shkolakz.ru   1 ... 10 11 12 13
Александр Пушкин


Иытидо ба Ыуръон

Ыасам ба жуфту тоы……………………………………………………….

Эй занон……………………………………………………………………

Афтод дар абр=и набц……………………………………………………

Паьлавоне хост……………………………………………………………

Намежунбад замин………………………………………………………….

Ман шуморо дидаам……………………………………………………….

Бархез, эй рамида………………………………………………………….

Бар гадоён гар каримц мекунц……………………………………………

Раьнаварде хаста менолид…………………………………………………

Анна Аьмадова

Г=р кун………………………………………………………………………

Хира мешавад дар дил……………………………………………………..

Нащмаи содаву нуронии ишы……………………………………………….

Васли ду дил…………………………………………………………………

Бехобц………………………………………………………………………..

Ба Н.Р…………………………………………………………………………

Аз кужо тори нуырагун пайваст…………………………………………….

Аз хонаи сафед………………………………………………………………

Бо ту, эй ш=хписар…………………………………………………………..

8 ноябри соли 1913…………………………………………………………..

Ман таваллуд шудам………………………………………………………….

Оваь, андар шаьри бемонанди Петр………………………………………..

Инак, салом……………………………………………………………………

Ба Александр Блок……………………………………………………………

Нидо мадеь…………………………………………………………………….

Хона холц шуд………………………………………………………………… Жудоц……………………………………………………………………………

Кц рухсат дод…………………………………………………………………

Аз Худо ш=ьрат намехоьам………………………………………………….

Оь, он малак………………………………………………………………….

Ьоло, ки шом лащжад…………………………………………………………

Чун навар=с гирам……………………………………………………………

На асрорьо……………………………………………………………………

Густурда бисоти зардро………………………………………………………

9 декабри соли 1913…………………………………………………………

Жоизац…………………………………………………………………………

Аввалин бор…………………………………………………………………..

Ман биянгорам……………………………………………………………….

Он замоне, ки ба г=шаш бирасад………..…………………………………


Инак, душанбе………………………………………………………………….

Фохтакро гуфтам………………………………………………………………

Инак, ин баьри нуырафоми шимол………………………………………….

Зани Лут……………………………………………………………………….

+ набифристод…………………………………………………………………

Эпиграмма……………………………………………………………………..

Чун даргузарад…………………………………………………………………

Шуморо диьам ьушдоре………………………………………………………

Пешаи ыудсии мо………………………………………………………………

Ба ёди д=ст……………………………………………………………………..

Хайр набвад……………………………………………………………………

Соядаст………………………………………………………………………..

Таронаи падруд………………………………………………………………

Ман ба тилфон намекунам бовар…………………………………………

Маро бо ыисмати мудьиш натарсон………………………………………

Мусаввадаьои комаровц…………………………………………………….

Себаргаи маскавц……………………………………………………………

Беунвон………………………………………………………………………

Н=шбоди дигар………………………………………………………………

Инак, ин тирамоьи нексамар………………………………………………

Ьарчанд, ки нест меьани ман………………………………………………..

Сергей Есенин

Шомест ложвард………………………………………………………………

Тозагульо………………………………………………………………………

Марина Светаева

Дар понздаьсолагц…………………………………………………………….

Р=закон, р=закони тиллоц…………………………………………………….

Ба унвони Байрон……………………………………………………………..

Барои Блок…………………………………………………………………….

Ба Анна Аьмадова…………………………………………………………….

Аз миёни барфьо………………………………………………………………

Он лаьза…………………………………………………………………………

Зи баьсьо бишавад…………………………………………………………….

Б=са бар пешонц……………………………………………………………….

Бигзор р=з бошад………………………………………………………………

Партави бемаьал………………………………………………………………

Дасте, ки ба дасти ёр лозим нест……………………………………………

Бо м=ьри щайришаръц………………………………………………………

Шеър мер=яд………………………………………………………………….


Пари парвоз……………………………………………………………………

Бар ыасди буданат…………………………………………………………….

Шуморо д=ст медорам…………………………………………………………

Ту маро ьеж гаь намеронц…………………………………………………….

Ба Ту…………………………………………………………………………….

Як замон……………………………………………………………………...…

Ьамон навжавонц………………………………………………………………

Ояд оьиставу беш=ру мащал…………………………………………………...

Ба як баьр лозим………………………………………………………………

Ба С.Э…………………………………………………………………………..

Ба С.Э…………………………………………………………………………..

Ба ин нодориву нопойдорц……………………………………………………

Дидаам дар р=зи равшан……………………………………………………….

Чу дасте медиьам……………………………………………………………….

На ситоиш………………………………………………………………………

Ман огаьам……………………………………………………………………..

Офтоби аввалин………………………………………………………………..

Сояи нимр=зии м=ят…………………………………………………………...

Щуруру тавоз=ъ…………………………………………………………………..

Ьангоми шафаыхез……………………………………………………………..

Раь мебарад……………………………………………………………………..

Фикрам намак бувад…………………………………………………………...

Тиреза………………………………………………………………………….. Баьрнавард……………………………………………………………………...

Дугона...……………………………………………………………………

Д=ст медоштц………………………………………………………………

Дар ин дунё…………………………………………………………………

Ба зиндагц……………………………………………………………………

Барнахурдаст чархи раъд……………………………………………………

Мамлакат………..…………………………………………………………….

Беьудааст шеърат…………………………………………………………….

Роьи рагьоро кушодам………………………………………………………

Андешаи шоир……………………………………………………………….

Дар сангфарши роь…………………………………………………………..

Бо чашмьои боз……………………………………………………………….

Замон бигзашт………………………………………………………………….

Чун к=ьи ыатор…………………………………………………………………

Фурсат омад…………………………………………………………………….

Абай

Зарбаьои набзи соат……………………………………………………………


Мо тоирем………………………………………………………………………

Эй ыазоы…………………………………………………………………………

Навжавон будам…………………………………………………………………

Акнун, ки бар дуроьаи пирц…………………………………………………..

Бургут……………………………………………………………………………

Раьгумзада пиндорад…………………………………………………………...

Жуз щами сарват…………………………………………………………………

Бар тани зиндаам………………………………………………………………

Эй даруни синаат………………………………………………………………

Шеър гуфтам…………………………………………………………………..

Таронаи духтар…………………………………………………………………

Аз кокули =……………………………………………………………………

Зиндагонц зи даст шуд охир…………………………………………………

Беш аз ин худро гудозидан чаро…………………………………………..

Ьазорпора дилам………………………………………………………………

Вазъ г=яд……………………………………………………………………….

Дилмондаам……………………………………………………………………

Шеър аст………………………………………………………………………

Б=и вафо нест…………………………………………………………………

Зи илм щусса ба бор ояд………………………………………………………

Ьар кас щанист…………………………………………………………………

Дил ба ьарфи ьар касу нокас мадеь………………………………………….

Дар ин бархурд…………………………………………………………………

Саьл аст…………………………………………………………………………

Нер=и тан………………………………………………………………………

Одамц халтааст…...……………………………………………………………

Ман аз сагбаччае саг парваридам………...…………………………………. Гузашт умр………………………………………………………………………

Хок мехоьад……………………………………………………………………

Зеьни ман………………………………………………………………………

Боз ьам думбура ба даст магир………. ……………………………………..

Оь, ин таронаи кист……………………………………………………………

Агарат зангбаста бошад р=ь…………………………………………………..

Эй паркушода…………………………………………………………………..

Эй равшании жонам……………………………………………………………

Ба ращми тирагиьои жаьолат………………………………………………….

Зимистон..……………………………………………………………………...

Пойиз……………………………………………………………………………


Баьор……………………………………………………………………………

Тобистон………………………………………………………………………..

Шаьсаворе медавид……………………………………………………………1 Таруса – ша[раке дар вилояти Калуга, дар со[или дарёи Ока

2 Шеъре аз силсилаи шеър[ои «Барои Блок»

3 Шеъре аз силсилаи шеър[ои «Ба А[мадова»

4 Спарта – ша[рест да Юнон

5 Лета – дар фар[анги асотир номи дарёест дар он олам

6 Сергей Эфрон – [амсари шоир

7 Игор – Княз Игор, [окими мулки Новгород

8 Крит – xазирае дар анrариби Юнон<< предыдущая страница