shkolakz.ru   1 2 3 ... 12 13

Фурсати тавба


Марьамат кун, дубора деь иршод

Ба мани сактафикри бастасавод.

Додиям фурсати гунаь кардан,

Фурсати тавба низ хоьц дод?!


Бори дигар гул ба гул кобин шавад,

Осмон миныори шабнамчин шавад.

Жайбьояш аз зари гул лаб ба лаб,

Навбаьори гулфишон м=ьсин шавад.

Субьи боодоб ьам шобошг=

Дам ба дам бар атсаи насрин шавад.

Бингарад нозукниьолиьои мо,

Осмон гар чашми борикбин шавад.

Чун туро ёд оварам, эй сабзи сабз,

Р=ьи ман як нусха фарвардин шавад.

Ташнагиовар шавад ин н=ш – н=ш,

Бо гузашти ваыт жон ширин шавад.

То яке мижгон ба мижгон мезанем,

Жумла бисмиллоьи мо омин шавад.

Села – села ишы хоьам дил ба дил,

Жогузини т=даи нафрин шавад.

Боз ьам бо чашмьои кофарам

Чашмьои сабзи ту ьамдин шавад.


Он с=и баьор щунчае таньо монд,

Дар соиди ж= шамимаи наъно монд.

Дар ьошияи баьорьо, эй гули сурх,

Ьастии ману ту сахт бемаъно монд.

Завраычаи кощазии тифлонаи мо

Дар аввали ж= нарафта то дарё монд.

Бисёр нузул карду бисёр уруж,

Андешаи бастаам, ки бемажро монд.

Дил ях шуду боз ьам тапишьо дорад

Монанди касе, ки мурду чашмаш во монд.

Дар ьар тапишаш ьазору як сакта навишт,

Дил бехабар аз ыоидаи имло монд.

Гулбоди шабоб тунду ширин бигзашт,

Дар хотири отирам пайи хоно монд.

Ишы омаду рафту чун паёми сармад

Дар дафтари ман м=ьри гули мино монд.


Турна-турна бигзашта солу моьи парвозц,

Пушти Ыоф аныо шуд фасли тифлию бозц.

То кай, эй дили бодц, бе ижозати таывим

Лола-лола механдц, щунча-щунча менозц.

Лат мах=р зи дилк=бон, хас машав ба дилр=бон,


Сурхр= шаву бардор рояти сарафрозц!

Чун дар интиьои раь р=и аспи ч=бинц,

Тундтар чц меп=ц, пештар чц метозц.

Чун ьумои ёдашро аз дилам гузар додам,

Нав ба нав таваллуд шуд он саодати мозц.

Чун дили нафиси ман кощази самарыандист,

Хожа, лутф кун, бигзор соядасти шерозц.

Эй баьори бигзашта,ыонеам зи ту, ыонеъ,

Эй жавонии рафта, розиц зи ман, розц?!


К=дакц


Ду нафар мерафтанд

бо ыадамьои шитобон.

Дар кафи нозукашон чанд дирам тобон буд,

Дар ьамон фасл, ки эьсоси

саодат чц ыадар осон буд.

Чашмашон

чун чарощони шаби ид муфарреь,

Дилашон-зодгоьи шодии олам,

Р=ьашон-р=ьи ду фариштаи щофил зи асли инсон буд.

Пайи як кори азим

Ду нафар мерафтанд

Д=ш бар д=шу ыадам бар ыадаму даст ба даст

Ба харидории як баста офтобпараст...


Дилам дар шаккаристон аст имр=з,

Шакарваштар зи б=стон аст имр=з.

Баьоро, мизбонц кун диламро,

Ки дар хони ту меьмон аст имр=з.

Биё бар зодр=зи як гули сурх,

Ки чун аныо намоён аст имр=з.

Се ьарф аз арш бар ёриям омад,

Ьама душворам осон аст имр=з.

Дилам бо содагии к=дакона

Туро пазмони пазмон аст имр=з.

Нишоти бетуиям ботуц шуд,

Щулувви васлу ьижрон аст имр=з.

Агар ту заррабини щайб дорц,

Бубин, ьар зарра кайьон аст имр=з.

Итобам буд агар, вопас гирифтам,

Хитоби ман ба Инсон аст имр=з.

Бифармо, дар дили нозуктабиат

Ажаб хуршеду борон аст имр=з.


Оему равем гоьу бегоь,

Мирему зием хоьу нохоь.

Эй ваыт, моро ба бод додц

Бо рафтани жисмкоьу жонкоь.

Сад зарба задц ба чор рукнам

Бо аырабаи дарозу к=тоь.


Чашми ту муаллифи баьор аст,

Эй ыалби ту сардабири даймоь.

Мктуби саломатц фиристам

Бар номи азизи асри панжоь.

Сад ыарн гузашту тай нашуд ьеж

Дар байни ману ту як ыадам роь.

Эй д=ст, кунам дуои жонат,

Бо он ки нац зи жонам огоь.


Фасли сабзи ифтитоь


Р=згоре гуфтам, эй д=ст,

дар гиребони фалон гул

жои шабнам

пардаи щафси щубор аст.

Дар фалон оина жавьар нест,

зангор аст.

Д=ст гуфт: Афс=с, афс=с,

Фикр мекардам, ки щайбат

Нест дар барномаи атвори ту.

Фикр мекардам, ки жуз нашри сабоьат нест дигар кори ту.

Фол медидам,ки бо ту мешавад

пиндорьои одии ман м=ьташам,

Эй дар анб=ьи дайи бер=ьу ялдои хаёлам

ёди худро боз карда

нарм чун боли каб=тар,

пок чун чашмони нилуфар,

чун ьарири субььои исавидам,

чун гули Марям.

Фикр мекардам, ки инсони азизи ормониям туц,

Ыосиди ваьйи муьаббат,

хаткашони осмониям туц.

Фикр мекардам, ки ту оинаи бетаржумонц,

Фикр мекардам, ки..,

Пас…

Пас ту ьам... чун дигаронц...

-Ман... Ман чц г=ям.

Пеши чашми ьаынамоят

баьри р=шан кардани худ

ьеж бурьоне надорам.

Эй ки аз сад парда он с=ро мушаххас мекунц,

р= ба р=и инчунин оинаи ботиннамо

щайри сад журми намоёне надорам.

Д=ст, таъзирам бикун.

Эй пуропур аз фур=щи эзидц, як бор таъсирам бикун.

Д=ст, бо анвори полояндаат

тирагиьои маро ислоь кун.

Дар ьамин садсолагц ьам

Р=ьи ман аз р=ьи ту таьрирхоь аст.

Дер шуд, шояд дар ин бефасливу бемавсимц

тавба кардан ьам гуноь аст.

Дер шуд?

На, на, на, ьаргиз!


Ьолиё

ьам фасли сабзи ифтитоь аст.


Баьор мазьари эъжозьои раббонист,

Чаман бадеътарин «Жанг»- и ьазрати Монист.

Баьор, барги гулатро бигиру нохун зан,

Ки дар бирешими жонам навои найсонист.

Аё муаллифи хуршеду моьу сабзаву об,

Зи килкат он чц барояд, ьамеша ьаыыонист.

Биг=, зи жониби худ ман чц метавонам кард,

Ки жумла бастаи барномарези пешонист.

Агарчи моили куфранд, боз медонам,

Ки чашмьои туро ьам саводи ирфонист.

Киц, ки некии офоыро мужассамац,

Ки дар тамоми сулулат щулувви инсонист.

Садои рафтани умр аст тиы – тиыи соат,

Чунин давидани ин ьарду номусалмонист.

Буруни панжара ьоло баьори хуршедц,

Даруни панжара аммо ьавои боронист.


Ьаммилати хуршедц,

Ьамшаьрии дарёц,

Ьамдини баьоронц,

Ьаммазьаби гульоц.

Ьам щоибу ьам ьозир,

Ьам аввалу ьам охир,

Бар чашми кц п=шида,

Бар чашми кц ифшоц.

Эй бехабар аз мурдан,

Аз заьмати афсурдан,

Ьам пиртарин пирц,

Ьам аз ьама барноц,

Дил фохтае бошад,

Раьбохтае бошад,

Якзайл занад ку-ку

Аз лонаяки лоц.

Эй д=ст, алайкам г=,

Ьар сония пайкам г=,

То дил бизанад ёьу

Дар ыуллаи зебоц.

Дар ьар назари мункир

Ьаргиз нашавц зоьир,

Дар чашми пазиранда

Ьастиву ьама жоц.


Гул ба гул омадц, баьор, биё,

Офтобона худнисор, биё.

Лутф кун, то дубора кор ояд

Дили соыит зи эътибор, биё.

Кори ман мавсимиву кори ту ьам,

Баьри роьат наё, ба кор биё.

Ба ту ишыи парастувона марост,

Ту ба ин ишы шак наёр, биё.

Ман агар бадтарам зи порина,


Ту нак=ц, нак= зи пор, биё.

Турши моро бизан ба ширинц,

Шаккаристони Кирдигор, биё.

Толиби м=ьри юсуфонаи туст

Ьафт авроыи интизор, биё.

Мани фонц як омадан дорам,

Туйи боыц ьазор бор биё.


Аксиома


К=дакц

бо чаьор по

аввалин гом мениьад

дар остонаи дунё.

Навжавонц парастувона

мужда меорад

бо пару боли заминтасхир чун чатри само.

Аз ьама дер ва ё аз ьама зуд

Бо се пойи кашола меояд

Пирии хамзада

бо пушти дуто.


Эй ыулланаварди ману гардунсипари ман,

Хуршедсулули ману бологузари ман.

Аз ишыи ту чун аз шарари щайб дурахшид

Дар пушти саропардаи нозук гуьари ман.

Дил шому саьар таржумаи ьоли ту дорад

Эй ьажри ту фирдавсу висолат саыари ман.

Г=янд, ки анд=хтаат чист, биг=ям,

Густурда ба шаш с=ст ьама лоыу пари ман.

Донц, ки чаро зуд дукон бастаму рафтам,

Дидам, ки харидор надорад шакари ман.

Аммо дигар ин нукта аён аст, ки ьаргиз

Осон ба хам=шц нагарояд шарари ман.

Табрик, ки халые ьама гуфту ту нагуфтц

Табрики тул=и нави шамсу ыамари ман.

Дар чашми ыадимат нигаьи нав ба нав овар.

То боз шавад жилваи дигар-дигари ман.

Бар он ки ьайц ё ки найц, нест далелам,

Эй жумла жаьони ману эй як нафари ман.


Ьам ишыи мажозиц, ьам ишыи ьижозиц,

Яъне, ки ьаыиыиц, бо он ки мажозиц.

Эй аз ьама ьам сода в-эй аз ьама ьам душвор,

Гаь дарси алифбоц, гаь фанни риёзиц.

Занжир зи по кандц, занжир ба дил бастц,

Ьам с=фии кофарваш, ьам ринди намозиц.

Бо валвалаи хом=ш, бо шукри шикоятп=ш

Ьам аз ьама норозц, ьам аз ьама розиц.

Берун зи ьама жадвал, ку охиру ку аввал,


Н=ь чарх сари китфат дар хандаву бозиц…


Навр=з шуду панжараро боз намудем,

Сад шукри ту, эй Жони Жаьонсоз, намудем.

Табрики ьама майнаву гунжишку парасту

Бо марьалаи тозаи парвоз намудем.

Хуршед сетор асту се маь корбаро кард,

Мо, чилланишинон, нахи = соз намудем.

Хуршедтарин, субьтарин хотираьоро

Аз дуртарин панжара овоз намудем.

Андози баьор аст напардохта ьоло,

Бо он ки адои ьама андоз намудем.

Он ьавсалаьои фалажи кощазии мо

Чун бодбарак буду фалактоз намудем.

Эй сифр, аё «О»-и муаззам ба сириллц,

Ояндаи худро зи ту ощоз намудем.


ЛАВЬИ ЭЬДОЦ


Диламро боз мехонам

Зи маьфильои ьазёнии беморон,

Зи мажлисьои фурсатс=зи бекорон.

Зи ьар жамъияти бадгил,

Зи зоьиршуставу олудапиндорон,

Зи ноёрии ёрон, балки аз ёрии ноёрон.

Аз он чашме, ки дар пушти зужожаш

бущзи хоно зиндагии жовидон дорад,

Аз он р=е, ки бо ойина пайкори ниьон дорад,

Аз он к=е, ки атри гул надорад, шарфаи пойи хазон дорад,

Диламро боз мехонам

Зи таньоц,

Зи хористони андеша,

Зи анб=ьи щубористони андеша.

Зи савдоьову аз бозорьо ьам,

Зи дунё ьам, зи дунёдорьо ьам,

Зи зарк=бону заркобон,

Зи бетимору бет=морьо ьам.

Диламро боз мехонам аз =, яъне аз он заьрангубини ман,

Аз он жонс=зи ман,

жонс=зи бепарвотарини ман,

Зи г=шаш мекашам вопас

бирешим бар бирешим, нах ба нах ьарфу ьижоямро,

дарунтар межабам дар худ садоямро.

Тиьц месозам аз зарби шамими = ьавоямро,

Диламро боз мехонам,

дили дилнорабоямро.

Диламро боз меорам

Ба дилпурсии ьар барфу алаф,

ьар саъваву гунжишк,


ба меьмонии гульои жабинафр=з

бо м=ьри аьуроц.

ба салламнои ьар як шаддаи ангури дороц,

ба доманб=сии р=зони пар-пардомани дартоз,

ба шобоши шабони кавкабафроз.

Зи фасли к=ьнайи поён

ба фасли тозаи ощоз.

Диламро боз мечинам чу до-ре-ми дар адвори навоц.

Фаыат бар ьурмати ишыи ту, эй Оьангсози аввалину охирини ман,

Диламро боз меорам чу лавьи сурхи эьдоц

Ба ту, Жонофарини ман…


Чун ба анжум жилваи пиньон кунам,

Халыро бори дигар ьайрон кунам.

Бо нигоье ьафт пироьан дарам,

Осмонро таь ба таь урён кунам.

Чун ту натвонам кулоьи сурхро

Дар сари офоы андармон кунам.

Чун самои дай дури сурхам, ки ьаст,

Чанд дар жилди садаф пиньон кунам.

То ба ин дам хидмати жин кардаам,

Дигар акнун чокарии жон кунам.

Ьар гунаьро тавба жуброн мекунад,

Тавбаро ман бо гунаь жуброн кунам.

Офтобо, кош, ало, г=иям,

Гар ба асри шаст ьам тилфон кунам.

Бар дили ман рухсати таътил нест,

Нав ба нав бо орзу паймон кунам.


Макун ьиы – ьиы, биг=, дасти маро гир,

Дуруд, эй орзу, дасти маро гир.

Чу т=морам туц, бирьон зи тимор,

Фаро бар аз ад=, дасти маро гир.

Аз ин пас эътиборе ьам набахшам

Ба ьар як баъву б=, дасти маро гир.

Чу ман тилфон задам бар Ьазрати ишы,

Жавоб омад: Алу! Дасти маро гир.

Ало, эй арщувони осмонц,

Бир=й аз ман, бир=, дасти маро гир.

Ману ту як ба як хоьам, ки бошем,

На ьаргиз ду ба ду, дасти маро гир.

Дар ин дунёву он дунё фаыат ту,

Фаыат ту, боз ту, дасти маро гир!


АВВАЛИНУ ОХИРИН


Духтаре щофил зи таъжили жавонц

Дар сараш м=и сафеди аввалинро

Ханжари хунрез мепиндошт.


Модараш ьам

дар сараш м=и сиёьи охиринро

Охирин тармеваи пойиз мепиндошт.


Паймон


То дилам хори нонамо дорад,

То нафас ьам даро-баро дорад.

То вужудам иыомати к=тоь

Андар ин меьмонсаро дорад,

Ман ба гульо дуруд мег=ям.


Зиндаамро бих=рд хомохом,

Мурдаамро намедиьад ором.

Зикри журми маро ьазорон сол

Нав ба нав медиьад давом, давом,

Ман ба аъдо дуруд мег=ям.


Дар баьори парастувонаи ман,

Ба тавофат парад таронаи ман,

Ишыро баргирифта бар д=шам

Ба сурощи ту, эй Ягонаи ман,

Мани п=ё дуруд мег=ям.


Ба тамошо дуруд мег=ям,

Ба таманно дуруд мег=ям.

Мавж бар мавж то дилам заданист,

Пасту боло, дуруд мег=ям,

Ьамчу дарё дуруд мег=ям.


Ыарзам аз офтоб як шарар аст,

Ыарзам аз чашми Д=ст як назар аст.

Дар лаби р=зьои оянда

Ба ману ту ьазор хушхабар аст,

Ман ба Фардо дуруд мег=ям.


Вуруднома


Анна¹ мегуфт,

Ки бо м=ьри ходимони замона

Ба фалонц ижоза шуд,

ки бидуни гирдгардиш,

Бе ьеж ьоиле дар миёна,

Бишавад вориди хона,

Ба ман ижоза нашуд.


Он фалонц гила мекард,

Ки бо м=ьри Корсози Ягона

Ба номи Анна расидаст ижозатнома,

Ки бидуни гирдгардиш

Бе ьеж ьоиле дар миёна

По гузорад ба остони жовидона,

Бо т=шаи бузурги тарона.

Ба ман ижоза нашуд…  1. Анна Аьмадова ба д=стонаш шиква мекард, ки ба профессор Пунин вуруднома доданд, ки аз даромадгоьи асосц мустаыим ба манзилаш, ки дар бинои давлатц воыеъ буд, ворид шавад, вале ба =, ки фаыат Шоир асту дигар ьеж, ижоза надоданд.


Дар иньисори ваыт

Фурсати мо кофист

Барои сарфи щизои саьару з=ьру шом.

Барои дав-дави берабту бенизом,

барои ьарзанавардии мащзи ноором,

Аждари хоб

Ними зеботарини зиндагонии моро

ьамчу ангури чиллагц

мехурад хомохом.

Фурсати мо кофист

барои щафлату хамёза,

Барои г=ш супурдан

ба бедалелтарин щайбату

ьубобтарин овоза.

Ба гирудори к=чаву бозор,

Барои раь бурдан

фаыат ба жодаи такрор.

Аммо ду аср шуд, ки наёмад фикри беоьари мо

як бор ьам ба кор.

Аммо ьазораьо ьама рафтанду

як гули сурх

мондаст бе ьазор.

Дар пушти парда лаьну садоро ниьодаем

Чун колаи ыадими бехаридор.

Мешитобем ьама бори тааььуд бар д=ш

Ба суру мотамьо,

ба жашньои щамбароранда,

ба с=гьои жонфишоранда.

Вале шитоб надорем

барои чидани идии офтоб дар ыадамгаьи субь,

барои таъзияи абр, абри боранда.

Бощ, эй бощчаи хуррами сари к=ча,

Фикрьои маро раьо кун аз шумораи пульо,

Ба ман шумораи гульоро г=,

Ба ман шумораи тилфони офтоб бидеь.

Лоаыал ними нафас

Маро ижозаи ворид шудан ба равзаи шабоб бидеь,

Маро жавоб бидеь.

Оь, агар пошна медошт нафас,

таы-таыашро мешунидем.

Кош, дар сабыати давидани ваыт

Мо ба ьар сонияи тундтози хеш мерасидем.

Он замон фурсати мо низ мерасид

Барои таьнияти офтоби юсуфр=,

Барои маърифати ьар баьори щолияб=.

Барои огаьц аз силсилабарномаи сабоьии булбульо,

Барои рухсати вуруд гирифтан

ба зиндагии рангаи гульо.

Барои тафсир бастан

ба се ьижои «са-о-дат»,

Барои ьаммасоьатии дили мо


бо вожаи бузурги «Муьаббат».

Ьолиё фурсати мо мерасад ва ё на,

Барои мусиыии нафиси сонияьоро як нафас бишнуфтан,

Барои аввалину охирин

ваьйи ошиыонаи худро

ба г=ши бастаи жаьон гуфтан,

Барои мурдану милоди нав пазируфтан.


Авж кабуд аст, кабуди кабуд,

Ишы суруд аст, нахустин суруд.

Субь, ту бар ьурмати Ьаы арза кун,

К – аз чц сириштанд маро тору пуд.

Он чц навиштам ба ту, эй рамзёб,

Таржумаи ьоли гули сурх буд.

Асли ман ин аст, дигар чеьраро

Ман натавонам, ки кунам вонамуд.

Занг зан, эй ёр, ки занги ыадим

Зуд зудоц зи дилам, зуд, зуд.

Рафт ду ыарну зи дили лахт – лахт

Ишы, ба номи ту ьазорон дуруд!


Насими субь, ки аз ьаштбощ меояд,

Чаьор равзаи моро сурощ меояд.

Бижуст айб аз ин чорбощи хушнафаьот,

Ьар он фасурда, ки маькамдимощ меояд.

Чц жои шиква зи ташвишьои умррабо,

Ки баъди шавыи даводав фарощ меояд.

Табибиву на туро марьаму на марьаматест,

Дарещи дил, ки чунин дощ – дощ меояд.

Саьар амини гузар муждаи дур=щин дод,

Ки бар маьаллаи мо ьам чарощ меояд.


ТАКРОР

Дар сари бом мешавад ощоз

Фасли лаклакпаронии тифлон.

Больо мекашад ба авжоавж

Ьаваси осмонии тифлон.

Дер ё зуд хатм меёбад

Нози гул дар ьарири фарвардин.

Дар паси барфк=ьи хотираьо

Субьи шириннафири фарвардин.

Чист, эй саъва, мантиыи парвоз,

Чист мазмуни н=ь саьифаи во.

Ин суолам барои оинаьост,

Ки нуьуфтан беь аст ё ифшо.

Бошу бешиква зистан ом=з,

Эй дили таьнишастаи бес=з.

Мерасад бар нишонии дурат

Боз табрикномаи Навр=з.

Жон туц, ки умрамро авваливу поёнц,


Чун кунам сабукд=шат аз маыоми жононц.

Пахш кардиву рафтц, марьабо, ьалолат бод,

Чун ба роьат афтодам мисли лаъли уммонц.

Пои фикри ман доим ботаьорат аст, аммо

Мекунад ба с=и ту рафтуои пиньонц.

Эй ки ком мехоьц, пас нац, нац ошиы.

Ишы чист ошиыро жуз нишоти раббонц.

Аз ту чун фирор орам, эй зи шаш жиьат пайдо,

Эй ки ьак шуда номат р=и лавьи пешонц.

Сабз – сабз г=иям аз щулувви бебаргист,

Сакта баста дар р=ьам щуссаи зимистонц.

Ишы, ишы, хушбахтам аз башорати дурат,

Як ыиёматц, оре, ё ыиёматистонц.


Як шакарханда бомдод фирист,

Ба тилисмоти мо кушод фирист.

Сура – сура саодат эьдо кун.

Оя – оя хату савод фирист.

Ыосидеро агар фиристонц,

Ьурмузоину ринду род фирист.

Бо шафаы, бо сапедаву сабза

Хешу ьамхуну ьамнажод фирист.

Дар миёни ману баьори навин

Тозапаймони иттиьод фирист.

Дар кужо, таы – таыи фузун зи кужо,

Ба муридони худ мурод фирист.

Эй фиристандаи ягонатарин,

Бар дилам ишыи умрбод фирист.


УММЕДВОРИ МАЫДАМИ МАСЕЬО


Андар он фасл, фасли шайпурц,

Монда будц, эй гули ыаь – ыаьи сурц,

дар таьи чашм.

Андар ин фасл, фасли кофурц

Барг – баргиву мондац дар таьи по.

Эй дили мурда, чанд хоьц буд

Уммедвори маыдами Масеьо.


Нури ту бар жаьони ман мерасаду намерасад,

Бар ьарами ниьони ман мерасаду намерасад.

Нолаи гармж=ши дил, валвалаи хам=ши дил

То ту, ай осмони ман, мерасаду намерасад.

С=зи туву маыоми ту, пайки туву саломи ту

Бар найи устухони ман мерасаду намерасад.

Дил чу гулест барг – барг дар дами жолаву тагарг,

Исии меьрубони ман мерасаду намерасад.


Ыуфл задаст г=ши ман, дар бизан, эй сур=ши ман,

Таы – таыи ту ба жони ман мерасаду намерасад.

Шеър чу ваьйнома аст, аз нафасаш шамома аст,

Ыосиди ростони ман мерасаду намерасад.

Мерасаду намерасад номаи ман ба номи ту,

Номаи бебаёни ман мерасаду намерасад.


Занг=ла зад офтоб, хезед,

Аз маькамаьои хоб хезед.

Урён бишавед, осмоньо,

Аз маьбаси н=ьниыоб хезед.

Эй мардумакони чашми кофар,

Аз щафлати носавоб хезед.

Эй т=даи диляхони бес=з,

Як бор шавед об, хезед.

Тифлии шумо ба хоб бигзашт,

Р=зи адами шабоб хезед.

Ин зарбаи белро шунидед,

Аз ьайбати г=ркоб хезед.

Эй панжараьои пилкбаста,

Бо даъвати офтоб хезед.

Худ Мункару худ Накир бошед,

Бар пурсишу бар жавоб хезед.


ХАТКАШОН


Дар зодр=зи сабзаи салому алайк

Гамбуски арщувони сияьхоле

бо номи шоиронаи «пар – пар»,

фархундамаыдаму башоратовар,

зеботар аз каб=тар

ногаь фуруд омад

аз вусъати баьори муфарреь

чун таржумони хуршед,

чун хаткашони субьи фур=зонфар.

Ман аз ин ыосиди к=чак паём бигирифтам

Паёми Ьазрати Бузургтаринро

Барои дар бикушодан,

ба шодии баьор пайвастан.

Ьамчу симурщи офтоб

Пиряхьои ниьонии тафаккурьоро

бесадо бишкастан.

Барои бори дигар

сар кашидан зи жайби хоки зимистондида,

барои щунча шудан,

гул бастан.


Бо ту оиназор шуд дили ман,

Сад тараннум баьор шуд дили ман.

Омаданьои бешабеьи туро

Чц ыадар интизор шуд дили ман.

Шабнам омад ба каъбаи хуршед,

Бо дили кц дучор шуд дили ман.

Баъди садьо ьазор полоиш


Раь ба раь чашмасор шуд дили ман.

Бетаназзул баландмартаба гашт,

Ьар ыадар хоксор шуд дили ман.

Бетараыыц шуду фур= афтод

Ьар ыадар бовиыор шуд дили ман.

Рафтаму чун жаридаи улвц

Нав ба нав интишор шуд дили ман.

Ишы омад чу гавьари якто,

Дуржи Парвардагор шуд дили ман.


Тариыи зистани бехато намедонам,

Чунин тариыати зебо чаро намедонам.

Барои тозагии худ далел меж=ям,

Кужост он санади бебаьо, намедонам.

Чаро ыадам ба ыадам к=дакона меафтам,

Жаьонпаноьии он мутакко намедонам.

Маро зи ишы напурседу захмаам назанед,

Ман он саодати ноошно намедонам.

Ба жуз жавонии маъсуму субьу шоми бадеъ,

Дигар чц монд маро дар ыафо, намедонам.

Надонам, эй туйи щойиб, кужоииву киц,

Чунон ки худ кияму аз кужо, намедонам.

Гуноьи сахттаринам ьамин, ки эй Якто,

Туро, чунон ки туц, ьолиё, намедонам.


Чаман андар чаман г=ям муборакбодии гульо,

Ки барпо мешавад имшаб шаби эжодии гульо.

Ьуруфе дорам, аммо андалебон сахт меранжанд

Зи бемажнунии гулгашту бефарьодии гульо.

Манам ьамшаьрии лола, манам ьамрустои ёс,

Пас аз сад ыарн ьам шояд чамам дар водии гульо.

Дило, садбарги асрори туро ман нашр хоьам кард

Ьамин ьоло, ки фурсат ьаст то барбодии гульо.

Ба зеьозеьи ту сад хирмани гулро барафшонам,

Бизц, бо ханда зц, фархунда зц бар шодии гульо.


ФАТВО


Ё ман чу туям ё ту чу манц,

Ман к=ьнанавам, ту навкуьанц.

Не ман чу туям, не ту чу манц,

Ман хотимаам, ту сарсуханц.


Гул мегузарад, гул мегузарад,

Эй бехабар аз таывими баьор.

Дер аст туро, ьой, эй дили хушк,

Ьам нилуфарц, ьам ёсуманц.


Гул мегузарад, гул мегузарад,

Як парда саро, як парда баро.

Бо рафтани гул, эй ьежсулул,

Аз булбулият монад защанц.


Эй рашки сурур, эй шаддаи нур,

Эй дар бари ман в –эй аз ьама дур.

Аз он с=и дил, аз он с=и жон,

Пайдову ниьон чаь – чаь бизанц.


Аз арш расад хирвори карам,

То ман бизиям бе фикри дирам.

Шаьдам, ки диьанд аз хони азал,

Бошад, ки кунам шаккаршиканц.


Ыосид, ки туц аз с=и Худо,

Эй маргьаёт в – эй дарддаво.

Таньо ту бидеь, фатво ту бидеь

Дилро заданц, дилро заданц.


Як жаьон сухан дорам бо жаьони маькамг=ш,

Ьолиё, ки мехонад дар ыафас дили навж=ш.

Матлаат чц буд, эй дил, маытаат чц хоьад буд,

То кужо тапиш дорц форищ аз пагоьу д=ш.

Зарбае расад аз хасм, зарбаи дигар аз д=ст,

Мешавад зи ьар зарба зарбаьои дил хом=ш.

Зери гунбади кажрав ьар даыиыа нав бар нав

Мерасад ба ыабристон як савори махмалп=ш.

Базми бемайи мо ьам ифтитоьу охир шуд

Бе нидои бобобод, бе садои н=шон=ш.

Бар паропарии мо, эй ыазо, манеь сакта,

Бар каб=тарии мо, эй фазо, кушо ощ=ш.


НОМАИ К+ТОЬ


Бори аввал зи ту мепурсанд

Тандурустии волидонатро.

Бори дигар

саломатии ьамсаратро.

Бори саввум

ьоли тифлонатро.

Бори чорум, агар насиб шавад, мепурсанд

сиьатии наберагонатро.

Бори панжум, агар саодати будан

ьан=з ьаст, зи ту мепурсанд

шумораи аберагонатро.

Бори шашум…

Бори шашум ьаст оё ё нест?

Пушти барфи пирй навбаьоре ьаст пайдо ё нест?

Барои дидани ьар сабзаи ьан=з нодамида,

Барои б=саи ьар гул, гули ьан=з ношамида.

Барои таьнияти субьу шоми оянда,


Ба тапишьои дили орзукушоянда

Ьаст оё ижозати боло ё нест.

Дер ё зуд, эй д=ст,

Фурсати пурсишу посух тамом хоьад шуд.

Сухане ногуфта,

ыадаме норафта,

нафасе нокашида,

орзу наварзида,

ьеж нодида, ьеж нодида

номаи к=таьи мо ихтимом хоьад шуд.


Муборак г=, муборак г=, жавонц боз меояд,

На фасли наъш, баски нашъаи ощоз меояд.

Туйи садсоларо бо чашми мажнунона мебинад,

Зи хушбахтц дили оина дар парвоз меояд.

Дамодам чарх мегардц заминб=су самоощ=ш,

Ба роьат чархи атлас низ пояндоз меояд.

Бухорозоди бежущрофиёц, эй самарыандц,

Ба шобоши ту пири ишы аз Шероз меояд.

Биё, боре, бифармо, лутф кун, дар парда нохун зан,

Ки аз ин арщунуни к=ьна ьам овоз меояд.

Ыалам дар даст меояд нигоре бехату бехол,

Бубахшо, бар мулоыоти ту бепардоз меояд.


Нав мешавам, нави нав, аммо пагоьи дигар,

Бар субь мегароям бо р=ьу роьи дигар.

Роьи ману ьама кас шояд, ки инчунин аст:

Аз иштибоь рафтан то иштибоьи дигар.

Сад тавба як гунаьро ш=яд ва ё наш=яд,

Сад тавбаро дилам шуст бо як гуноьи дигар.

Аз ыоби дил бигирам тимсоли ину онро,

Аз хокиён насозам хуршеду моьи дигар.

Фармо, ки тоза кардам ин ьафт хонаи чашм,

Зеро, ки нащз дидан хоьад нигоьи дигар.

Эй д=ст, аз ьамин шаб ишыи туро пазирам,

Гар зиндаам гузорц то субьгоьи дигар.

Ваыте ки бор бастам, жуз ишы, ишыи барьаы

Бар зинда мондани ман набвад гувоьи дигар.


Эй ишыи хокистаршуда, то жовидон ёдат ба хайр,

Дар хотира пар – пар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Заьре, ки дар дил мондац, чун заьрпечак сар назад,

Як б=стон шаккар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Гуфтам, ки фардо чун шавц, дар г=ри дил мадфун шавц,


Эй сабзу боровар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Аз гунбади сурхи дилам пайки сабоьат рез, рез,

Р=шантар аз кафтар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Бар ьурматат жону дилам, ин банд – банд обу гилам

Аз беху бун дигар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Ин ояьои гул ба гул, ин сураьои навсулул

Бар мурда гулчанбар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.

Омин, ки бисмиллоьи туст, ощози сабзи роьи туст,

Эй мурда, яъне сар шуда, то жовидон ёдат ба хайр.


БЕСАВОД


Баьор кай меояд?

Баьор меояд

Дар он нафас, ки

дили пири сустьофизаи мо

вожаеро ба ёд орад.

вожаи…

ман низ дар ёд надорам.

Эй баьор,

эй муаллифи аввалин

шоькории олам,

Бе алифбои ту савод надорам.


Эй ранги орзуят чун атласи баьорц,

Ьаргиз мабош хаста аз орзубарорц.

Гарчи баьори сархуш бе хайрухуш зи мо рафт,

Эй дил, маг=й падруд бо фасли д=стдорц.

Хамёзаи ту г=яд, жоно, ки ин ьама субь

Бе завыи ифтитоьц, бе фикри ибтикорц.

Сар монданат чц бошад дар пойьои сифлц,

Чун гул шудан тавонц, худро мазан ба хорц.

Як мурщи содаеро дар боми пасти щафлат

Бо ду камон набигрифт ин абр=и шикорц.

Бар ман зи чашми сабзе ёди баьор монда,

Ёди баьор монда бар расми ёдгорц.

Фарроши р=ььоц, ин рутбаи ту олист,

Хоси киц, киц, кц, эй дил, дили ыаторц.


Сим мазан, сим мазан, сим, сим,

Ыатъ кунам бо ьама кас лому мим.

Эй дили садыибла бияндохта

Ним ба он, ним ба ин, ним, ним.

Ыалби сабуксабку сабукшевагон

Кай бишавад мазьари ишыи азим.

Ишы, чц кардиву накардц, биг=

Бо мани нав, бо мани хеле ыадим.

Ишы, биё фотиьахонц, ки мурд


Ин дили бепуштупаноьи ятим.

Мурду ба д=шаш щарами тавба бурд,

Дар бикушо, дар бикушо, эй раьим.


НАРДБОНИ ТАЖАММУЛ


Кош, монои ту будам, эй паранда,

Кош, бо имони ту мезистам як сония

огаь аз таъми саодат,

хушнасиб аз себи ширини муьаббат,

гарми ращбат.

Кош, бо чашмони чун чашми

ту сода мешитобидам

ба табрики баьор,

бар муборакбоди бощи сабздидор,

бар тавофи зиндагонц,

бар дуруди субььои арщувонц.

Ьар чц медидам, ьама дар чашми ман буд,

наыши нотасвири Монц –

Наыши Монии фариди осмонц.

Кош, меомехтам бо ьар сулулам

бо сулули р=зи шодоб,

масти мусиыии гарми офтоб.

Мешунидам шаб, шабони нащзи тобистон

рашьои симфониёи моьтоб.

Кош, бар ыонуни гул будам мутобиы,

Ьамсару ьамсарнавишти ёсуман будам,

Ьамсиришти настаран будам,

Соядасти обии шабнам дар

«Аржанг» - и чаман будам.

Лек, ьайфо,

нест дар ман

иытидори як паранда,

ыуввати бемисли як м=р,

р=ьи нер=манди як гул.

Мебарам р=зе иваз месозам

ин огоьии пуражзи худро

бо тащофул.

Эй азизи нонамо!

Нардбоне деь маро,

то раь бигирам бори дигар

аз таназзул

то тажаммул.

Нардбоне деь маро, эй Ишы,

эй се жузъи як Кул!


То туро, эй хужастамашраб, ёфт,

Ишыи ман оыибат мухотаб ёфт.

Аз залолат расид то рифъат

Дил, ки бо амри д=ст мансаб ёфт.

Шакаристони субьро дар зад,

Беьтарин устоду мактаб ёфт.

Ишы, озодц ончунон, ки туро

Метавон бе тариыу мазьаб ёфт.

Дили ман ьам чу ишы беьажм аст,

Натавонад ба хеш ыолаб ёфт.

Баъди садьо сулуки аслу мажоз,

Ьар кц п=ёст, асли матлаб ёфт.

Офтоби ьаыиыии худро

Оыибат дар ниьояти шаб ёфт.


СУРХАНБОНИ ХОК – ХОК


Каб=тари заррин

Дар фарози гунбади хузро

Мекунад ыум ыум.

Меравам дар ба дари

чашми шумо

ба гадоии табассум.

Худ намедонам,

ки к=лборамро

сурханбони лахт – лахту чок – чокамро,

осмонии хок – хокамро

дар кужо кардам гум.


Эй дили гултабор, фурсат ьаст,

То гусели баьор фурсат ьаст.

Гунаьам к=ьу тавбаам коьест,

То ба р=зи шумор фурсат ьаст?

Рашьаи сурхи лолаи дилро

Боз бар интишор фурсат ьаст?

То замоне, ки ьаст дар хати умр

М=ьри Парвардагор, фурсат ьаст.

Бори дигар ба г=ши ман бифирист

Гимни гул, яшти хор, фурсат ьаст.

Макун, эй набз, корпартоц,

То ба поёни кор фурсат ьаст.

Тапиши охирини дил г=яд:

Ьолиё д=ст дор! Фурсат ьаст.


Муьаббат ж=, муьаббат ж= зи фарьанги асотирц,

Кц дорад дар бисоти худ ьан=з ингуна иксире.

Чаро бар зиндагии ман, ало эй щоибу ьозир,

Расидц бо чунин шавкат бад-ин зудиву ин дерц.

Мани сода яыин кардам зи рафтуомади хуршед,

Ки рафту боз мегардад жавонц аз пайи пирц.

Чц жои шодиву ьасрат, ки ин ьарду намемонад,

Агар мажм=аи ьуснц ва ё анб=ьи таысирц.

Ба боми дил чу борон чанд ч=бак мезанц, фармо,

Ки дар оинаи ман аз азал хуршедтасвирц.

Биё, охир, биёву фать кун ин нокужоиро

Бад – он р=ьи самарыандиву бо он р=и кашмирц.

Барои он ки як дам дар ьаёти ман дурахшидц,

Аз ин пас ьар нафас мемириву ьаргиз намемирц.

Дубора ыудрати парвоз медиьц ё не,


Ба арщунуни куьан соз медиьц ё не.

Ало зи рашьаи ин Замзами ниьон огоь,

Лабони замзамапардоз медиьц ё не.

Ьазор «не»-ву «ьа»-и ман ба ьам биёвезанд,

Сиришти куфрбарандоз медиьц ё не.

Даме, ки оина ьукми завол мехонад,

Ту бар ажуз ьам эъжоз медиьц ё не.

Маро ба маъракаи офтоб мехонц,

Дубора шавыи фалактоз медиьц ё не.

Барои анжумани навбаьори оянда.

Ту бар вакилиам овоз медиьц ё не.

Ба зиндагц – ба муьаббатгаьи хиёнатпеч

Биг=, биг=, ки маро боз медиьц ё не.


СУЛУКИ САБЗ


Атса зад гули баьман

Аз даруни пироьан.

Шоьиди ьамин милод

Як туц, бале, як ту,

Як манам, бале, як ман.


Бощ меравад бар хоб

Дар ьарири гулмаьтоб.

Ишы, ишы, боз аз нав

Санг кун диламро, санг,

Об кун, диламро, об.


Эй дили башоратхоь,

Дар ьамин дами к=тоь

Ьар сулули олам хест

Бо сурури ирфонц,

Бо нидои «Ё Аллоь!»


Меравам ба оянда,

Сабзу раькушоянда,

Бо паёми фархунда.

Пушти синаам хандад

Як гули абадзинда.


Эй саьар, рух кушо, ьижоб мабанд,

Р=сарие жуз офтоб мабанд.

Дари ин меьмонсароятро

Лутф кун, бо чунин шитоб мабанд.

Ыисмат аз +ву интихоб аз мост,

Дил, дило, роьи интихоб мабанд.

Д=ст, дастам бигиру дар раьи ман

Оташу хоку боду об мабанд.

Чор бандам ба чор сура кушо,

Мушти дилро ба тоб – тоб мабанд.

Он тараф чист? Хобу дигар ьеж,

Ьолиё чашмро ба хоб мабанд.

Гуфтац: +ст фитнаи офоы,

Бар мани мурда ин савоб мабанд.


Дили озод, чу ту ьамыафасе нест маро,

Жуз ту, эй дур, дигар дастрасе нест маро.


Ишы ьам ьавсала мехоьад, аё ыалби лаванд,

Тапише нест турову ьавасе нест маро.

На, зи ту шиква намудан ьама аз ношукрист,

Щайри ту ыотили исинафасе нест маро.

Баьри ин хидмати беминнати чандинсола

Чц нисорат кунам охир, ки хасе нест маро.

Бе ту хом=штарин, бо туям овозтарин,

Ишы, хуш бош, ки жуз ту жарасе нест маро.

Милиён нажм нашуд ьамшарари як хуршед,

Як туц, як ту, назири ту касе нест маро.


Дило, муносибатат бо баьор ыонунист,

Чу савти об, ки дар ж=йбор ыонунист.

Ба хоьиши дили мо чист посухи боло,

Тамоми хоьиши Парвардагор ыонунист.

Ситорааст сеторе, ки менавозад шаб,

Ьамеша хомушии ин сетор ыонунист.

Сетори ман, ки паси парда чанг бигрифтаст,

Яке бурун шуданаш аз щубор ыонунист.

Дило, мухолифати мо мувофиыат нашавад.

Миёни мову ту ин гирудор ыонунист.

Барои сардиву беэътибории дили ту,

Зи жониби дили ман ьам ниыор ыонунист.

Ниыор чист, ба жуз д=стдории щоиб,

Ьаыо, ки то ба абад ин ыарор ыонунист.


ДУ ЗЕБО


Ба кишваре рафтам,

Ба кишваре, ки шаьрьояш ьам

рустоянд.

Ба кишвари дигаре рафтам,

Ба кишваре, ки рустоьояш ьам

шаьрро моноянд.

Рустоьои шаьрии як мулк

ьамчунон шаьрьои рустоии мулки дигар

чашми ьайрони маро мояи тамошоянд,

ьарду зебоянд.


ТИЛИСМИ БОЗ


Бишкуфт ё фусурд ин лолаи мажоз,

Инро бирав, бипурс

аз ёри лоласоз.

Дар озмуни дав якбора щайб зад

Дар хамгаьи уфуы хуршеди яккатоз.

Ин беыаноатц моро фаыир кард,

Эй дил, талаб макун беш аз ьади ниёз.

Бо халы ьамнаво, ьамхоку ьамфазо

Бигзор то зиям бе ьеж имтиёз.


Дасти маро бигир, ояндаи мунир,

Жое, ки мебарц, шеб аст ё фароз.

Жоно, зи нокужо бар таьният биё,

Оиназор шуд дил чун тилисми боз.


Ьар суханат сахо кунад жоизаи ниьониям,

Ьар нигаьат ато кунад ыуввати осмониям.

Аз ьама нодири манц, эй ки бурун кашидац

Ин ьама бозёфтро аз дили бостониям.

Аз кц ба кист хаткашон р=ьи каб=таронаам,

Номаи нонавиштаам, ыосиди бенишониям.

Шукр, ки ёфтам туро дар бадали сулуки дил,

Шукр, ки ёфтам туро, одами ормониям.

Чашми баьоркеши ту ьеж набахшад ин гуноь,

Ин ки шикояте кунам аз талафи жавониям.

Бахш маро, ки як туц бахшиши Офаридгор,

Бош, ки буданат шавад ьужжати зиндагониям.


ГАВЬАРИ СУРХ


Дар ьарири насим мерафтам

бо нафьаи гулобии сапеда ьамощ=ш.

Р= ба р=ям пирамарде ногаьон пайдо шуд.

Як халта хокр=ба дар сари д=ш.

- Салом, духтаржон,

Биг=, маро ту мешиносц?

- Ваалайкум ассалом.

- На, дарещо, намешиносам.

- Ман бисту панж сол аз ин пеш,

ваыте ту хурд будц,

бар манзили шумо

л=лаи об бурда будам.

Ьолиё к=чар=би ин бощам.

Бар = нигоь кардам.

Атри гумгаштаи тифлц

баргашт бар димощам.

Навбаьорони шоди рангбаранг,

Офтоби ховариву

Осмони нафиси куртафаранг,

Р=зьои атласц,

К=чаьои сабзрада,

Чеьраьои азизи дар паси анб=ьи ваыт щайбзада

Омаданд аз чаьор с= ба сурощам.

Дар чашмьои хотирагардони пирамард

Дар жавфи ьар нигоьаш,

Дар хандаьои меьрпаноьаш

зиндагц мекарданд

Саодати хоно,

ыаноати г=ё,

иродати зебо.

Чц ыадар ьофизааш маькам буд.

Дили ьафтодсолааш


Мазьари аслии ихлоси Банц Одам буд.

Масоьати муьаббаташ

чу офтоб муаззам буд.

Дарёфтам, ки хокр=ба нест дар анбонаш,

Баста – баста эътиыод асту бовар аст.

Дарёфтам, ки дар садафи ыонеи вужудаш

Як сурхгавьар аст.


Навбаьори атласп=ш рафту барнамегардад,

Субьу шоми шабнамн=ш рафту барнамегардад.

Нащмаи баьоринат, ларзаьои поринат,

Эй дил, эй дили хом=ш, рафту барнамегардад.

Аз ьавошии умрат тундтар зи мавжи ваыт

Мадду жазру т=фонж=ш рафту барнамегардад.

Дар дилат тапишьоро, растухези зеборо

Г=ш кун, ки завыи г=ш рафту барнамегардад.

Сад чаман таманно ьам, сад нигаь тамошо ьам

Чун раьо шуд аз ощ=ш, рафту барнамегардад.

Иштиёыи сармадро бо чц метавон бишкаст,

Ишы ьам фалак бар д=ш рафту барнамегардад.


Хайр, паноьат ба Худо, эй баьор,

Хайр, ало нащмаи н=шини пор.

Шукру дарещо, ки дили коьилам

Нест дигар, нест дигар беыарор.

Ишы туц, ишы туц, ишы ту,

Сабзтарин ьадяи Парвардагор.

Щайб назад дар паси таывим ьам

Ёди шафаыпартави шабзиндадор.

Ьусни туву журми ман, эй жони жон,

Сахт фузун аст зи ьадди шумор.

Метапад, азбаски тапиш кори =ст

Лолаи дар пушти ыафас интизор.

Дар талаби акси туву асли ту

Бори дигар омадам оинавор.

Эй дили навзоду куьанпир, боз

Боз бизан, боз бизц, д=ст дор!


ШАБОЬАТ


- Духтарам. Ман ба ту г=швораи заррин овардам.

- Баъд, модаржон, баъд.

То тул=и фариштаи заррин

Сураи нур тиловат бикунем.

- Дастбанди нуырагц мехоьц?

- Нуыра ночиз аст.

Дар паси панжараьои нафиси оинабанд

Чаь – чаьи нуырагии субь саодатрез аст.

- Ьолиё мехоьам,


Пеши д=занда равем,

Ба ту пироьани нав фармоем.

- Щунча дар дохили як пираьан асту зебост,

Щунча тифл аст, вале дар тариыати покц

Пири иршоди мост,

Щунча иншои баьоронаи устоди мост.

- Ту бифармо, ки фароьам бикунам

Шири мурщу тухми аныо.

- На, намехоьам аз ин гуна щизо.

Ман, ки маънои «ыаноат» - ро

Дар лущатномаи сурхи дили худ ёфтаам, хурсандам.

Ман фаыат

Зи ьадяе, ки ба номам

Зи Ьазрати Илоь меояд, хурсандам.

Ба ту монандам?!
Дер кардем бар саломи баьор,

То пар= шуд ба хок жоми баьор.

Кош, ьамрутбаи чаман будам,

Ьамсафи бощу ьаммаыоми баьор.

К=даконро дуруд мегуфтам

Ьамчунон щ=раьои хоми баьор.

Рухнамои сипеьри нил=ист

Ж=йборони чун рухоми баьор.

Д=ст, моро ижоза хоьц дод

Баьри шобоши субьу шоми баьор.

Дили ман, мисли лолаи Навр=з

Сар баровар ба эьтироми баьор.

Беыарорц, ки надорц оромиш

Чор фасле зи вирди номи баьор,

Сахт ч=бак бизан чу бороньо,

По ба по зан ба р=и боми баьор.

Мазаи ишыро намедонц

Дар ьамин лаьзаи ыиёми баьор.

Ман надонам, чц кор мекардц,

Гар диьандат даме зимоми баьор.

Ту пас аз марг низ хоьц зист

Бо ьаёти аладдавоми баьор.


Раву баргард, дилу жон, баргард,

Ба ьарамхонаи пиньон баргард.

Чандпардаст намоишгаьи умр,

Эй зи сад парда намоён, баргард.

Аз дарун обилабандон бошц,

Аз бурун оинабандон баргард.

Ишыро восита кун, эй дили пир,

Ба жавонии худ осон баргард.

Сафари туст с=и Каъбаи сурх,

Кофари рафта, мусалмон баргард.

Чун гиландоваи бомат к=чид,

Ба ту г=яд, ки зи кайьон баргард


Сад ьазор исму мусаммо бигзор,

Боз бар рутбаи Инсон баргард.

Ба ьаёти ман, аё фарднаво,

Офтобона зарафшон баргард.


ЛОЛАИ ЛОЛ

Эй дил, эй дил, бетаманноц накун,

Гул ба гул зан, баргпартоц накун.

Мард шав, яклахт шав, садлахти ман,

Одамц кун боз, Ьаввоц накун.

Офтобц, ыуллаьоро барфур=з,

Пушти к=ьи Ыоф аныоц накун.

Аз бисотат м=ьраи момо наж=,

Фикри зардолуи бобоц накун.

Дар сулули хеш бин м=ьри ниё,

Жуз сурощи м=ьри миноц накун.

Аллаг=и орзуьои худц,

Осии дерин, таносоц накун.

Нав шав, эй синнат фузун аз синни даьр,

Мисли пешин к=ьнасимоц накун.

Шарм дор, эй лолаи лол, аз завол,

Ьеж гаь тарки шукуфоц накун.


НАШРИ ЗЕБОЦ


К=ьнасавдоц,

Ьарзапаймоц.

Ёваьо гуфтц,

Дили ёбоц.

Дили шарманда

Зи худифшоц.

Мурдац, мурда,

Ба чц кор оц.

Тапиши навро

Ту намешоц.

Пури не – нец,

Пури ьо – ьоц.

Ажали жон аст

Бетаманноц.

Чист беишыц?

- Беьаюллоц!

Тоза су – су зан,

Дури дарёц.

Сар барор аз барф,

Гули саьроц.

Нав ба нав сар кун

Нашри зебоц.


Щайб назан, ьотифи пайдои ман,

Ьотифи дамбаставу г=ёи ман.

Омадац, бар ыадамат пешкаш

Фасли хазонрези таманнои ман.

Пеши дарат чанд маьал саф кашад

Тавбаи ман, узру таваллои ман.

Як гули ыаь – ыаь бувадаш жоиза,

Ьар кц кунад боз муаммои ман.

Оина, эй оинаи дилнамо,

Чашми ту шуд шореьи маънои ман,

Атса занад, атса занад ёди ту,

Атса зи бигзаштаи зебои ман.

Нест маро ыудрати таьрири ваыт,


Баски набуд аз азал иншои ман.

Ьеж натарс аз ману пирии ман,

Ишы, бифармо, ту ба фардои ман.


То ишы зияд, зиянд эшон,

То ёд бувад, ьама ба ёдем.

Мавлоно

Эй н-омадаи хужастамилод,

Аз будану аз набуданат дод.

Дар шеваи бещамц ба сабыат

Дар ьадди ту нест ьеж устод.

Иншои ману ту чор банд аст,

Иншои баьор бошад озод.

Дар субьи каб=таронаи ман

Бартоб, ай офтоббунёд.

Эй сабзтариыати навойин,

Аз чашми ту мепазирам иршод.

Ьастии маро, ки ваыт хат зад,

Ьар лаьза ту тоза кардц эжод.

Ман умри дубора ыарздорам

Аз он ки туйи ягонаро зод.

То ишы бувад, манам ьама ишы,

То ёд бувад, манам ьама ёд…


ШЕЪРИ МАН К+РХАТ АСТ


Ьар каломе, ки мекунам мавзун,

Як ба як к=рхат аст,

Барои ёфтани гумшудаьои гаронбаьоям,

Барои дидани щоибтарин ситещи таманноям.

Барои бори дигар дастрас намудани дурри фурсат,

Барои ёфтани бирлиони нонамотарини муьаббат.

Барои бори дигар раь жустан

Бар субььои нуыравару шомьои чун рухоми фасли жавонц.

Ман надонам, ки бо гузашти замон

Хиратар шуд ва ё мужаллотар

Навиштажоти ьумоюнии ёыути ниьонц.

Барои бозрасидан

Ба тарабгоьи зумуррадфур=зи тозабаьор,

Барои ёфтани сонияьои тилоии дидор,

Барои табл задан

дар ьама к=ву барзани дунё

чун мунодии офтоб хомушу г=ё.

Шеъри ман к=рхат аст.

Барои бори дигар ёфтани ту, эй ишы,

Эй бохтаи дубора нопайдо.


Туро дорам, туро, сад шукр, сад шукр,

Азизи нонамо, сад шукр, сад шукр.

Кам аст, оре, кам, аз як лаьза ьам кам,

Чу г=ям ыарньо сад шукр, сад шукр.

Биёяд субь чун ваьйи сафедат


Зи боми кибриё, сад шукр, сад шукр.

Ту сарлавьи манц, эй хатми зебо,

Ай охирибтидо, сад шукр, сад шукр.

Агарчанде маро додц аз ощоз

Сириште норасо, сад шукр, сад шукр.

Дили хушбахти ман бо савти гуп – гуп

Нидо дорад, нидо: сад шукр, сад шукр.

Маро як вожа нозил кун, ки дорад

Яку ними ьижо, сад шукр, сад шукр.

Чу номатро бигирам ошиыона

Биг=яд н=ь само: сад шукр, сад шукр.


Хазонак шуд, хазонак шуд магар гелоси гардун ьам,

Дубора кор хоьад кард оё чархи ворун ьам.

Кужо заььокзори шабдаруньоро барандозад

Агар аз тещи ыулла бар шавад гурзи Фаридун ьам.

Дигар аз ьошия берун ыалам ьам як ыадам нагзошт,

Саьарж=шии дил бигзашт, шабсайру шабехун ьам,

Магар инсон тавонад буд то фардои растохез

Каб=тарвора хуррам ьам, санавбаргуна мавзун ьам.

Ажал баьри нажот омад, ажал н-омад, ьаёт омад,

Вагарна ишы ьам мемурд, ьатто ишыи Мажнун ьам.

Хитоби ман фаыат бар туст, эй инсони оянда,

Ки баьри рафтагон мафьуми «Фардо» нест, «Акнун» ьам.

Дар ин садсолагц бо ишы паймон бастаам, маъзур,

Гар аз р=и шариат нест ин, аз р=и ыонун ьам.


Чун биёц, баьорро овар,

Жони фурсатшуморро овар.

Дар саломи ту атса зад гули себ,

Себи мин=таборро овар.

Сабз дар сабз ду жарида турост,

Рози ноинтишорро овар.

Зарбае зан ба ыалби безарабон,

Тапиши сабзи порро овар.

Жони ман, то ки жони ман бинц,

Жони оинаворро овар.

Чанд таъхиру щафлат, охир чанд,

Охир, эй Ёр, ёрро овар.

Бо тамомият, эй банц Ьурмузд,

Лутфи Парвардагорро овар.


Гул ба шабнам жомаш=ц мекунад,

Жилд-жилдаш нозб=ц мекунад.

Бори дигар баъди барфобарфи дай


Осмон хуршедр=ц мекунад.

Тавба аз бетавбагц бояд варо,

Дил ьамоно ьарзап=ц мекунад.

Чун туро бар худ ьукуматдор хонд,

Пас бифармо, ьар чц г=ц, мекунад.

Мо бадц бар ваыт кай кардем, кай,

+ чаро бар мо ад=ц мекунад.

Коргардони дили ман ёди туст,

+, ки дар як ыатра ыуц мекунад.

Дар бадистон бо саломи ьурмузц

Ишы меояд, нак=ц мекунад.


ТО ИФТИТОЬИ ЖАВЬАР


(ба шодбоди ифтитоьи пайкараи устод Р=дакц)


Эй миллати хужаста, табрик, боз табрик,

Шоистац, ки г=ям бе як мажоз табрик.

Бар паьлавидурудон, бар Р=дакисурудон,

Бар оташинвужудон завыи гудоз табрик.

Эй дил, ту бо каломаш хат бар хат ошно шав,

З-он баъд хешро г= дурудароз табрик.

Чун коиноти шеъраш жущрофиё надорад,

Руму Ьижоз табрик, Вахшу Тироз табрик.

Бигзор то бирезад аз чархболи хуршед

Ьар р=з бар сари мо чандин баёз табрик.

Эй пайкари муьаббат, сардафтари муьаббат,

Эй рафтае, ки мондц ояндасоз, табрик.

Аз ифтитоьи пайкар то ифтитоьи жавьар

Ин як ыадам ниьодан бар аьли роз табрик.


Матлаат хуршедмаънц, маытаат маьтобмазмун,

Жовидон зц, навжавон зц, р=д, эй р=ди ьумоюн.

Навтаринц, навтанинц, ринди ширинравтаринц,

То ыиёмат ьам нац ту шоири аз м=д берун.

Хокие натвонад охир мисли ту бесакта рафтан,

Кош, мерафтем мо ьам ьамчу ту мавзун, мавзун.

Бо само хешу таборц, бо малоик ьамканорц,

Миллату мазьаб надорц, эй ту бо хуршед ьамхун.

Раьрави бедорхобц, обилабанд аз ьубобц,

Дар щами кц об – обц, эй ту Мажнунтар зи Мажнун.

То ьайц имр=зу фардо по бизан бар кори дунё,

Шоькории таоло, сунъи шоьаншоьи гардун.

Хостц ьафт осмонро дар занц, нагзоштанд,


Наъраьо аз гунбади ахзар занц, нагзоштанд.

Хостц дар зулмати заььокзори р=ььо

Аждарони нонаморо сар занц, нагзоштанд.

Дар рухи оинаьои к=ри жавьарнопадид,

Хостц як мушт хокистар занц, нагзоштанд.

Хостц аз р=и дунёи шарофатбохта

Остини маъсиятро бар занц, нагзоштанд.

Омадц, то хилъати абрешимии субьро

Бори дигар шуставу оьар занц, нагзоштанд.

Дар лажанзоре чаманзор офаридан зиндагист,

Омадц чаь – чаь дар ин ыар – ыар занц, нагзоштанд.

Худ ту нагзорандац ё щайр нагзорандааст,

Хостц аз худ бурунтар пар занц, нагзоштанд.


ИМТИЁЗ


Д=ш донистам, ки ту, эй ринди ыонунс=хта,

Шаьрванди фахрии шаьри муьаббат гаштац.

Чун парастувон саморо бо самоъ омехтц.

Бо баьорон ьамшариат,

Бо насими атргардон ьамтариыат гаштац.

Имтиёзат чист?

Дар шаьри муьаббат ройгон аст.

Обу барыу нуытаьои робита,

Гуфтуг=и булбулу гул,

Пурсупоси бощьои ташнаву оби равон,

Номаьои шабнамии субь бар унвони хуршед.

Дар миёни чашмьо ьам ройгон аст

Интиыоли армущон.

Нест он жо гуфтуг=и мобилц,

Ьаст таньо гуфтуг=ьои дилц.

Имтиёзи бешуморат ьасту худ

болотарц аз ьар ниёз.

Даст афшон аз баландии маыомат

Бар ниёзи беьади мо – мардуми беимтиёз.


Боре ба ман саодати дидор ьадя кун,

Самти дигар ба гунбади даввор ьадя кун.

Бедории хужаста ба хобидагон фирист,

Хобе куьан ба мардуми бедор ьадя кун.

«Ьа-ьа»-и мо бинои жаьонро хароб кард,

Бахшанда бошу журъати инкор ьадя кун.

Щайри Ту чист муштаракоти ьазор дин,

Васли навин ба субьаву зуннор ьадя кун.

Пастобаланди жодаи бигзаштаро напурс,

Оянда, бар башар раьи ьамвор ьадя кун.


Мусиыии нафиси нафасьои субьро

Бар жони щофил аз ьама адвор ьадя кун.

Эй себи юсуфц, зи биьиштц ва ё замин,

Худро бароям аз сари девор ьадя кун.

Бар ман, ки сахт к=ьнапарастам, туйи мудерн

Ьар шавыро, ки монда зи перор, ьадя кун.

Як зарбаву ду зарба, тапишьои нав ба нав

Бар ин дили мураххаси бекор ьадя кун.

Бар щунчаи дили ман, аё м=ьри ьурмузц,

Худро чунин ниьону намудор ьадя кун.


ТИРАМОЬИ ЛОНДОН


Арщувонц шуд

Меваи зайтун.

Заъфаронц шуд

Бощи бемажнун.

Бощи мусиыист

Бощи ьоландц.

Щарбиву шарыист

Бощи пайвандц.

Мекашад паьл=

Р=зи к=тоье.

Мезанад су – су

Чашми р=боье.

Жода бар жода

Медавад санжоб.

Мекашад бода

Хайли бемеьроб.

Шаьри боьамьо,

Шаьри таньоён.

Шаьри якмажро,

Шаьри садшарён.

Гул ба гул ромиш,

К= ба к= нажво.

Шаб ба шаб бориш,

Дил ба дил ово.

Щунча шуд, во шуд

Дили мастуре.

Оламово шуд

Ишыи шайпурц.

Г=ядам падруд

Шафаыи аьмар.

Хонадам бар худ

Вусъати ховар.


ПАЙЩОМ


Дар шаьри Илклей *

Дар бощаке мушажжар

Р=ида як ниьолаки зайтун

Он с=тарак нишаста соьиби бощ –

Як хонуми ыадими фарангц.

Ин як чц ыадр масрур,

Дигар чц ыадр маьзун.

Ман даст мебарам

аз рощи панжара

бар меваи тило-

бар дурри нодира.

Дар байни чашмьои ману

чашми пиразан

ощоз мешавад

р=шантарин такаллум.

- Мумкин ва ё ки мамн=ъ?

- Фармой, эй мусофири матб=ъ.

- Маъзур, ман забони шуморо балад наям,

- Ман аз ту ьеж толиби ьарфу санад наям.

Аз чашмьои зан

То чашмьои ман

ыад мекашад раьораь

овезаи нафисаи табассум.

Аз чашмьои шарыц

то чашмьои щарбц

овоз медиьад

занг=лаи тараннум.

Аз чашми ёр низ –

аз бощьои гардун

меояд ин сур=ши ниьонц:

Ыасам ба зайтун!<< предыдущая страница   следующая страница >>