shkolakz.ru   1 2 3 4

Карточкалық операцияларды жүргізу тәртібі

6.1. Төлем карточкасы Төлемді жүргізу, сонымен қатар қолма-қол ақша алу, валюталарды айырбастау және Банкпен анықталған шарттармен басқа да операцияларды орындау мақсатында Карточка ұстаушымен қолданылуы мүмкін.

6.2. Төлем карточкаларын Қазақстан Республикасының аумағында қолданумен карточкалық операциялар Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен жүргізіледі.

6.3. Егер төлем бір валютада жүргізілсе, ал Шот басқа валютада жүргізілетін болса, Шоттан ақша алу төлем валютасын шот валютасына айырбастағаннан кейін жүзеге асырылады. Төлем валютасын шот валютасына айырбастау Банктің ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Айырбастау Шоттан ақшаны алу кезінде Банктің валюталарды айырбастау бағамы бойынша жүргізіледі.

6.4. Егер Карточкалық операция Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жүргізілетін болса, онда Карточкалық операция МПС ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Банктің МПС-пен есеп-айырысу валютасы Теңге/АҚШ доллар/еуро болып саналады. АҚШ долларынан/Еуродан ерекшеленетін валютада МПС арқылы орындалған Карточкалық операциялар сомасы осы Карточкалық операция бойынша Банкпен есеп айырысқан күні Төлем жүйесінің белгіленген бағамы бойынша АҚШ долларына/Еуроға айырбасталады.

6.5. Егер Шот АҚШ долларынан/еуродан ерекшеленетін валютада және Карточкалық операция халықаралық төлем жүйесі арқылы жүргізілсе, Банк Шоттан ақшаны алған күні Банкпен бекітілген бағам бойынша АҚШ долларындағы/Еуродағы Карточкалық операция сомасына баламалы Шотты жүргізу валютасында Шоттан соманы акцептсіз тәртіпте алады.

6.6. Орындау үшін төлем құжатын беру және ұсыну тәртібі Банкпен және МПС ережелерімен белгіленеді.

6.7. Банкпен төлем құжатын орындау оны алған күннен бастап үш жұмыс күннің ішінде жүргізіледі. Банкомат арқылы төлем карточкасын қолданумен салық немесе бюджетке басқа міндетті төлемдерді жүргізу кезінде жасалған төлем құжатының орындалуы оны Банкпен алған күні келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.


6.8. Клиент өзінің Шотында Карточкалық операцияны орындауға қажетті ақша сомасын қамтамасыз етуге міндетті. Банктің қалауы бойынша, қажетті ақша сомасын қамтамасыз ету осы Шарттың 11-тарауына сәйкес клиентке ұсынылған Банктің қарызы есебінен жүргізілуі мүмкін.

6.9. Банк Шоттағы ақшаны авторлау сомасы шегінде шектеуге (Шығындар лимитінен шығаруға) құқылы. Карточкалы операциялар бойынша есеп айырысу үшін Шотта ақшаның жеткілікті болуын қамтамасыз ету мақсатында, Клиент/Карточка ұстаушы Банкке шектеген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге Авторлау сомасына ақшаны шектеу (Шығындар лимитінен шығару) өкілеттігін ұсынады. Авторлау сомасы Карточкалық операциялар сомасынан ерекшеленуі мүмкін. Авторлау сомасы осы Шартпен қарастырылған негіздемелер бойынша оны Шоттан есептен шығарғанға дейін немесе Карточкалық операция Авторлау сомасына жүргізілмегендігі туралы растаманы Банкпен алғанға дейін Шығындар лимитінен шығарылады.

6.10. Карточкалық операцияны жүзеге асыру барысында «Интернет-банкинг»/«SMS-банкинг» жүйесінде Карточканың PIN-кодын немесе Авторлау Параметрлерін (Пайдаланушының атын, паролін, Жады сөзін) қолдану – Клиентті/Карточка ұстаушыны сәйкестендіретін факт және Клиентпен/Карточка ұстаушымен сәйкестендірілетін Карточкалық операцияларды орындау негіздемесі болып табылады. Аталмыш жағдайларда, Клиент/Карточка ұстаушы сөзсіз тәртіпте жүргізілген Карточкалық операциялар бойынша толық есеп айырысуды жүргізуге міндетті.

6.11. Карточка ұстаушы Карточканы үшінші тұлғаларға пайдалануға бермеуге, сенімді сақтауға міндетті. Үшінші тұлғаларға Карточканы шектеу үшін өзінің PIN-кодын, Код сөзін, Авторлау параметрлерін жария етпеуге. Клиент/Карточка ұстаушы жүргізілген Карточкалық операциялар мөлшерінде «Интернет-банкинг»/«SMS-банкинг» жүйелерінде жұмыс істеу үшін Клиентпен/Карточка ұстаушымен үшінші тұлғаларға PIN-кодты немесе Авторлау параметрлерін жария етпеуге толық жауап береді.


6.12. Карточка ұстаушы Карточкалық операциялардың жүргізілуін растайтын слиптерді, чектерді және басқа да құжаттарды басқа банктермен реттеуді талап ететін даулы транзакциялар туындаған жағдайда растаушы құжаттар ретінде қолдану үшін Карточкалық операцияларды орындаған күннен бастап 3 айдың ішінде сақтауға міндетті.

6.13. Орындалған Карточкалық операциялар бойынша наразылықтар туындаған кезде, Карточка ұстаушы Карточкалық операцияны орындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде растаушы құжаттарды (Слиптер, Чектер және т.б.) міндетті ұсынумен қатар наразылықтарын Банкке ұсынуға міндетті.

6.14. Даулы Карточкалық операциялар бойынша наразылықтар Банкпен Карточкалық операциялар орындалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша нысанда қабылданады. Басқа жағдайда, орындалған Карточкалық операция – расталған болып саналады, наразылықтардан Банк бас тартуы мүмкін.

6.15. Клиенттің/Карточка ұстаушының наразылықтары негізді болған жағдайда, Банк жүргізілген тергеу негізінде тиісті Карточкалық операциядан бас тартуы және қайтару мүмкін болған жағдайда, Карточкалық операция сомасын қайтаруы мүмкін. Негізді наразылықтар болған жағдайда, ақша басқа Банктермен және Халықаралық төлем жүйелерінің халықаралық Арбитражымен даулы транзакциялар толық реттелгеннен кейін Клиент Шотына қалпына келтіріледі.

6.16. Банк банкоматтарында орындалған даулы Карточкалық операциялар бойынша наразылықтар қолма-қол ақшаны бермеу себебін анықтағаннан кейін және банкоматты қайта инкассалау нәтижелері бойынша қаралуға жатады.

6.17. Клиент/Карточка ұстаушы Банкке негізсіз наразылық білдіргені үшін жауап береді. Клиент/Карточка ұстаушы тарапынан негізсіз наразылықтар ұсынылған жағдайда, Халықаралық төлем жүйесінің Арбитражында даулы транзакцияны қарау құны, сонымен қатар растаушы құжаттардың көшірмелерін ұсыну құны Клиенттің шотынан акцептсіз тәртіпте ұсталынады.

6.18. Клиент/Карточка ұстаушы, егер Банкпен осы әрекеттер Карточка ұстаушының кінәсі және/немесе бастамасы бойынша жасалған деп танылса, Карточканы алумен, шектеумен, Тоқтату-парағына енгізумен байланысты Карточкалар бойынша барлық шығындарды Банкке қайтаруға міндетті.


6.19. Карточканы Карточка ұстаушы алаяқтық тәуекелі жоғары Елдерде қолданған жағдайда, Карточка ұстаушы Карточканы алаяқтық тәуекелі жоғары Елде қолданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде Карточканы қайта шығару үшін Банкке хабарласуға міндеттенеді. Аталмыш талапты сақтамаған жағдайда және осыған байланысты осы Карточка бойынша алаяқтық Карточкалық операциялар туындаған кезде, Банктің барлық шығындары, сонымен қатар Банкке келтірілген зиян Карточка ұстаушыға жіберілген Банктің жазбаша талаптарында көрсетілген мерзім ішінде Карточка ұстаушымен шартсыз тәртіпте өтелуге жатады. Алаяқтық тәуекелі жоғары елдердің тізімі осы Шарттың №2 Қосымшасында көрсетілген.

6.20. Карточка ұстаушы осы Шарттың талаптарын бұзумен оның Шоты бойынша берілген барлық Карточкаларды пайдаланғаны үшін Банк алдында толық материалдық жауап беруге міндеттенеді.


 1. Шот бойынша операцияларды жүргізу тәртібі

7.1. Шотты ақшалай толықтыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентпен/Карточка ұстаушымен немесе үшінші тұлғалармен қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз Шотқа аудару арқылы жүргізіледі. Банк тиісті деректемелерді көрсетіп, Шотқа Карточка ұстаушының пайдасына Банкке түскен ақшаны Банкпен барлық қажетті құжаттарды алған және Карточка ұстаушы деректемелерді дұрыс көрсеткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде есептейді.

7.2. Осы арқылы Клиент Банкке Клиентің/Карточка ұстаушының пайдасына Банкке түскен ақшаны Шотты жүргізу валютасынан ерекшеленетін валютаға айырбастауға және айырбасталған ақша сомасын оның шотына одан әрі есептеуге құқық береді. Айырбастау айырбастауды орындау кезінде Банкпен белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Айырбастауды жүргізу үшін Банктің қолданыстағы айырбастау тарифтеріне сәйкес Банкпен комиссия ұсталады.

7.3. Клиенттің сұрауы бойынша Банк Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес комиссияларды қолданумен сұралатын кезең үшін шот бойынша үзіндіні ұсынады.


7.4. Клиент Шот күйін тұрақты бақылауға (айына кем дегенде бір рет) міндеттенеді.

7.5. Клиенттің Шотаны ақша қате есептелген жағдайда немесе Банкомат арқылы Карточканы қолданумен Карточка ұстаушымен сұралған және Банкоматтың бақылаулы чегінде көрсетілген (осындай қате есептеудің/алудың себептеріне қарамастан) ақша сомасынан артық ақшаны алған жағдайда .63. ????вания отделтдельных типов пределами и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций как на терри, Клиент банктік шот бойынша үзінділерді алған күннен бастап немесе қате есептелген/алынған ақшаны қайтару туралы тиісті хабарламаны Банкпен жіберілген күннен бастап 3 жұмыс күннің ішінде Банкке ақшаны қайтаруға міндетті.


 1. Лимиттер және шектеулер

8.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына қайшы келмейтін оларға берілген төлем карточкаларын қолдану арқылы жүзеге асырылатын төлем сомасына шектеу қоюға құқылы.

8.2. Карточкалардың барлық түрлері/типтері бойынша, Банк қолма-қол ақшасыз Шот бойынша шығыс операцияларын жасау және 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде қолма-қол ақшаны алу үшін күндізгі Лимитті белгілейді, соның ішінде:

 • Visa Virtuon түріндегі Карточка ұстаушымен Карточкалар бойынша қолма-қол ақшасыз операцияларды орындау кезінде күніне 150 000 (жүз елу мың) теңге мөлшерінде шектеу белгіленеді;

 • Карточка ұстаушымен «Business», «Gold», «Platinum» Карточкалары бойынша Банкомат және Банк бөлімшелері арқылы қолма-қол ақшаны алған кезде – күніне 500 000 (бес жүз мың) теңге мөлшерінде шектеу белгіленеді;

 • Карточка ұстаушымен «Classic», «Business Electron» Карточкалары бойынша Банкомат және Банк бөлімшелері арқылы қолма-қол ақшаны алған кезде - күніне 400 000 (төрт жүз мың) теңге мөлшерінде шектеу белгіленеді;
 • Карточка ұстаушымен «Electron», «Maestro» Карточкалары бойынша Банкомат және Банк бөлімшелері арқылы қолма-қол ақшаны алған кезде - күніне 350 000 (үш жүз елу мың) теңге мөлшерінде шектеу белгіленеді.


8.3. Клиент лимиттің болжамды өзгеру күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын қолма-қол ақшаны алу және/немесе Карточка бойынша қолма-қол ақшасыз шығыс операцияларын жүргізу лимитінің (авторланған лимит) өзгергендігі жөнінде Банкке өтініш беруге құқылы.

8.4. Банк Клиентпен/Карточка ұстаушымен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін операцияларды жүзеге асыру үшін Карточканы қолдануды анықтаған жағдайда, қолма-қол ақшаның лимитін арттырудан бас тартуға құқылы.

8.5. Клиентке/Карточка ұстаушыға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен (соның ішінде келген елдің заңнамасымен) тыйым салынған тауарларды және қызметтерді сатып алуды қоса алғанда, заңға қарсы мақсаттарда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес (соның ішінде, келген елдің заңнамасына) Карточканы қолданумен жүргізілмейтін операцияларды жүзеге асыру үшін Карточканы пайдалануға тыйым салынады.

8.6. Клиент қосымша Карточка ұстаушымен Шот бойынша ақшаны қолдану лимитін белгілеуге құқылы.

8.7. Клиентпен Қосымша Карточка ұстаушыдан және/немесе олардың уәкілетті тұлғаларынан шығатын қосымша Карточка ұстаушы үшін белгіленген шектеулерді өзгертуге сұрау - Клиенттен белгіленген нысандағы Өтінішті алмаған жағдайда, Банкпен қарастырылмайды.


9. Карточканы шектеу

9.1. Карточканы шектеу мына жағдайларда жүзеге асады:

 • Шотта орналастырылған ақшаларға шектеу қоймау – Карточка тоналған/жоғалған жағдайда, сонымен қатар Шотқа/Карточкаға үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі кезінде, Клиенттің/Карточка ұстаушының ауызша, кейін жазбаша өтініштері негізінде;
 • Шотта орналасқан ақшаға шектеу белгілеумен – Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған процедураларға сәйкес және/немесе осы Шартпен қарастырылған өзге жағдайларда, уәкілетті мемлекеттік органдардың және/немесе лауазымды тұлғалардың банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтату туралы шешімдері/қаулылары негізінде.


9.2. Банк келесі жағдайларда Карточканы шектеуге және/немесе Клиенттің/Карточка ұстаушының «Интернет-банкинг»/«SMS-банкинг» жүйесіне кіруіне шектеу белгілеуге құқылы:

 • Клиент/Карточка ұстаушы осы Шарттың ережелерін және/немесе Карточканы қолдану ережелерін бұзған жағдайда;

 • Клиентке/Карточка ұстаушыға зиян келтіруі мүмкін жағдайлар болған жағдайда;

 • Клиентпен/Карточка ұстаушымен Банкпен берілген кез келген Кредит бойынша Овердрафттарды және кез келген Берешекті, Карточка ұстаушымен Берешек туындаған күннен бастап берешек сомасын, өтеу, қайтару немесе төлеу сомасын Банкпен толық акцептсіз алғанға дейін өтемеген жағдайда, Карточка ұстаушымен Банк пен Карточка ұстаушы арасында жасалған кез келген өзге шартты орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда. Осыған байланысты Карточка ұстаушы Банкпен жасалған кез келген шарттарды орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Карточка ұстаушыға Банкпен карточканы шектеу туралы алдын ала жазбаша хабарлау және ақшаны акцептсіз алу талап етілмейді.

 • Рұқсатсыз Карточкалық операцияларды үшінші тұлғалармен жүргізу қауіптілігі туындаған жағдайда;

 • Карточка және/немесе Шот алаяқтық операцияларды орындау, ақшаны заңдастыру (жымқыру) және/немесе лаңкестік және/немесе заңға қарсы қызметтерді қаржыландыру үшін жеткілікті күмәндердің болуы;

 • Осы Шарт бойынша операцияларды шектейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізу.

9.3. Клиент/Карточка ұстаушы сол немесе өзге Карточкалық операциялардың заңдылық дәрежесін (Клиенттің/Карточка ұстаушының қатысуын немесе қатыспауын) анықтау үшін олармен Банктің оперативтік байланысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

9.4. Клиент/Карточка ұстаушы үшінші тұлғалардың Карточканы (Негізгі, сонымен қатар Қосымша карточка) немесе PIN-кодты (Карточка жоғалғанда/ұрланғанда немесе уәкілеттігі жоқ тұлғалар пайдаланғанда) рұқсатсыз пайдалану қауіпін алдын алу үшін, өз қарауы бойынша, Карточканы шектеуге немесе оның әрекетін толық тоқтатуға міндетті екеніне келіседі, ол үшін ол барлық қажетті шараларды қабылдауы тиіс (сәйкестендіру деректерін дұрыс хабарлаған жағдайда)/қашықтан өзіне-өзі қызмет көрсету арналары арқылы, /немесе Банкке шектеу туралы жазбаша өтініш ұсыну немесе ұсынған кезде Карточканы тартып алу туралы бұйрық беру арқылы).


9.5.Клиент/Карточка ұстаушы өзінің ауызша талабын жазбаша өтінішпен растауы тиіс әрі оны ауызша талапты ұсынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банкке ұсынуы қажет.

9.6. Клиент/Карточка ұстаушы жоғалған/ұрланған Карточканың дер кезінде хабарламау/ішінара шектеу салдары үшін тәуекелді және жауапкершілікті көтереді және Карточканы шектеу күшіне енгенге дейін орындалған Карточкалық операциялар үшін тәуекелді және жауапкершілікті көтеретіндігіне келіседі.

9.7. Карточканы шектеу Клиент ауызша талаппен немесе жазбаша өтінішпен жүгінген сәттен бастап 20 (жиырма) минуттың ішінде күшіне енеді.

9.8. Ішінара шектеу деп Карточка ұстаушының «Classic», «Business», «Gold», «Platinum» түріндегі жоғалған/ұрланған Карточкалардың деректемелерін Тоқтату-парағына енгізуден бас тартуы болып табылады.

9.9. Жоғалған ретінде жарияланған Карточка табылған жағдайда, Карточка ұстаушы осы туралы Банкке жедел хабарлауға, сосын Карточканы Банкке қайтаруға міндетті.

9.10. Клиент/Карточка ұстаушы, егер өзге әрекеттер Банкпен Карточка ұстаушының кінәсінен орындалған болса, Карточканы алумен, шектеумен, Тоқтату-парағына енгізумен байланысты барлық шығындарды Банкке шартсыз тәртіпте қайтаруға міндетті.

9.11. Банк Карточка ұстаушы Карточкалық операцияны атқару кезінде PIN-кодты қатарынан 3 (үш) реттен астам қате тергенде және Карточканың үшінші тұлғалармен рұқсатсыз пайдаланылуының қауіпі туындаған жағдайда Карточканы шектеуге немесе оның әрекетін толығымен тоқтатуға құқылы.

9.12. Осы Шарттың 9.11-тармағына сәйкес Банкпен шектелген Карточканың ПИН-кодын қате терудің санауышын өшіру Клиент Банкке ауызша жүгінген сәттен бастап 20 (жиырма) минуттың ішінде жүргізіледі.

9.13. Банк Клиенттен ол Карточканы шектеу/ ПИН-кодты қате терудің санауышын өшіру үшін Банкке хабарласқан кезде төлем карточкасын шығару үшін Өтініште көрсетілген кез келген сәйкестендіру деректерін сұратуға құқылы.

9.14. Карточка ұстаушымен жоғалған/ұрланған/уәкілетті емес тұлғамен пайдаланылған деп бұрын жарияланған Карточканы шектеу тиісті жазбаша өтініш негізінде Банкпен жүргізіледі. Тоқтату-парағына енгізілген Карточкалардың бұғатталуы ашылуға жатпайды.

10. Кредит ұсыну/Кредиттік лимитті белгілеу

10.1. Банк Клиентке (Заемшыға) жеке банктік шот ашуға, кәсіпкерлікті қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға банктік заем ұсынуға және Клиентке, Карточка ұстаушыға Кредиттік лимитті белгілеумен төлемділік, мерзімділік, қайтарымдылық және қамтамасыз етушілік шарттармен Кредиттік карточканы шығаруға құқылы.

10.2. Кредиттік лимитті белгілеу Клиенттің (Заемшының) тиісті өтінішін қарағаннан кейін және банкпен Кредиттік лимитті ұсыну туралы оң шешім қабылдағаннан кейін жүргізіледі.

10.3.Кредиттеу шарттары Банктік заем шарттарында және/немесе осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Банкпен қабылданған Клиенттің (Заемшының) тиісті өтініштерінде көрсетіледі.

Кредиттеу шарттары (Банкпен Банктік заем шарты жасалмаған жағдайда):

10.4. Сыйақы Кредитті нақты пайдаланған күндер санына сүйеніп, кредитті пайдаланған бірінші күнді және өтейтін күнді алып тастағанда, бір жылдағы 360 күнге сәйкес есептеледі.

10.5. Оверлимит туындаған жағдайда - оверлимит сомасына осы берешек түрі туындаған күннен бастап сыйақы есептеледі.

10.6. Биллинг Клиенттің (Заемшының) Өтінішінде көрсетілген күні немесе Шотты ашқан күні Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде ай сайын жүргізіледі, осыған байланысты қол жетімді кредиттік лимит есептелген сыйақы сомасына азайтылады. Егер биллинг күні осы айда жоқ күнге сәйкес келсе, онда Биллинг осы айдың соңғы күні жүргізіледі.

10.7. Пайдаланылған Кредит бойынша сыйақыны қосымша есептеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

 • Соңғы биллинг күнінен немесе кредит бойынша берешекті толығымен немесе ішінара соңғы өтеу күнінен бастап ағымдағы күнге дейінгі кезең үшін әрбір айдың соңғы операциялық күні.


 • Соңғы биллинг күнінен немесе ағымдағы күнге дейінгі соңғы операциялық күнгі кезең үшін кредит бойынша берешекті толығымен немесе ішінара өтеу күні.

Осыған байланысты сыйақыны жинақтау жүргізілмейді. Қол жетімді кредиттік лимит сомасы қосымша есептелген сыйақы сомасына азайтылады.

10.8. Кредитті өтеу, Кредит бойынша сыйақы және комиссия төлеу (әрі қарай – Берешекті өтеу), соңғы Биллинг күнінен бастап өтеу күніне дейін (қоса есептегенде) қосымша есептелген сыйақы мөлшерінде + соңғы биллинг күнінде есептелген ЕП мөлшері Биллинг күнінен кейінгі Жеңілдікті кезеңде ай сайын Клиентпен (Заемшымен) жүзеге асырылады. Егер Клиент (Заемшы) оған ұсынылған Жеңілдікті кезеңде Кредит бойынша берешекті қайтармаса, Банк Жеңілдікті кезең аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастап берешекті нақты өтеген күнге дейінгі сыйақының екі еселенген ставкасы мөлшерінде мерзімін кешіктірген үшін айыппұл есептейді.

10.9. Берешекті өтеу есебіне Клиентпен (Заемшымен) төленетін ақша сомалары Банкпен келесі кезектілікте берешекті өтеуге жіберіледі:

 • Айыппұлдарды өтеу (болған жағдайда);

 • оверлимитті өтеу (болған жағдайда);

 • мерзімі кешіктірілген берешекті өтеу (болған жағдайда);

 • жылдық қызмет көрсету және басқа қызметтер үшін комиссияны өтеу (болған жағдайда);

 • өтеу күнінде Кредит бойынша есептелген сыйақыны өтеу (қоса есептегенде);

 • Кредитті өтеу.

10.10. Клиент (Заемшы) ЕП сомасынан артық мөлшерде ақша сомасын енгізген жағдайда – Шарттың 10.9 тармағымен қарастырылған тәртіпте Кредитті мерзімінен бұрын өтеу жүргізіледі немесе Кредиттік лимит бойынша берешек болмаған жағдайда, осы сома (сома бөлігі) Шотта жинақталады.

10.11. Берешекті өтеу кезінде қол жетімді Кредиттік лимит мөлшері өтелген Кредит сомасына қалпына келтіріледі.

10.12. Берешекті мерзімінен бұрын өтеу кез келген уақытта Клиентпен (Заемшымен) жүзеге асырылуы мүмкін. Биллинг мерзімі туындағанға дейін Заемшымен шотқа ақша енгізу ай сайын өтеу үшін белгіленген тәртіпке әсер етпейтін Кредитті мерзімінен бұрын өтеу болып табылады.


10.13. Кредит бойынша берешекті өтеу келесі тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:


 • Банк кассасы, қолма-қол ақшаны қабылдау (Cash In) функциясы бар банкоматтар, «Cash&Pay» төлемдік терминалдар арқылы Шотты қолма-қол ақшамен толықтыру;

 • Шотқа қолма-қол ақшасыз аудару;

 • Клиенттің Өтінішінде (болған жағдайда) көрсетілген Клиенттің (Заемшының) банктік шотын Банкпен (Кредитормен) Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде Шарт бойынша берешек сомасы шегінде тікелей дебеттеу.

10.14. Клиент (Заемшы) Банкпен жасалған Кредит беру шарттарында/кез келген өтініштерде көрсетілген мерзімде Кредиттерді қайтаруға, Банктің есептелген сыйақысын төлеуге, сонымен қатар сыйақыны және Кредиттерді төлеу мерзімін кешіктіргені үшін Банкпен есептелген сыйақыны төлеуге міндетті.

10.15. Кредиттік лимиттің соңғы күнінен кешіктірмей Клиент (Заемшы) Кредит бойынша барлық берешек сомасын төлеуге міндетті. Овердрафт туындаған жағдайда, берешек сомасы толық көлемде өтеуге жатады.

10.16. Осы Шартпен белгіленген тәртіпте кез келген негіздемелер бойынша Берешекті өтеу мүмкін болмаған жағдайда, Клиент (Заемшы) Кредиторға алдын ала жазбаша хабарлаумен қолма-қол ақшаны қолдану немесе Банк пайдасына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы Берешекті өтеуге міндетті.

10.17. Клиент (Заемшы) Кредитті қайтармаған және/немесе қайтару мерзімін кешіктірген жағдайда, сонымен қатар Клиенттің (Заемшының) төлеу қабілеттілігіне қауіп туындаған жағдайларда, Банк онымен жасалған Кредит беру шарттарына/кез келген өтініштерге Қосымша келісімдерге қол қоймастан мерзімінен бұрын және бір жақты тәртіпте, Клиенттің (Заемшының) берешекті өтеуге ақшасы болмаған немесе олардың түсу келешегі болмаған жағдайда; Клиент (Заемшы) сот процесіне тартылғанда; Клиенттің (Заемшының) мүлкі тәркіленгенде немес өндіріп алу айналысына жіберілгенде (немесе оған нақты қауіп туындағанда); Клиенттің (Заемшының) өтініштері және кепілдіктері жарамсыз болғанда; Қамтамасыз етуді ұсынудан бас тартқанда; Қамтамасыз ету (егер болса) бүлінген/жойылған/жоғалған немесе осыған нақты қауіп туындаған жағдайда; Клиентпен (Заемшымен) Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған жағдайда; Кредитті мақсатсыз пайдаланған жағдайда:


 • Клиенттің (Заемшының) берешек сомасын (ішінара/толық көлемде) өндіріп алуға ұсынуға;

 • Қамтамасыз етуді (болған жағдайда) өндіріп алу айналысына жіберуге;

 • Қол жетімді Кредиттік лимит сомасын шектеуге, азайтуға және/немесе жоюға;

 • кез келген банктердегі және Қазақстан Республикасының банктік емес ұйымдардағы Клиенттің кез келген банктік шоттарынан, Клиенттің (Заемшының) қосымша келісімінсіз Клиентпен (Заемшымен) Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаумен байланысты берешек сомасын акцептсіз тәртіпте алуға;

 • Клиентпен (Заемшымен) осы Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда, кепілгерге (болған жағдайда) тиісті талаптар ұсынуға;

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және/немесе осы Шартта қарастырылған басқа шараларды қабылдауға, соның ішінде осы Шарт бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы сотқа шағым түсіруге.

10.18. Клиенттің (Заемшының) Банктік шоттарынан Кредиттік лимит валютасынан ерекшеленетін валютада ақшаны алған жағдайда, Банк Банктің ресми тарифтеріне сәйкес белгіленген комиссияларды алумен, ақшаны алу мерзімінде белгіленген банкішілік бағам бойынша алынатын ақшаны айырбастайды.

10.19. Клиенттің (Заемшының) банктік шоттарында ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Кредитті қайтару, оны пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу және төленген комиссияларды, айыппұлдарды төлеу үшін Клиенттің (Заемшының) қайда жүргеніне және қалай бағаланғанына қарамастан оның өзге мүлкін өндіріп алуға құқылы.

10.20. Белгіленген сыйақы ставкасы бір жақты тәртіпте өзгертілмейді. Тараптардың келісімі бойынша белгіленген сыйақы ставкасы осы Шарт қолданыста болатын уақыттың ішінде азайтылуы мүмкін не болмаса құбылмалы сыйақы ставкасына өзгертілуі мүмкін. Тараптардың келісі бойынша белгіленген сыйақы ставкасы келесі жағдайларда ұлғайту жағына өзгертілуі мүмкін:
 • Осы Шартқа 2008 жылғы 24 қазанға дейін қосылған жағдайда – 2011 жылғы 24 қарашадан кейін;


 • Осы Шартқа 2008 жылғы 24 қазаннан кейін қосылған жағдайда – егер өзгесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылмаса, осы Шартқа қосылған сәттен бастап 3 (үш) жылдың ішінде.

Бұл ретте, сыйақы ставкасын ұлғайту жағына әрбір келесі өзгерту ставканың әрекет ету мерзімі аяқталған соң тараптардың келісімі бойынша жүзеге асуы мүмкін, алайда жасалған Шарт аясында белгіленген сыйақы ставкасын алдыңғы өзгерту күнінен бастап үш жылдан ерте емес.

10.21. Кредиттеу шарттарын өзгерту, соның ішінде Кредит бойынша сыйақы ставкасын өзгерту Тараптар арасында қосымша келісім жасау арқылы жүзеге асады.

10.22. Клиент (Заемшы) кредиттік бюродағы Деректер базасына заемшы ретінде өзі туралы мәліметтерді; заемшы туралы кредиттік есепті; жасалатын мәміле; заемшының шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауымен байланысты ақпараттарды; ұсынылуы кредиттік бюро және кредиттік тарихтарды қалыптастыру туралы заңнамада қарастырылған өзге мәліметтерді ұсынуға өзінің келісімін берді.

10.23. Банктің талабы бойынша, Клиент (Заемшы) Кредит бойынша қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті.

10.24. Банк Клиенттің мекенжайына кез келген хабарламалардың қажеттілігін және оларды жіберу тәсілдерін дербес анықтайды. Осы арқылы Клиент (Заемшы) хабарламада көрсетілген және/немесе телефон бойынша берілген ақпарат (соның ішінде банктік құпияны құрайтын мәлімет) жіберу тәсіліне қарамастан кез келген үшінші тұлғамен белгілі болуына келісімін береді. Осыған байланысты Клиент (Заемшы) хабарламада көрсетілген ақпарат үшінші тұлғаға қол жетімді және белгілі болған жағдайда, банкке қандай да бір наразылықтар қоймайды.


11. Овердрафт

11.1.
Овердрафт орын алған жағдайда, Клиент овердрафт туындаған күннен бастап оны 10 (он) күннің ішінде Шотқа ақшаны енгізу арқылы толығымен өтеуге міндеттенеді.

11.2. Овердрафт айырбастау операцияларын орындау кезінде бағамдық айырмашылықтар есебінен; Classic жоғары және басқа карточкалар бойынша авторлаусыз Шот бойынша транзакциялар белгіленген жағдайда туындауы мүмкін.


11.3. Банкке орын алған Овердрафттың сомасын қайтармағаны/уақытылы қайтармағаны үшін Клиент Банкке Банкте бекітілген тарифтерге сәйкес орын алған Овердрафт сомасын қайтару бойынша міндеттемелерді орындамаған сәттен бастап толық өтеген күнге дейін орын алған Овердрафт үшін тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

11.4. Овердрафт туындаған күннен бастап Клиент/Карточка ұстаушы Овердрафтты қайтармаған жағдайда, Банк Карточка ұстаушыға қатысты берешекті өтеу бойынша келесі шараларды қабылдауға құқылы:


 • Осы Шарттың 5.6 тармағымен қарастырылған тәртіпте Клиенттің Шотынан және/немесе Банктегі Клиенттің кез келген банктік шоттарынан акцептсіз тәртіпте, сонымен қатар ҚР аумағындағы, сондай-ақ, одан тыс жерлерде әрекет ететін басқа банктерде ашылған Клиенттің банктік шоттарынан төлемдік талаптарын ұсыну арқылы Овердрафт бойынша берешек сомасын алуға;

 • сотқа шағымдануға.


12. Банкпен көрсетілетін қосымша қызметтер

12.1. Банк Банкпен белгіленген шарттар Клиентпен/Карточка ұстаушымен сақталған жағдайда, осы Шарт бойынша Клиентке/Карточка ұстаушыға келесі қосымша қызметтер тізімін ұсынуға құқылы:

12.1.1. «Интернет-банкинг» жүйесінің қызметтерін;

12.1.2. Карточка ұстаушының тиісті жазбаша Өтініші негізінде «SMS-банкинг» жүйесінің қызметтерін;

12.1.3. Банкоматтар және Банктің төлемдік терминалдары арқылы Банкпен ұсынылатын өзге қызметтер.

Жоғарыда аталған қызметтер тізімі осымен шектелмейді және Банкпен жаңа қосымша банктік қызметтерді толықтыру кезінде Банкпен бір жақты тәртіпте толықтырылуы мүмкін.


12.2. « SMS-банкинг» жүйесінің қызметтері

12.2.1. Клиент/ Карточка ұстаушы Банкке тиісті Өтінішті (осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын) ұсыну арқылы оның Карточкасы/лары бойынша операциялар жүргізу туралы хабарлайтын SMS-мәліметтерді өзінің ұялы телефонына алу үшін, сонымен қатар SMS-сұраулар жіберу үшін «SMS-банкинг» банктік қызметіне қосылуға құқылы. Қол жетімді SMS-сұраулар тізімін Банктің ресми сайтынан: www.bta.kz, www.btanetwork.kz қашықтан банктік қызмет көрсету сайтынан, сонымен қатар Банктің бөлімшелерінен алуға болады.


12.2.2. Банк Клиенттің Шотынан ақшаны акцептсіз алу арқылы Банкпен белгіленген Тарифтерге сәйкес «SMS-банкинг» қызметін пайдаланғаны үшін ай сайын төлемақы алады.

12.2.3. Карточка ұстаушы Карточканың қолданылу мерзімі аяқталғанға 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Карточканың қолданылу мерзімінің аяқталуы туралы ескертетін SMS-мәлімет алады.


   1. Таңдап алынған қызмет түрлері Карточка ұстаушының Өтінішінде көрсетіледі.

12.2.5. «SMS-банкинг» қызметіне қосылған кезде Карточка ұстаушы Шотқа ашылған барлық Карточкалар бойынша СМС-мәліметтер алады. Қосымша Карточка ұстаушының қызметіне қосылу Клиенттің Банкке өзінің келуі кезінде ұсынылған жазбаша рұқсаты негізінде мүмкін болады.

12.2.6. Шығыс операциялары бойынша мәтіндік мәліметте жүргізілген операциялардың ұсақ-түйектері көрсетіледі:

 • Операция сомасы және валютасы;

 • Операцияның мекенжайы, уақыты мен күні;

 • Карточка нөмірінің соңғы төрт саны;

 • Операция мәртебесі.

12.2.7. Кіріс операциялары бойынша мәтіндік мәліметте жүргізілген операциялар толығымен көрсетіледі:

 • Операция сомасы және валютасы;

 • Операция күні және уақыты;

 • Клиенттің Шот нөмірінің соңғы 4 саны.

12.2.8. Клиент/Карточка ұстаушы, Банкке «SMS-банкинг» жүйесіне қосылу үшін Өтініш бере отырып, Банкке өзі келіп, Карточка ұстаушының оның карточкасы/лары бойынша операциялар туралы ұялы телефонына СМС-мәліметтерді Банкпен жіберуге, Карточка ұстаушының банктік операциялары, Шоттағы ақша қозғалысы туралы банктік құпия үшінші тұлғаларға, телекоммуникациялық байланыс қызметкерлеріне және басқа тұлғаларға белгілі болуына ресми жазбаша келісімін береді.

12.2.9. Алынған СМС-мәліметтер бойынша үзінділер Клиенттің/Карточка ұстаушының талабы бойынша Банкпен ұсынылуы мүмкін.

12.2.10. Карточка ұстаушының тұрғылықты мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, Шот нөмірі өзгерген жағдайда, Карточка ұстаушы Банкке осы туралы жазбаша нысанда хабарлауы тиіс.


12.2.11. Банк Карточка ұстаушылар арасында жарнамалық-ақпараттық СМС-мәліметтерді жаппай жіберуге құқылы. Карточка ұстаушыдан осындай мәліметтерді ұсыну үшін төлем алынбайды.

12.2.12. Карточка ұстаушы «SMS-банкингті» пайдаланудан бас тартқан жағдайда, Карточка ұстаушы бас тартудың болжамды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей Банкті жазбаша ескертуге міндетті.

12.2.13. Клиент/Карточка ұстаушы ұялы телефонын жоғалтқан/ұрлатқан жағдайда, «SMS-банкинг» қызметтерін шектеу үшін Банктің көмегіне жедел түрде жүгінуге міндетті. Банк ұялы телефон ұрланған/жоғалған жағдайда, Клиенттің Банктің Байланыс орталығына қоңырау шалуы бойынша қызметтерді шектегенге дейін алаяқтық және басқа әрекеттер салдарынан банктік құпияны құрайтын мәліметтердің үшінші тұлғаларға таралуы үшін жауап бермейді.

12.2.14. Карточка ұстаушыда ерекше жағдайлар туындаған кезде, Клиент/Карточка ұстаушы аталмыш қызметке жазылған барлық телефон нөмірлері бойынша, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық емес және 12 (он екі) айдың ішінде бір реттен жиі емес «SMS-банкинг» қызметтерін уақытша шектеуге құқылы. Шектеудің уақытша мерзімі аяқталғаннан кейін Карточка ұстаушыға алдын ала хабарламастан «SMS-банкинг» қызметтерін ұсынуды қалпына келтіруге құқылы.


12.3. «Интернет-банкинг» жүйесінің қызметтері

12.3.1. «Интернет-банкинг» жүйесі – Интернет желісінің мүмкіндіктерін пайдаланумен Клиенттерге өзіне-өзі қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі. «Интернет-банкинг» жүйесі http://my.bta.kz мекенжайы бойынша Клиенттер/Карточка ұстаушылар үшін қол жетімді және қашықтан кіру және өзінің банктік шоттарын басқару мүмкіндігін ұсынады.

12.3.2. «Интернет-банкинг» жүйесі Клиентке келесі мүмкіндіктерді береді:


 • Өзінің барлық банктік шоттарының (ағымдағы, жинақтау) күйін бақылау;
 • Ұялы байланыс операторларының, кабельдік телевизия, телефония қызметтерін төлеу;


 • Карточкалық аударымдар жасау (банкішілік);

 • Берілген кредиттер бойынша төлемдер жүргізу;

 • Интернетке кіру, қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерін төлеу үшін алдын ала төлем жүргізу Карточкаларымен сауда жасау;

 • Коммуналдық төлемдерді төлеу (Алматы қ. бойынша);

 • Таңдап алынған банктік шоттың күйі және ол бойынша қозғалыстар туралы үзіндіні өзінің электрондық мекенжайына жіберу;

 • «Интернет-банкинг» жүйесінің Қолдау қызметі менеджерінің білікті көмегін алу.

12.3.3. Банк кез келген уақытта жоғарыда ұсынылған қызметтер тізімін толықтыруға құқылы. Банк Карточка ұстаушының электрондық мекенжайына тиісті мәліметтер жіберу арқылы жаңа сервистердің енгізілгені туралы хабарламаны жібереді, сонымен қатар Карточка ұстаушыға осы Шартпен бекітілген өзге тәсілдермен хабарлайды.

12.3.4. «Интернет-банкинг» жүйесінің қызметтері http://my.bta.kz мекенжайы бойынша тіркеуден өткеннен кейін әрі банктік жүйеде сәйкестендіру және жүйеде авторлау Параметрлері (Пайдаланушының аты, Паролі және Жады сөзі) көрсетілетін электрондық тіркеу нысандарын толтырғаннан кейін Клиентке пайдалану үшін қол жетімді болады. «Интернет-банкинг» жүйесінің қызметтерін ұсыну тәртібі және ережелері Клиент пен Банк арасында жасалатын Пайдаланушы келісімімен реттеледі.

12.3.6. Банк Карточкалық операцияларды жүргізген кезде Клиенттің шотынан ақшаны акцептсіз алу арқылы Банкпен бекітілген тарифтерге сәйкес «Интернет-банкинг» жүйесі арқылы аударымдарды және төлемдерді жүргізу және өзге қызметтер көрсету үшін төлем алады.

12.3.7. Авторлау параметрлерін (Пайдаланушының атын, Парольді және Жады сөзін) дұрыс терумен куәландырылған Карточкалық операциялар Карточка деректемелерін қолданумен жүзеге асырылған Карточкалық операциялар болып табылады.

12.3.8. Карточка ұстаушы Авторлау параметрлерін (Пайдаланушының атын, Парольді және Жады сөзін) дұрыс терумен куәландырылған Карточкалық операциялар орындалғанға дейін Банкке жүйеге кіруді шектеу туралы өтініш жіберілмеген жағдайда, Карточкалық операциялар бойынша шартсыз есептесуге міндеттенеді.


12.3.9. Банкпен «Интернет-банкинг» жүйесінде жүйе пайдаланушысы болып табылатын Клиент үшін оның бірнеше Карточкалардың иесі екендігіне қарамастан, ақшаны жұмсаудың айлық лимиті белгіленеді. «Интернет-банкинг» жүйесін қолданумен Карточкалық операцияларды жүргізуді шектеу айына 300 000 (үш жүз мың) теңгені құрайды.

12.3.10. Банк «Интернет-банкинг» жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын Клиенттің электрондық мекенжайына жарнамалық-ақпараттық мәліметтерді жаппай жіберуге құқылы.

12.3.11. Клиент «Интернет-банкинг» жүйесінің қызметтерін пайдаланудан бас тартқан жағдайда, Клиент Банктің ресми сайтында жарияланған телефондар бойынша «Интернет-банкинг» жүйесін қолдау қызметіне қоңырау шалуға немесе Банкке тиісті жазбаша өтініш беруге міндетті.


12.4. Банкоматтар және Банктің төлемдік терминалдары арқылы ұсынылатын қызметтер


12.4.1. Карточка ұстаушы Банкоматтар арқылы қолма-қол ақшаны алуға, ақша қалдығы туралы ақпарат алуға, сонымен қатар Банкоматтар және Банктің төлемдік терминалдары арқылы төлемдер және аударымдарды жүзеге асыруға құқылы. Банкоматтар және төлемдік терминалдар арқылы жүргізілетін операциялар тізбесі Банкпен дербес анықталады.<< предыдущая страница   следующая страница >>