shkolakz.ru   1 ... 9 10 11 12 13

//. Подчертайте правилно написаните думи.

2. мирис 4. целофан 6. загадачен 8. теоритичен 10. олтарят 12. незгоди Н.шотлански 16. площа 18. изтребителът 20. муши-трън 22.двойнствен 24.гостба 26.заяк 28. нарастнал 30. колониялен 32.интриганство 34.папратта 36.предрасъдък 38. кафе-машина 40. в предвид 39. побягна

3. бързешком 5. морално-етичен 7. ще печат 9.косвен 11. кадифена 13.научно-популярен

15. абсцес 17. зачерквам 19. възкръствам 21.предопреждение 23. осмивам 25. Йордан-Йовкови драми 27.строяли 29. ореховокафяв 31. тридесет и пет годишен 33. предвзетост

35. дизайн 37. софиянец 39. съдба


///. Препишете изреченията без допуснатите грешки.


 1. Града оказал упорита сапротива, издържал обса­дата, но бил превзет с пристап.

 2. Първия, влязал в саята, е мъжа на Ивана.

 3. Шибил, страшния хайдутин, който заптиетата тър­сеха, слизаше от планината.

 4. От пролета те живеят в една отдалечена сграда, където се опознават и се подготвят за бъдещата им кариера.

Поет с Ботевски темперамент, Яворов има тежкият жребий да живее в епоха на историческо безвремие. Драмата му е предизвикана от невазможноста да намери вярния път в живота.

 1. Златния и сребарен медали бяха спечелени от бъл­гари.

 2. Урагана, който се разрази в надвечерието на праз­ненството, се оказа най-големия враг на хората от района.

 3. Слепия фанатизам на глупав човек може да из­върши повече зло от общите осилия на двайсе мошенника.

 4. Заниманията с книгите хранят младоста, веселят староста, окрасяват духът, в не щастието предлагат обе-жище и утеха.
 1. Истински показател за цивилизацията са не раз­мера на богатството, големината на градовете или оби­лието на реколтата, а облика на човека, който се вазпитава в тази страна.


 2. Когато Питагор открил извесната си тиорема, пре-несал в жертва сто вола и отогава животните треперят, когато на божият свят се появи нова истина.

 3. Свободата се заключава не в ваображаемата неза-висимос от законите на природата и обществото, а в тях­ното познаване и в способноста да се вземат решения в сагласие с тези закони.

IV. Поставете препинателните знаци в изрече­нията.

 1. Мястото където се развива действието е така на­реченият Див запад намиращ се в районите западно от река Мисисипи а времето на събитието е началото на шестдесетте години.

 2. Умряла беше единствената му дъщеря женена в друго село и той се чувстваше съсипан.

Писателят е свободен да измисли какъвто иска ге­рой но с това неговата свобода свършва и започва свободата на героя ограничен от предпоставките на измисления от писателя характер.

 1. Ще ти донеса книгата след няколко дни защото колкото и да бързам няма да мога да я прочета за една нощ.

 2. Страхувам се от професионалното заболяване на някои добряци директори които вечно търсят да се харесат на подчинените си вместо да се ръководят от принципи.

 3. Първо не беше разрешено да се влиза при него и то особено нощем второ охраняваха го елитни войници трето той можеше да допуска само човек на когото се доверява.

 4. Идвайки насам войниците пресекли селската мера и без да спрат на чешмата влетели в къщата на Крайна-лията който бил колкото известен толкова и опасен.

 5. Дойдоха селяни и от едното село и от другото и се скупчиха около кладенеца именно защото там се очакваше да дойде комисията състояща се от земемери.

 6. В районите населени с имигранти от Англия тър­сенето на робски труд било по-силно в сравнение с ис­панските колонии главно защото притокът на слуги от Великобритания задоволявал нуждите на местните гос­подари.

10. Но макар че местните жители преброждали огромни пространства за да доставят рибата и месото които представлявали 25 — 50% от храната на заселниците те

разчитали главно на растителна храна царевица фасул тикви отглеждани отжените на най-плодородните почви.


ОБОБЩАВАЩ ТЕСТ(Ж)

I. Посочете правилно изписания вариант.


 1. а) оцъствията; б) отсъствията; в) отсъствиата.

 2. а) пирипетиите; б) перипетиите; в) перипетиите.

 3. а) скъпоценоста; б) скъпоценността; в) скъпоцен-носта.

 4. а) ренгеногравски; б) ренгенографски; в) рентге-нографски.

 5. а) мъглявоста; б) маглявоста; в) мъглявостта.

 6. а) трансфурмациите; б) трансформациите; в) тран­сформациите.

 7. а) соииялно-икономически; б) социално-икономически; в) социалноикономически.

 8. а) джазбант; б) джаз-бант; в) джазбанд.

 9. а) вярноподанник; б) верноподанник; в) вернопо-даник.

10. а) удохотвореноста; б) одухотвореността; в) уду-
хотвореността.

//. Подчертайте правилно изписаните думи.

1.историографски 2.опастност

3. писменност 4. помежду си

5. неизцерим 6. двама стареца

7. каменоломна 8. конюшня

9. шест тонен 10. чуствам

11. извращение 12. национално-политически

13.мигновенно 14. инпровизация

15. убесен 16.пребледнялият

17.подгав 18.откровеността

19. рицарът 20. Трифон Зарезан

21. възспирам 22. рилородопска флора

23. Отец-паисиева 24. юристконсулт

25. аудио-визуален 26. мемоари

27. железна 28. нокътът

29. миниятюра 30. идиологически

31. куче водач 32. гонидба

33. отнемай-къде 34. преобразование

35. расейвам се 36. Б.Н.Б.

37. съучаснически 38. Далечния изток

39. избраник 40. кандидатстудентски

///. Препишете текста без допуснатите в него грешки.


Странна е съдбата на Колумбовото име в историята. Упоритоста и способностите на мороплавателя отварят нови врати за европейците. За Колумб Ла Кае казва: „Имено той запали светлината, та да видят всички що значи да откриваш!". Но по онова време Колумп още не е извисил ръст до небето, както става по-късно. Репотацията му страда от провалите му като губернатор в новите колонии.

В началото на XVI век италиянския мореплавател Америго Веспучи измества Колумб като откривател. Око­ло средата на XVI век образа на Колумб постепенно въз-кръства от забравата не толкова като личнос, колкото като мит и символ. В 1614 год. нашумяла пиеса го претставя като мечтател и борец срещу закостенялите традиции; като човек, не отказал се от целта си, и затова превърнал се във въплащение на търсещия дух.

Четери вековния юбилей на колумбовото плаване е чествано в продалжение на цяла година в целите Съеди­нени щати. Потози случай Антонин Дворжак написва симфонията „Из новия свят", изразяваща мащабите и переспективите на колумбовото откритие.

Някои Американски историци обаче се опитват да внесат освежителен контра пункт в хвалепствените химни и да открият човекът зад легендата. Дж. Уинстън има най-голяма заслуга за обективното представяне на някои отри­цателни черти в Колумбовия образ. Като биограф на Ко-лумб, Уинстън енергично се противопоставя на предло­жението откривателя на Америка да бъде канонизиран за светец от Римокатолическата църква.

IV. Поставете препинателните знаци в текста.

Какво е това бюрократ и как се появява той. Ясно е човек не се ражда бюрократ. Още по-невъзможно е да се предположи че има биологичен ген на бюрократизма. Аз самият няколко пъти съм наблюдавал как от нормален мъж за година-две повече не са нужни се получава изпечен класически бюрократ.

Това става просто. Ако искате да получите бюрократ поставете човек в положение когато от него ще зависят много хора но той няма да зависи от тях. Това е всичко.


Бюрократът това е чедо на небалансираните взаи­мозависимости в обществото.

Защото ако аз не завися от вас то за мене вие не съществувате така разсъждава бюрократът. Бръмчаща муха ето какво сте вие за бюрократа. Неговата заветна мечта е да измисли за хората както има измислено за мухите някакво лепкаво парче плат за да може още вли­зайки в кабинета му да престанете да бръмчите със своите проблеми. Та нали те не са негови. Защо да го интере­суват.


ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

ТЕСТОВЕ ЗА САМОКОНТРОЛ

Редукции на гласни

I. 1 б; 2в; 36; 46; 5а; 6в; 7в; 8в; 9а; 1 Об.

II. 1, 5, 7, 9, 11,14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 32,33, 36, 39.

Променливо и, промени на гласни в средисловие, йогация

I. 1 а; 2в; За; 4а; 5а; 66; 76; 8в; 96; 1 Оа.

II. 1, 2, 7, 9, 10, 12,13, 15, 16, 18,19, 20,22, 25,26,27, 28,
30,31,34,37,39,40.

Думи с несъответствие между изговор и правопис на съгласни

1 в; 2в; За; 46; 5а; 66; 7в; 8а; 9а; 1 Ов.

3,4,11, 1
3, 15,17,18,19,20,24,25,28,31,35,36,37,38.

III. а)

През седемнайсети и особено през осемнадесети век Русия се очертава като най-активния противник на Тур­ската империя. Родствената близост с руснаците по линия на общия славянски произход, както и успехите на рус­кото оръжие в няколко последователни войни срещу Тур­ция пораждат вярата на българите, че точно Русия е един­ствената велика сила, която може да им помогне. Монар-хистката власт в Русия старателно подхранва тези надежди. Според тогавашните географски и политически представи пътят за възхода на Руската империя неизбежно трябвало да мине през Босфора и Дарданелите — преддверия към световните простори.

б)

Шестте яребици се прибраха в рядкото и трънливо храстче. Тази година пролетта бе закъсняла и то още не беше цъфнало. Наоколо полето се простираше като дъно на огромен съд, заобиколен отвред с височини. Сняг и безнадежност цареше навред. Слабите гръбчета на птиците потрепваха, сърчицата им бяха изпълнени със страх. Възторгът и пламенното желание да се върнат по родните земи бяха заменени от отчаяние и несигурност.


Слято, полуслнто и разделно писане на думи

1.1а; 2в; За; 4а; 56; 6в; 7а; 8а; 96; 106; 11 в; 126.

II. 1,4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 23,27, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 38, 39,40.

III. 1. Тази невдигнала се още мъгла пречеше да се
види цялото поле.


 1. През раннохристиянския период невярващите би­ли тайно заклеймявани като еретици.

 2. Химико-фармацевтичната промишленост в запад­ноевропейските страни ограничава все повече синтетич­ните компоненти на лекарствените средства за сметка на съставките на билкова основа, с което цели подобряване на лечебно-оздравителния ефект.

 3. Граничните контролно-пропускателни пунктове са оборудвани със специална апаратура за разкриване на наркотрафикантите.

 4. Навръх Нова година силна виелица повреди теле­визионната кула на връх Снежанка.

Употреба на главни букви

I. 16; 2а; За; 46; 5а; 66; 7а; 8в; 9а; 10а.

II. 1,2,3, 5,7, 11.12. 13,14, 15,18,19,20.

 1. 1. Змей Горянин е псевдоним на Светлозар Ди­митров.

 1. Слабо познавам Вазовите драми.

 2. В музея видяхме запазено в спирт Алеко-Константиновото сърце.

 3. Залата се смая от Байганьовото поведение.

 4. Накъдето се обърнеш — все байганьовски маниери.

 5. Есето е посветено на Димчо-Дебеляновата поезия.

 6. За месец съвместен живот се убедих, че той е голям донжуан.

 7. Обсъждането се състоя в Института по български език при Българската академия на науките.

 8. Беше излъчено 10-минутно изявление на Прези­дента на Република България.

10. Стотина дни след иракското нахлуване в Кувейт и след девет резолюции на Организацията на обединените нации кризата в Персийския залив още не беше решена.


Членуване на имената, бройна форма, употреба на местоименин и съгласуване между подлог и сказуемо

I. 1. Шибил, страшният хайдутин, когото заптиетата търсеха под дърво и камък, слизаше от планината.


 1. Хаджи Димитър е прототипът на лирическия герой, който Хр. Ботев пресъздава в едноименната си балада.

 2. Единственият звук, който се чуваше, беше страш­ният вой на вятъра.

 3. Той, минаващият за любител, победи двама грос-майстори.

 4. Асен Златаров, целият живот на когото е отдаден на науката, е и блестящ педагог.

 5. Тежкият живот не успя да ги прогони, нито следе­нето ги накара да прекъснат връзките си със своите запад­ноевропейски колеги.

 6. Смъртта е най-леоният начин да се отърве от мъ­ките човек, когото животът е изхвърлил в канавката.

 1. Урокът не може да се научи за час от ученик, който няма навика да систематизира и подрежда фактите.

 2. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да се разделят, за да не се създадат условия за диктаторското им обсебване.

 1. Слепият фанатизъм на глупавия човек може да извърши повече зло от общите усилия на двайсет моше­ници.

 2. По тези места виреят тютюнът и ечемикът.

 3. Както всяка събудена личност, така и събуденият народ е длъжен да си избере определена цел в своя живот.

Пунктуация

I. 1. Разбрах, че ако има някой виновен, това е той.

 1. Устройваше си шеги с когото му падне не защото беше злобен, а от скука.

 2. Природата като че ли не се интересуваше от това, което се готвеше, и не бързаше да се събуди.

 3. Но за да се свърши една работа добре, човек трябва сърце да вложи.

 4. Не се бои от гущер който е хапан от змия.
 5. Партньорката му е колкото изискана, толкова и пестелива.


 6. За да проверите, отворете който искате речник.

II. 1. От древността до днес е позната идеята за све­щена война, при която причините са от религиозен ха­рактер и в нея се защитават религиозни каузи, без да се вземат предвид националните различия.

 1. Явно тя беше мислила за много неща, седейки от­пуснато в шезлонга: чужда, далечна, недостъпна за окол­ните, макар че те бяха истинската й грижа.

3. Тя му подаде една гривна от масивно злато, укра­сена с диаманти, и след като го предупреди да внимава, бързо се прибра в къщата като подгонена.

 1. Женолюбец и пияница, какъвто беше, той никога не знаеше през кой час на деня и нощта ще стане от лег­лото си и кога ще се върне да спи в него.

 2. Навярно му беше приятно да поседи и да си по-бъбри още с гостенина, който, забравил сякаш разговора за болестите, оглеждаше стария кабинет и си мислеше колко старо е всичко тук: библиотеката от орех; столовете, тапицирани с вишнев плат и украсени с резба; шкафчетата с две стари лампи върху тях, по чиито абажури едва личаха бежови рози.

 3. Той върши съзнателно това поради две причини: първо, за да създаде впечатлението, че е всесилен и че вратите винаги са отворени за него; второ, за да убеди властите, че Вие, известният европеец (за Вашата из­вестност никой не ще направи справка), сте негов близък приятел.

7. Първи се сепнали жените, хукнали да прибират каквото има навън, да не го затрупа снегът.

III. 1. Мъдрец наистина беше Сали Яшар — много неща беше видял, много неща беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с нещастия е пълен този свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго — любовта между хората.

2. Веселбата почва едва в събота, срещу неделя, про­дължава до някое време през нощта и малко нещо на другия ден, неделята, докато дойдат сватовете на младо­женеца, за да отведат капналата от умора и обляна в сълзи невеста в църквата и оттам в новия й дом. Тъкмо тя най-малко се радва на сватбата си. Ех, женско чедо! Знае ли какво го чака, щом излезе от бащиния си дом? Стоян Глаушев сложи голяма трапеза — не можеше да не почете той всичките си приятели и най-вече еснафа си, близките на младоженеца, приятелите на Лазар, на Кочо, дружките на Нона и Катерина, съседите си. Срамно е и обидно да пренебрегнеш, макар и неволно някого, да не го почетеш според както му се пада по роднинство и по име, по приятелство и по сан.


3. Много пъти досега бе изпитвала старата майка това безпокойство за сина си, това недоверие към снахата. Сега отново тя почувства остро и ясно и страха, и недоверието си. За всичко бе виновен, мислеше си тя, Вардарски. Но беше виновен и Лазар със своето лекомислие и непред­пазливост: който има такава жена, трябва да си отваря очите на четири. Виновна беше и Ния — нишо не беше направила, но и тя като всички млади и хубави жени нямаше да се докачи, ако я погледнат с нечисти очи, ами драго ще й стане.<< предыдущая страница   следующая страница >>