shkolakz.ru   1 ... 5 6 7 8

FoodMagazine қолдануда Банк мүмкіндіктері жоғарылады.Жарнама мен маркетинг үшін жаңа мүмкіндікиер береді, ішкі және сыртқы нарықта. Журналда толық көп прайс-жолдарын орналастыруға болады, төмен құнды қызмет процесіне қарағанда. Журналда өз компаниясы жарнаманы қолдануға болады,компания сайтына жібере отырып. Журналда өз прайс-листерін орналастыра, компания оның копиясын алады 6 сервер мен әртүрлі қалаларда, бұл прайс-листерінің беру географиясын кеңейтеді және торап бойынша оларға қол жеткізу сенімділігін E-mail-версиясында базалық ақпарат дублирленеді, WEB-серверіне де беріледі. Бұл компанияларға журналдан ақпаратты алуға мүмкіндік береді, On-Line жүйесіне рұқсат етуді иемденбейтін қаржылық мүмкіндіктеріне немесе техникалық жағдаға байланысты INTERNET- журналы FoodMagazine INTERNET-6 сервері On-Line режимінде E-mail –журнал версиясында ақпарат рұқсат етуі іске асады.ҚОРЫТЫНДЫ


Диплом жұмысында объектіні, оның қызмет сипаты және бар басқару жүйесіне талдау жүргізіледі.

Есеп тізімі құрылды, олардың иерархиясы анықталды, басқару жүйесі элементтерінің қызметі моделі жасалды, бұл элементтер өнімділігіне тиімді талаптар қойылды, сенімділігі, қайта құрылуы, ұзақтығы, жұмыс қабілеттілігі мен құны анықталды.

Экономикалық жүйеде есеп орны анықталды, қамтамасыз ететін бөліктегі барлық талаптар қарастырылды, берілген комплекс есептерін шешу үшін сәйкес программалық қамтама құрылды.

Комплекс есептерін коммерциялық сатып алу бойынша ұсыныстар берілді, оның универсалдығы, тиімділігі, максималды сервері, қолданушы үшін қол жетерлігі мен түсініктілігі, сонымен бірге есеп комплексі ақпараттық технологиясын ары қарай дамыту мүмкіндіктері қарастырылды. Ақпараттық жүйені құру мен енгізудегі барлық шығындар есептелінді.

Есеп комплексін жасау нәтижесінде қолданушыға ешқандай қиыншылықсыз қажетті құжаттарды алуға мүмкіндік беріледі.

Есеп комплексін жасауда алғышарт (приоритет) үлкен сан қолданушылары үшін шешім нәтижесінде және басқа көптеген есептер шеңберін шешу үшін нәтиже шешімін қолданған кезде ақпаратты алуға мүмкін болатын есептерге берілді.

Жұмыс нәтижесінде операциялық касса жұмысы үшін ақпараттық жүйе құрылды, сонымен қатар бұл жүйе автоматты ақпаратты өңдеу үшін бұл кез-келген уақытта қолданушы сұранысы бойынша ақпаратты алуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.


Әдебиет


 1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.

 2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
 3. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"


 4. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""

 5. Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация народного хозяйства Республики Казахстан (основные задания и показатели)".-Алматы-1994

 6. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб.пособие для вузов/ Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ, 1997.- 268 с.

 7. “Банковское дело” Учебник для ВУЗов/ Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995

 8. Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа /Сб. Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан.-Алматы.-1994

 9. Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.

Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 88 с.

 1. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем.

 2. Бралиева Н.Б., Пушкарев Л.А. Основные направления развития новых технологий в экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999

 3. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.

Информационные системы бизнеса. – Алматы: РИК, 1994. - 120 с.

 1. Бралиева Н.Б., Шаукенбаев А.С. Управление информационными ресурсами в транснациональной компании

 2. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.

 3. Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
 4. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.


 5. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.

 6. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.

 7. Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. –М.:Финансы и статистика, 1998.- 180 с.

 8. Неверова Е.Г. Исследование проблем создания баз данных для информационных систем.

 9. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний,Алматы-2000.

 10. Положение об организации кассовых операций в РК. // Каз. Правда, 1996, 10 января.

 11. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).

 12. Пушкарева Л.А. Развитие информационной технологии.

 13. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / Под ред. А.Н.Наумова.-М.:Финансы и статистика, 1991. – 352 с.

 14. Соболевский А.С. Обменный пункт//Предприниматель и право, - 1997, № 3, с.11-14.

 15. Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы учета в Республике Казахстан

 16. Тилегенов А.И. Сетевое и программное обеспечение в Казахстане.

 17. Тимофеева Е.П. Некоторые вопросы безопасности информационных систем.

 18. Тимошенко В.Ф. Информационные системы менеджмента.

Фигурнов В.Э.IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.

<< предыдущая страница