shkolakz.ru 1
ЖОБАБАТЫС ҚАЗАҚСТАН АКИМАТ ГОРОДА УРАЛЬСКА

ОБЛЫСЫ

ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ


ӘКІМДІГІ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________
Қ А У Л Ы П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________№_______


Орал қаласы город Уральск


Тұтынылған жылу энергиясының

нормасын бекіту туралы


Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы № 10 «Электр энергиясын пайдалану және Жылу энергиясын пайдалану ережелерін бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген Жылу энергиясын пайдалану Ережесінің 67-тармағына сәйкес, ұсынылған есептер негізінде, қала әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алты айлық есептеу мерзімі кезінде Орал қаласы бойынша тұрғын үйдің 1 ш.м. алаңына тұтынылған жылу энергиясының нормасы айына 0,0306 Гкал/м2 мөлшерінде қосымшаға сәйкес бекітілсін .

2. «Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» осы қаулыдан туындайтын мәселелер бойынша барлық қажетті шаралар қолдансын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары В.В.Дремасовқа жүктелсін.


Қала әкімі С.Оразов


Орал қаласы әкiмдiгінiң   

2009 жылғы «____» ________    

№ ____ қаулысына қосымша


  1. Тұрғын үй қорының жалпы алаңының 1м2 жылытуға

үлестік жылу шығынын есептеудің әдістемесі

ҚНжЕ 2.04.07-86*. Жылу желістері (Л.4) нұсқауына сәйкес есептеу тұрғын ғимараттардың 1м2 жалпы алаңын жылытуға максималды жылулық ағынының ұлғайтылған көрсеткіштері бойынша жүргізіледі.Q0 max = q0 ∙ A, Гкал.

ti - tот

Qот = Q0 max , Гкал.

ti - t0

ондағы Q0 max, Qот - тұрғын үй қорын жылытудың максималды және орташа жылулық ағыны, Гкал;

q0 – тұрғын ғимараттардың 1м2 жалпы алаңын жылытудың максималды жылулық ағынының ұлғайтылған көрсеткіші, Гкал/м2. ҚНжЕ 2.04.07-86*. Жылу желістері (Л.4) 2-қосымшасына сәйкес алынды;

А – тұрғын үй қорының жалпы құрылыс алаңы, м2;

ti – жылу берілетін тұрғын үй ғимараттарының рұқсат етілетін есептік ішкі ауа температурасы + 18 °С. (ХС «Тұрғын және қоғамдық ғимараттар, бөлме-жайлардағы микроклимат параметрлері» МСТ 30494-96.» (Л.10);

t0 - жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы - «минус» 31 °С. ҚР ҚН 2.04-21-2004 «Энергия тұтыну және азаматтық ғимараттарды жылулық қорғау» (Л.5) бойынша алынды.

tот - жылыту маусымындағы орташа сыртқы ауа температурасы - «минус» 6,0 С (Л.5).

Есептеулерді жүргізу үшін 01.01.2007 жыл жағдайындағы Орал қаласы тұрғын үй қорының жылытылатын жалпы және пайдалы алаңы бойынша мәліметтер пайдаланды. Онда тұрғын үйлерді салу және пайдалануға беру жылдары, тұрғын үйлердің қабат саны, сондай-ақ оларды жобалау ерекшеліктері – энергия сақтау іс-шараларын ескерумен немесе ескерусіз, жаңа типтік жобалар бойынша салынуы есепке алынды.

Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына (Л.7) сәйкес тұрғын үй қорының тұрғын ғимараттарының жалпы алаңы тұрғын пәтер, баспалдақ торлары және қаланың тұрғын ғимараттарының жылытылатын жертөлелерінің пайдалы алаңдарының қосындысына тең.


Орал қаласындағы тұрғын үй қорының пайдалы алаңы 2531366 шаршы метрді, жалпы алаңы - 2757651 шаршы метрді құрайды.  1. Тұрғын үйлердің жалпы алаңының 1м2 жылытуға

үлестік жылу шығынын есептеу нәтижелері


Ұлғайтылған көрсеткіштер бойынша тұрғын үйлердің жалпы және пайдалы алаңының 1м2 жылытуға максималды жылулық ағынын есептеп шығарудың нәтижелері төмендегі кестеде берілген.


Үйдің қабат саны

Ғимарат сипаттамасы

Пайдалы алаң,

м2

Жалпы алаң,

м2

-31°С темпера-турасындағы ұлғайтылған көрсеткіш

Максималды жылулық ағыны Гкал/ч

1

2

3

4

5

7

1985 жылға дейін салынған ғимараттар

1 - 2

Энергия сақтау

15461

16389

198


3,0

3 - 4

шараларын енгізуді

44087

50673

116

5,1

5 және астам

ескерусіз

860204

964172

77

66,2

1 - 2

Энергия сақтау

19326

20486

187

3,6

3 - 4

шараларын енгізуді

73522

75169

111

8,1

5 және астам

ескерумен

558801

584793

76

42,4


1985 жылдан кейін салынған ғимараттар

1 - 2

жаңа типтік

6956

7373

152

1,0

3 - 4

жобалар бойынша


9196

9840

87

0,8

5 және астам
943813

1028756

74

69,8

Барлығы

2 531 366

2 757 651
200,0


Тұрғын үй қорының жалпы алаңын жылытуға орташа жылулылық ағыны жылыту маусымында келесіге тең:

Qот = 200 х (18-(-6,0) / 18-(-31)) = 97,9 Гкал/сағ.

Орал қ. тұрғын ғимараттарын жылытуға жиынтық жылу көлемі жылыту маусымында: ΣQот= Qот• п • 24 = 97,9 х 198 х 24 = 465220,8 Гкал құрайды. (Л.5).


Орал қ. тұрғын үйлерінің жалпы алаңының 1м2 жылытудың үлестік жылу шығыны жылыту маусымында:

Q0= Qжыл /A=465220,8 / 2757651 = 0,1687 Гкал/м2 тең.

Орал қ. тұрғын үйлерінің пайдалы алаңының 1м2 жылытудың үлестік жылу шығыны жылыту маусымында:

Q0 = Qжыл /A = 465220,8 / 2531366 = 0,1838 Гкал/м2 тең.

2 пайдалы алаңға жұмсалатын үлестік нормативтік орташа айлық жылу шығыны алты айлық ақы төлеу мерзімімен:

айына Q0орт.айл. = 0,1838 / 6 = 0,0306 Гкал/м2 тең.


  1. Қорытынды.


Ұлғайтылған көрсеткіштер бойынша анықталған ЖЭО-дан жылу алатын Орал қаласының тұрғын үйлерінің тұрғын ғимараттарының пайдалы алаңының 1м2 жылытуға үлестік жылу энергиясы шығыны жылыту маусымында 0,1838 Гкал/м2 құрайды, алты айлық ақы төлеу мерзімімен - айына 0,0306 Гкал/м2.

Бұл көрсеткішті жылу энергиясы тарифін құрағанда және халықпен тұтынылған жылу үшін есеп айырысқанда қолдану ұсынылады.