shkolakz.ru 1
Табл. 4. ЕВЕАП – Списък профилиращи дисциплини, осигурени със собствени учебници, учебни пособия и материали.
Дисциплина (профилираща)


Учебници/материали

1. Аквакултури


Материали на електронен и хартиен носител

2. Прокариотни и еукариотни водорасли


Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов,

С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-954-423-824-7

3. Висша водна растителност


Материали на електронен и хартиен носител

4. Водна фауна


Донев, А., 2008. Зоология на бегръбначните. - Издателство ИПК „Екобелан” – Асеновград, 415 стр.


5. Водна токсикология


Материали на електронен и хартиен носител

6. Съобщества във влажните зони

Материали на електронен и хартиен носител

7. Типология на водни екосистеми

Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов,

С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-954-423-824-7


8. Мониторинг и оценка на състоянието на водите

Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов,

С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-954-423-824-7

9. Управление на водни обекти и водоползване


Материали на електронен и хартиен носител

10. Подготовка и управление на проекти

Материали на електронен и хартиен носител

11. Ботаника

Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 303 стр.


12. Зоология

Донев, А., 2008. Зоология на бегръбначните. - Издателство ИПК „Екобелан” – Асеновград, 415 стр.


Митев, Д. 2010. Зоология на гръбначните животни. - Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.

13. Хидробиология

Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов,

С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-954-423-824-7


14. Обща екология

Костадинова П., И. Велчева, К. Кузмова. 2002. Основи на екологията. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 168 стр.