shkolakz.ru   1 ... 9 10 11 12 13

Абай

Зарбаьои набзи соат

Нест як овози холц.

Зарбаьои набзи соат

Рафтани умр аст, эй д=ст,

Рафтани умри баыимат.


Охир аз ин дузд пиньон

Наыди худро чун паноьам.

Ташнаям, оби баыоро

Жовидон хоьам, ки хоьам,

Жоми ман холц шуд, афс=с.


Зарбаьои набзи соат

Саьлу орому фиребост.

Тиы-тиы овози ыадамьош

Умри моро шарфаи пост,

Умри осон паркашида.


Хуфта андар к=лборам

Солиёни пошх=рда.

Р=зьои бодбурда,

Лаьзаьои сарди мурда.

Ё Худо, раьмат бифармо…


Мо тоирему бар абадият равонаем,

Яъне ба шакли нав бибароем аз замин.

Ингуна бо низом жаьон мутаьаррик аст,

Альамд бод бар ьунари Оламофарин.

Домест олами гузарон, доми нонамост,

Эй бас каси даванда, ки дармондаи вай аст.

Он мурда нест он, ки пас аз интиьои умр

Бар ьар диле ьижош чу ножии хушпай аст.

Мо борьо ба роьи ьавас по ниьодаем,

Бар мо навиштаанд чц журме, ки рафтааст.

Ьар чц ба мо гузашту набигзашт, як ба як

Дар дафтари дабири азал жо гирифтааст.

Дунёву охират чу ду соьил буридаанд

Дунё, ки жустац, набиандешц аз абад.

Он ки раьи баыо бигирифту уруж кард,

Дар синааш дилест, на дил, щунчаи хирад.


Эй ыазоы, эй халыи заьматдидаам,

Бар лаби г=ё сабилат ыуфл зад.

Ними руят р=щан асту нима хун,

Некро баски набишносц зи бад.


Дар назар бикшодар=ю мехрубон,

Лек ьар раь жомаро дигар кунц.

Мезанц бар ташти холц ч=бьо,

Бонг бар лаб ш=риши маьшар кунц.

Не ба шаб хобиву не хандц ба р=з,

Баски дар хулыат накуц чира нест.

Мехурад бухлу ьасад жони туро,


Дар сарат щайр аз хаёли тира нест.

Жовидон ранжц барои ьар сухан,

Раьнамоят нест як ройи савоб.

Баски якдил нестц, ьаржодавц,

Асбьоят барфсон гарданд об.


Ыуввататро ьар кужо резц абас,

Оыибат афтодаи нолон шавц.

Таь равц дар ыаъри мурдоби гунаь,

Ьар чц бадтар бошад аз бад, он шавц…


Навжавон будаму чашмони саводам баста,

Щофил аз нашъаи ом=зиши фаньо будам.

Фасли рушд омаду бардоштам аз домани илм,

Лек, афс=с, ки дар соьили дарё будам.

Дер шуд бар ману бар маърифати пирии ман,

Кош, аз р=зи азал фитрати бино будам.

Як тасаллои ман он буд, ки фарзандонро

Дарзамон панддеьу маърифаторо будам.

Даргаьи мадраса бурдам писарамро ба умед,

Хоьиши парвариши к=даки доно будам.

Худ бисабзидаму дар доираи ьамыавмон

Худфур=зеву суханпарвари якто будам.

Ьеж кас ыадр надонист жадальоямро,

Вой бар ман, ки фур=мондаи таньо будам.


Акнун,ки бар дуроьаи пирц расидаем,

Санги алам кашему сиёьии щуссаро.

Пеши кц шарьи щам бидиьам, кист аьли фаьм

В-ар ьаст ьам, чц гуна тасаллц диьад маро.


Д=шинагон раванду навон жонишин шаванд,

Ин корвон инон ба ыафо барнамекашад.

Таньо Худост он ки бадалношавандааст,

Даври ыамар жуз + ьамаро дарьамекашад.


Худро ба чоь мефиканад к=ри беназар,

Мард он ки фотеь аст ба нафси хирадкушаш.

Ьайф аз лаванду хира, ки бар ранж тан надод,

Дар сояи касон, ки хазидан бувад хушаш.


Дуздон кулоьи кибр ба сар жор мезананд,

Бемоягон ба заьмати мо зар намедиьанд.

Онон зи ьукми мо бигурезанду оыибат

Ьукми азал, ки дарж бигардад, кужо раьанд.

Шод он ки дидаро ба раьи хайр боз кард,


Ьар лаьзаро ба шукр пазируфта аз Худо.

В-он дигарц ба ьарза авул бар авул бигашт

Баьри шикори шодии беранжу бебаыо.


Жоьил кужо ба панди нак= сар дароварад,

Аз ьаы назар бип=шаду афсона офарад.

Аз ьушдори мо рамаду р= с=и шароб

Худро ба к=рароьи фур=мондагц барад.


Оыил, ки чашми ьаыназараш дода Кирдигор,

Бар жавьари ьаыиыати ьастц назар кунад.

+ довари худ асту тарозуи адли худ,

Яъне яыини = ба гумоньо зафар кунад.


В-он бебасар, ки г=ш ба овоза медиьад,

Дар лаб табассумаш буваду дар дилаш ьасад.

Онро, ки гоьи зиндагияш ранж дода буд,

Гирён шавад зи маргашу нолад зи бахти бад.


Ваыте замона маьшари бероьаьо шавад,

Иблис т=ри макр танад бар чапу ба рост.

Борон, ки ыатра-ыатра зи афлок мечакад,

Бар хоки гардх=рда сиришки фариштаьост.


Ьар сар кужост лоиыи тожи гуьарфур=з,

Ьар беситорамард сазовори тахт нест.

Шоьон ба фикри шавкату шони худанду бас,

Он ки зи дарди халы дилаш хун гирифта, кист?!


Бургут, ки хуш парварида шуд, саьл оядаш сайде ба чанг,

Чанде ба уммеди шикор зощу защан мепарваранд.

Чун хожааш созад раьо, бургут парад бар авжьо,

Зощу защан доманкашон аз пушт - пушташ мепаранд.

Ыар-ыарзанон пар мезананд ин с=ву он с= бар абас,

Худ сайдафкан нестанд, ьам роьи бургут бастаанд.

Ин гуна як р=зи дароз беьуда бар шаб мерасад

В-он хожагон хандону шод аз худ ризо биншастаанд.

Маддоьи мурщони худанд он хожагони пургазоф,

Зощон кужо сайд оваранд, эй хираьои ьарзабоф.

Бечора халые, ки чунин дилхуш бад-ин ьангомаьост,

Бегона аст аз асли зист, ин гуна бежавьар чарост?


Раьгумзада пиндорад дар жодаи ьаы худро,

Бовар кунад он сода бар гуфтаи р=бинон.


Як тоифа меболанд аз сарвату аз ьашмат,

Андеша намедоранд аз с=хтани имон.

Раьгумзада менозад бо жомаи к=тоьаш,

По мениьад = мащрур, барбаста миёнашро.

Аз чирк жило резад сарп=ши сафеди =,

Бо ьамьама каж хандад во карда даьонашро.

Бигзорад асояшро дар панжараи хайма,

М=инакулоьашро дар н=ги асо монад.

Шалвораки танги = боло жаьад аз зону,

Поён бикашад онро, дар ошиыи мо монад.

Вомонда чу зиндонц дар дохили як шалвор,

Таньо гаьи хоб онро аз худ бикашад берун.

То як сухане г=яд, сад тарь диьад р=ро,

Абр= ба хиром орад он тираниьоди дун.

Оре, зи ьад афзунанд ин гуна тиьимащзон,

Инон ьама худ нозанд в-аз ранж гурезонанд.

Вомондаву савдоц сармасти худороц

Жуз жилвафур=шиьо як кор намедонанд.

Инон чц басо дуранд аз подачарониьо,

Худпарвару щаммозанд, бо кор намесозанд.

Бар жои саломи хуш жунбонда сари мащрур,

Аз деь ба деье бо асб беьуда ьаметозанд.


Жуз щами сарват набошад аьли сарватро ба сар,

Макр бозанду ба мардум як диьанду даь баранд.

Он тамаъкорон, ки маькуманд бар хашми Худой,

Ьар чиро дар чорсу бо чашмони гушна мехуранд.

Он яке то арза дорад номаи б=ьтони худ,

Оби Иртиш н=ш карду раь ба с=и шаьр бурд.

Сар ба арши кибр суду аз бузургц ноз кард.

Волгаву Иртиш ту г=ц, пеши = хурданд, хурд.

Асби = аз лощарц афтоду аз рафтор монд,

То гул=яш худ ба баьри ыарзьо щарыидааст.

Пеши чашмони Худо ьам чеьраи = баднамост,

З-он, ки жуз макру ьиял шущли дигар нагзидааст.

Гар щаниро мустамандон пастфитрат бишмаранд,

Ыосиди худро ба с=и шаьр бифристонад =.

З=рдастон мезананду зердастон мефитанд,

Ьар кц бечораст, дар банди дигар монад фур=.


Жоьилон сагьои хашминро аз он мепарваранд,

То замоне жуссаи равшанравононро даранд.


Бар тани зиндаам чц мебинц,

Дили ман сард шуд, зи дунё сард.

Ёри имр=з душмани фардост,

Оваь, оваь, чц метавонам кард?

Охир, эй хонашеру к=чащариб,

Эй, ки дар хона раъди щурронц.

Пеши бегонагон зи ьавлу ьарос

Сарфур= дар таьи гиребонц.

Зину афзор аз ту барканданд,

Лаззати растагорият доданд.

Хостандат зи нав лажом зананд,

Ту вале сар наёварц ба каманд.

Пеши кас ьожате гарат бошад,

Ьарфи нарми бирешимц г=ц.

Чун муроди дили ту ьосил шуд,

Ту ьамон туршр=ю бадх=ц.

Кажмакаж меравию бокат нест,

Ки ба дуздиву раьзанц рафтц.

Чашмьо баставу ба халыи Худо

Андаке дода беш бигрифтц.

Имтиьоне агар, ки пеш омад

Ва агар кор бар мубоьиса рафт.

Ту гиребон дариву хун резц,

Ки надорц забони гуфтушунуфт.


Пои миннат ба дар мак=бу нарав,

Ба даре, ки дубора боз оц.

Боз ьам фотеьц ва ё мащлуб,

Роьи ин остона паймоц.


Эй даруни синаат амвожи нур,

Г=ш деь, к-ин ьарфи ман дархурди туст.

Зиндаи гумгаштатар аз мурдаьост

Он, ки ыалбаш бе фур=щи орзуст.


Ьар касе, чун пеши чашмаш шира баст,

+ст бещамтар зи кулли халы, =ст.

Гар чц беимом ьам бошад намоз,

Форсьоро ин ыабул асту дуруст.

Бе раьу роьбар кужо хоьад шудан

Т=даи гумраь, ки кораш ьоюь=ст.


Халы агар серу пур асту босалоь,

Ьамчунон дарёст, дарёи гуьар.

Гар дар ин к= баргьои хуфтаро

Мекунад барчош боди раьгузар.

Ж=йборон бо навозиш мебаранд

Бар жабини майсаьо ангушти тар.

Андар ин паьнои сабзу бофарощ


Чорво афзун шавад, афзудатар.

Мардуме, ки суфраву хонаш тиьист,

Чун лажанзорест бо гандидаоб.

Мурщаконаш сози нащма бохта,

Навниьолонаш фасурда аз азоб.

Чорво дар нимараь зору мариз,

Чун равад бар ащба ин моли хароб.


Камтар аз сифр аст халыи т=дарав,

Раьбаре бояд, ки манзилбар шавад.

Нест гар дасти ьидоят раьнамо,

Оламе маьшар шавад, маьшар шавад.

Ин ьаыиыатро шунав аз ьарфи ман,

То ки дар оинаат жавьар шавад.


Шеър гуфтам на аз барои ном,

На барои фасонаьо хондан.

Шеър гуфтам, ки навжавоньоро

Раь намоям ба жодаи равшан.


Ин сухан дархури касест, ки =

Фитрате дораду дили бедор.

Кажмакаж раь нагарду рост биё,

Г=ши жонро ба ьарфи ман бисупор.


Шояд ин нукта ьайратангез аст,

Ки басе щайриинтизор турост.

Вои он ки зи гуфта суд мабурд,

Боз ьарфи наве шунидан хост.


Эй жавонон, каломи ман шунавед,

Ки калом аст нодир аз ьама мол.

Гоье аз марди паьлавон р=яд

Писаре ганждузду тирахаёл.


Гоье аз марди ьаыназар р=яд

Писаре ьарзагарду сифлаву паст.

Жоьилон гар маро мазоь кунанд,

Лаб бибандам ману фишонам даст.


Гар туро ыудрати сухансанжист,

Бар хам=шц бик=шу ьарф маёр.

Баски ьар нуктаи гароныимат

Меравад бар ьаво чу мушти щубор.


Таронаи духтар


Лаб макушоед ба васфи рухам,

Варна дилам лащзаду аз жо фитад.

Дар сари бещуссаву бедарди ман

Ин ьама щам в-ин ьама савдо фитад.


Гарчи фузунанд маро толибон,

Кай назари лутф бар эшон кунам.

Лек чц г=ям, зи нигоьи шумо


Рози фур=хуфта чц пиньон кунам.


Ваь, чц гудозандаву с=зандаанд,

Ьарфи шумо лахчасифат равшан аст.

Об шавад пеши ыадамьоятон,

Он ки дилаш сахттар аз оьан аст.


Лутф намоеду ба ман бингаред,

Р=й битобед зи р=и дигар.

Ьеж мабодо, ки равад васлхоь

Пои шумо жониби к=и дигар.


В-ар нашиносед ману ишыи ман,

Хок маро бистару болин шавад.

Беь, ки аз ощоз зи ман бигзаред,

Оыибати кор агар ин шавад.


Оь, ало гурди тилисмоткан,

Жумла жаьон зери ыудуми шумост.

Балки чу ман бесамар аст он ки =,

Дарди шумо жусту дили хеш кост.


Лек агар дил с=и ман оваред,

Вар на, дур=щин бувад ин ьарфу роз.

Шоьини ман, сайди шумоям дигар,

Пеши ман оред умеду ниёз.


Ин суханонро ба шумо гуфтаам,

Тозажавонони навом=хта.

Ишы ба даргоьи шумо ьам расад,

Имшабу фардо шарар афр=хта.

Дар лабатон, эй писарони латиф,

Кош, чакомак шавад ин нуктаьо.

Оь, чц бечора каси Ыоыбой 1

Эй ки лабонат бисуруд ин ьижо.  1. номи шоири ыазоыАз кокули = маыомьо мерезанд,

Занг=ла занад шилшилаи п=паки =.

Махмалкулаьу м=сияьу симзаыан,

Кай оядат инчунин буте р=и ба р=.


Чашми сияьаш сафо диьад оинаро,

Барыи нигаьаш ба мащзи жонам биравад.

Он шаддаи дандону тани субьфур=з

Зебост бад он сон, ки назираш набувад.


Шамшодыаду мурчамиёну хушрав,

Ьаыыо, ки чунин ьусни нак= ноёб аст.

Г=ё, ки на духтараст, себи суманист,

Себи сумании навраси шодоб аст.


Зиндагонц зи даст шуд охир,

Сафари охират ыариб омад.

Барфи пирц нишаст бар сари ман,

Инам аз осмон насиб омад,

Шеърам аммо ьан=з гулрез аст,


Дар лабонам таронаьои сафед

Омадам то ба остони видоъ.

Омадам ин ьама раь, аммо ку

Он ки ьарфи маро кунад маъно,

Ку адофаьми ман, кужост, кужо.


Ин мабодо, ки щам маро бибарад

С=и бероьаьои навмедц.

Эй дил, эй мурщи хаста, исён кун,

Ин ду р=з, ин ду р=зи хуршедц.

Пар, ки дорц, дар ошёна машин.


Мащз - мащзам паноьгоьи щам аст,

Чун кунам, пеши кц бурун орам.

Пеши ин хирамащзьои дур=

Гуфтани дарди дил намеёрам,

Г=ши инон ба панд бегонаст.


Устоди азал чаро нанавишт

Хати бахтам ба лавьи пешонц.

Умри ман кост дар набарди абас

Бо сипоьи риёву нодонц.

Щайри таньоц ошноям нест.


Беш аз ин худро гудозидан чаро,

Эй дили ман, эй дили худс=зи ман.

Маьрамона бо мани пазмони ту

Як нафас таньо ба таньо ьарф зан.


Ин авоми щофил аз асли нубущ

Ьар киро бардораду боз афканад.

Оре, ин анб=ьи мажрорав басе

Бемаьал ташти тиьиро мезанад.


Мадьгуфторист холц чун ьубоб,

Балки эжоди риёкорон бувад.

Ьамд мардеро, ки бо якжавьарц

Ьарфьо дар пушту р= яксон бувад.


Ьар кц нопок асту нопарьезкор,

Дам занад бар мадьи нопоки дигар.

Пеши ман чизе намеарзад дигар

Таънаю мадьи авоми бебасар.


Дар бисоташ щайри гап чизе, ки нест,

Гапфур=шиьост шущли чанд кас.

Мащзьои жумларо созад хароб

Тирамащзе бо ду - се ьарфи абас.


Гап махар аз гапфур=шони ьабис,

Ьарфи нодир хар, ки бошад коргар.

Варна пулро хожаи худ бишмарад

Ьар зани аз ыадри шавьар бехабар.

Ман гурезон аз ниыоби васфьо,


Бар жамоли ьаы назар хоьам намуд.

Бо калиди фитрати ороста

Як даре бар ростц хоьам кушуд.


Ьазорпора дилам, садьазорпора дилам ,

Зи шарри хирасарон щам хурад ьамора дилам,

Чц гуна дил ба саломат барам, намедонам.


Аз он ду-се нафароне, ки ёри жон хондам,

Яке ба ьаы бирасиду дигар зи худ рондам,

Дигар с=и кц муьаббат барам, намедонам.


Расид фурсати хатми ьаёти раьгузарам,

Дигар кц жуз Малакулмавт мерасад ба сарам,

Ба жуз Худо ба кц ьасрат барам, намедонам.


Ало касе, ки дилат хун гирифтааст аз щам,

Биё, ки жони туро жони ман шавад марьам,

Ба щайри ин зи чц лаззат барам, намедонам,


Вазъ г=яд беьаё аз боби шарм,

Аз риё жавшан бип=шад бар танаш.

Он киро, к - аз асли аслаш щофил аст,

Ьеж машмар д=сташ ё душманаш.


Жумлае имони худро мекунад

Чокари беминнати нафсу тамаъ.

Зиндагии ин ьаыирон хеж нест.

Щайри х=рду хобу базму ьамьама.


Ошноён ьам гаье дур=яанд,

З-ин сабаб душман зафар ёбад ба мо.

Ишы ьам зоьирфиребц ьасту бас,

Оь, аз ин аср, аз асри фано.


Д=стдори фитнаю ьангомац,

Баркамоливу ьамоно тифлвор.

Гар падар журми писар г=яд, равост

В-ар писар таъни падар зад, хуш мадор.


Дилмондаам, дилмондаам аз ёру аз ащёр ьам,

Зеро аз эшон дидаам щадру риё, озор ьам,

Бо ьар кц пайвастан маро ощози бибридан бишуд.


Чанде кунун ёрат шуда, ёри жалолу жоьи ту,

Фардо, ки дармонц ба гил, по мекашанд аз роьи ту.

Он кист? Он яктотарин, он ошнои ростин.


Жуз щорату ящмо дигар ьарфе намеояд бар г=ш,

Панди маро кай бишнавад г=ши насиьатнониюш,

Дил бо чц хуш дорам дигар дар ин тиьигоьи сияь.Бодавлатон роьц кунанд асбони худро бар чаро,

Душвор ояд бар каманд асбе, ки боре шуд раьо.

Аз дузди молу жон кужо вомераьанд аьли щано.


Тожир ба савдо андар аст, аммо дилаш осуда нест,

Молаш бишуд аз даст боз, ьамёни ьайронаш тиьист,

Аз ьар кц ыарзаш боз хост, муште задаш андар жавоб.


Аз шоми щам бар х=рдаанд огаьдилону бихрадон,

Бар р=и покц хат зада ьастии девону дадон.

Ё раб, ажаб дунёст ин, шабпарвару хуршедкуш.


Аз биму ваьшат ьокимон дар тахтьо ларзандаанд,

Г=ё на инон ьокиманд, шайтони худро бандаанд.

Не ьукмашон коре кунад, не адлашон ёрц кунад.


Хешону пайвандон ба ьам ноаьлу носозу ад=,

Бар фарыи худ хоке кашанд он м=ъминони бевуз=.

Он кист, он ки бо адаб роьи мадоро биспарад.


Рангеву раьмат нест нест дар осмону дар замин,

Оре, бад - ин жо омада бо амри шайтон одамин.

Ё раб, дар ин печидагц роьи нажоти мо кужост?


Шеър аст, ки тожи сухану маъниьост,

Фарзона касе, ки кони алфоз кушод.

Ьар нукта ба жомаи муносиб орост,

Хуш-хуш бисуруду партаве бар жон дод.


Шеъре ки дар он каломи номатб=ъест,

Берун шавад аз лаби суханбофи ьаыир.

В-он кас, ки пазирад инчунин ьазёнро,

Щофил бувад аз ьаыиыату жавьари шеър.


Оёту аьодис, ки бинои шеъранд,

Аввалсухананду мубтадои шеъранд.

Нер=и сухан агар набудц воло,

Аллоьу набц сухан нагуфтц бо мо.


Масжид шуду аз барои мардони Худо

Гуфтори паямбарон биём=хт фаыеь.

Ьар нуктаи он фазои дигар-дигараст,

Андар назар аст гарчи он жумла шабеь.


Эй бас хасаке, ки шавыро парчам сохт,

Дар сар ьаваси сухансароц парвард.

Он кист зи жумлаи ыазоыон, ки варо


Яздони карим шоири дильо кард?


Чун р= ба ыафо менигарам, мебинам

Он нозимакони содаи жоьилро.

Он тожиракони ьарфро, ки пасу пеш,

Ьаржо бикашанд ьарзаи ботилро.


Бигрифта ба даст тору танб=реро,

Хонанд суруди мадьу пул кор кунанд.

Ьар жо бишаванду дар диёри щурбат

Ьарфу сухани хужастаро хор кунанд.


Ман дурри суханро накашам бар савдо,

Маддоьсифат гул=даронц накунам.

Нав шуд сухану ту низ нав шав, сомеъ,

Бигзор, ба даргоьи дилат гом занам.


Пеши ту ьадиси паьлавонон набарам,

Афсона наоварам зи дунёи ыадим.

Сар пеши щаниён накашам бар поин,

Андар ивази сухан нахоьам зару сим.


Он Холиыи якто ба ьама кас надиьад

Номусу шикебу ьунару имонро.

Жоиз набувад, ки баьри пул по к=бем,

Пур карда зи ьарза к=чаву майдонро.


Б=и вафо нест дар ин мардумон,

Бо кц сухан г=яму ёрц кунам.

Д=ст бурид аз ману дурц гузид,

Домани кц гираму зорц кунам.


Оь, ки бо як сухани нобажо

Некии садсола фаром=ш шуд.

Ёр маро боз ба ман монду рафт,

Оташи афр=хта хом=ш шуд.


Ин ьама андар талаби ному жоь

Раь сипаранду жуз аз ин форищанд.

Айби маро жор задан к= ба к=

Чанд бувад чанд бувад чанд, чанд.


Бар ьама аз ман нарасад жуз савоб.

Ранж гарон оядам андар жавоб.

Ком зи дилбар набаромад маро,

То ба кай, эй чарх, диьиям азоб.


Шаш тарафам пур зи ад=вони наьс,

Тоыаву дармондаву таньо манам.

Чун бираьонам дили хунгаштаро,

Даршуда дар маьшари щавщо манам.


Бо кц, биг=, дам зи рафоыат занам,

Кист вафодортарин ёр, кист?


Бори хиёнат дилам аз жо фиканд,

Кист, каси д=стнигаьдор кист?


Зи илм щусса ба бор ояд,

Зи маърифат щазабу нафрин.

Чун ин ду сина ба танг оранд,

Фищон кашад дили хилватшин.


Чи гуна дил ба фараь бахшам,

Ки толеям раьи щам паймуд.

Зи хоки журм сириштандам,

Кужо равем зи айби худ.


Манам, ки пираму афсурда,

Дар интиьои раьам музтар.

Агар на сифлаву бер=ц,

Жаьон намешавадат чокар.

Зи мол аыл наафзояд,

Зи ьусн ганж кужо р=яд.

Ьан=з тифлаки гаьвора

Ба роьи макр ыадам п=яд.


Ман интизори сабо будам,

Ки раь барад с=и паьноьо.

Ыашангу тунд пар афшонад

Ба тангно набарад худро.


Чи хуб буд, агар будц

Ризо зи ьар касу аз ьар чиз.

Дарещи шодиву осоиш,

Ки дерпо набувад ьаргиз.


Касе суруд чу бархонад,

Ба гирди = ьама жамъ оянд.

В-агар ба калтакашон к=бц,

Раьи гурез напаймоянд.

Ба ростц,ки на осон аст

Зи фитрати ьама пай бурдан.

Касе зи хеш Худо созад,

Сухан кунад ба фиребу фан.

Дигар,ки соьиби ыонун аст,

Кунад ба жони касон таьдид.

Каси дигар чц табаькор аст,

Ба чеьра гарчи бувад зоьид.

Чц зоьидон, ки ба ьаж рафтанд,

Барои ному жаьонронц.

На баьри он ки бувад вожиб

Адои фарзи мусалмонц.


Ту пирамарди тиьидастц,

Бирав ба хона зи майдоньо,

Агар ба хотири обу нон,

Равц ту бар мащалистоньо.


Ба садри хон бинишонандат,

Зи ту дуо талабанд эшон.

Вале ту ьарфе намеёбц,

Ки баьсро бидиьц поён.

Беь он ки, пиракии щаммоз,


Ба хонаат бинишинц боз.

Ва гар ки дил равадат аз жо,

Ба хони кас набарц худро.


Ба ростц, ки аз ин сон пир

На чора р=яду на тадбир.


Ьар кас щанист, жуз щами сарват набошадаш,

Молаш фузудатар шаваду чашми = ьарис.

Роьи ьариф п=яду жуз худ наг=яд =,

Жуз ыути лоямут чц мер=яд аз хасис.


Хоьад зи молу жоь ба худ обр= харад,

То аз шигифт чашми ад= к=ртар шавад.

Хукона зиндагц кунаду устухон диьад

Онро, ки чун саге с=и = кафнигар шавад.


Мизони обр=, ки кунун молу давлат аст,

Мардум зи пушти зар ба нажосат фитодаанд.

Бе ыадру ыиматанду ба хоке нишастаанд,

Онон, ки тожи илм ба сар бар ниьодаанд.


Ин ьарфро бихону биандеш, эй азиз,

Имони хешро чц ба савдо кашондац.

Мардист дар иродаву аылу дили бузург,

Бишнав, агар, ки щофил аз нукта мондац.

Дил ба ьарфи ьар касу нокас мадеь,

Дар паси ин меьрубониьо риёст.

Бар худ имон овару дар худ бимон,

Аыли ту худ даркушои ыуфльост.


Пеши ьар кас розро берун макун,

Жодаи ш=ьрат мапаймо бо шитоб.

Номж=ц худфиребц беш нест,

Эй ки метозц ба дунболи сароб.


Гар щам ояд, щам махур, подор бош,

Шодц ояд, боз ьам андоза дон.

Бар ниьонгоьи дили худ дар кушо,

Дар кушо бар кони ганжи шойгон.


Дар ин бархурд бо гармову сармо

Бимирад охир эьсоси жавонат.

Агарчи буд ваыте оламош=б,

Замоне таь нишинад ш=ри жонат.


Ьан=з андар сарощози жавонц,

Ки чун р=и ту р=ьат низ пок аст.

Бифаьмц, к-ин насиби мо дур=зист,

Саранжоми ьама хок аст, хок аст.


Ва чандин р=з, чандин р=зи дигар

Биг=ц фош бо худ розьоро.


Валекин шарм нагзорад, ки бинц

Чу дар ойина худро ошкоро.


Дигар кашфе, ки пеши хеш кардц,

Ьубобе тобаду ночизу холц.

Чунон кашфи абас , ки менаёрц

Ба пеши кас намудан ьарзанолц.


Агар аз худ фишонц коьилиро,

Ьамоно дар дилат зулмот бошад.

На панди носеье, не ройи хайре

Сиёьии туро аз ьам напошад.


Саьл аст ин ки номи Худоро ба лаб барц,

Зеро на аз тариыи забон аст раь бар =.

Он гаь расц ба фаьми ьаыиыат, ки бар ниьц

Жонро шабеьи сафьаи ойина р= ба р=.


Нер=и тан дарещ мадору ба харж деь,

Дар дил бинои маърифати Кирдигор кун.

Аылу дилу заковату буду набудро

Дар роьи ишы- ишыи Илоьц нисор кун.


Ьаргиз намешавад ба хирад дарки ьаы намуд,

Ман ожизам зи шарьи муаммои инчунин.

Дар будану набудани + фольо мазан,

Ьаст +, ки ьаст ин ьама мавжудаи яыин.


Ьастии он вужуди фаротар зи даркро

Бе он ки донад, ин дилам идрок мекунад.

+ро шинохтам ману бечора зоьиде

Бо мо сухан зи дурии афлок мекунад.


Одамц халтаест пур зи фасод

В- ар бимирад аз он батар гардад.

Эй , ки худро зи ман фузун гирц,

Кай ьаво аз сари ту баргардад.


Д=ш к=дак будц, кунун пирц,

Огаьц аз давидани айём.

Пас Худо г=ю бандаро бинавоз,

Ки равц, аз паси ту монад ном.


Ман аз сагбаччае саг парваридам,

Ки дандон зад маро р=зе ба ангушт.

Яке тирафканц ом=хт аз ман,

Чу тирандоз шуд, аввал маро кушт.


Гузашт умри пур аз щуссаву пушаймонц,

Гузашт ваыту набишнохтам ьаыиыати =.

Мане, ки фозили даврон шумурдаам худро,

Ба мадьи хеш кушодам лаби ситоишг=.


Дари савод кушодам ба мардуми нодон,

Ки рушд кардаву худро радифи ман бишнохт.

Дарещи он ьамаи базму ишрату шодц,

Ки баргу бори ьаёти маро фур= андохт.


Варо, ки тещ кашад бар хилофи маккорон,

Варо, ки дида ба ьаы во кунад, урус хонем,

Шавем оыибати кор пеши худ иырор,

Ки одамц ба абас бохтему шайтонем.


Маро на д=ст бувад, на нигори марьами дил,

Ьар он чц ьаст, ьамин шеъри дардбори ман аст.

Жаьон ба дидаи ман д=ш к=ли софе буд,

Ьар он чц ьаст кунун, ыалби дощдори ман аст.


Рафоыате, ки Худо дода, чашмаест савоб,

Чунон ки с=ьбати жонон таьорати жон аст.

Сияьдиле, ки рафиыаш шинохтам, чун кард,

Щазаб гирифту харошид як шабеям даст.


Дилам ьан=з ьам уммедвори дилдорест,

Ки аз паёми хушаш сина мешавад равшан.

Вале кужост, кужо он ьабиби нопайдо,

Ки дар ьисори дилам боз мекунад равзан.


Хок мехоьад ьамощ=шии ман,

Дар лабонам мезанам ыуфли сукут.

Санг мебандад дили с=зон маро,

Форищ аз ьангомаи буду набуд.


Зуд ё дер, оре, оре мениьанд

Дар раьи ман низ м=ьри интиьо.

Тарьи ман чун р=намо хоьад шудан

Баъд, дар оинаи ояндаьо.


Эй пас аз ман ьаыыи ьастц ёфта,

Бар дилат бингар, ки бишносц маро.

Щ=та зан дар шеъри ман, то бишнавц

Растухези тунди эьсоси маро.


Яккаву таньо дар ин шебу фароз

Бо ьазороне занозан доштам.

Навжавоне будаму бероьае,

Ьодиёнеро зи доман доштам.


Баъд аз он ки хешро дарёфтам,

Боз раь гум менамудам безамон.

Халы аз дунболи ман пайрав нашуд,

Санги таьыири варо будам нишон.


Меравам бар ломакони нестц,

К=лбори дил пур аз заьру шарор.

Эй чакомакьо, чакомакьои ман,

Беш аз ин розам насозед ошкор.


Зеьни ман пур шуд зи ьикматьои умр,

Панд гуфтам бо касони тундрав.

Ьар чи ыадре ш=яму соиш диьам,

Кай шаванд ин мащзьои к=ьна нав.


Халыи ман бисёр халыи тундг=ст,

Жавьари маънои ьарфаш тирааст.

Сангро монад, ки бо ашку ба хун

Пиряхьои дилаш натвон шикаст.


Г=ш деь бар шеъри дардолудаам,

Халыи ман як лаьза маъниёб шав.

Аз щурури худ гузар, бар ман нигар

Об шав аз ин суханьо, об шав.


Бар абас бар к=рароь афтодац,

По бинеь бар шоьроьи ростин.

Илм ж=ву синаи зулмат бидар,

Раь кушо бар субьгоьи ростин.


Боз ьам думбура ба даст магир,

Мазан абрешимак бар тори хам=ш.

Кам кун, эй дил, жунуну валваларо

В-ар на чашмам бигардад ашкощ=ш.


В-арна гардад асири хотираьо

Ин дили ман, дили гирифтаи ман.

Дар таьи бори щусса жон супурад

Сабри охир зи даст рафтаи ман.


Ин салоь аст, ки ба ман, эй ёр,

Нигаьи гарми худ нисор кунц.

Равшанц густарц ба олами ман,

Щуссаамро зи дил бухор кунц.


Эй ьама меьру дилбариву ноз,

Эй ьама оташи гудозанда.

Дили бишкастаро дубора навоз

Бо каломи хуши навозанда.


Р=ьи афсурдаро ба ьар чц, ки ьаст,

Мон, ки дастонат оштц бидиьад.

Раь намо, то дубора фитрати ман

Жарф бишкофаду зи хеш раьад.


Жони ман оыибат ба лаб омад

Аз шитоб, аз шитоби беьосил.

Беш аз инам дигар азоб мадеь,

Охир, эй марьами жароьати дил.


Оь, ин таронаи кист, ин ки маро зи ман бурд,

Ёди паропарамро бо савти роьзан бурд,


Мизроб зад ба парда, жони маро зи тан бурд.


Ман ташна метапидам дар домани биёбон,

Шукри Худо, расидам, инак, ба чашмасорон,

Оре, таронаи туст ин чашмаи зарафшон.


Аз он тарона ёдам т=фон шуду сабо шуд,

Аз чеьраи гузашта бардошт пардаьоро,

Бо сеьри исавияш жон дод мурдаьоро.


Овозьои рафта дар г=ши ман садо зад,

Во шуд ба дидагонам он р=згори мозц.

Ыутам ьамеша щам буд он фасли худгудозц.


Дар худ фур= бирафтам, то даркашам фур=тар

Заьри гузаштаьоро, онро, ки аз сари нав

Мерехт бар сари ман он издиьоми кажрав.


Дидам, ки бори дигар аз макри хасм мурдам,

Аз байни он ьабисон сарро сиьат набурдам,

Дигар кужост заьре, заьре, ки ман нах=рдам.


Агарат зангбаста бошад р=ь,

Субьи фикрат кужо шавад бедор.

В-ар чарощи хирад туро мурда,

Зиндагият шавад сиёьизор.


Чц касанду чц сон диле доранд

Мардумони ьубобиву бодц.

Аылашон занг баставу хуфтаст

Аз табоьиву жаьлу бедодц.


Р=ььо хуфтаву равон мурда,

На ниёзе, на ишыу дармоне.

Тану дил обу дона мехоьад

Щофил аз марги жони зиндонц.


Ман, ки бар олам одам омадаам,

Боядам сохт офтоби хирад.

Оь, аз ин халыи жоьили ман, оь,

Ман вуз= мекунам ба оби хирад.


Эй паркушода с=и фарози бул=ргун

Мащруру вораьидаву зебову сарбаланд.

Чун гандуми расида, ки сар мекашад бар ноз

Хуршедхоьу сабзруху осмонписанд.


Фурсат расиду киштаи мо низ бор дод,

Доси замон ба даст гирифтему омадем.

Аз байни барфрезу самуму ажузабод

Як р=ьи бешикаст гирифтему омадем.

Бори зи ьад фузуда, ки бар д=ши мо нишаст,


Наыше ниьод, наыши азобе ба р=и мо.

Чун х=шаи гарони фур=монда хуфтаем

Хам х=рда пеши хоку сар афканда пеши по.


Дар пушти сар ьаёти пур аз заьмату фироы,

Дар интизори ьукми азал истодаем.

Эй марг, жони мо ба кужо мебарц, мабар,

Мо аз кужо будем, ки инжо фитодаем.


Фардо аз ин башар чц бимонад ба щайри р=ь,

З- ин р= бибояд ин ду нафас ошиыона зист.

Чун наьсхоки г=ру лаьад интизори мост,

Имр=з ьаст шав, ки пагоьи ту нест, нест.


Эй равшании жонам в-эй гавьари чашмонам,

Эй захми ту хун баста дар синаи с=зонам.

Он кист шабеьи ту, эй ьастии беьамто,

Эй жони ба жонам ж=р, эй чашми ба чашмам во.


Раьме макунам бар чашм, гирям ьама шаб, гирям,

Бо ашк сухан ш=ям, то тоза сухан г=ям.

Чашмат биниьам бар чашм, чашмам ба забон хонад,

Шояд дили ту бе ьарф щамьои маро донад.


С=зц ьамарову худ бес=зу шарар монц,

Аз он лаби хандонат гулханда маяфшонц.

Он гардани симину он м=и баландатро

В- он лолаи р=ятро боре бинамо бар мо.


Эй тозаниьоли субь, ларзон ба дами бодц

В-эй сабзбаьори ьусн, яктои худододц.

Пеш о, ки ьамин як дам чашм об диьам аз ту,

Нури нигаье афшон аз чашми хуши жоду.


Пеш ову табассум кун, ьамнури баьорон шав,

Пар-пар зану хуш –хуш хон ьамж=ри ьазорон шав.

Эй нащмаат атрогин, як ламъаи хуршедц,

Шукре, ки ба жони ман р= кардаву тобидц.


Ин ш=ьрату шони ман аз ьусни ту мащлуб аст,

Аз ьусни ту ьарфам нест, к- он хубтар аз хуб аст.

Ьаыыо, ки Худо мехост, то ман ту дил бандам,

Бо гиряи ту гирям, бо хандаи ту хандам.


Оре, ьама дунёро дар банди ту мехоьам,

Эй оби баыои ман, пайванди ту мехоьам.


Он кист, ки бигзидц аз шефтагони худ,

Он кист ки мардона роьи дили ту паймуд.


Мардон ьама афсурданд аз ишыи ту жону тан,

Ё Раб, ту фароьам кун, то дил равадаш бар ман.


Ба ращми тирагиьои жаьолат

Каломи оташинро тещ кардам.

Жаьонро хостам тарьи нав андохт,

Ки ман фарзонаам, озодмардам.


Вале таньотарин будам дар ин роь,

На ьамроьеву на пушту паноье.

Ба ьар жониб, ки мебурдам нигаьро,

Намедидам жуз анб=ьи сиёьц.


Ба ин тасвирьои сарди зулмат

Чц ьам г=ям, ки ьарфам коргар нест.

Дили инон на дил, санги сиёь аст,

Дили инон зи ишые борвар нест.


Худоё, аз ьама бегонаям ман,

Ки меьмонам даруни хонаи худ.

Маро ин халы, халыи нохудогоь

Чунон бегона монд, он гуна, ки буд.


Ажаб ориши беранг хоьанд,

Ажаб осоиши бес=зу созе.

Гаье раь мераванд ин с=ву он с=

Агар раьбар шавад ьирсеву озе.


Аз ин мардум гурезонам, гурезон,

Чунон ьам хастаам, бе тобу хаста.

Касе нашнид дар ин к=, ки ваыте

Сухан мегуфт пире дилшикаста.


Зимистон


Р=яш сафеду жомаву ришаш низ,

Бечашму безабону ыавижон аст.

Печида дар ыирови саьаргоьц

Сармо бар ин диёр шитобон аст.


Андар сараш кулоьи сафеди барф,

Барфиву сарду тира нафасьояш.

Омад чу хостгор бар ин даргоь

Маьшар фиканда бо сару савдояш.


Чун сар фишонд, барф бишуд барчош,

Б=рон шуду зи хашм бар ьар с= тохт.

Жунбид юрти нилии шашг=ша,

Атфолро зи хеш бурун андохт.


Ч=пон, ки п=стин ба тани худ дошт,

Ларзиду жома низ ба бар бинмуд.

Аспон заданд пой ба пой аз дард,


Бетобу яхкашидаву барфолуд.


Бархост пашмьои тани гургон,

Бар дузди жону мол мадеь фурсат.

Асбони хешро бичарон боьуш,

Аз ьад фузун ба хоб мадеь навбат.

Маспор аспро ба даьони гург,

Онро ба Кандибою Канай1 бахшо.

Бигзор хушку холц аз ин маъво

Афтад ба роь пиракии сармо.  1. Канай – номи подабоньоПойиз


Само аз абрьои тира пур шуд,

Ыирав мегустарад домони намнок.

Намедонам, зи сармо ё зи серц

Шуданд асбон ьама бедору чолок.


Фасурда сабзаву гульои д=шин,

Ьаёь=ьои тифлон таь нишаста.

Дарахтон ьам зи бебаргу навоц

Ту г=ц, чун гадои раь нишаста.


Фаыире п=стьоро медиьад ош,

Зи ыаддаш жандаьои пора резанд.

Жавонзаньо ба хайма васла банданд,

Гур=ьи пиразаньо ришта ресанд.


Паропар турнаьое боз гарданд,

Бигирад корвоне роьи манзил.

Авульо хуфтаю берангу раьмат,

Намебинц лабе бар ханда моил.


Зи сардц жисми пирон ларза гирад,

Вужуди к=дакон сармо кашида.


Сагон бар сайди мушон пайт поянд

Раьораь устухонеро надида.


Чарогоьон дигар помол гашта,

Замин ин с=ву он с= пурщубор аст.

Даруни хонаьо сард асту дилгир,

Дарещо, зиндагонц, даргузор аст.


Баьор


Хандид офтобу нафасьои гарм рехт

Бар обу хоку оташу боду ба ьар чц ьаст.

Офоы хуфта буд чу танб=ри бенаво,

Равшанбаьор омаду оьанги сабз баст.


Пирон жавон шуданду жавонони навжунун

Дар сар ьавои ишы паропарзанон шуданд.

Дар шохсори гулбасари д=ш бесадо

Мурщони шашмаыомзан овозхон шуданд.

Шукри баьор гуфтаву рафтанд к= ба к=


Хешону д=стон ьама аз деььо ба деь.

Ощ=шьо пуропури ощ=шьо шуданд,

Дильо сало заданд зи шодии бешабеь.


Занг=лаьо навохт зи ьавливу ьотаьо

Овози барраьову шутурьои ширмаст.

Дастони меьрубони табиат ба шохаьо

Хуни баьорро бидамониду мущча баст.


Ыувон кушода боли ьарири бул=ргун,

Дар соьилони сабзхати мавжошно.

Гар шаьсавори асп паропар равц ба сайд,

Худ мешавц шикори бутони назаррабо.


Модар- замин зи синаи шодоб шир дод

Бар жумлаи гиёьу дарахту гулу набот.

Парвардагор лутф намуду жаьони сард

Пар шуд зи гармиву тарабоьангии ьаёт.


Жуз санг ьар чц ьаст, ьамоно садо бизад,

Щайр аз хасис жумла касон бокарам шуданд.

Пирони покжону саьархези бонамоз

Чун офтоб машъалаи субьдам шуданд.


Баъди щуруб салтанати кавкабон бубин,

Мащруру тобноку шабафр=зу гармхун.

Дар пеши шаб баланду ыашангу шук=ьманд,

Дар пеши офтоб фур=мондаву забун.


Хуршед кадхудост, замин навар=си =ст,

Оваь, чц лаззат аст висол аз пайи фироы.

Эй кош, ки бар ьарими Худованд мерасид,

Ьар созу нолае, ки навозад найи фироы.


Ин субь чун самандари хуршед пар кушод,

Чашмам рамад зи чашмбарии нигоьи ту.

Фаслест фасли ишыу ыиёму жунуну ноз,

Бо нури офтоб замин мекунад вуз=.


Тобистон


Ваыти тамуз сабзаву гульои наврасид

Ыад мекашанд сар -сари паьнову ёнаьо.

Анб=ьи к=чиён ьама жо хайма мезананд,

Дар соьилони р=ди хур=шони пурнаво.


Аспони ранг-рангу барозандаву жавон

Мастона ёлу бол зананду чаро раванд.

Дар ж=и об дам бифишонанд беыарор,

Аз неши орувони газанда кужо раванд.


Хуш- хуш даванд кураи аспон ба марщзор,

Пар- пар зананд селаи зощону =рдакон.

Хандону нащмахон ьама с= хаймаьо кашанд

Д=шизагони ш=ху жавонони гармжон.


Бойи авул ба дидани молаш, ки рафта буд,

Ояд ба хона шоду ризоманду комгор.

В-он аспи юрщааш биниьад гом бесадо

Сармасту ширмаст аз он бощу марщзор.


Пирон даруни хайма нишинанд даврагир,

Дар дастьо саб=и пур аз накьати ыимиз.

Тифлон гирифта домани модар, ки ыанд деь

Бо ыалбьои бещаму чашмони ашкрез.


Боён ба р=и ыолини нармак нишастаанд

Дар пеши р= ниьода самовори обж=ш.

Мардони фазл ьалыа бигиранд гарми баьс,

Дарёсифат шаванду гуьарбору пурхур=ш.


Ногаь зи хайма пири наьифе бурун шавад,

Шалвори = сафеду ба дасташ бувад асо.

Фарёдьо занад ба шубон, то ки подаро

+ дуртар чаро диьад аз пеши хаймаьо.


Ин с=ву он с= роь равад пеши чашми бой,

Шояд зи лутфи бой ыимиз мерасад варо.

Якчанд галлабони бари жома барзада

Шодона медаванд дар аспони бодпо.


Р=зони нуырагун ьама аз ёд рафтаанд

Он гуна рафтаанд, ки н-оянд бозпас.

Бечора пирамард нигаь мекунад ьазин

Дар сина таь нишонда дили сарди беьавас.


Шаьсаворе медавид аз пушти сайд,

Ьар кц р=баь жуст, меёбад варо.

Асби нащзу ёри хуш доди Худост,

Жомаи лоиы сазад сайёдро.


Аз панаьгоьаш чу нек= бингарист,

Наыши пои сайдро бишнохт =.

Самти раь дарёфт =, тунду сабук,

Аз паи он наышьо биштофт =.


Чашмбанд аз чашми бургут баргирифт,

Чашми =ро бар фазоьо боз кард.

Чашмьояш хунгирифта мурщи хашм

Р= ба с=и авжьо парвоз кард.

Дид бургутрову р=баь хира монд,


Дар дилаш бо зиндагц падруд хонд.

Ё ба дандон ё ба нохун, гуфт =

Наыди жонро бояд аз душман раьонд.


Р=баьи доно раыиби хурд нест

Мурщи мащруру ьавопаймойро.

Ьаст найза дар бащал сайёд ьам,

Медавонад = саманди бодпо.


Ногаьон чун санг бургут мефитад

Барысон чашмобачашми душманаш.

Ду диловар разми хунин мекунанд,

Мешавад сайёд маьви диданаш.


Ду даранда щофил аз суду зиён

Баьри инсон хуни ьамро мехуранд.

Бургуту р=боьу барфи симгун,

Ин се чашмони тамошо мебаранд.


Нозанине г=иё ш=яд танаш

Гесувонро дар бари р= хам зада.

Турраи = обшори рез- рез,

Чеьраи гулгуни = шабнамзада.


Барф балки ьамчу рахти оьарист,

Рахти як шаьбонуву як шоьмард.

Бургут аз по афканад р=боьро,

Он ыадар зебост, зебо ин набард.


Р=баьи бечора ьам мащлуб шуд,

Хожаву бургут биболанд аз зафар.

Хожа дар х=ржин ниьад р=боьро,

Розц аз худ сар диьад дуди сигар.


Сайди бисёре, ки =ро даст дод,

Пур шавад аз ранги шодц синааш.

Бургуте дорад, чц щам дорад дигар,

Хок бар сар шуд щами деринааш.


Аз ьама шущле, ки дар дунё бувад,

Безабонтар аз ьама бошад шикор.

Сайд онеро насиб ояд, ки =

Аыли раьбарро ба кор орад, ба кор.


Он ки сайёдист асли пешааш,

Мон, ки ин ьарфи маро гирад ба ёд.

Баски ин лаззат бувад ноошно,

Бар касе, ки дил ба сайёдц надод.


МУНДАРИЖА


Дар чиллахонаи дил


Дуруд, эй ыосиди фардо……………………………………………………….

Себарга………………………………………………………………………… Щафлат…………………………………………………………………………

Ин кист, ин нишаста ………………………………………………………..


Ьодии жовидона………………………………………………………………

Азизи дур………………………………………………………..……………

Остони ростон………………………………………………………………

Ман омадам…………………………………………………………………

Беьаёттар аз дай……………………………………………………………

Шартнома……………………………………………………………………

Дар ин баьортарин лаьзаьо…………………………………………………

Н=шбоди бешароб……………………………………………………………

Бигзор зияд як дам……………………………………………………………

Ьушдор…………………………………………………………………………

Ьамховару ьамафранг…………………………………………………………

Ьарири жон……………………………………………………………………

Омадам хона……………………………………………………………………

Башорати нотамом……………………………………………………………

Аз щайб сипар дорам…………………………………………………………

Мактуб…………………………………………………………………………

Агар ижоза диьц………………………………………………………………

Рози лоьут……………………………………………………………………

Зиндагц………………………………………………………………………

Тавалло………………………………………………………………………

Оварам сурхкитобе…………………………………………………………

Дили ман чоркитоби ишы аст……………………………………………..

Бехабарц………………………………………………………………………

Ыанд зан……………………………………………………………………….

Д=ст, аз будани бемаърифатам ьеж напурс…………………………………

Хумори ношикаста……………………………………………………………

Мекунад лай- лай………………………………………………………………

Фариштаи фарвардин…………………………………………………………

Бирез, тифли барозида………………………………………………………… Ьидоят бидеь……………………………………………………………………

Шабоьанг……………………………………………………………………….

Таьрир……………………………………………………………………………

Дил, ба чц раь адо кунц…… …………………………………………………

Руж=и марди таньо………………………………………………………… Мо залилему м=ьташам ишы аст…………………………………………

Дастгир………………………………………………………………………

Ишы меояду дил ьам………………………………………………………

Тазод ………………………………………………………………………

Р=зи щуруби ьавсалаьо……………………………………………………

Гунаькор……………………………………………………………………


Щуруб омаду…………………………………………………………………

Аз паси парда………………………………………………………………

Ту «Фиьи мо фиьи» ба ман бархон………………………………………

Ман бо баьор робитаи сабз ёфтам….……………………………………

Муколама……………………………………………………………………

Ман нотаи офтобро медонам……………………………………………..

Фурсати тавба………………………………………………………………

Бори дигар гул ба гул кобин шавад………………………………………

Он с=и баьор………………………………………………………………..

Турна – турна бигзашта…………………………………………………….

К=дакц………………………………………………………………………..

Дилам дар шаккаристон аст…………………………………………………

Оему равем……………………………………………………………………

Фасли сабзи ифтитоь……………………………………………………….

Баьор мазьари эъжозьои раббонист…………………………………………..

Ьаммилати хуршедц……………………………………………………………

Гул ба гул омадц………………………………………………………………..

Аксиома…………………………………………………………………………

Эй ыулланаварди ман………………………………………………………….

Ьам ишыи мажозиц…………………………………………………………….

Навр=з шуду……………………………………………………………………

Лавьи эьдоц…………………………………………………………………….

Чун ба анжум жилваи пиньон кунам………………………………………….

Макун ьиы – ьиы………………………………………………………………..

Аввалину охирин………………………………………………………………..

Пайщом……………………………………………………………………………

Вуруднома………………………………………………………………………

Дар иньисори ваыт………………………………………………………………

Авж кабуд аст……………………………………………………………………

Насими субь……………………………………………………………………

Такрор…………………………………………………………………………

Жон туц…………………………………………………………………………

Як шакарханда бомдод………………………………………………………...

Уммедвори маыдами Масеьо…………………………………………………..

Нури ту бар жаьони ман………………………………………………………..

Занг=ла зад офтоб………………………………………………………………

Хаткашон………………………………………………………………………..

Бо ту оиназор шуд дили ман…………………………………………………..


Тариыи зистани бехато намедонам…………………………………………….

Чаман андар чаман………………………………………………………………

Фатво……………………………………………………………………………..

Як жаьон сухан дорам…………………………………………………………..

Номаи к=тоь……………………………………………………………………..

Муборак г=………………………………………………………………………

Нав мешавам……………………………………………………………………

Эй ишыи хокистаршуда……………………………………………………….

Бесавод……………………………………………………………………… Эй ранги орзуят……………………………………………………………

Сим мазан…………………………………………………………………

Нардбони тажаммул………………………………………………………

То туро, эй хужастамашраб, ёфт…………………………………………

Сурханбони чок – чок……………………………………………………

Эй дили гултабор…………………………………………………………

Муьаббат ж=………..………………………………………………………

Дубора ыудрати парвоз медиьц ё не………………………………………

Сулуки сабз………………………………………………………………...

Эй саьар, рух кушо………………………………………………………..

Дили озод……………………………………………………………………

Дило, муносибатат бо баьор ыонунист……………………………………

Ду зебо………………………………………………………………………..

Тилисми боз………………………………………………………………….

Ьар суханат сахо кунад………………………………………………………

Гавьари сурх………………………………………………………………….

Навбаьори атласп=ш…………………………………………………………

Хайр, паноьат ба Худо………………………………………………………

Шабоьат………………………………………………………………………

Дер кардем бар саломи баьор………………………………………………

Раву баргард………………………………………………………………….

Лолаи лол…………………………………………………………………….

Нашри зебоц…………………………………………………………………

Щайб назан……………………………………………………………………

Эй н - омадаи хужастамилод………………………………………………

К=рхат………………………………………………………………………..

Туро дорам…………………………………………………………………..

Хазонак шуд…………………………………………………………………..

Чун биёц………………………………………………………………………

Гул ба шабнам жомаш=ц мекунад…………………………………………..


То ифтитоьи жавьар…………………………………………………………

Матлаат хуршедмаънц………………………………………………………

Хостц ьафт осмонро дар занц………………………………………………

Имтиёз………………….…………………………………………………….

Боре ба мо саодати дидор ьадя кун…………………………………...

Тирамоьи Лондон…………………………………………………………

Пайщом……………………………………………………………………..

Таронаи шаьри боронц……………………………………………………

Гули наргис…………………………………………………………………

Ватан………………………………………………………………………

Сини салом………………………………………………………………..

Эй вужудат вужуди навр=зц………………………………………………

Ьан=з равзанаи ман ба бощи гул боз аст…………………………………

Д=ст, туц……………………………………………………………………..

Дар сурощи асл……………………………………………………………….

Субьи ваьйовар………………………………………………………………

Фалакро кардац аз роь бероь……………………………………………….

Шабьои шубоб……………………………………………………………….

Бар р=ьи ман…………………………………………………………………

Умр……………………………………………………………………………..

Бизц, эй ишы…………………………………………………………………..

Кимиёи сабз……………………………………………………………………

Эй щамат бо щами ман ьамфарёд……………………………………………..

Аз саьаристон биё…………………………………………………………….

Як арзан тавба…………………………………………………………………

Имр=з р=зи оинадорон аст………………..…………………………………

Гарчи ьар р=зи Худо…………………………………………………………

Ту мемонц……………………………………………………………………

Гульои обон…………………………………………………………………

Биёзмудц ба ш=ру ширин………………………………………………….

Баьори бохтаамро дубора баргардон……………………………………..

Ьоло ьама ыиёмати дил……………………………………………………

Шодии ощоз………………………………………………………………….

Чаман гулж=ш шуд……………………………………………………………

Ягонатарин……………………………………………………………………

Садбаргро мутолиа кун………………………………………………………

Бояд канора жуст…………………………………………………………….

Салавоти шукр………………………………………………………………

Дар лавьи чаман……………………………………………………………..

Табрики сабз…………………………………………………………………

Дар жадвали дил……………………………………………………………..

Дил номаи чаьорыати нокушода монд…………………………………….

Дили хам=шам……………………………………………………………….

Ьамшеваи баьорам…………………………………………………………...

Табрик биг=…………………………………………………………………...

Бишунав, ай осмонц……………………………………………………………

Мисли худ биё……………………………………………………………….

Дил аз ыафас…………………………………………………………………

Биё, баьор кунем…………………………………………………………

Наркоз……………………………………………………………………..

Кай шавад барге ба боще…………………………………………………

Тифлц гузашту гум шуд…………………………………………………..

Чаь – чаьи гули сурх……………………………………………………….

Чорзарби дил…………………………………………………………


ТАРЖУМАЬО


Иоьан Г=те

Аз «Девони щарбиву шарыц»

Андешаи озодц……………………………………………………………..

Одамсозиву дамандозц……………………………………………………..

Суханпардозц ва пайкарасозц……………………………………………..

Жасорат………………………………………………………………………

Найшакар…………………………………………………………………….

Фатво…………………………………………………………………………

Боз барои Ьофиз……………………………………………………………

Аз «Ишынома»………………………………………………………………

Таскини бебарор…………………………………………………………….

Дуруд………………………………………………………………………….

Ногузир………………………………………………………………………..

Нуьуфта……………………………………………………………………….

Аз «Китоби андешаьо»………………………………………………………

Пок будам…………………………………………………………………….

Аз кужо омадаам……………………………………………………………..

Ин мегузарад…………………………………………………………………

Зан аз паьл=и чап шуд……………………………………………………….

Биштоб ба с=ьбати ьакиме…………………………………………………..

Зулайхо…………………………………………………………………………

Нав ба нав вазн, ки ёбц, чц нак=ст…………………………………………

Дарещам нест…………………………………………………………………


Аз «Шикоятнома»……………………………………………………………

Маж=, он чц ба жустан……………………………………………………….

Чашми раьбурда………………………………………………………………

Бечарощ аст шабу……………………………………………………………..

Ин фавж-фавжи мардум……………………………………………………….

То чанд…………………………………………………………………………

То назду дурр…………………………………………………………………

Ьар кас, ки хам=ш аст………………………………………………………

Жуз аблаьц набвад…………………………………………………………….

Бар олами Миёназамин………………………………………………………

Гарчи то Макка ьам………………………………………………………….

Гар ту дурц……………………………………………………………………

Эй ки дурц……………………………………………………………………

Аз «Соыинома»………………………………………………………………

Аз «Масалнома»………………………………………………………………

Гулбонги булбул………………………………………………………………

Умедвори м=ъжиза……………………………………………………………..

Аз «Форсинома»………………………………………………………………

Падруд…………………………………………………………………………<< предыдущая страница   следующая страница >>