ба[р лозим

тамоми само,

Ба як rалб лозим

тамоми Худо.


27 апрели 1920


БА С.Э.6

Кулбаи хоксору дуди [аrир,

Ту азизb марову нотасвир.

Бо хамон панxара, ки мо бо [ам

Сол[о хeрдаем шарбати uам.


Бо [амон шом[ои uарrи шуъо

Аз таби бeса[ои одии мо.

Гашти рeзон ба дар задем таноб,

{ар шаби бему[аббату бехоб.

Шаб, шаби дос[ои хаста зи кор,

Ки са[арго[ боз шукргузор

Ранx[ое кашем аз дилу xон

Ба[ри рeзb – барои фарзандон.
Кош, донам, ки дар даю ба[ман

Нест бе гул фарози пуштаи ман.


14 майи 1920


Ба С.Э.

Менишинам бе чароuу обу бе нон.

Балки мехо[ад маро

дасти Худованди Карим

Дар xавоби ин [ама ранxи азим

Зинда бар зинда барад

бар осмон.

Менишинам аз са[ар

бе пораи хушкидаи нон.

Бо [амин уммеду армон,

То бад-ин таслим,

эй xанговари ман,

бешикаст

Ман туро бори дигар орам ба даст.


16 майи 1920


Ба ин нодориву нопойдорb

Ту бе ьарфе ниго[и сард дорb.

Ту сангинb, вале ман месароям,

Ту [айкалгунаb, ман паркушоям.


{амин урдиби[ишти ноздона

Чb ночиз аст пеши xовидона.

Чу ман мурщам, мазан таъна бад-ин сон,

Ки мебошад сабук rонуни мурuон.


16 майи 1920


Дидаам дар рeзи равшан хоб[о,

Ман, ки шайдоёна ра[ паймудаам.

Xумла мебинанд агар хобидаам,

Кас набинад [еx хоболудаам.


Баски аз пеши назар рeзи дароз

Бигзарад тасвир[ои хоби ноз.

Шаб хуши хуфтан намеояд маро.

Мондаам чун сояи андe[бор

Дар сари ин хуфтагон шабзиндадор.


Дар миёни 21 ва 30 майи 1920


Чу дасте меди[ам, маънои он чист,

На ба[ри бeса, ба[ри фолбинист.


Бигe, эй ра[гузори розпаймо,

Ки аз ро[и кадомин рeду дарё


Биёям то кадомин ба[ри беном

Ва ё обам барад дар дохили xом.


Бияфтам нога[он бар та[т аз авx,

Занад ба[ри хурeшон мавx бар мавx.


Ти[b шуд як ба як паймона кай[о,

Худ уrёнусb андар чашми дунё.


Бияфкан xом[оро як-як аз даст,

Ту моро uарr кун, эй ба[ри сармаст.


Чу гирам дасти кас ба даст, бе rол,

Барои бeса гирам, не пайи фол.


Мисоли тортан гаштам гирифтор

Дар он чb офаридам тор бар тор.


Xабинам сад гира[ дорад зи таrсир,

Чb сон бошам туро [амrисмат охир. Июли 1920


На ситоиш, на ишr мехо[ам,

Хуш надорам ба инчунин мастb.

Себ [ам ба[ри ман фиребо нест,

Ки ба сeяш намебарам дасте.


Баъди як дам чу раъд метаркад

Он чb бо хеш хо[адам бурдан.

О[, мехо[ам, о[, мехо[ам,

Инак, орому бесадо мурдан.


Июли 1920


* * *

Ман ога[ам, ки дами хандаи шафаr мирам,

Кадом аз ду шафаr? Нест пеши ман рeшан.

Га[и uуруби шафаr ё га[и тулeи шафаr,

Чb хуб, агарки бимирад ду бор машъали ман.


Ба раrс гирди замин по задам чу духти само,

Баuал пур аз гули садбарг[ои бешикане.

Ман ога[ам, ки дами хандаи шафаr ояд

Ба xони нозуки rувонаам шаби заuанb.


Зи каф фиканда салиби даме набeсида

Барам ба арши мукаррам башорати охир.

Шафаr бихандаду ман [ам ба посухаш хандам,

Ба ваrти xонканиям низ шоирам, шоир.

Декабри 1920


ОФТОБИ АВВАЛИН

Эй нахустин офтоб

андар xабини аввалин.

В-эй ду чашми

чун туфанги фоте[и думила дудафшон

xониби хуршеди олам –

чашми Одам.

Эй нахустин ша[ди шодb,

эй нахустин за[ри мор

Андаруни синаи чап.


Эй ниго[и осмонпаймо, ки нога[

Ёфт {авворо дар анбe[и гули

кавкаб.

О[, о[, аз захми модарзоди

xон[ои наxиби кибриёb,

О[ аз ин рашку [асад[ои дили ман.

Ова[, эй марде, ки пеши рeшании

пуршукe[ат

xумла Одам[о залиланду [аrир,

Як туb хуршеди шо[инша[пари

ша[ри Асотир.


10 майи 1921


Сояи нимрeзии мeят

Хам зада бар сафедии мeям.

Писарам мешавb ту сол ба сол,

О[, [амсоли тозанерeям.


Сиву шаш буд xамъи соли мо,

{арду будем xуфти нотасвир.

{олиё [ам умед[о дорам,

Ки чунин бема[ал нагардам пир.


Июни 1921


Uуруру тавозeъ, ки ду хо[аранд,

Зи як го[вора, зи як гав[аранд.


Uурур амр созад, ки афроз сар,

Тавозeъ биг=яд: Ба поён нигар.


Чунин меравам: чашм сeи замин,

Барафрохта то ба гардун xабин.


20 сентябри 1921


{АНГОМИ ШАФАRХЕЗ...

Шафаr тобид – хун[о сустгарданд,

Шафаr хандид – хомeшb бизад мавx.

Талоrи xисми ноrис меди[ад рe[ –

Паранда мепарад бар вусъати авx.


Пазирад rалб пайванди ни[онb,

Бубинад чашм дури[ои марuуб.

Бинeшад гeш [арфи ношунида,

Бигиряд дев бар Игори 7 маuлуб.


18 феврали 1922


Ра[ мебарад ба сeи сафеди[о

О[иста гесувони тилоиям.

{асрат намекунам: [амаро дидам,

Хуш наuма хонд rалби [авоиям.


Он сон, ки дурдасти уфуr uунxад

Дар лeлаи канории дудафкан.

Бар[аr, [ама умеди ни[оният

Иxро шудаст, эй дили бешеван.


Фикрам намак бувад, ки намесeзад

Балки самандари шуда хокистар.

Хокистари варо натавонам дод

Андар ба[ои шавкату карру фар.


{амро[и ман! Зи [амлаи раъду дуд

Мeи ту [ам ба нуrра шуд андуда.

Бар мо сапеда бема[ал омад, о[,

Бо айби rалби [еx наосуда.


Бо гесeи тило ту машав uарра,

К-ин ганxро замон бикунад тороx.

Дасти бало зи шохи булут монад

Дар мeи навсафед якояк тоx.


Байни 17 ва 23 сентябри 1922


ТИРЕЗА

Чb [аловатде[у нерeбахш аст

Нафаси тозаба[ори рeшан.

{амчунон ша[параки боазамат

Мавx зад пардаи тирезаи ман.


Беваи [индии пушти парда

Чу туфангест тилоандуда.

Пушти ин панxара ба[рест бузург

Бо паримо[ии хоболуда.


5 майи 1923


БА{РНАВАРД

Биде[ алвонx маро, завраrи заррини ситора,

Сари ман хаста шуд аз мавxи дупора.


Дерго[ест, ки ман зeр занам,

ро[ кашам xониби со[ил,

Сари ман хаста шуд аз дарди чигил.


Rа[рамонон – [ама аждар, гимн[о –

тантанаи холии беовозb,

Сари ман хаста шуд аз [ар бозb.


Бигузоред маро рeи алаф, дар

баuали сeзанбарг,

Сари ман хаста шуд охир аз xанг,

жони ман хаста шуд охир аз марг.


12 июни соли 1923

ДУГОНА


Ман xудо нахо[ам шуд

аз ту то дами фарxом,

Мавx[ои бетобе

медаманд дар сина

хашмгину хуношом.

Лек, [олиё бар акс

Ногузир шуд ин амр,

Ин ки чун кушоди сир

Мо xудо шавем охир.


5 октябри 1923


Дeст медоштb маро ваrте

Бо дурeuи [аrу [аrи ботил.

Хориx аз нокуxо, бурун зи [удуд,

Дeст медоштb чb бе[оил.Дуртар аз замону ваrту фазо

Дeст медоштb бидуни ба[с.

Ту дигар дeстам нахо[b дошт,

Панx вожаст ин [аrиrати на[с.


12 декабри 1923


Дар ин дунё, ки бошанд одамонаш

Яке хамrомату дигар араrшор.

Яке, тан[о яке дар ин xа[он [аст

Маро [амвазну [амнерeву миrдор.


Дар ин дунё, ки бахту давлаташро

Талабгорем бо сад ташнаxонb.

Яке, тан[о якеро [аст бо ман

Шабо[ат[ои зебои равонb.


Дар ин дунё, ки мамлу аз маuор аст

Ва [ам аз буттаи печак саросар.

Фаrат Ту бо дили ман [амсириштb,

Фаrат Ту бо манb, бо ман баробар.


3 июли 1924


БА ЗИНДАГB

Чу дарё дар рухам сурхb дамида,

Набистонb ту сурхии рухи ман.

Ту сайёдиву ман бисёр саркаш,

Туb таъrибу ман гарми давидан.


Маро [аргиз наорb зинда бар даст,

Ки дар майдони сабrат барrxавлон

Мисоли тавсани маuрури тозb

Рагамро меканам бо теuи дандон.


25 декабри 1924


Барнахурдаст чархи раъд ба [ам,

Ду нига[, ду нига[ бишуд тавъам.


На Вавилон ба хок шуд яксон,

Балки якто шудаст xон бо xон.


Нашуд Ором аз обхез xазир –

Скиф[о мезананд бар [ам тир.


16 январи 1925


МАМЛАКАТ

Офоrро ба фонус

Xeед [ам, нишон нест.

Дар [еx як харита

Он мулку он макон нест.


Обаш, ки нeш гардад,

Зери табаr намояд.

Чун хона вожгун шуд,

Баргаштанам нашояд.


Дар ин rаламрави нав

{астии тоза бигзин.

Афтодаё, дубора

Дар аспи хеш биншин.


Аз зин фитоду xисмам

Нашкастаустухон монд.


Ин мулк порае нон

Дар пеши ме[мон монд.


Тобути пораеро

Нафрeхт [еx наxxор.

Бефарсах асту бе[ад

Он мулк, мулки асрор.


Бо мe[ра-мe[ра зевар

Гум шуд шабоби ман [ам.

Он Рус [ам дигар нест,

Он ман, мани ку[ан [ам.


1931


– Бе[удааст шеърат

Монанди хоби момо.

Аз хос пурс, xорист

Дар хоби мо замон[о.


– Шеъри ту дилбазан шуд

Монанди о[и бобо.

– Мо ба[ри хос [астем

Суб[овари замон[о.


– Дар панx соли хобам

Рафтам ба безаволb.

Ман ба[ри панx асрам,

Ту ба[ри панx солb.


– Рeзон куxо шитобанд?

– Аз пеши мо шитобанд.

Монад ва ё намонад

Маф[уми шеър дар Рус.

Аз бод пурсу аз сел,

З-ояндагон бирав, пурс.


14 сентябри 1931


Ро[и раг[оро кушодам: Метаровад

Зиндагb бебозгашту тунду беист.

Зарф[оро пеши ин маxро гузоред

{еx зарферо чунин uунxоиши бисёр нест.


{ар табаr хурд аст, ин густурдамаxро

Меравад бар хок, то бехи амиrи найшакар.

Бетанаффус, бебадал, бебозгашт

Шеър меxeшад [амора, шеъри тар.


6 январи 1934


Андешаи шоир набувад дар сари аср,

Ман низ дар андешаи ин аср наям.

Кардам ба Худо [авола uавuои варо,

Нохеши ман аст eву нохеши ваям.


Не фикри чабера дораду не аxдод,

{ай[от зи rарн, rарни uулuулафкан.

Эй асри ман, эй зиёну эй за[ру заrум,

Эй асри ман, эй адeву эй дeзахи ман.


Сентябри 1934


Дар сангфарши ро[ нига[ мекунам ба завr

Бар рез-рези барг, ки афтода рeи [ам.

Рeбандаш ончунон ки дами инти[ои кор


Наrrош наrшро бинавозад ба мerалам.


Ман фикр мекунам, ки (касеро писанд нест

Тар[и хаёлии ману ин rадду ин вуxуд).

Андар фароз мондаву аз ёд рафтааст

Як барги зангбастаи берангу бенамуд.


Санаи 20 октябри 1936


Бо чашм[ои боз бар нилгун само

Ту мекунb хитоб: Эй раъд, мар[або!


Бар макрпешае бо абрувони во

Ту мекунb хитоб: Эй ишr, мар[або!


Па[лeи беuамb рeида ушна[о,

Ман мекунам хитоб: Эй шеър, мар[або!


1936


Замон бигзашт. Хеле дар [ам шуд

Барои инчунин сeзу чунин о[.

Му[аббат uофил аст аз илми таъхир,

Бимонда пушти кe[ панxо[ даймо[,

Вале пир аст ишr, аз ваrт [ам пир.


Басе пир аст e чун сабза, чун мор

Ва ё чун ка[рабо[ои ливонb.

Чу кишти[ои нопайдову пайдо,

Басе пир аст ишr аз санг[о [ам

Ва [ам аз ба[р[ои бостонb.


Вале дар синаам як дарди xонгир

Басе пир аст, пир, аз ишr [ам пир.


23 январи 1940


Чун кe[и rатор соли ту саф баста,

Андар сари ту ваrт ша[и тоxвар аст.

Нодон! Ту барои дeстдорb пирb,

Ёрон, ёрон, ишr басе пиртар аст.


Пир аст зи реша, пир аз аъxуба

В-аз санги азимпайкари [ар ме[роб.

Пир аст му[аббат аз бузургони Крит 8

В-аз rофилаи ялони хуршедрикоб.


29 январи 1940


Фурсат омад, фурсати дур

кардани зевар,

Фурсати xустани луuоти дигар.

Фурсати куштани фонус

дар шаrиrаи дар...


Феврали 1941


Ьарчанд, ки нест меьани ман,

Ин хоки хужаста бостонист.

Дар баьр ьам оби сарду ширин

Нозук чу ьарири осмонист.

Аз б=р сафедтар бувад рег,

Маст ьаст ьавои атргардон.

Ьангоми щуруб бо тани сурх

Анб=ьи санавбар аст турён.


Дар мавжи сабо щуруб щарыад,

Он сон ки дубора жамъ н-ояд.

Ин чист магар, ки охири р=з

Ё охири олам аст шояд.

1964<< предыдущая страница   следующая страница >>