shkolakz.ru 1 2 ... 4 5
H


HOME

МӘ` СУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН

500 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим


Һәдис 1: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бүтүн јахшылыглардан үстүн бир јахшылыг вардыр. Лакин инсан Аллаһ јолунда өлдүрүлдүкдә, даһа бундан да үстүн бир јахшылыг јохдур.”


* * *


Һәдис 2: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир дамла Аллаһ јолунда төкүлән ган дамласындан әзиз дејил.”


* * *


Һәдис 3: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс Аллаһ јолунда өлдүрүлсә, Аллаһ-тәала она һеч бир ҝүнаһыны ҝөстәрмәз.” (Бүтүн ҝүнаһлары бағышланар).


* * *


Һәдис 4: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аилә хәрҹинин горхусундан евләнмәјән кәс Аллаһа гаршы суи-зәнн етмишдир.”


* * *


Һәдис 5: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс мө`мини јохсуллуғуна ҝөрә алчаг сајса, Аллаһ-тәала да гијамәт ҝүнү ону халг гаршысында рүсвај едәр.”


* * *


Һәдис 6: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бүтүн пејғәмбәрләр бизим (Биз Әһли-бејтин) үстүнлүјүмүзү вә һаггымызы таныјараг мәб`ус олмушдур.”


* * *


Һәдис 7: Имам Багир (ә) бујурур: “Үч шеј инсанын белини гырыр:


1. Өз әмәлини бөјүк сајмаг;


2. Өз ҝүнаһыны јаддан чыхармаг;


3. Өз рәјиндән хошу ҝәлмәк.”


* * *


Һәдис 8: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аллаһ-тәалаја һүсн-зәнн будур ки, Ондан башга һеч кәсә үмидин олмасын вә ҝүнаһларындан башга һеч нәдән горхмајасан . ”


* * *


Һәдис 9: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Ҝүнаһын ҹәзасыны вермәкдә тәләсмә, үзр үчүн бир јол гој.”


* * *


Һәдис 10: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әмәлләринизи Аллаһ үчүн халисликлә јеринә јетирин. Һәгигәтән, Аллаһ јалныз Онун үчүн халисликлә јеринә јетирилмиш әмәлләри гәбул едир.”


* * *

Һәдис 11: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өз үммәтим үчүн һәр шејдән чох данышыгда маһир олан мүнафигләрдән горхурам.”* * *


Һәдис 12: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала севдији бәндәсини чәтинлијә салар ки, онун аһузарыны ешитсин.”


* * *


Һәдис 13: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхси ишләтмәк үчүн әҹир тутдугда, һаггыны она әввәлҹәдән е`лан един.”


* * *


Һәдис 14: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм өјрәнәнин (дин тәләбәсинин) әҹәли чатдыгда, шәһид кими өләр.”


* * *


Һәдис 15: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әҝәр өз јахшы ишиндән севиниб, пис ишиндән нараһат олурсанса, демәли мө`минсән.”


* * *


Һәдис 16: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гәзәбләндијин заман, сакит ол (дајан) . ”


* * *


Һәдис 17: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Танышларыныздан бири өлдүјү заман ону раһат бурахын вә һаггында пис данышмајын.”


* * *


Һәдис 18: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир бәндә өлдүкдә ҹамаат дејәр: “Өзүндән сонра нә гојду ҝетди?” Вә мәләкләр дејәр: “Өзү илә нә ҝәтирди?”


* * *


Һәдис 19: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өләнләринизин јахшылыгларыны јада салын вә писликләринә ҝөз јумун.”


* * *


Һәдис 20: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ики салеһ гоһумундан һәја етдијин кими Аллаһдан һәја ет.”


* * *


Һәдис 21: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халга мөһтаҹ олмајын вә онлардан бир диш чөпү белә истәмәјин.”


* * *


Һәдис 22: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын ән шүҹаәтлиси өз нәфсинә галиб ҝәлән шәхсдир.”


* * *


Һәдис 23: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бешикдән гәбрәдәк елм ахтарышында (өјрәнмәкдә) олун.”


* * *


Һәдис 24: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`минин чәтинлији һамыдан чохдур, чүнки о һәм дүнја, һәм дә ахирәт ишләри илә мәшғул олмалыдыр.”


* * *

Һәдис 25: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аз ҝүнаһ етсән, өлүм сәнә асан олар.”* * *


Һәдис 26: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Диш фырчаламаг барәсиндә мәнә о гәдәр ҝөстәриш вердиләр ки, онун ваҹиб олаҹағындан горхдум.”


* * *


Һәдис 27:Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјада һамыдан тох олан, гијамәтдә һамыдан аҹ олаҹаг.”


* * *


Һәдис 28: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сәдәгә вар-дөвләти артырар.”


* * *


Һәдис 29: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала ата вә анаја јахшылыг едән инсанын өмрүнү узадар.”


* * *


Һәдис 30: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала бүтүн данышанларын дилинә нәзарәтчидир. Бәндә Аллаһдан горхмалы вә нә данышдығына фикир вермәлидир.”


* * *


Һәдис 31: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала дуада исрар едәнләри севәр.”


* * *


Һәдис 32: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала, бәндәсинин Она тәрәф узадылмыш әлини ҝери гајтармагдан вә ону үмидсиз гојмагдан һәја едәр.”


* * *


Һәдис 33: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала бош сөз-сөһбәтләри сизә гадаған етди.”


* * *


Һәдис 34: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Исрафын бир нөвү дә үрәјин истәдији һәр бир шеји јемәкдир.”


* * *


Һәдис 35: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс Аллаһдан бир шеј истәмәсә, Аллаһ она гәзәбләнәр.”


* * *


Һәдис 36: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өз сүбһүнүзү сәдәгә вермәклә башлајын, чүнки бәла сәдәгәнин үстүндән кечә билмир.”


* * *


Һәдис 37: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сүбһ тездән рузи вә һаҹәт далынҹа ҝедин, чүнки тездән дурмаг бәрәкәт вә гуртулуша сәбәбдир.”


* * *


Һәдис 38: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Варлыларын једији, фәгирләрин исә мәһрум олдуғу тој хөрәји неҹә дә писдир.”


* * *

Һәдис 39: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Пахыл (хәсис) о шәхсдир ки, адым чәкиләндә мәнә салават ҝөндәрмир.”* * *


Һәдис 40: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох јемәк гәлбдә гәсавәт (дашүрәклилик) јарадыр.”


* * *


Һәдис 41: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Оруҹ тутаркән обашдан јејин, чүнки обашданлыг бәрәкәтин әсасыдыр.”


* * *


Һәдис 42: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир-биринизә әл верин (ҝөрүшүн) ки, гәлбиниздән кин хариҹ олсун.”


* * *


Һәдис 43: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә одур ки, ону тәкрар етмәјәсиниз.”


* * *


Һәдис 44: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјанын ширинлији ахирәтин аҹылығы вә дүнјанын аҹылығы ахирәтин ширинлијидир.”


* * *


Һәдис 45: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гадынын ҹиһады әринә јахшы бахмагдыр.”


* * *


Һәдис 46: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Евләнмәјин ән јахшысы одур ки, асан баша ҝәлсин.”


* * *


Һәдис 47: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Достларынызын ән јахшысы ејбләринизи сизә дејәндир.”


* * *


Һәдис 48: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ рәһмәт етсин о кәсә ки, өз дилини ислаһ едәр.”


* * *


Һәдис 49: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох ҝүлмәк гәлби өлдүрәр.”


* * *


Һәдис 50: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әмәл олунан елмдән савајы, бүтүн елмләр гијамәт ҝүнүндә визрү-вәбал олаҹагдыр.”


* * *


Һәдис 51: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир иши сабаһа сахлама ки, һәр ҝүнүн өз иши вар.”


* * *


Һәдис 52: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өзүнүз јемәдијинизи јохсуллара једирмәјин.”


* * *


Һәдис 53: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҹаһил (надан) бир шәхс ја ифрат едәр (һәдди ашар), ја да ҝеридә галар.”


* * *

Һәдис 54: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ким мәсләһәтләшсә пешман олмаз вә ким дә орта һәдди ҝөзләсә, јохсул олмаз.”* * *


Һәдис 55: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхс өзү үчүн истәдијини дин гардашы үчүн дә истәмәдикҹә мө`мин олмаз.”


* * *


Һәдис 56: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир кәс ҝүҹү чатмајан шеји гонағы үчүн һазырламамалыдыр.”


* * *


Һәдис 57: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҹамаата верилән һеч бир сәдәгә онларын арасында јајылан елмдән үстүн дејилдир.”


* * *


Һәдис 58: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “О иши ки, истәмирсән ҹамаат сәндән ҝөрсүн, тәкликдә дә әнҹам вермә.”


* * *


Һәдис 59: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мән һара, дүнја һара?! Мәним дүнјадакы вәзијјәтим бир ағаҹын көлҝәсиндә отуран, сонра ону орада гојараг дуруб ҝедән мүсафир кимдир.”


* * *


Һәдис 60: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сәдәгә вермәклә мал азалмаз.”


* * *


Һәдис 61: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс чох јемәјә адәт етсә, үрәји гәсавәт бағлајар (дашлашар).”


* * *


Һәдис 62: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс өзүнү һансы дәстәјә охшадарса, һәмин дәстәдәндир.”


* * *


Һәдис 63: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сизин гијмәтиниз јалныз беһиштдир, өзүнүзү ондан уҹузуна сатмајын.”


* * *


Һәдис 64: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм илә бирҝә олан јуху, ҹәһл илә бирҝә олан ибадәтдән үстүндүр.”


* * *


Һәдис 65: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала өвладларыныз арасында, һәтта онлары өпәркән белә әдаләтә риајәт етмәјинизи севир.”


* * *


Һәдис 66: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала јалныз рәһимли бәндәләринә рәһм едәр.”


* * *


Һәдис 67: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гадынын бәрәкәтли олмасынын әламәти будур ки, елчилији асан, меһријјәси исә јүнҝүл олсун.”


* * *


Һәдис 68: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бу дүнјада сизин үчүн бир мүсафирин азугәси гәдәр олан мал кифајәтдир.”


* * *


Һәдис 69: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала беһишти нә дедијинә вә онун һаггында нә дејилдијинә әһәмијјәт вермәјән пис данышыглы адамлара һарам етмишдир.”


* * *


Һәдис 70: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сизин ән јахшыныз дүнјаја даһа рәғбәтсиз, ахирәтә исә даһа рәғбәтли оланыныздыр.”


* * *


Һәдис 71: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гардашын (өз дин) гардашына олан ҝизли дуасы рәдд едиләси дејил.”


* * *


Һәдис 72: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнја мө`минин зинданы, кафиринсә беһиштидир.”


* * *


Һәдис 73: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ о кәсә рәһмәт етсин ки, сөзләриндән артығыны сахлајар, малынын артығыны исә сәдәгә верәр (пајлајар).”


* * *


Һәдис 74: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Алимин ики рәкәт намазы, алим олмајан адамын јетмиш рәкәт намазындан үстүндүр.”


* * *


Һәдис 75: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһа диггәтлә гылынан ики рәкәт намаз, Аллаһдан гәфләтдә гылынан мин рәкәт намаздан үстүндүр.”


* * *


Һәдис 76: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ким өзүнү һесаба чәксә, сәадәтә јетишәр.”


* * *


Һәдис 77: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елмин фәзиләти ибадәтин фәзиләтиндән чохдур.”


* * *


Һәдис 78: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елмлә олан аз әмәл фајдалы, ҹәһаләтлә олан чох әмәл исә фајдасыздыр.”


* * *


Һәдис 79: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әҝәр мәним билдикләрими билсәјдиниз, аз ҝүлүб чох ағлајардыныз.”


* * *


Һәдис 80: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бәндә өз дилини сахламајынҹа, иманын һәгигәтинә чатмаз.”


* * *

Һәдис 81: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Инсаны үзүнә тә`риф етмәк, ону гәтлә јетирмәк кимидир.”* * *


Һәдис 82: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ јолунда бир ҝеҹә кешик чәкмәк, мин ҝеҹә намаз гылыб, ҝүндүзләри дә оруҹ тутмагдан үстүндүр.”


* * *


Һәдис 83: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Исламын зирвәси Аллаһ јолунда ҹиһаддыр ки, јалныз ән үстүн мүсәлманлар бу зирвәјә јетишәрләр.”


* * *


Һәдис 84: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә едән шәхс ҝүнаһ етмәмиш кимидир.”


* * *


Һәдис 85: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә етдији һалда, ону тәкрарлајан шәхс Аллаһы мәсхәрә етмиш кимидир.”


* * *


Һәдис 86: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнја севҝиси бүтүн хаталарын башланғыҹыдыр.”


* * *


Һәдис 87: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјан үчүн елә чалыш ки, санки һәмишә јашајаҹагсан. Ахирәтин үчүн исә елә чалыш ки, санки сабаһ өләҹәксән.”


* * *


Һәдис 88: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Адәм өвладынын хаталарынын чоху дилиндәдир.”


* * *


Һәдис 89: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`мини шад едән мәни шад етмиш, мәни шад едән исә Аллаһы шад етмишдир.”


* * *


Һәдис 90: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мүсәлмана һијлә гуран биздән дејилдир.”


* * *


Һәдис 91: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гоншусу аҹ икән өзү тох јатан кәс мәнә иман ҝәтирмәмишдир.”


* * *


Һәдис 92: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гијамәт ҝүнү мө`минин әмәл тәрәзисинә хош хасијјәтдән дә үстүн олан бир шеј гојулмајаҹагдыр.”


* * *


Һәдис 93: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәгигәтән, хошхасијјәтли шәхс үчүн оруҹ тутуб ҝеҹәни ојаг галан адамын савабы вардыр.”


* * *


Һәдис 94: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс сүбһ едә, лакин мүсәлманларын ишинә јарымаја, мүсәлман дејилдир.”

* * *Һәдис 95: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сизләрдән һәр бириниз өз (дин) гардашына өзүнә етдији кими хејирхаһлыг етмәлидир.”


* * *


Һәдис 96: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гејбәтә гулаг асан елә гејбәт едән кимидир.”


* * *


Һәдис 97: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зарафатда һәдди ҝөзләмәјән шәхс әбләһдир.”


* * *


Һәдис 98: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Өз шәһвәтини өлдүрән (ҹиловлајан) шәхс ағыллы инсандыр.”


* * *


Һәдис 99: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мәсләһәт едән шәхс хатадан аманда галар.”


* * *


Һәдис 100: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһ јолунда дөјүшәнләр үчүн ҝөјүн гапылары ачылар.”


* * *


Һәдис 101: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Төвбә етмәк гәлбләри паклајыр, ҝүнаһлары јујур.”


* * *


Һәдис 102: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мө`мин онунла инсафсыз рәфтар едәнлә инсафла давранар.”


* * *


Һәдис 103: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Биләрәкдән ҝүнаһ едән шәхс бағышланмаға лајиг дејилдир.”


* * *


Һәдис 104: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зүлм вә фәсад јолундан чәкиниб итаәт јолуну тутун ки, ахирәтдә хошбәхт оласыныз.”


* * *


Һәдис 105: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһдан һәја етмәк бир чох ҝүнаһлары арадан апарыр.”


* * *


Һәдис 106: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Елимсиз әмәл етмәк зәлаләтдир (јолдан азмагдыр).”


* * *


Һәдис 107: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бәндәләрин дүнјадакы әмәлләри, ахирәтдә ҝөзләринин габағында олаҹагдыр.”


* * *


Һәдис 108: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Тәгвалыларын нәфси гане, шәһвәтләри өлү, чөһрәләри ачыг, гәлбләри исә гәмҝиндир. ”


* * *


Һәдис 109: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнја булуд көлҝәси вә ширин јуху кимидир.”следующая страница >>