shkolakz.ru 1 2 3
РАЙОНЕН СЪД – ГР. АЙТОС


О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д


ЗА ДЕЙНОСТТА

НА


АЙТОСКИЯ РАЙОНЕН СЪД


ФЕВРУАРИ 2012 година

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д


З А


дейността на Айтоския районен съд

през 2011 година


І. ЗА СЪДА:


Кадрова обезпеченост

Щатът на Районен съд-гр.Айтос по последното щатно разписание, утвърдено от Висшия съдебен съвет включва: 4 (четири) щ.бр. съдии, 1 (един) държавен съдебен изпълнител, 1 (един) съдия по вписванията и 13 (тринадесет) съдебни служители - обща и специализирана администрация.

В началото на отчетния период щатът на съда е изцяло попълнен и е функционирал в непроменен спрямо прeдходните периоди на отчитане, съдийски състав от четирима магистрати – районни съдии: Мария Джанкова, Любомира Рафаилова, Николай Гемеджиев и Антанас Николов, държавен съдебен изпълнител Даниела Петрова и съдия по вписванията Свилен Янев. С решение на ВСС, считано от 20.05.2011 година Л.Рафаилова е освободена от длъжност като за овакантеното място на съдия е обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната власт, но без резултат до момента.

След провеждане на атестация, с решение по Протокол № 24/10. 06.2009 г., съдия Джанкова е повишена на място в ранг “съдия в АС”, след което е назначена за “Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Айтос и встъпила в длъжност на 01 декември 2009 година.

Николай Гемеджиев встъпва в длъжност районен съдия в АРС на 27.10.2003 г. след като е преназначен от Районен съд-Тутракан. С решение от 18.07.2007 г. на ВСС е повишен на място в ранг “съдия в ОС”.


Атанас Николов встъпва в длъжност “съдия” в Районен съд-гр.Айтос на 24.11.2008 г. след провеждане на конкурс. Със Заповед № 778/10.05.2010г. на Председателя на ВКС съдия Николов е командирован, считано от 25.05.2010 год. и към настоящия момент в Софийски районен съд. С решение от 15.012.2011 год. Анатас Николов е повишен на място в ранг “съдия в ОС”.

Отсъствието на двамата от районите съдии през целия отчетен период (съдия Рафаилова по здравословни причини е в отпуск по болест от началото на годината до пенсионирането й през м.май) и последвалите трудности за нормалното функиониране на съда наложиха командироване за периода на първото тримесечие на 2011г. на съдията Златко Костадинов от Районен съд – Карнобат.

След участието в конкурс, с трудов договор № ЛС – И – 614/21.04.2008 г. на длъжността „Държавен съдебен изпълнител” е назначена Даниела Петрова.

По предложение от 29.10.2004 г. на Председателя на Айтоския районен съд, след успешно представяне на проведен конкурс Свилен Янев е назначен с трудов договор от 13.12.2004 год. на длъжността „Съдия по вписванията”.


Администрацията в Районен съд – гр. Айтос е структурирана по служби, съгласно Правилника за съдебната администрация и се състои от 12 души: административен секретар и съдебни служители от общата и специализирана администрация.

Тяхната дейност се ръководи в съответствие от изготвените правила за работа : Правилник за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградата на Районен съд – гр. Айтос; План за подобряване на работата на съда; Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила относно реда за получаване на документи, отнасящи се до Районен съд – гр. Айтос от защитен с пароли раздел в Интернет страница на ВСС; Вътрешни правила за създаване на организация за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в Районен съд – гр. Айтос; Вътрешни правила за събиране, обработване и предоставяне на статистическа информация; Вътрешни правила относно провеждането на публична продан от частен съдебен изпълнител; Вътрешни правила относно реда за изнасяне на дела и други книжа от Служба “Архив” при Районен съд – гр. Айтос; Вътрешен ред за обучение на новопостъпили служители в съдебната администрация при Районен съд – гр. Айтос; Система за управление и контрол на човешките ресурси; Стратегически план на Районен съд – гр. Айтос; Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в АРС; Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели при АРС; Вътрешни правила относно нивото на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и защитата от незаконни форми на обработване на регистрите, водени в АРС; Етичен кодекс на съдебните служители в Районен съд – гр. Айтос; Дтратегия за управление на риска. През 2011 год. са разработени Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42,ал.4 и сл. от ГПК.


Общата администрация включва административен секретар, главен счетоводител и системен администратор.

Специализираната администрация се състои от трима деловодители – двама гражданско деловодство и един наказателно деловодство, трима секретар – протоколисти, един архивар, един призовкар. В съдебно – изпълнителната служба има един съдебен служител, който е секретар на службата. Единствената промяна в състава на администрацията е настъпила след освобождаването на главния счетоводител и назначаване на овакантеното място на Ани Калайджиева. В резултат на извършеното разместване в края на отчетния период мястото на секретар в СИС е вакантно - с предстоящо провеждане на конкурс, след дадено от ВСС разрешение.

В гражданското деловодство са останали за обработка към края на 2010 г. - 118 дела. Образувани през 2011 г. са 1434 дела или всичко за разглеждане са 1552 дела (с 305 бр. повече от разгледаните през 2010 г. - 1247 дела).

В наказателното деловодство са останали за обработка към края на 2010 г. – 52 дела. Образувани през 2011 г. са 543 дела или всичко за разглеждане са 595 дела (при 584 дела за 2010 год.). През 2011 г. са изпълнени 297 присъди.

Съдебните секретар-протоколисти са участвали в общо 1 077 открити съдебни заседания по утвърдени графици, от които по наказателни дела 618 и по граждански дела 459.

Едновременно с това секретар-протоколистите са обслужвали и “Бюро съдимост”, поради липсата на щат за отделен служител на службата. През 2011 г. са издадени 6 286 свидетелства за съдимост, извършени са 1 194 справки и са въведени 353 бюлетина.

Архивирани от началото на годината до 31.12.2011 г. са общо 1 567 граждански и наказателни дела, т.е. с 284 бр. вповече спрямо предходния отчетен период – 1 283 броя дела.

През 2011 год. от призовкаря в съда са получени, връчени и върнати освен съдебни книжа на Айтоския районен съд и още 1 653 съобщения, призовки и документ от други съдилища.


Към Районен съд – гр. Айтос има заета една техническа длъжност - чистач.

Съобразно приетите от ВСС критерии, съотношението на броя на служителите към броя на съдиите е непремемоно :

- специализирана администрация/магистрати- 2,25

- служители общо/ магистрати - 3,00


Районен съд Айтос няколко години – до м.ноември 2008г. не е работил при попълнен щат магистрати, ето защо в края на 2009г. и първата половина на 2010г., при оптимизиран кадрови капацитет, се забелязаха положителни резултати по показатели бързина и срочност на разглеждане и приключване на делата. През второто шестмесечие отсъствието на двама от магистратите Рафаилови и Николов доведе до значителни затруднения особено с оглед голямото постъпление на дела в края на годината. Тази тенденция се запази и през цялата 2011 година, но въпреки значителната натовареност и при оптимална мобилизация на магистратите и администрацията, показателят срочност при разглеждането и решаването на делата значително се подобри.

В този ред на мисли следва да се отчете, че въпреки трайната тенденция за повишаване натовареността на съдебния район последно увеличение на щатната численост по отношение на съдебните служители е извършено в началото на 2009 година - с назначаването на системен администратор, с което се постигна адекватното поддържане интернет страницата на съда и своевременното публикуване на съдебните актове. Назначеният служител съвместява фунции и по обслужването и поддържката на компютрите в Районна прокуратура – Айтос и следствена служба.

На този етап Районен съд-Айтос няма нужда от структурни промени, по отношение щата на магистратите (въпреки, че последната му промяна е през 2002г.), а по скоро от оптимизиране на състава предвид пенсионирането на съдия Рафаилова и липсата на решение на въпроса относно срочността на командироване на съдия Николов. Като цяло е постигнато добро съотношение между магистратите и служители от общата администрация, по-голямата част от които са с дългогодишен опит в съдебната система. По отношение на специализирана администрация основните трудности са свързани с липсата на отделни служители, обслужващи Бюро «Съдимост» и регистратура, както и деловодител в СИС, за увеличение на щата в каквато посока бяха отправени няколкократно искания към ВСС. Липсата на съгласие за увеличение на щатната численост на администраццията се основаваше не на необоснованост в исканията, а на други обективни причини (предимно свързани с бюджетни трудности). Предвид изложеното основните усилия следва да бъдат насочени към повишаване на професионалната квалификация на администрацията за постигане по-добро качеството и бързина при обслужване на гражданите.ІІ. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ (новообразувани, заварени от предходен период). СВЪРШЕНИ : ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ. ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ - ПРИЧИНИ.

Сравнение с предходните години - общо дела, граждански дела, наказателни дела.

1. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕПодробни данни за движението на делата в АРС е отразено във формата - таблица “Годишен отчет за работата на РС-Айтос през 2011 година”.

През 2011 година са постъпили като новообразувани общо 1977 броя дела, от които 543 бр. наказателни и 1434 бр. граждански дела. Останали са за разглеждане от предходен период общо 170 дела, както следва: 52 наказателни дела и 118 граждански дела или разгледаните през годината дела в съда са общо 2147 бр.


От общият брой 1434, постъпилите граждански дела през 2011 година по видове са както следва:


 • по Семейния кодекс – 115 бр.;

 • облигационни – 32 бр.;

 • вещни искове – 2 бр.;

 • делби – 11 бр.;

 • трудови дела – 10 бр.;

 • финансови начети – 0 бр.;

 • други дела – 147 бр.;

 • частно-граждански дела – 92 бр.;

 • дела от административен характер – 0 бр.;

 • по чл.410 и чл.417 от ГПК (заповедно производство) – 1025 бр.;


От общия брой 543 наказателни дела, 225 бр. са образувани като НОХД, 16 бр. - НЧХД, 41 бр. по предложение на прокурора по чл.78 А от Наказателния кодекс, 74 бр. – частни наказателни дела, 27 бр. ЧНД-разпити и 160 бр. - АНХД.

От общият брой 225, постъпилите наказателни дела от общ характер през 2011 година по видове състави от НК са, както следва:

 • против личността – 9 бр.

 • против правата на гражданите – 0 бр.

 • против брака, семейството и младежта – 7 бр.
 • против собствеността – 92 бр.


 • против стопанството – 22 бр.

 • против държавата и обществените организации – 1 бр.

 • документни престъпления – 2 бр.

 • против реда и общественото спокойствие – 3 бр.

 • общоопасни престъпления – 89 бр.


От всичко разгледаните през 2011 година в съда общо 2147 дела са свършени 1975 броя, от които със съдебен акт по същество 1658 бр., прекратени - 317 бр. и останали несвършени в края на периода 172 бр.


Средната месечна натовареност за съда е 178,92 бр., а за съдия –разгледани и свършени, съответно: 44,73 бр. и 41,15 бр., а действителната натовареност – разгледани 79,52 бр., а свършени – 73,15 бр.


Постъпилението на граждански и наказателни дела през отчетната 2011 година в АРС по съдии е както следва: съдия Джанкова – общо 976 дела, от които 253 наказателни и 723 гр.дела; съдия Гемеджиев – общо 979 дела, от които 268 наказателни и 711 гр.дела; съдия Костадинов – общо 22 дела, от които 22 наказателни и 0 гр.дела.


Постъпление на делата през 2011 г. по видове и по съдии:


Съдия

НОХД

НЧХД

АНХД

Чл.78А

ЧНД

Ч.Гр.Д.

Гр.Д.

Джанкова

104

4

76

21

48

558

165

Гемеджиев


114

12

79

17

46

559

152

Костадинов

7
5

3

7

225

16

160

41

101

1117

3172. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД


От разгледаните през 2011 година в съда общо 2147 бр., останали от предходен период са 170 дела, както следва: 52 наказателни дела и 118 граждански дела.

В процентно съотношение броят на несвършените от предходни години дела към новообразуваните се равнява на 0,9%.


Останали несвършени граждански и наказателни дела в началото на

2011 г. по видове и по съдии:


Съдия

НОХД

НЧХД

АНХД

ЧЛ. 78а

ЧНД

ГР.Д

Ч.ГР.Д.

ОБЩО

Джанкова


4

1

12

2
44
63

Гемеджиев

9
8

1
63

4

85

Николов
1
1

Костадинов

14

1


6
21
27

2

20

3

0

118

4

170


При извършен в края на отчетния период, анализ на причините се установяват следните обективни такива за висящността на дела:


По отношение на наказателните дела от минали години:

Единствените дела от общ характер, образувани преди отчетния период и останали несвършени до края му са НОХД № 84/2010г. и НОХД № 440/2010г. като и двете към настоящия момент са приключили с постановяване на присъди.


При обобщаване на причините, поради които обичайно на делото не е даден ход следва да се посочи: отсъствия на подсъдими и защитници, поради служебна ангажираност на последните, болнични на подсъдими или на адвокатите им. Мерките, които съдиите-докладчици са предприемали са всички възможни: наложени глоби, предупреждение, че взетите мерки за неотклонение ще бъдат изменени в по-тежки, или уведомяване страните за евентуалното ангажиране на служебни защитници по реда на Закона за правна помощ, като резервни в случай, че не се яви някой от защитниците, а в някои от случаите представените болнични листи са били изпратени за проверка.

Въпреки усилията на съда без адекватни законодателни промени в тази насока, посочените причини ще продължават да способстват за необосновано отлагане на делата и висящността им извън законовите срокове, но въпреки това следва да се отчете тенденцията за намаляване на броя дела, чието приключване е извън установените срокове.


По отношение на гражданските дела от минали години:


В Айтоския районен съд са останали за разглеждане сравнително малък брой дела, образувани предходни години.

Основна част от тези висящи стари дела са били спрени на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК(отм.) и чл.229, ал.1, т.2 и т.4 от ГПК и към края на отчетния период не са възобновени, като периодично е искана служебна справка, за да се следи дали не са отстранени пречките по движението им. Другата част дела са съдебни делби, върнали се след инстанционен контрол, намиращи се по инстанции или вече във ІІ фаза.

По отношение на останалите висящи към 31.12.2011 г. образувани през годината дела, причина да останат несвършени е постъплението им през последните месеци на годината. Обективно невъзможно е приключването на всички постъпили дела с оглед технологичното време за връчването на съдебните книжа, призоваване на страните, особено предвид сроковете и организиране на защита при сегадействащия ГПК. Не на последна място следва да се отбележи спецификата на съдебния район, който обхваща общо 57 населени места, от които 56 села.

Трудностите, свързани с администрирането на делата по новия ГПК, връчването на призовките и съобщенията, което беше отчетено като сериозен проблем, особено в онези населени места от района, където връчването не е от съдебен служител, а от кметства и кметски наместници, в последната година са почти преодолени.


следующая страница >>