shkolakz.ru 1
Просперитетът и благоденствието на община Раднево зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление. Мисията на общинските съветници, ръководството и специалистите в Общината е да се формира единна политика за развитие на общината, която да  осигури условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество.


За да изпълняваме ефективно тази своя мисия, ние ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ще спазваме посочените в този ЕТИЧЕН КОДЕКС морални принципи, като нравствен професионален дълг – както към самите себе си, така и към общността, на която служим.

 

 


Глава І

Цел на ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 

Чл.1. Настоящият кодекс има за цел да определи правилата на поведение, които следва да спазваме за издигане на общественото доверие и авторитет на ОБЩИНСКИЯ служител.

Чл.2. Съгласно кодекса дейността на служителя трябва да се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Чл.3. Този кодекс се прилага към всички служители в Общинската администрация

 


Глава ІІ

ПРИНЦИПИ

 

Чл. 4. Общинският служител изпълнява служебните си задължения в съответствие с Конституцията, международните актове и законите на страната, като защитава интересите на цялото население на Община Раднево, независимо от вота на избирателите.

Чл. 5. При упражняване на своята дейност изискваща собствена преценка общинският служител следва да служи на интересите на жителите на общината.

Чл. 6. Общинският служител изпълнява задълженията си с необходимия професионализъм, честност, откритост и прозрачност в действията, като се придържа към етичните стандарти, както в отношенията помежду си, така и в отношенията си с  трети лица.

Чл.7. Общинският служител при изпълнение на задълженията си е длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от личните му политически възгледи.

Чл.8. Общинският служител не може да използва служебното си положение в свой или друг личен интерес.

Чл. 9. Общинският служител не допуска в своята работа създаването или разпространението на корупционни практики.

Чл.10. Общинският служител не разгласява информация и факти, до които са получили достъп при изпълнение на служебните си задължения.


 

 


Глава ІІІ

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 


НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ:

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

♦ Дейността ни да бъде посветена на качественото обслужване на хората, а цялото ни внимание да бъде насочено към тях, защото техните потребности определят насоката и целите на нашата работа.

♦Да бъдем дружелюбни, търпеливи, отзивчиви и с уважение да се отнасяме към всички – както към гражданите, така и към колегите си.

♦Да проявяваме професионализъм и компетентност в работата си, да будим доверие.

♦Да предлагаме пълна, точна, бърза и полезна информация на клиентите и качествени услуги.

♦Да работим с убеденост, че ние сме “лицето” на общината.

♦Да не влизаме в конфликт с гражданите, да бъдем етични, почтени, честни и коректни.

♦Да бъдем лоялни към институцията, в която работим.

♦Да не допускаме прояви на бюрокрация и корупция, както и незаконни действия, които уронват както нашия личен престиж, така и престижа на институцията.

♦Да бъдем проводник на идеите и предложенията на гражданите, да стимулираме тяхната гражданска активност, да засилим чувството им на обществена съпричастност.

♦Да не забравяме, че гражданинът е не само клиент и данъкоплатец, но и партньор на местната власт.

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

♦Общинският служител създава условия за колегиална среда в дух на коректност и лоялност.

♦Общинският служител в своите действия и изяви не уронва личното достойнство на колегите си.

♦Общинският служител с поведението си не поставя под съмнение професионализма на колегите си.

♦Общинският служител оказва съдействие на колегите си при изпълнение на служебните си задължения.


♦ 

Служител в община Раднево не е длъжен да изпълни неправомерно разпореждане, издадено по установения ред от прекия ръководител, когато то съдържа очевидно за него правонарушение.

♦ Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед или разпореждане се съдържа очевидно за него правонарушение.

♦ В случаите на нарушаване на тези правила и грубо нарушаване на етичния кодекс служителят докладва на висшестоящите ръководители.

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

♦Общинският служител с личното си поведение в публичните си изяви представя общината. Той не може  да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на администрацията.

♦Общинският служител спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.

♦Общинският служител се придържа към общоприетите морални ценности и добродетели и не допуска недостойно поведение.

♦Общинският служител защитава и опазва  поверената му общинска собственост и не я използва за други дейности, освен за предвидените.

 

 

НИЕ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ 

 

   Бъдете наши партньори и съмишленици за постигане на общите цели.

   Проявявайте търпение, коректност, толерантност и уважение към нашия труд.

  Бъдете непримирими и критични към пропуските, слабостите и нарушенията в организацията ни на обслужване, към проявите на корупция.

   С ценни препоръки и предложения, дайте своя принос в усъвършенстване на местното самоуправление и системата на административното обслужване.

  С общи усилия да променим нашия град и общината.


 

НИЕ ВИ УВЕРЯВАМЕ

●  В Общината работят компетентни професионалисти, те мислят за вас, доверете им се!

●  Общината се грижи за своите граждани и е в услуга на техните потребности и желания!

 

Кодекса е утвърден със заповед № 951/ 26.06.2006 год. на кмета на община Раднево.